Haber Hukuk

KİŞİSEL VERİLERE İLİŞKİN YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ KARARI

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi 2018/10718 E.,  2019/559 K.10.01.2019 tarihli kararı

“Whatsapp sistemi, telefon ve internet ortamında internet vasıtası ile iletişimi gerçekleştiren bir sistemdir. Burada kişi, kişiler ile iletişime geçtiği gibi gruplar kurarak grup içerisinde iletişim gerçekleştirilmektedir. Ancak bu sistem kendi içinde korunan ve 3. kişilere kapalı bir konumdadır. Dolayısı ile işçilerin iş akışını bozmadığı ve çalışmaların etkilemediği sürece bir grup kurmaları ve burada iletişim içinde olmaları yasak değildir. İşçilerin bu kapsamda burada iletişimlerinin kişisel veri olarak da korunması esastır.

Somut uyuşmazlıkta, whatsapp konuşmaları gizlilik içeren kişisel veri niteliğinde olduğundan, salt nasıl temin edildiği anlaşılamayan bu yazışmalara dayanılarak iş akdinin feshi haksız olup, kıdem tazminatı ve ihbar tazminatı taleplerinin kabulü yerine reddi hatalıdır.”

Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin  10.01.2019 tarihli kararında, şirket yöneticisi ve uygulamaları hakkında whatsapp üzerinden diğer bir çalışanla yaptığı konuşmalar nedeniyle işten tazminatsız olarak çıkarılan bir çalışanın feshi değerlendirilmiştir. Söz konusu kararda; whatsapp sisteminin kendi içinde korunan ve 3. kişilere kapalı bir konumda olduğu, dolayısı ile çalışanların iş akışını bozmadığı ve çalışmaların etkilemediği sürece bir grup kurmaları ve burada iletişim içinde olmalarının yasak olmadığı sonucuna varılmıştır.

Kararda bu noktada geçen en önemli ifade ise çalışanların bu tür iletişimlerinin kişisel veri olarak da korunmasının esas olduğunun belirtilmiş olmasıdır.

Netice itibariyle Yargıtay bu kararında whatsapp konuşmaları gizlilik içeren kişisel veri niteliğinde olduğunun altını çizerek, salt nasıl temin edildiği anlaşılamayan bu yazışmalara dayanılarak iş sözleşmesinin feshinin haksız olduğu sonucuna varmıştır.

Karar öncelikle çalışanlar arasındaki whatsapp görüşmelerinin kişisel veri olarak tanımlanması açısından son derece önemlidir. Ayrıca bu tür yazışmaların işverence nasıl temin edildiği ve yazışmaların içeriğine bakıldığında işyeri uygulamalarının eleştirilmesinin ifade hürriyeti kapsamında değerlendirilmiş olması da altı çizilecek diğer bir husustur.

Yargıtay’ın  buna benzer kararları yeni değildir. Zira yine 9. Hukuk Dairesinin 01.06.2017 tarihli kararında da benzer bir şekilde whatsapp grubu kuran ve işyeri uygulamalarını eleştiren çalışanların bu konuşmalarının gizli nitelikte olduğuna, işyeri uygulamaları hakkında görüş bildirmenin demokratik talep niteliğinde olduğuna, kaldı ki bu görüşmelerinin mesai saati dışında yapıldığı bu nedenle barışçıl nitelikteki iletişimlerin fesih konusu yapılmasının hukuka aykırı olduğuna karar verilmiştir.

Özellikle, 10.01.2019 tarihli karar whatsapp yazışmalarının kişisel veri olarak kabulü ve korunması yönünde verilmiş önemli bir karardır. Bu mesajların içeriğinden daha önce nasıl elde edildiğinin sorgulanmış olması da kişisel verilerin korunması anlamında son derece önemli. En son olarak mesaj içeriğinde eleştirel düşüncelerin dile getirilmiş olması ve iş akışını bozan beyanların bulunmamasının feshe neden olmayacağının belirtilmiş olması da kayda değer.