Üyelik Süreci

PERYÖN Türkiye İnsan Yönetimi Derneği, insan kaynaklarının geleceğini şekillendirmek iddiasıyla yola çıkarak, şimdi ve gelecek için daha iyi bir çalışma hayatına liderlik etmek misyonuyla çalışmalarını sürdüren bir sivil toplum kuruluşudur. 

 

PERYÖN Üyelikleri bireysel ve kurumsal olarak ikiye ayrılır.

 

Kurumsal Üyelik Başvuru - Bireysel Üyelik Başvuru

 

Kurumsal üyelikler çalışan sayısına göre küçük, orta, büyük olmak üzere ölçeklendirilir ve ölçeğe göre temsilci atama hakkına sahip olurlar. Üyelik başvurusu dernekler mevzuatı ve dernek tüzüğünde belirtilmiş yaklaşık 15 gün süre alan bir prosedüre tabiidir. Onay süreci tamamlandığında giriş ödentisi ve üyelik aidatı ödenmesiyle üyelik aktive olur. 2023 yılı üyelik aidat tablosuna link üzerinden ulaşabilirsiniz.  

Üyelik başvuruları web sitesi üzerinden online form doldurarak gerçekleştirilir.  

Üyelik Başvuru Süreci: 

1-     Dernek üyesi olmak isteyen kişi ve kurumlar üyelik sürecine ilişkin ilgili tüzük maddelerini kabul ettiklerini, gerekli üyelik koşullarını taşıdıklarını belirten üyelik başvuru formunu doldurarak başvuruda bulunurlar. (Dernek tüzüğüne link üzerinden ulaşabilirsiniz.)

2-     Başvuruların tüzüğe uygunluğu incelenir, eksik bilgiler var ise kişiden tamamlanması istenir. (Eksik bilgi içeren formların onay sürecine dahil edilmesi mümkün olmamaktadır.)

3-     Şubelerin hizmet verdiği illerden gelen başvurular ilgili bölgeye iletilir.

4-     En yakın Yönetim Kurulu toplantısında başvurular onaya sunulur.

5-     Onay kararı çıktığında, başvuru formunda girilen mail adresine yazılı olarak bilgilendirme iletilir.

6-     Yönetim Kurulu tarafından onaylanan üyeliklerin aktif hale gelebilmesi için ilgili ‘’Giriş Ödentisi ve Yıllık Aidatını’’ 15 iş günü içerisinde belirtilen banka hesaplarına yatırılması gerekmektedir.

7-     (Üyelik aktivasyonu takibi dekont [email protected] e-posta adresine gönderilerek sağlanabilir.)

8-     Dernek web sitesinde yer verilmesi için Kurumsal Üyelerin şirket logolarını [email protected] mail adresine iletmeleri rica olunur.

Daha detaylı bilgi veya destek almak isterseniz [email protected] mail yazabilirsiniz.

İlginiz için teşekkür ederiz.

 

 

 

 

 

TÜRKİYE İNSAN YÖNETİMİ DERNEĞİ 

TÜZÜK

BÖLÜM 2 ÜYELİK 

MADDE 4 – ÜYE OLMA YETERLİLİĞİ 

Medeni Kanunun, mevzuatın ve işbu Tüzük’te bulunan şartlara haiz her gerçek veya tüzel kişi derneğe üye olabilir. Yabancıların derneğe üye olabilmeleri için Türk vatandaşlarında aranan şartlardan başka, Türkiye’de oturma izni hakkına da sahip olması gerekir. 

MADDE 5 – ÜYELİK TÜRLERİ 

Üyelik türleri şunlardır: 

5.1  Asıl Üyeler
5.1.1 
Bireysel Asıl Üyeler 

5.1.1.a Her kademede İnsan Kaynakları Departmanı çalışanları, 

5.1.1.b  Bulundukları kuruluşta bir veya daha fazla kişinin yönetiminden sorumlu bölüm ya da 

departman yöneticisi, Genel Müdür, Yönetim Kurulu Başkanı veya Üyesi olanlar, 

5.1.1.c  Personel ve insan yönetimi, insan kaynakları ve teknikleri ile ilgili konularda danışmanlık 

yapanlar,

5.1.1.d  Yüksek Öğrenim Kurumlarında öğretim üyesi ve görevlisi olarak görev yapanlar, 

üniversitede eğitimine devam eden, her yıl üniversiteden alacağı resmi belgeyi derneğe 

ileten, İnsan Yönetimi konusunda yüksek lisans programlarına devam eden öğrenciler, 

5.1.1.e  İnsan yönetimi alanına ilgi duyan, profesyonel ve amatör olarak gelişimine katkıda 

bulunanlar. (Bloggerlar, yazarlar vb.) Bireysel Asıl Üye olabilirler. 

5.1.2 Kurumsal Asıl Üyeler 

İnsan kaynakları ve insan yönetimi maddi ve etik değerlerini profesyonel olarak uygulayan veya uygulamayı amaçlayan, bu amaçla işbu Tüzük’te belirtilen amaçların gerçekleşmesini ilke edinen kurumlar, Kurumsal Asıl Üye olabilirler. 

5.2  Onursal Üyeler 

En az 30 yıl Türkiye İnsan Yönetimi Derneği üyeliği yapmış ve/veya yurt içinde ve dışında, çağdaş insan yönetimi sistemlerinin yaygınlaştırılmasına, benimsetilmesine, ülke çapında bilincin geliştirilmesine önayak olmuş ya da Derneğe büyük emeği geçmiş kişiler Onursal Üye olabilirler. Bu niteliklere haiz üyeler yazılı talepler üzerine ve Merkez Yönetim Kurulu onayı ile Onursal Üye olurlar. Ayrıca bu üyelik, Merkez Yönetim Kurulu tarafından da teklif edilebilir. Onursal üyeler, Merkez Genel Kurul‘da oy kullanamazlar. Seçme ve seçilme hakları olmadığı gibi, ödenti ödeme hakları vardır ancak yükümlülükleri yoktur. Şubelere gelen talepler ve şubelerin teklif ettikleri Onursal üyelikler Merkez Yönetim Kurulu tarafından onaylanması halinde geçerli olur. 

MADDE 6 – ÜYE OLMANIN KOŞULLARI 

6.1  Dernek üyesi olmak isteyen adaylar, içeriği Merkez Yönetim Kurulunca belirlenen başvuru formu ve 

eklerini doldurarak üyelik başvurusu yapabilirler. 

6.2  Şubelerin sınırları içerisinde çalışan kişiler merkeze üye olamazlar, şubelere üye olabilirler. Merkeze kayıtlı üye iken şube sınırları içerisinde bir işe girenler isterlerse yazılı talepleri doğrultusunda üyeliklerini şubelere alabilirler, şubelere kayıtlı olan bir üye de merkez sınırları içerisinde bir işte çalışmaları halinde üyeliklerini isterlerse merkeze alabilirler. Şubeler arası üyelik geçişlerinde de aynı işleyiş geçerlidir. 

6.3  Üyeliğe kabul edilenlerin üyelikleri, giriş aidatının ve yıllık aidatın tamamı peşin olarak ödeninceye kadar gerçekleşmez. İşbu tüzüğün 8. Maddesine göre belirlenen giriş aidatı ve yıllık aidat, üyeliğe kabul kararının üyeye tebliğinden itibaren 1 ay içinde ödendiği takdirde, üyelik sıfatı ödeme yapıldığı tarihte kazanılır. Aksi takdirde üyelik başvurusu yapılmamış sayılır. 

6.4  PERYÖN üyesi iken uzun süre dernek aidatını ödemeyen ve derneğe tekrar üye olmak isteyen kişilerin geriye dönük 3 yılık borcu gecikme faizsiz tahsil edilir. Giriş aidatı almadan yeniden üyelikleri onaylanır. Bu haktan her üye bir kez faydalanır. 

6.5  Dernek üyeliği kabul süreci Merkez ve Şubeler için aşağıdaki şekilde uygulanır. 

6.5.1 Şubeye 6.1 maddesine uygun form ile yapılan üyelik başvurusu için, Şube Yönetim Kurulu, en fazla 7 (yedi) gün içerisinde Merkez Yönetim Kurulu onayına başvuruyu sunar. Merkez Yönetim Kurulu şube üyeliği ile ilgili görüşünü 7 (Yedi) gün içerisinde şubeye iletir. Şube, başvuru tarihinden itibaren en fazla 30 (otuz) gün içerisinde Merkez Yönetim Kurulundan gelen görüşü de dikkate alarak başvuruyu kesin olarak karara bağlar ve sonucu başvuru sahibine bildirilir. 

6.5.2 Merkeze 6.1 maddesine uygun form ile yapılan üyelik başvurusu için, Merkez Yönetim Kurulu, başvuru tarihinden itibaren en fazla 30 (otuz) gün içerisinde başvuruyu kesin olarak karara bağlar ve sonucu başvuru sahibine bildirilir. 

MADDE 7 – ÜYELİK İLİŞKİSİNİN SONA ERMESİ 

7.1  Üyelikten Çıkma: Üye, dilediği takdirde Merkez ve/veya üyeliğinin bulunduğu Şube Yönetim Kurulu’na yazılı olarak yapacağı üyelikten çıkma başvurusu ile üyeliğine son verebilir ancak mevcut aidat borcu silinmez. Üyelikten çıkma talebi, ilk Merkez veya Şube Yönetim Kurulu toplantısında karar defterine yazılır. Şubeler, üyelikten çıkan üyelerin listesini karar defterine yazdıktan itibaren en geç 7 (yedi) gün içerisinde Merkez Yönetim Kuruluna bildirir. 

7.2  Üyelikten Çıkarılma: Üyelerden; derneklere üye olma hakkını kaybedenler, dernek tüzüğüne aykırı hareket edenler, dernek yetkili organlarınca verilen görevleri yerine getirmeyenler, kararlara uymayanlar, Yönetim Kurulu kararı ile üyelikten çıkarılabilirler. 

Yazılı uyarıya rağmen üyelik aidatlarını vade tarihinden 2 (iki) ay içinde ödemeyenler, Yönetim Kurulu Kararı ile üyelikten çıkarılabilirler. Çıkarılma Kararı’na gerekçe olan borç, çıkarılma kararına rağmen tahsil edilir. Üyelik aidatlarını işbu tüzükte belirtilen vadelerde ödemeyenler, Derneğin üyelerine sağladığı imkânlardan çıkarılma kararı olmasa dahi yararlanamazlar. 

Üyelikten çıkarılanlar, üyeliğe geri dönmek istedikleri takdirde tüzüğün 6.4 maddesini bir kereye mahsus kullanarak yeniden üye olabilirler. 

Üyeliği sona erenler, derneğe ait mal varlığından hak iddia edemezler. 

MADDE 8 – ÜYELİK AİDATI VE GİRİŞ ÖDENTİSİ 

8.1 Merkez ve şubelerin Bireysel ve Kurumsal Asıl Üyeleri için, yıllık üyelik aidatı ve yeni üyeliklerde bir sefere mahsus alınan yıllık giriş ödentisi bedelleri, yıllık bütçe rakamlarına göre, Merkez Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve resmi internet sitesinde yayınlanır.
Belirlenmiş üyelik aidatları uygulaması ve tutarları devlet tarafından ilan edilmiş olağanüstü durum ve afetlerde Yönetim Kurulu tarafından değiştirilebilir. 

8.1.1 Bir önceki yılın sonu itibariyle 26 yaşından gün almamış Bireysel Asıl Üyeler, her sene öğrenci belgesini ibraz etmek şartıyla belirlenen yıllık aidatın yarısını öderler. Yeni bireysel üyelik başvurusunda bulunan ve üyeliği kabul edilen üyelik başvuru tarihinde 26 yaşından gün almamış, öğrenci belgesini ibraz eden öğrenciler giriş ödentisi ve üyelik aidatının yarısını öderler 

8.1.2 60 (Altmış) yaşını geçmiş ve 10 yıllık üyeliği bulunan Bireysel Asıl üyeler, belirlenen aidatın yarısını öderler. 

8.1.3 Bir önceki yılın sonu itibarıyla, 30 yılını doldurmuş Bireysel Asıl Üyeler ile Onursal Üyeler aidat ödemezler.
8.1.4 Derneğe ilk üyelikte 1 Temmuz’dan sonra başvuranlar giriş ödentisini tam ve üyelik aidatını yarım öderler. 

8.1.5 Derneğe üye olan Bireysel Asıl ve Kurumsal Asıl üyeler, bir defaya mahsus olmak üzere Giriş Ödentisi ödemek ile yükümlüdür. 

8.2  Derneğe üye olan Bireysel Asıl ve Kurumsal Asıl üyeler, bir defaya özgü olarak Giriş Ödentisi ödemek ile yükümlüdür. Giriş Ödentisi, Merkez Yönetim Kurulu tarafından her yıl, Bireysel Asıl Üyeler için eşit, Kurumsal Üyeler için, Kurum’da çalışan kişi sayısına göre bütçe rakamları temel alınarak belirlenir. 

8.3  Mevcut üyeler, yıllık üyelik aidatlarını, yılın ilk 3 ayı içinde öderler. Merkez ve Şube Genel Kurullarının yapılacağı yıllarda, Merkez üyeleri Merkez Genel Kurulunun yapılacağı tarihe, Şube Üyeleri kendi şubelerinin Genel Kurullarının yapılacağı tarihe kadar geçmiş yıl borcu dâhil mevcut yılın aidatını ödemekle yükümlüdür. 

8.4  Üyelik aidatlarını işbu tüzükte belirtilen vadelerde ödemeyenler, Derneğin üyelerine sağladığı ücretsiz dergi gönderiminden ve diğer dernek faaliyetlerinde aidat borcu olmayan üyelere sağlanan avantajlardan faydalanamazlar. Dergi gönderimi ve diğer faaliyetlerin avantajlarından aidat bakiyesinin ödendiği aydan itibaren faydalanmaya başlanır.