konyaaltı escort izmir escort izmir escort izmir escort
Bülten - 004 / 2016

16. Dünya Kongresinin Anatomisi

20-21 Ekim’de İstanbul’da gerçekleşen 16. Dünya Kongresi her açıdan gurur duyabile-ceğimiz bir etkinlik oldu. Yapılan anketler ve özellikle dünya federasyon başkanların-dan ve yabancı konuklarımızın geri bildirimlerinden, siz değerli üyelerimizin de katkısı ile büyük bir başarıya imza attığımızı görebiliyoruz.
16. Dünya Kongresini farklı açılardan değerlendirmeye ne dersiniz?
- Sıra dışı bir dönem olmasına rağmen kongrenin İstanbul’da yakaladığı katılım başa-rısı son derece sevindirici. 20-21 Ekim’de Haliç Kongre Merkezi, 2500’ü aşkın katı-lımcıyı ağırladı.
- Hem dünyanın çeşitli yerlerinden gelen yabancı hem de Türk konuşmacıların mesaj-larında, insan yönetiminin sıradan bir fonksiyon değil, çalışma yaşamını değiştiren çok önemli bir güç olduğunun altı çizildi. İnsan yönetimi profesyonellerinin, hızla gelişen iş dünyasına uyumda büyük bir sorumluluk taşıdığı belirtilirken, yaratıcı, es-nek ve sıra dışı uygulamaların önemi de vurgulandı.
- Her kültüre, inanışa, düşünceye, insana aynı uzaklıktaki yönetici tanımı kongrenin en önemli bir kaç mesajından biri oldu. Eşitlikçi ve adil bir yapının içinde, bilim-den, yenilikten ve bilgiden güç almanın, girişimcilik ve yaratıcılık ruhunu destekle-menin insan yönetimi profesyonelleri sayesinde mümkün olduğu, önemli bir sonuç-tu. Konuşmacıların birçoğu kişisel, kurumsal ve toplumsal değerlerin, şirketlerin ge-leceğe sağlıklı ulaşmasında en önemli destek olduğunu belirttiler.
- Kongre öncesi yaptığımız danışma kurulu toplantısının kılavuzluğu çok yararlı oldu. Oturumlarda sadece insan yönetimi dinamikleri değil, insanı ilgilendiren birçok ko-nu masaya yatırıldı. Uzman konuşmacılarımız bize, girişimcilikten, teknolojiye, sosyal sorumluluktan, psikolojiye dek geniş bir görüş alanı sundular. 16. Dünya İn-san Yönetimi Kongresi, bugüne dek yapılan en zengin içerikli sosyal kongrelerden biri oldu diyebiliriz.
- PERYÖN bu yıl özel bir online aplikasyonu katılımcıların hizmetine sundu. Aplikas-yonun indirilme ve kullanılma oranları bize, üyelerimizin ve tüm katılımcılarımızın yeniliklere açık olma isteklerini de gösteriyor. Kongre uygulamamızı geliştirmeyi ve üye iletişimimize de taşımayı öncelikli hedeflerimiz arasına koyduk bile.
- Bu yıl kongremizde 95 konuşmacı, 49 oturumla katılımcıya ulaştı. Oturumlara katı-lım oranı son derece yüksekti. İnsan yönetim profesyonelleri bilgiye ulaşmak konu-sundaki istekliliklerini ortaya koydular.
- Katılımcılarımızla ilgili istatistiklere baktığımızda, katılımcıların %60 oranında kadın-lardan, % 64 oranında yöneticilerden oluştuğunu görüyoruz. İnsan yönetimi alanı dı-şındaki yönetici sayısı, hepimiz açısından son derece sevindirici. Tüm yönetim ta-kımlarının insan yönetimi dinamiklerini anlamaya çalışıyor olması verimlilik artışı için çok önemli bir etken.
- Sosyal medyada hepinizin katkılarıyla müthiş bir görünürlük sağladık. #peryonkong-re Twitter’de, kongrenin ilk gününde hızla ülke çapında 3.sıraya yükseldi. O gün Türkiye’nin en çok konuşulan konularından biri kongremiz oldu.

9. PERYÖN İnsan Yönetimi Ödül Başvuruları Devam Ediyor!

Türkiye’nin insan yönetimi alanındaki en saygın değerleme sistemi olarak kabul edilen PERYÖN 9. İnsan Yönetimi Ödül başvuruları 23 Aralık’ta tamamlanacak. Biliyoruz ki
kurumlarınızın örnek olmayı hak edecek kalitede uygulamaları var. Ödül başvurusu ya-parak, sürece dahil olmak bu uygulamaların yaygınlaşması için büyük bir fırsat.
Her yıl gelişerek, Türkiye’nin kendi alanındaki en prestijli ödülleri haline dönüşen PERYÖN İnsan Yönetimi Ödülleri, insan kaynakları yönetimi alanında yenilikçi / yaratı-cı ve başarılı uygulamaları tanımayı, örnek teşkil eden nitelikteki çalışmaları sektöre kazandırmayı amaçlıyor. İyi örneklerden kazanımlar sağlayarak, sektörün ve uygula-maların gelişimine katkıda bulunmak, birbirinden öğrenme ve yenilikçiliği özendirmek her yıl gerçekleşen ödül sürecinin en önemli hedeflerinden bir kaçı. Strateji ve İK iliş-kisini güçlendirmeyi ve insan yönetimine bütünsel bir bakış açısı kazandırmayı hedef-leyen ödül süreci, değerlendirme aşamasındaki saha ziyaretleri ile daha kapsamlı ve somut verilerle tamamlanıyor. Yenilenen kategori yaklaşımı ile kapsamı geliştirilen ödüller başvuru ve değerlendirme aşamalarında bile insan yönetimi departmanlarına fayda yaratıyor.
Ayrıntılar için tıklayınız

İSG Buluşmalarına yoğun ilgi!

Türkiye İnsan Yönetimi Derneği (PERYÖN) çatısı altında, Vodafone ve Huawei’nin des-teğiyle oluşturulan Geleceğe Güvenli Yatırım platformu (www.gelecegeguvenliyatirim.com), KOBİ’lerde iş sağlığı ve güvenliği kültürünü oluş-turmak üzere başlattığı toplantılar dizisini tamamladı. 22 Eylül 2016’da Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nda, 9 Kasım’da İzmir Mimarlar Odası Mimarlık Merkezi’nde, 8 Ara-lık’ta Anadolu Hotels Downtown Ankara’da ücretsiz olarak gerçekleşen İş Sağlığı ve Güvenliği Seminerlerinde hukuk, finans, teşvik, risk analizi gibi başlıklarda kapsamlı bilgi paylaşıldı.
PERYÖN, Vodafone ve Huawei tarafından başlatılan Geleceğe Güvenli Yatırım projesi-nin temel amacı, KOBİ’lerde iş güvenliği kültürünün oluşturulmasına destek olmak. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği kanunu üzerinden mevcut sağlık ve güvenlik şartları-nın iyileştirilmesi için işveren ve çalışanların görev, yetki, sorumluluk, hak ve yüküm-lülükleri konusunda farkındalık yaratmayı amaçlayan projede www.gelecegeguvenliyatirim.com adresi üzerinden KOBİ’lere destek verilecek ve bilgi paylaşımında bulunulacak. KOBİ’lere yasal düzenlemeler, uygulama örnekleri, mevzuat ve zorunluluklarla ilgili bilgi verirken, KOBİ’lerin ISG check-uplarını yapabilecekleri ve danışabilecekleri bir bilgi merkezi olarak da faaliyet gösterecek.

Değerlendirme Merkezi Eğitimleri

PERYÖN Akademi çatısı altında gerçekleyen Değerlendirme Merkezi Eğitimleri toplam-da 3 modülden oluşuyor. Temel değerlendirici becerilerini geliştirmeyi hedefleyen ilk modül sonunda katılımcılar, davranışsal bir değerlendirme süreci içerisindeki temel tekniklerin neler olduğunu öğrenip, uygulama, sonuç raporu yazabilme ve temel dü-zeyde geribildirim verebilme becerilerini kazanacaklar. 2. Modül Değerlendirici Men-torluğu çalışmalarını kapsayacak. 3. modülde ise Simülasyon Tasarım Teknikleri Eğiti-mi ile katılımcılar, bir değerlendirme merkezi içerisinde kullanılan simülasyonların ta-sarlanma sürecinde; değerlendirilecek işe yönelik verilerin nasıl toplanacağına, kurgu ve içeriğin nasıl oluşturulacağına, sürenin nasıl planlanacağına, adaylar, değerlendiri-ciler ve rol oyuncuları için formların ve dokümanların nasıl üretileceğine, hazırlanan simülasyonların nasıl test edileceği ve uygulamaya alınacağına dair en temel teknikleri öğrenebilecekler.
Ayrıntılar için tıklayınız

ŞİMDİ SENİN SIRAN / İş Dünyasında Daha Fazla Kadın Lider

İş dünyasındaki kadın çalışanların liderlik motivasyonlarını artırmak ve daha fazla ka-dın lider / lider adayı yetiştirmek amacıyla hayata geçirilen “Şimdi Senin Sıran” Lider-lik programı 4 modül olarak tasarlandı. Programa katılan lider adayları her bir modül-de, liderlik yolunda yeni yetkinlikler kazanarak programın sonunda güçlü birer lider adayına dönüşüyorlar.
Ayrıntılar için tıklayınız

Şirket Yönetimi Eğitimleri

PERYÖN Akademi’nin ilgi çeken programlarından biri olan Şirket Yönetimi Eğitimle-ri’nde amaç, bilgisayar ortamında simüle edilmiş bir şirket senaryosu yaratarak katı-lımcıların bilgi ve becerilerini uygulamalarını sağlamak ve iş hayatının doğasındaki karmaşıklık konusunda farkındalık yaratmaktır. Başarılı, odaklanmış bir organizasyon yaratmak için gereken takım çalışması, strateji, ileri düzey işletme, finans, süreçler arası sıralama, rekabet analizi ve taktik seçimi gibi konularda öğrenme ve gelişim sü-reçlerini desteklemektedir. Betül Gemalmaz ve Berkay Kardeş tarafından hazırlanan Şirket Yönetimi Eğitimleri ile ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayın

PERYÖN 2016 Ücret Artışı Araştırması

PERYÖN Bilgi Yönetimi, kurumların karar aşamalarında son derece etkili olan ve ücret politikalarındaki büyük resmi değerlendirmenize destek olacak 2017 Ücret Araştırması ile ilgili çalışmaları başlattı. Kısa bir anket formuyla araştırmamıza katılmanız, ücret ile ilgili bilgi paylaşımı için büyük bir destek olacak. Katılımcı firmalarla sonuçlarını paylaşacağımız araştırmamızda yer almak için şimdi tıklayın

PERYÖN Çalışan Devir Oranı Araştırması

Türkiye işgücü piyasalarındaki değişime ışık tutacak bir diğer çalışmamız Çalışan Devir Oranı Araştırması. Yapılan araştırmaların sonuçlarına ulaşabilmek için bilgi üretimine destek olmanız ve ankete katılımınız yeterli olacaktır. Bilgiyi paylaşalım artıralım. Tıklayın
Bülten - 003 / 2016

Önce İnsan Sonra İş
21 Temmuz 2016’da, sektör uzmanlarının katılımlarıyla “Zor Zamanlarda İnsan Yönetimi“ konulu bir yuvarlak masa toplantısı yapıldı. Toplantıda insan yönetimi profesyonellerinin olağan dışı durumlarda alması gereken aksiyonlara yönelik öneriler paylaşıldı.
PERYÖN Türkiye İnsan Yönetimi Derneği’nin 21 Temmuz 2016’da, uzman katılımlarıyla gerçekleşen “Zor Zamanlarda İnsan Yönetimi“ konulu yuvarlak masa toplantısına Prof. Dr. Acar Baltaş, Uzman Psikolog Emre Konuk, Hukuk Danışmanı Salih Sözer, Simit Sarayı İK Müdürü Gülyan Kabaş katıldı. Toplantıdan çıkan aksiyon önerileri kısaca şöyle;
1.Duyguları anlamak ve insanların duygusal bir karışıklık içinde olabileceğini kabul etmek çok önemli. Farklılıkların yönetilebildiği, kişisel değerlere sahip çıkılan, ekip liderlerinin hoşgörülü ve açık iletişimde olduğu ortamlarda çalışma verimliliğini yeniden inşa etmek daha hızlı oluyor.
2.Her kurumun olağan dışı hallere yönelik bir aksiyon planını hazır bulundurmasını ve tıpkı deprem yönetmeliği oluşturur gibi şirket içinde uygulamaya koyması öneriliyor.
3.Tüm iletişim faaliyetlerinin dilinin yeniden değerlendirilmesi, olumlu, güven veren ve değerlere saygılı bir kurumsal dil oluşturulması önem taşıyor.
4.Travma sonrası stres bozukluğu yaşayan insanların uzman yardımı almaları çok önemli. Bu konuda destek almak isteyen kişi ve kurumlar, Aile Bakanlığı Sürekli Hizmet Merkezleri’nde bulunan Türkiye EMDR Derneğine bağlı gönüllü terapistlerin hizmetlerinden faydalanabiliyorlar.
5.Özellikle çok şubeli organizasyonlarda, şubelerdeki operasyonel liderlerin güçlendirilmesi, kriz anındaki kararlarda yetkilendirilmesi, âdemi merkeziyetçi bir yapıda yönetilmesi  öneriliyor.
6.Hukuksal prosedürlerin ve yasal haklarla ilgili bilginin doğru ve hızlı akışı, operasyonun verimliliğini artırıyor. Örneğin, çalışanların kimlik bilgilerinin güncel olması, fotoğrafların en fazla 6 aylık olması, devamsızlıkların takip edilmesi vb. önem taşıyor.
7.Olağan dışı hallerde radikal karar ve aksiyonlardan uzak durulması gerektiği belirtiliyor.

Ödül Gala Gecesi
Türkiye’nin ‘İnsan Yönetimi’ alanındaki en önemli ve en prestijli ödülleri, 27 Mayıs 2016’da The Marmara İstanbul Otel’de gerçekleşen muhteşem bir gala gecesiyle 8. kez sahiplerini buldu.

İnsan Yönetiminde “2015’in en iyileri”: BNP Paribas Cardif Türkiye, Cigna Finans Emeklilik ve Hayat, Ford Otomotiv oldu. Aras Kargo, Arkas Holding, Borçelik Çelik Sanayii, Çayeli Bakır İşletmeleri ve Çimsa Çimento Fark Yaratan İK Projeleri dalında ödül aldılar.

PERYÖN Ödül ile ilgili vizyonumuz, gelecek yıllarda şubelerimizin de desteğiyle Anadolu’daki firmaların katılımlarını da sağlamak, değerlendirmeli Türkiye çapına taşımak. Gelecek yılın ödül başvuruları için şimdiden hazırlık yapmaya başladık.

Ayrıntılı bilgi için tıklayın.


Haydi Dünya Kongresi’ne!
Biliyorsunuz 20-21 Ekim’de 2016 Dünya İnsan Yönetimi Kongresi’ne Türkiye olarak ev sahipliği yapıyoruz. Birbirinden çarpıcı konular, konuklar ve çok güçlü bir içerikle gündemi belirlemek için bir arada olacağız.
Kongre kaydınızı indirimli olarak hemen yapın! 
Siz bizim için şirketlerinizdeki PERYÖN temsilcilerimizsiniz. Bu sebeple kongrenin ve sergi alanı fırsatlarının şirketinizdeki tanıtımı için de desteğiniz çok önemli. Eğer şirketinizin konusu insan yönetimi kongresinde kurumsal olarak yer almaya uygun ise ekibimiz en doğru koşulları sunmak konusunda hazır.
Fuar ve stand fırsatlarını şirketiniz kullansın, seçkin katılımcılara ulaşsın...

TÜSİAD-PERYÖN Ortak Çalışmaları 
TÜSİAD üyeleri ile 4,000’e yakın şirketi temsil eden,  Türkiye’nin önde gelen girişimcilerinin ve iş dünyası yöneticilerinin oluşturduğu gönüllü bir sivil toplum kuruluşu  bu nedenle  PERYÖN olarak TUSİAD ile işbirlikleri gerçekleştirmeyi çok önemsiyor, farklı alanlarda bir araya geliyoruz.
Gönüllümüz Gaye Özcan’ın da desteği ile paydaşı olduğumuz ve ayrıntılarını http://www.borgip.org adresinde bulacağınız, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerimizde refahın artırılması amacıyla, bölgedeki iş insanlarını odağa alan ve bölgedeki girişimci ve KOBİ'lerin güçlendirilmesini hedefleyen BORGİP Projesi’ne sizlerin de destek olabileceğine inanıyoruz, lütfen sitemizi inceleyin. 
Ayrıca önümüzdeki dönemde TÜSIAD’ın “Bu Gençlikte İş Var” projesi ile tüm Türkiye’de sektörlerin önde gelen firmalarıyla üniversite öğrencilerini buluşturduğumuz “Kariyer Panayırı” nın yollarının kesiştirmeyi, birlikte daha çok öğrencimize ulaşabilmeyi hedefliyoruz.
Kariyer Panayırı’na destek olun hamili kart almadan hamisi olun…

PERYÖN Değerlendirme Merkezi Standartları Rehberi Yayınlandı.
PERYÖN uzman bir ekiple yapılan uzun süreli bir çalışmanın ardından, insan yönetimi profesyonellerinin çok daha objektif kararlar vermesini amaçlayan Değerlendirme Merkezi Standartları Rehberi’ni yayınladı.
Üyelerimizin www.peryon.org.tr’den ücretsiz olarak indirebilecekleri rehber, "Doğru işe doğru insan" politikasının başarılmasındaki en kritik konu olan "Doğru amaç için doğru değerlendirme" sürecini standardize etmeyi amaçlıyor.
Sadece üyelerimize özel rehberinize bu linkten ulaşabilirsiniz.

ISG için yola çıkıyoruz!
Biliyorsunuz İş Sağlığı ve Güvenliği öncelikli konularımızdan biri. PERYÖN, Vodafone ve Huawei Geleceğe Güvenli Yatırım seminerleriyle İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda KOBİ'lere ulaşacaklar. "Sağlıklı İş, Sağlıklı Gelecek" temasıyla düzenlenen seminerler 22 Eylül'de Bursa'da başlayacak, 9 Kasım'da İzmir, 16 Kasım'da Ankara ile devam edecek.
Seminerlerde 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun getirdiği yükümlülükler, daha güvenli işyeri ortamları için uzman tüyoları ele alınacak, uygulamalara ilişkin örnek olaylar KOBİ sahipleri ve yöneticileriyle paylaşılacak.

PERYÖN Kariyer Panayırı 10.yıl rotasını tamamladı.
PERYÖN, 2006 yılından bugüne her yıl düzenlediği; sektörlerin önde gelen firmalarıyla üniversite öğrencilerini, yeni mezunları ve kişisel kariyerine yön vermek isteyenleri bir araya getirerek kariyer fırsatları platformu yaratan “Kariyer Panayırı”nın 10. Yıl rotasını tamamladı. Metro Toptancı Market sponsorluğunda gerçekleşen Kariyer Panayırı’nda, Giresun,  Kayseri, Konya, Yozgat, Mersin, Manisa, Bilecik, Yalova, Isparta ve Tekirdağ olmak üzere 10 ilde 4000’i aşkın üniversite öğrencisiyle bir araya gelindi. Öncelikle Metro Toptancı Market’e bu önemli katkı için teşekkür ediyoruz. Gençlere ulaşmak, kariyer haritalarını oluşturmalarına destek olmak çok değerli bir kurumsal amaç. Seneye yeni bir rota ve işbirliği ile yine önceliğimiz gençler olacak.
Kariyer Panayırı’na destek olun hamili kart almadan hamisi olun…
Kariyer Panayırı’nın 11. yıl rotasını kurumunuzun da desteği ile çizelim istiyoruz.

Yetenek Çalıştayı başarıyla tamamlandı.
Çok önemli iki uzmanın moderatörlüğünde gerçekleştirdiğimiz yetenek çalıştayı, katılımcılar için harika bir öğrenme platformu oldu. İş dünyasının en güncel konularından biri yetenek işe alımdan eğitime, terfiden yedeklemeye dek tüm yönleriyle 2 Haziran 2016’da PERYÖN Yetenek Çalıştayı’nda ele alındı. Prof. Hennie Kriek ve Prof. George Thornton’un katılımıyla gerçekleşen çalıştayda vaka çalışması ve örneklerle çok verimli bir etkinlik gerçekleştirildi. Uzmanlarımıza eşlik ederek etkinliğin faydasını artıran Çağlayan Aktaş, Gülnur Göksel ve Mehmet Sürmeli’ye de ayrıca çok teşekkür ediyoruz.
Bülten - 002 / 2016

Yaz bahar ayları
 İnsan gündemi meşgul. İnsan yönetimi gündemi de en az onun kadar meşgul. PERYÖN Ekibi birbiri ardına gelen eğitim ve zirveler için yoğun bir biçimde çalışıyor. Bilgiyi paylaşarak, hayatı kolaylaştırmak zor zamanlarla baş etmenin en önemli yollarından biri. Öğrenmek, farkında olmayı, farkında olmak çözebilmeyi sağlıyor çünkü Her konuda böyle.
PERYÖN üyelerinin bilgi ve deneyimlerinden daha fazla faydalanmak, iş birliği olasılıklarını değerlendirmek için sürekli projeler üretiyoruz. Bu konuda sizden gelecek önerilere de açığız. İnsan yönetimi konusunda tüm bilgileri derlediğimiz bir sitemiz, iki ayda bir yayınlanan dergimiz PY ve sosyal medya kanallarımız var. Lütfen siz de bu ekibin değerli paydaşları olarak bize proje ve önerilerinizi iletin. PERYÖN, sizlerin varlığıyla çok sesli ve çok kanallı bir yapı olabilir ve sürdürülebilir başarılara imza atmaya devam eder.
Şöyle bir göz atalım, neler yaptığımıza?

Dünya Kongresi için bir araya geldik!
 16. Dünya İnsan Yönetimi Kongresi Danışma Kurulu Toplantısı 25 Şubat tarihinde yoğun bir katılımla gerçekleşti. 150’ye yakın insan yönetimi profesyoneli, akademisyeni, uzmanı, son derece katılımcı bir ruhla kongrenin başlıklarını tartıştılar. Biliyorsunuz Dünya Kongresi’ni PERYÖN’e yakışır şekilde düzenlemek hepimizin ortak amacı… Çalışmaya devam!

Kariyer Panayırlarımız sürüyor!
  15 Mart’ta Giresun Üniversitesi’nde, 21 Mart’ta Yalova Üniversite’sinde, 28 Mart’ta Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi’nde, 29 Mart’ta Manisa Celal Bayar Üniversitesi’nde, 27 Nisan’da Yozgat Bozok Üniversitesi’nde,2 Mayıs’ta Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi’nde ve 3 Mayıs’ta Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi’ndeydik. Kariyer panayırlarıyla gençlere ulaşmak, öncelikli konularımızdan biri. Büyük şehirde olanların ulaşım kanalları daha açık ama Türkiye’nin her yanındaki gençlere gelecekle ilgili tüyolar vermemiz sosyal sorumluluklarımızdan biri. Gelecek sene bu alanda yenilik ve değişikliklerimiz de olacak, haberlerimizi bekleyin!

Hadi Yüksek Lisans’a!
PERYÖN ve Okan Üniversitesi iş birliğiyle açılacak İnsan Yönetimi Yüksek Lisans programı çok heyecan verici bir proje oldu. Bu iş birliği sayesinde üyelerimiz ve bu alanda gelişmek isteyen profesyoneller, sektör ihtiyaçlarından yola çıkılarak hazırlanmış, sadece teorik bilgileri değil vaka çalışmalarını ve pratik bilgiyi de kapsayan, iş dünyasının en önemli isimlerinin katılımıyla zenginleşecek bir programa katılacaklar.
Ayrıntılar için tıklayınız..

PERYÖN Akademi Gündemi dolu!
PERYÖN Akademi insan yönetimi alanının en güvenilir öğrenim merkezlerinden biri olma yolunda ilerliyor. PERYÖN Akademi’deki tüm programlar üyelerimiz için çok daha avantajlı. Takvime bir göz atmanızı öneriyorum. 12 Mayıs’ta Yetenek Dalgası Workshop’u kaçırılmaz bir fırsat, Talent Wave(Yetenek dalgası) kitabının yazarı ve yetenek yönetimi, mentorluk alanının en önemli isimlerinden David Clutterbuck bizlerle olacak.  Çalıştay olarak tasarlandığından 20 kişilik kısıtlı bir katılım olanağı olduğu için bir an önce kaydınızı yaptırmanızı öneririm.
Ayrıntılar için tıklayınız..

Ve tabii kongremize hazırlanıyoruz!
20-21 Ekim 2016’da İstanbul’da ev sahipliğini yapacağımız 16. Dünya İnsan Yönetimi Kongresi yaratacağı işbirliği ortamıyla da büyük bir önem taşıyor. 50’yi aşkın oturumda dünyadan ve Türkiye’den 130 kadar konuşmacının katılacağı kongrede, 47 farklı ülkeden 3 bine yakın katılımcı ile bir araya geleceğiz. “Daha iyi bir dünya” için karşı karşıya olduğumuz istihdam, yetenekler ve insan sermayesi sorunlarına ilişkin birbirimizi dinleyecek, birbirimizden öğrenecek, birlikte çözümler üretme fırsatı bulacağız. PERYÖN ekibi şu anda kongre ile ilgili tempolu bir çalışma yürütüyor. İlgi çekici ve sürpriz konuklara hazır olun!
Ayrıntılar için tıklayınız..

Yeteneğin İş Yüzü
 İş dünyası bir kez daha yeteneği değerlendiriyor. İşe alımdan eğitime, terfiden yedeklemeye dek Yeteneğin İş Yüzü, 1-2 Haziran'da PERYÖN Zirve'de olacak. Yeteneklerin keşfedilmesi, değerlendirilmesi, organizasyonlara kazandırılması, geliştirilmesi, yönetilmesi, yedeklenmesi, elde tutulması ve motive edilmesi konusunda alt temaların işleneceği konferansta, şirket deneyimleri de paylaşılacak.
Ayrıntılar için tıklayınız..

Ödüllere Hazırlanıyoruz!
 2015 PERYÖN ödülleri için de hazırlıklar tam hızıyla sürüyor. Jüri üyelerimizin büyük bir titizlikle değerlendiriyor olduğu projeler arasında ödüle layık görülenler 27 Mayıs’ta gerçekleşecek ödül töreniyle sahiplerini bulacak. Her açıdan heyecanlı bir süreç ve biz de sonuçları heyecanla bekliyoruz.
Bülten - 001 / 2016

Asgari ücreti inceledik, üyelerimizi bilgilendirdik 

Eski yılı asgari ücret tartışmalarıyla bitirip, 2016’ya 1300 liralık yeni asgari ücret ile girdik.
Detaylar için tıklayınız

 PERYÖN Akademi’ye uluslararası akreditasyon

PERYÖN Akademi, tüm dünyada 110 ülke 1063 üniversitede geçerliliği olan PEARSON BTEC eğitim merkezi olarak akredite edildi.
Detaylar için tıklayınız

HR MASTERS ile insan yönetiminde uzman liderler yetiştiriyoruz

HR Masters Programı ile deneyimli İK Liderlerini profesyonellerle buluşturuyoruz. 4 Eylül - 20 Ekim 2015 tarihleri arasında gerçekleştirdiğimiz HR Masters Programı’nda, yönetici ve profesyonellere başarısı ispatlanmış üst düzey insan yönetimi becerilerini kazandırmayı hedefledik.
Detaylar için tıklayınız

PERYÖN İnsan Yönetimi Ödülleri sürecini yeniden yapılandırdık 

2007’den bu yana gerçekleştirdiğimiz “PERYÖN İnsan Yönetimi Ödülleri”nde ödül sürecini yeniden yapılandırdık. Her yıl ortalama 35 şirketin, 45 farklı kategoride yarıştığı ödül işleyişimizi, yarattığı değeri geliştirmek, etkinliğini arttırmak ve yeni ihtiyaçlara cevap verebilmek amacıyla güncelledik.
Detaylar için tıklayınız

Derneğimiz 45 yaşına giriyor

2016 aynı zamanda derneğimiz için çok özel bir yıl, 1971 yılında kurulan derneğimiz 45. yaşına giriyor. Dile kolay, neredeyse yarım asırdır, gönüllülerimizle, Türkiye’de insan yönetiminin gelişimi, iş hayatının odağında “insan” olması, “insan onuruna yakışır” bir çalışma hayatı için mücadele ediyoruz.
Detaylar için tıklayınız

PERYÖN kamu ilişkilerini güçlendiriyor

11. Çalışma Meclisi 24 Aralık 2015'te "İstihdam Politikaları" başlığı ile toplandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından düzenlenen toplantı, Çalışma Bakan'ı Süleyman Soylu’nun başkanlığında, Başbakan Ahmet Davutoğlu ve ilgili genel müdürlükler, sosyal taraf temsilcileri ve akademisyenlerin katılımıyla gerçekleştirildi.
Detaylar için tıklayınız

27. EAPM Kongresi’nde Dünya Kongresini tanıttık

PERYÖN olarak, İspanya’nın Valencia kentinde, 22-23 Ekim’de gerçekleşen 27. EAPM Kongresi’ne katıldık. 20-21 Ekim’de İstanbul’da düzenlenecek olan 16. Dünya İnsan Yönetimi Kongresi’ni tanıtmak amacıyla sergi alanında konumlandırdığımız masamızdan bilgilendirme yaptık, promosyon malzemelerimizi dağıttık.
Detaylar için tıklayınız

PERYÖN 23. İnsan Yönetimi Kongresi ile vizyonu ve gündemi belirledik

Avrupa’nın kendi alanında en büyük kongresi olan PERYÖN 23. İnsan Yönetimi Kongresi’ni 40’ı aşkın ana ve paralel oturum, 3 bine yaklaşan katılımcıyla gerçekleştirdik.
Detaylar için tıklayınız
 
2015 Bültenlerini Görmek İçin Tıklayınız 2014 Bültenlerini Görmek İçin Tıklayınız

türk porno mobil porno ataşehir escort escort istanbul taksim escort mecidiyeköy escort beylikdüzü escort

istanbul escort

kartal escort alanya Escort konya escort porno izle manavgat escort