• HABER

İşverence Gizlice İzleme Neticesinde Elde Edilen Bilgilerin Haklı Fesih Sebebi Olarak İleri...

<p> Yargıtay 22. Hukuk Dairesi, işveren uygulamalarına y&ouml;n verecek &ouml;nemli bir karara imza attı.</p> <p> Kararda, iş&ccedil;inin izlendiğine dair bilgilendirilmemesi veya gizlice izlenmesi sonucunda elde edilen verilerin, iş s&ouml;zleşmesinin iş&ccedil;i tarafından ihlal edildiğini a&ccedil;ık&ccedil;a ortaya koymuş olmaları halinde dahi hukuka aykırı olarak kabul edilmeleri gerektiği belirtildi.</p> <p> &Ouml;zetle, işverenin y&ouml;netim hakkının bir sonucu olarak iş&ccedil;iyi elektronik ortamda izlemesi ve takip etmesinin her zaman m&uuml;mk&uuml;n olmasına rağmen bunun i&ccedil;in iş&ccedil;inin bu izleme hakkında bilgilendirilmiş olması gerekir.</p> <p> &nbsp;</p> <ol> <li> <strong>SOMUT OLAYIN &Ouml;ZETİ:</strong></li> </ol> <p> &nbsp;</p> <ul style="list-style-type:circle;"> <li> Davacı , davalı şirkette m&uuml;hendis olarak &ccedil;alıştığını ve iş akdinin haklı neden olmaksızın feshedildiğini iddia etmiştir.</li> <li> Davalı ise ,davacının satış ve pazarlama y&ouml;neticisi olarak &ccedil;alıştığını , davacının iş s&ouml;zleşmesi akdedilmesi esnasında işi yapma konusunda kendisinde olmayan &ouml;zellikleri kendisinde varmış gibi g&ouml;stererek işvereni yanıtlığını , şirkete ve m&uuml;şterilere ait &ouml;zel bilgilerin korunmasının esas olduğunu, davacının buna rağmen web sitelerinde alışveriş yaptığını, kariyer sitelerine iş başvuruları yaptığını, sosyal medya &uuml;zerinden rakip firmalar ile g&ouml;r&uuml;şt&uuml;ğ&uuml;n&uuml;, kendisine bir iki kez s&ouml;zl&uuml; uyarı yapılmış&nbsp; ise de davranışlarının devam etmesi &uuml;zerine, g&uuml;venlik amacı ile bilgisayarının takibe alındığını, davacıya ait USB belleğin şirket aracı i&ccedil;inde ara&ccedil; yıkama firması tarafından bulunduğunu, USB&rsquo;nin kontrol&uuml;nde i&ccedil;inde şirkete ait dışarı &ccedil;ıkmaması gereken bilgilerin ve davacıya ait şahsi bilgilerin bulunduğunun tespit edildiğini, davacının danışman firmalara, iş arkadaşlarına, şirketi k&ouml;t&uuml;leyecek şekilde ifadeler kullanarak işinden memnun olmadığını s&ouml;ylediğini savunarak davacının iş akdinin haklı nedenle feshedildiğini iddia etmiştir.</li> </ul> <p> &nbsp;</p> <ol> <li> <strong>YEREL MAHKEME KARARI:</strong></li> </ol> <p> &nbsp;</p> <ul style="list-style-type:circle;"> <li> Davacı iş&ccedil;inin, davalı işveren tarafından haklı bir neden olmaksızın iş s&ouml;zleşmesinin feshedildiği y&ouml;n&uuml;ndeki davanın reddine karar vermiştir.</li> </ul> <p> &nbsp;</p> <ol> <li value="2"> <strong>YARGITAY KARARI:</strong></li> </ol> <p style="margin-left:18.0pt;"> &nbsp;</p> <ul style="list-style-type:circle;"> <li> Davacı taraf, gerek haberleşme ve iletişiminin kayda alınması gerekse kaybolan USB&rsquo;ye usuls&uuml;z olarak el konulduğu iddiası ile davalı işveren hakkında su&ccedil; duyurusunda bulunduğunu belirterek, devam eden hazırlık soruşturmasının numarasını bildirmiştir. Davalı işveren ise iş&ccedil;inin bu izlemeden haberdar olduğu veya izlemenin yapılacağı konusunda bilgilendirilmediğine dair somut bir delil sunmamıştır. Şu halde davacı iş&ccedil;inin, bilgisayarında bulunan klavye yakalayıcısı adı verilen programdan haberinin olmadığı, işverence bu konuda bilgilendirilmediği, davacının rızası hilafına t&uuml;m kayıtların &ouml;zel yahut işe ilişkin bilgi ayrımı olmadan işverence g&uuml;nl&uuml;k olarak elde edildiğinin anlaşılması karşısında, elde edilen bu bilgilerin fesih sebebi olarak ileri s&uuml;r&uuml;lemeyeceği değerlendirilmelidir.</li> </ul> <p> &nbsp;</p> <ul style="list-style-type:circle;"> <li> <strong>İşverenin y&ouml;netim hakkının bir sonucu olarak iş&ccedil;iyi elektronik ortamda izlemesi ve takip etmesi her zaman m&uuml;mk&uuml;nd&uuml;r. Ancak bunun i&ccedil;in iş&ccedil;inin bu izleme hakkında bilgilendirilmiş olması şarttır. İş&ccedil;inin izlendiğine dair bilgilendirilmemesi veya gizlice izlenmesi, bu izleme neticesinde elde edilen veriler, iş s&ouml;zleşmesinin iş&ccedil;i tarafından ihlal edildiğini a&ccedil;ık&ccedil;a ortaya koysa dahi, hukuka aykırı olarak kabul edilmelidir. Hal b&ouml;yle iken, somut olayda işverence gizlice izleme neticesinde elde edilen bilgilerin haklı fesih sebebi olarak ileri s&uuml;r&uuml;lmesinin m&uuml;mk&uuml;n olmadığı kabul edilmelidir. </strong></li> </ul> <p> &nbsp;</p> <ul style="list-style-type:circle;"> <li> <strong>Yargıtay yukarıda yer alan hususlara değinerek, Yerel Mahkemenin davanın reddi y&ouml;n&uuml;ndeki kararının BOZULMASINA karar vermiştir. </strong></li> </ul> <p> &nbsp;</p> <ol> <li value="3"> <strong>SONU&Ccedil;:</strong></li> </ol> <p> &nbsp;</p> <ul style="list-style-type:circle;"> <li> Yargıtay 22. Hukuk Dairesinin işbu kararında kabul edildiği &uuml;zere, işverenin y&ouml;netim hakkının bir sonucu olarak &ccedil;alışanını elektronik ortamda izlemesi ve takip etmesinin m&uuml;mk&uuml;n olduğunu; ancak bunun aydınlatma ve &ccedil;alışanı bilgilendirme şartına bağlı olduğunu belirtmiştir. Zira aksi halde, &ccedil;alışanın haberi olmaksızın yapılan elektronik izleme ve takip hukuka aykırı olacağından Mahkeme nezdinde somut bir delil olarak değerlendirilemeyecektir.</li> </ul> <p> &nbsp;</p>
  • HABER

İş Değişikliği ve Gelir Vergisi Uygulaması

<p align="center"> <strong>İş Değişikliği ve Gelir Vergisi Uygulaması</strong></p> <p> Bilindiği gibi Gelir Vergisi Kanunu kapsamında işverene bağlı olarak &ccedil;alışmakta olan hizmet erbabına &ouml;denen &uuml;cret ve &uuml;cret niteliğindeki &ouml;demeler &uuml;zerinden gelir vergisi kesintileri yapılmaktadır. Kesinti yapılırken &ccedil;alıştığı takvim yılı i&ccedil;erisinde iş&ccedil;iye &ouml;denen &uuml;cretlerin toplamı dikkate alınır. Yani s&ouml;z konusu takvim yılı i&ccedil;erisinde iş&ccedil;iye &ouml;denen &uuml;cret ve &uuml;cret niteliğinde kabul edilen &ouml;demeler toplanarak k&uuml;m&uuml;latif vergi matrahı oluşturulur ve bulunduğu vergi dilimindeki tarife uygulanır.</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>a) Yıl İ&ccedil;erisinde Ger&ccedil;ekleşen İş Değişikliklerinde Uygulanacak Tarife Nasıl Belirlenir?</strong></p> <p> Bir takvim yılı boyunca aynı işveren nezdinde &ccedil;alışan hizmet erbabı i&ccedil;in uygulanan gelir vergisinin nasıl hesaplanacağına yukarıda kısaca değindik. Peki iş&ccedil;inin takvim yılı bitmeden iş değişikliği yapması halinde gelir vergisi nasıl hesaplanır? Bu durumda her bir işveren nezdinde &ouml;denen &uuml;cretlere ayrı ayrı vergi tarifesi uygulanmaktadır. Kısaca ilgili tarife farklı işverenler nezdindeki k&uuml;m&uuml;latif &uuml;cret geliri toplamına g&ouml;re değil, her işverenin &ouml;dediği &uuml;cret &uuml;zerinden ayrı ayrı hesap edilecektir.</p> <p> Bu bağlamda iş değişikliği yapan personelin yeni iş yerindeki &uuml;cret matrahı ile &ouml;nceki işveren nezdinde olan k&uuml;m&uuml;latif &uuml;cret matrahının birbiriyle ilişkilendirilmesi m&uuml;mk&uuml;n değildir.</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>b) Aynı Yıl İ&ccedil;inde Birden Fazla İşverenden &Uuml;cret Alınması Durumunda Beyanname Verilmesi Gerekli Midir?</strong></p> <p> Bir takvim yılı i&ccedil;erisinde birden fazla işverenden &uuml;cret alındığı hallerde beyanname verme gerekliliği diğer işverenlerden alınan &uuml;cretin miktarına g&ouml;re değişiklik g&ouml;stermektedir. Ş&ouml;yle ki; beyanname verilmesi ile ilgili temel kriter ikinci vergi dilimidir. Bu tutar ise yıllara g&ouml;re değişmekte olup 2019 yılı i&ccedil;in 40.000 TL&rsquo;dir.</p> <p> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Buna g&ouml;re 2019 yılı i&ccedil;inde iki işverenden &uuml;cret alan personelin, ikinci işverenden aldığı &uuml;cret 40.000 TL &lsquo;yi aşıyor ise <strong>takip eden yılın Mart ayına kadar</strong> gelir vergisi beyannamesi vermesi gerekmektedir.</p> <p> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Bu değerlendirme iş değiştirilen yıldaki gelir vergisi tarifesinin ikinci dilimine g&ouml;re yapılır.</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>c) İşverenin Eski İşyerindeki K&uuml;m&uuml;latif Vergi Matrahından Sorumluluğu</strong></p> <p> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; İş değişikliği durumunda ikinci işverenin k&uuml;m&uuml;latif vergi matrahını dikkate almasına gerek bulunmamaktadır. Keza yeni işveren, eski &uuml;cret ve uygulanan tarife ile bağlı olmayıp ilk işveren gibi &ouml;demiş olduğu &uuml;crete uygulanacak tarife ile sorumludur. &nbsp;</p> <p> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Aynı doğrultuda <strong>160 Seri No&rsquo;lu Gelir Vergisi Genel Tebliği&rsquo;nde bu husus ş&ouml;yle a&ccedil;ıklanmıştır;</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong><em>&nbsp;&quot;...Buna g&ouml;re, bir hizmet erbabının birden fazla işverenden &uuml;cret alması halinde, her bir işverenin &ouml;dediği &uuml;cretler, ayrı ayrı vergilendirilmektedir. Dolayısıyla vergi tarifesi, her bir işverenin &ouml;dediği &uuml;crete, diğer işveren veya işverenlerin &ouml;dediği &uuml;cretle ilgilendirilmeksizin ayrı ayrı uygulanmaktadır...&quot;</em></strong></p> <p> Bununla birlikte iş değiştirmede vergi matrahının sıfırlanması konusunda <strong>Gelir İdaresi Başkanlığı İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı&rsquo;nın B.07.1.GİB.4.34.16.01-GVK 103-708 Sayı ve 10/06/2011 Tarihli &Ouml;zelgesi</strong> şu ifadelere yer vermektedir:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p> <p> <strong><em>&ldquo;Bu h&uuml;k&uuml;m ve a&ccedil;ıklamalara g&ouml;re, yeni işe başlayan personelin &ccedil;alışacağı s&uuml;re i&ccedil;erisinde elde edeceği &uuml;cret gelirinin Gelir Vergisi Kanunu&rsquo;nun 61, 94 ve 103 &uuml;nc&uuml; maddeleri uyarınca vergilendirilmesi aşamasında daha &ouml;nce &ccedil;alışmış olduğu işverenden elde ettiği k&uuml;m&uuml;latif &uuml;cret matrahının yeni iş yerinde &ccedil;alışacağı s&uuml;re i&ccedil;erisinde elde edeceği &uuml;cret matrahı ile ilişkilendirilmemesi gerekmektedir. Bir başka anlatımla yeni iş yerinde s&ouml;z konusu personelin&nbsp;elde edeceği &uuml;cretlerin tevkif suretiyle vergilendirilmesine esas olarak başlangı&ccedil;ta &ldquo;0&rdquo; matrahın dikkate alınması gerekmektedir.&rdquo;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </em></strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong><u>Yukarıda a&ccedil;ıklanan nedenlerle iş değiştiren iş&ccedil;iye &ouml;denen &uuml;cretin ikinci vergi dilimini aşması halinde, personelin iş değişikliğini takip eden yılın Mart ayına kadar kendi adına gelir vergisi beyanında bulunması gerekmektedir.&nbsp; Dolayısıyla mevcut vergilendirme uygulamasında yeni işverenin k&uuml;m&uuml;latif vergi matrahına ilişkin herhangi bir sorumluluğu bulunmadığı s&ouml;ylenebilecektir.</u></strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>d) İş Değişikliklerinde Vergilendirme ile İlgili Ortaya &Ccedil;ıkabilecek Sorun ve &Ouml;neriler</strong></p> <p> Yukarıda yer verdiğimiz a&ccedil;ıklamalar m&uuml;nderecatında yeni vergi sistemi ile ilgili zaman zaman &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; bir&ccedil;ok sorun yaşanabileceği &ouml;ng&ouml;r&uuml;lmektedir. &Ouml;zellikle &uuml;lkemizde vergi m&uuml;kellefi sıfatını haiz iş&ccedil;ilerin vergilendirme sistemi ile yeterli bilgi birikimine sahip olmadığı ve bu konuda doğru bir şekilde y&ouml;nlendirilme gereği ortaya &ccedil;ıkmaktadır. İşbu sebeplerle aynı takvim yılı i&ccedil;erisinde iş değiştirerek gerekli olduğu halde beyannamede bulunmayan iş&ccedil;ilerin, bir s&uuml;re sonra Gelir İdaresi tarafından pişmanlık h&uuml;k&uuml;mlerinden faydalanarak &ouml;demede bulunmaya davet edilebilmesi s&ouml;z konusu olabilmektedir.</p> <p> Bu tip sorunların &ouml;n&uuml;ne ge&ccedil;ebilmek adına &ouml;nceden iş&ccedil;ilerin k&uuml;m&uuml;latif vergi matrahlarının &ouml;ğrenilmesi, takvim yılı i&ccedil;erisinde ortaya &ccedil;ıkacak vergi farkı ve beyannamede bulunmaları gerektiği konusunda bilgilendirilmelerinin yararlı olacağı kanaatindeyiz. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p> <p> <br /> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p>
  • HABER

Fesih Sonucu Manevi Tazminata İlişkin Yargıtay 9.Hukuk Dairesi Kararı

<h1> <span style="font-size:18px;"><strong>Fesih Sonucu Manevi Tazminata İlişkin Yargıtay 9.Hukuk Dairesi Kararı</strong></span></h1> <p> <strong>9</strong><strong>. Hukuk Dairesi 2018/2479 E. , 2019/7679 K. 03.04.2019 Kaynak: www.yargitay.gov.tr</strong></p> <p> Somut uyuşmazlıkta; davacı 03.12.2012-05.06.2014 tarihleri arasında davalı Şirketin avukatı olarak &ccedil;alışmış olup, buradaki iş ilişkisine tarafına yapılan iş teklifini kabul etmemesi nedeniyle kıdem ve ihbar tazminatı &ouml;denmek suretiyle son verilmiştir. <strong>Dosya i&ccedil;eriğine g&ouml;re davacının kasıtlı ve sistematik olarak k&ouml;t&uuml; muameleye maruz bırakıldığı ispatlanamamış olmakla birlikte 05.06.2014 tarihinde işyerine gelen davacının i&ccedil;eri alınmayarak g&uuml;venlik b&ouml;l&uuml;m&uuml;nde bekletildiği, şirkete ait eşyalarının yanında &ouml;zel eşyalarının dahi burada devir ve tesliminin sağlandığı ve bu s&uuml;recin t&uuml;m şirket &ccedil;alışanlarının işe başlama saatinde ger&ccedil;ekleştirildiği sabittir. Bu olgular hem İlk Derece Mahkemesi&rsquo;nin hem de B&ouml;lge Adliye Mahkemesi&rsquo;nin de kabul&uuml;ndedir.</strong></p> <p> Davacı şirketin avukatı olarak &ccedil;alışmış, iş akdi de ahlak veya iyi niyet kurallarına uymayan bir hal nedeniyle de feshedilmemiştir. Buna karşın fesih s&uuml;reci davacının onurunu ve insanların g&ouml;z&uuml;ndeki itibarını k&uuml;&ccedil;&uuml;k d&uuml;ş&uuml;r&uuml;c&uuml; şekilde ger&ccedil;ekleştirilmiş ve b&ouml;ylelikle kişilik hakları zedelenmiştir. B&ouml;lge Adliye Mahkemesince s&ouml;z konusu eylemlerin <strong>&ldquo;etik olmamakla birlikte bunların kişilik haklarına saldırı, k&uuml;&ccedil;&uuml;mseme, mesleki onur ve haysiyetine zarar verecek ağırlıkta eylemler olarak değerlendirilemeyeceği&rdquo; şeklindeki yorumu, davacının g&ouml;rev ve unvanı, bu eylemlerin oluş yeri ve zamanı, fesih nedeni karşısında yerinde değildir. Davacının iş akdinin feshinde bu şekilde muameleye tabi tutulması makul oranda tazminata h&uuml;kmedilmesini gerektirir. A&ccedil;ıklanan nedenlerle İlk Derece Mahkemesi&rsquo;nce verilen karar isabetli olmakla birlikte isitinaf başvurusunda aksi y&ouml;ndeki&nbsp;değerlendirmeyle davanın reddine karar verilmesi hatalı olup, bozmayı gerektirmiştir.</strong></p>
  • HABER

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Rehberi 2019 / 1.Çeyrek Raporu

<div> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:20px;"><strong>İş ve Sosyal G&uuml;venlik Hukuku Rehberi 2019 / 1.&Ccedil;eyrek Raporu</strong></span></p> </div> <p> &nbsp;</p> <p> <span style="font-size:18px;"><strong>1-&nbsp; İŞ&Ccedil;İ, İŞVEREN VE EMEKLİLERİ İLGİLENDİREN 3 &Ouml;NEMLİ TORBA YASADA NELER DEĞİŞTİ?</strong></span></p> <p style="margin-left:24px;"> &nbsp;</p> <p style="margin-left:24px;"> 2019 yılının Ocak-Şubat aylarında yayınlanan &uuml;&ccedil; &ouml;nemli torba yasayla istihdam teşvikleri, belirli mesleklere gelir vergisi istisnası, ikale s&ouml;zleşmesi &ouml;demelerine vergi iadesi, yaşlılık aylıklarının iyileştirilmesine y&ouml;nelik &ouml;nemli d&uuml;zenlemeler yapıldı. 2019 yılının ilk &ccedil;eyreğinde yapılan d&uuml;zenlemeler aşağıda a&ccedil;ıklanmıştır.</p> <p style="margin-left:24px;"> &nbsp;</p> <h2> <span style="font-size:16px;"><strong>a.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; İşsizlik &Ouml;deneğinden Yararlanma Şartında Değişiklik</strong> (7161 S.K-18 Ocak 2019)</span></h2> <p style="margin-left:24px;"> &nbsp;</p> <p style="margin-left:24px;"> İşsizlik &ouml;deneğinden yararlanma koşullarında kolaylık sağlanarak devamsızlık hallerinden kaynaklı &ouml;dememe durumunun ortadan kaldırılması amacıyla işsizlik &ouml;deneğinden yararlanma şartında esneklik sağlanmıştır.</p> <p style="margin-left:24px;"> İşsizlik &ouml;deneğinden yararlanma koşullarından kolaylık sağlanarak son 120 g&uuml;nl&uuml;k &ldquo;prim &ouml;deyerek s&uuml;rekli &ccedil;alışma&rdquo; şartı &ldquo;hizmet akdine tabi&rdquo; olma şeklinde yumuşatılarak 120 g&uuml;n boyunca hizmet akdine tabi olmasına karşın devamsızlık hallerinden kaynaklı &ouml;dememe durumu ortadan kaldırılmıştır.</p> <p style="margin-left:24px;"> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p> <p> <span style="font-size:16px;"><strong>b.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5 Puanlık Teşvik Uygulamasına Sınır Getirilmesi</strong> (7161 S.K-18 Ocak 2019)</span></p> <p style="margin-left:24px;"> &nbsp;</p> <p style="margin-left:24px;"> 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu&rsquo;na g&ouml;re sosyal g&uuml;venlik y&uuml;k&uuml;ml&uuml;l&uuml;klerini d&uuml;zenli olarak yerine getiren işverenlere 5 puanlık teşvik sağlanmaktadır. &nbsp;</p> <p style="margin-left:24px;"> D&uuml;zenlemeye g&ouml;re, 506 sayılı Kanunun ge&ccedil;ici 20 nci maddesi kapsamındaki sandıkların stat&uuml;lerine tabi personel i&ccedil;in verilen teşvik uygulaması, 1 Şubat 2019 tarihinden itibaren kaldırılmıştır.</p> <p style="margin-left:24px;"> &nbsp;</p> <p> <span style="font-size:16px;"><strong>c.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Emekli Maaşlarına Alt Sınır Getirilmesi </strong>(7161 S.K-18 Ocak 2019)</span></p> <p style="margin-left:24px;"> Yaşlılık/malull&uuml;k/&ouml;l&uuml;m aylığı almakta olan emeklilere ve hak sahiplerine &ouml;denen aylıklar i&ccedil;in 1.000 TL&rsquo;lik alt sınır belirlenmiştir.</p> <p style="margin-left:24px;"> &nbsp;</p> <h2> <span style="font-size:16px;"><strong>d.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Pilot &Uuml;cretlerine Gelir Vergisi İstisnası Getirilmesi</strong>(7161 S.K-18 Ocak 2019)</span></h2> <p style="margin-left:24px;"> &nbsp;</p> <p style="margin-left:24px;"> T&uuml;rk Hava Kurumu ile sivil havacılıkta g&ouml;revli pilotlar ve sertifikalandırılmış personele yapılan aylık &uuml;cret &ouml;demelerinin %70&rsquo;inin gelir vergisinden istisna edilmiştir.</p> <p style="margin-left:24px;"> Gelir Vergisi istisnasının detayları 306 Seri No.lu. Gelir Vergisi Genel Tebliği ile a&ccedil;ıklanmıştır.</p> <p style="margin-left:24px;"> &nbsp;</p> <h2> <span style="font-size:16px;"><strong>e.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Er ve Erbaşların Bakmakla Y&uuml;k&uuml;ml&uuml; Olduğu Kişilere Genel Sağlık Sigortası </strong>(7161 S.K-18 Ocak 2019)</span></h2> <p style="margin-left:24px;"> Er ve erbaşların genel sağlık sigortalısı sayılmayan eş ve &ccedil;ocukları ile anne ve babalarının bakmakla y&uuml;k&uuml;ml&uuml; olduğu kişi kapsamında değerlendirilmesi sağlanarak genel sağlık sigortası kapsamında alınmışlardır.</p> <p style="margin-left:24px;"> &nbsp;</p> <p> <span style="font-size:16px;"><strong>f.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 27.3.2018 Tarihinden &Ouml;nce Karşılıklı Sonlandırma S&ouml;zleşmesi veya İkale S&ouml;zleşmesi Kapsamında &Ouml;denen Ek Tazminatlar &Uuml;zerinden Kesilen Gelir Vergisinin İadesi </strong>(7162 S.K-31 Ocak 2019)</span></p> <p style="margin-left:24px;"> &nbsp;</p> <p style="margin-left:24px;"> 27.3.2018 tarihinden &ouml;nce karşılıklı sonlandırma s&ouml;zleşmesi veya ikale s&ouml;zleşmesi kapsamında &ouml;denen tazminatlar, iş kaybı tazminatları, iş sonu tazminatları, iş g&uuml;vencesi tazminatları, bonus &ouml;demesi, hizmet &ouml;d&uuml;l&uuml;, prim ve ek &ouml;deme gibi &ccedil;eşitli adlar altında &ouml;denen ek tazminatlar &uuml;zerinden kesilen gelir vergisi, hizmet erbabının d&uuml;zeltme zamanaşımı s&uuml;resi i&ccedil;erisinde tarha yetkili vergi dairelerine başvurmaları &uuml;zerine red ve iade edilecektir.</p> <p style="margin-left:24px;"> D&uuml;zenleme kapsamında yapılacak iadeler, 27.3.2018 tarihinden &ouml;nce karşılıklı sonlandırma s&ouml;zleşmesi ve ikale s&ouml;zleşmesi gibi s&ouml;zleşmeler kapsamında &ouml;denen tazminatlar, iş kaybı tazminatları, iş sonu tazminatları, iş g&uuml;vencesi tazminatları, bonus &ouml;demesi, hizmet &ouml;d&uuml;l&uuml;, ek &ouml;deme gibi &ccedil;eşitli adlar altında yapılan ve ek tazminat niteliğinde olan &ouml;demelerden kesilen gelir vergisiyle sınırlı bulunmaktadır.</p> <p style="margin-left:24px;"> 27.3.2018 tarihinden sonra hizmet erbabına &ouml;denen ve kıdem tazminatı limitini aşan ek tazminat &ouml;denmelerinden kesilen vergilerin iadesi m&uuml;mk&uuml;n değildir.</p> <p style="margin-left:24px;"> İade işleminin yapılabilmesi i&ccedil;in yeni başvurularda iade talebi dilek&ccedil;e &ouml;rneği ile birlikte, kesintiyi yapmakla sorumlu olan işverenden temin edilen, ikale s&ouml;zleşmesi &ouml;rneği, s&ouml;z konusu s&ouml;zleşmeye istinaden yapılan &ouml;demelere ilişkin kesinti tutarlarını g&ouml;sterir belge (&uuml;cret bordrosu vb.) ve ilgili vergi dairesince gerekli g&ouml;r&uuml;len diğer belge ve bilgilerin ibrazı zorunludur.</p> <p style="margin-left:24px;"> Madde kapsamında başvuruda bulunabilecek hizmet erbabı dilek&ccedil;elerini, elden veya posta yoluyla ilgili vergi dairesine verebileceği gibi İnteraktif Vergi Dairesi &uuml;zerinden elektronik ortamda da verebilecektir.</p> <p style="margin-left:24px;"> İşverenler, iade işleminin yapılabilmesi i&ccedil;in, hizmet erbabı, vekilleri veya ilgili vergi dairesince istenilen bilgi ve belgeleri, ivedi bir şekilde temin ve ibraz etmekle y&uuml;k&uuml;ml&uuml;d&uuml;rler.</p> <p style="margin-left:24px;"> 27/3/2018 tarihinden (bu tarih dahil) sonra d&uuml;zenlenen s&ouml;zleşmeler ile bu tarihten &ouml;nce d&uuml;zenlenmiş olmakla birlikte &ouml;ng&ouml;r&uuml;len ek tazminat &ouml;demesinin 27/3/2018 tarihinden (bu tarih dahil) sonra yapıldığı durumlarda, ge&ccedil;ici madde h&uuml;km&uuml;nden faydalanılması m&uuml;mk&uuml;n değildir.</p> <p style="margin-left:24px;"> &nbsp;</p> <h2> <span style="font-size:16px;"><strong>g.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; İşsizlik &Ouml;deneği ve İşe Başlatmama Tazminatı &Ouml;demelerinde İstisna Uygulamasına A&ccedil;ıklık Getirilmesi </strong>(7162 S.K-31 Ocak 2019)</span></h2> <p style="margin-left:24px;"> Mevcut uygulamada işverenlerce, hizmet erbabına &ouml;l&uuml;m, engellilik ve hastalık gibi durumlarda sosyal ama&ccedil;larla bazı tazminatlar &ouml;denmekte veya yardımlar yapılmakta ve istisna kapsamında olduğu i&ccedil;in bu &ouml;demelerden gelir vergisi kesilmemektedir.</p> <p style="margin-left:24px;"> Bu &ouml;demeler yanında ilgili hizmet erbabına 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu uyarınca &ouml;denen işsizlik &ouml;deneği ile işverenlerce 4857 sayılı İş Kanununun 21 inci maddesine g&ouml;re &ouml;denen işe başlatmama tazminatları da (arabuluculuk faaliyeti sonucunda tarafların, iş&ccedil;inin işe başlatılmaması konusunda anlaşmaları halinde en &ccedil;ok sekiz aylık &uuml;cret tutarında &ouml;denecek işe başlatmama tazminatları dahil) istisna kapsamında olduğundan, bu &ouml;demelerden de gelir vergisi kesintisi yapılmamaktadır.</p> <p style="margin-left:24px;"> Ancak, uygulamada işverenler tarafından işten &ccedil;ıkarılan hizmet erbabına yukarıda belirtilen kanunlar kapsamında olmaksızın, işsizlik veya işe başlatmama tazminatı ve benzeri adlar altında &ccedil;eşitli &ouml;demeler yapılmakta ve bu &ouml;demelerin de anılan istisna kapsamında olduğu y&ouml;n&uuml;nde ihtilaflar yaratılmaktaydı.</p> <p style="margin-left:24px;"> Konuya a&ccedil;ıklık getirilerek,&nbsp; 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu uyarınca &ouml;denen işsizlik &ouml;deneği ile işverenlerce 4857 sayılı İş Kanununun 21 inci maddesine g&ouml;re &ouml;denen işe başlatmama tazminatlarının gelir vergisinden istisna edileceği d&uuml;zenlenmiştir.</p> <p style="margin-left:24px;"> &nbsp;</p> <h2> <span style="font-size:16px;"><strong>h.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Evlerde &Uuml;retilen &Uuml;r&uuml;nlerin Satışında Esnaf Muaflığı </strong>(7162 S.K-31 Ocak 2019)</span></h2> <p style="margin-left:24px;"> Başta kadın girişimciler ve ev hanımları olmak &uuml;zere, evlerinde &uuml;rettikleri bazı &uuml;r&uuml;nleri internet ve benzeri elektronik ortamlarda satanların esnaf muaflığından faydalanmaları sağlanmıştır.</p> <p style="margin-left:24px;"> 193 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (6) numaralı bendi kapsamında, evlerde kendi el emekleri ile imal ettikleri &uuml;r&uuml;nleri bir işyeri a&ccedil;maksızın satanlar, esnaf muaflığından faydalanabilmektedirler.</p> <p style="margin-left:24px;"> Bu muaflıktan faydalanılabilmesi i&ccedil;in;</p> <p style="margin-left:24px;"> a) İmal edilen &uuml;r&uuml;nlerin, 193 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (6) numaralı bendi kapsamında olması,</p> <p style="margin-left:24px;"> b) Evlerde kullanılan dikiş, nakış, mutfak robotu, &uuml;t&uuml; ve benzeri makine ve aletler hari&ccedil; olmak &uuml;zere, sanayi tipi veya seri &uuml;retim yapabilen makine ve aletlerin kullanılmaması,</p> <p style="margin-left:24px;"> c) Dışarıdan iş&ccedil;i &ccedil;alıştırılmaması,</p> <p style="margin-left:24px;"> &ccedil;) &Uuml;r&uuml;nlerin işyeri a&ccedil;maksızın satılması,</p> <p style="margin-left:24px;"> d) &Uuml;r&uuml;nlerin, pazar takibi suretiyle satılmaması,</p> <p style="margin-left:24px;"> e) &Uuml;r&uuml;nlerin, ticar&icirc;, zira&icirc; veya meslek&icirc; faaliyetleri dolayısıyla gelir ve kurumlar vergisi m&uuml;kellefi olanların d&uuml;zenledikleri kermes, festival ve panayırlarda satılmaması,</p> <p style="margin-left:24px;"> f) Ticar&icirc;, zira&icirc; veya meslek&icirc; kazancı dolayısı ile ger&ccedil;ek usulde gelir vergisine t&acirc;bi olunmaması,</p> <p style="margin-left:24px;"> g) Faaliyetin, gelir ve kurumlar vergisi m&uuml;kelleflerine bağlılık arz edecek şekilde yapılmaması gerekmektedir.</p> <p style="margin-left:24px;"> &Uuml;r&uuml;nlerin; ticar&icirc;, zira&icirc; veya meslek&icirc; faaliyetleri dolayısıyla gelir ve kurumlar vergisi m&uuml;kellefi olanların d&uuml;zenledikleri hari&ccedil; olmak &uuml;zere, d&uuml;zenlenen kermes, festival, panayır ile kamu kurum ve kuruluşlarınca ge&ccedil;ici olarak belirlenen yerlerde satılması muaflıktan faydalanmaya engel değildir.</p> <p style="margin-left:24px;"> Bu muaflıktan faydalanılabilmesi i&ccedil;in, internet ve benzeri elektronik ortamlar &uuml;zerinden yıl i&ccedil;inde ger&ccedil;ekleştirilen satış tutarının ilgili yıl i&ccedil;inde ge&ccedil;erli olan asgari &uuml;cretin yıllık br&uuml;t tutarını aşmaması gerekmektedir.</p> <p style="margin-left:24px;"> &nbsp;</p> <h2> <span style="font-size:16px;"><strong>i.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Asgari &Uuml;cret Desteği </strong>(7162 S.K-31 Ocak 2019) (2019/08 Sayılı Sosyal G&uuml;venlik Kurumu Genelgesi</span></h2> <p style="margin-left:24px;"> Asgari &uuml;cret desteği, 2019 yılında da devam edecektir.</p> <p style="margin-left:24px;"> 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa eklenen d&uuml;zenlemeyle asgari &uuml;cret desteğinin 2019 yılında 12 ay olarak uygulanacaktır.</p> <p style="margin-left:24px;"> Asgari &uuml;cret desteğinden 4(a) kapsamında haklarında uzun vadeli sigorta kolları h&uuml;k&uuml;mleri uygulanan sigortalıları &ccedil;alıştıran &ouml;zel sekt&ouml;r işverenleri yararlanacaktır.</p> <p style="margin-left:24px;"> Destek miktarı, sigortalı sayısı beş y&uuml;z&uuml;n altında olan işyerleri i&ccedil;in g&uuml;nl&uuml;k 5 TL, beş y&uuml;z ve &uuml;zerinde olan işyerleri i&ccedil;in g&uuml;nl&uuml;k 3,36 TL olacaktır.</p> <p style="margin-left:24px;"> Toplu iş s&ouml;zleşmesi uygulanmayan işyerlerinde 3.060 TL&rsquo;nin altında &uuml;cret alanlar, toplu iş s&ouml;zleşmesi uygulanan işyerlerinde 6.090 TL&rsquo;nin altında &uuml;cret alanlar i&ccedil;in destek uygulanacaktır. &Uuml;cretleri asgar&icirc; &uuml;cretin iki katından az olamayacağı h&uuml;kme bağlanan &ldquo;Linyit&rdquo; ve &ldquo;Taşk&ouml;m&uuml;r&uuml;&rdquo; &ccedil;ıkarılan işyerlerinde yer altında &ccedil;alışan sigortalılar belirlenecek prime esas g&uuml;nl&uuml;k kazan&ccedil; 271 T&uuml;rk lirası olacaktır.</p> <p style="margin-left:24px;"> 2019 yılı ve sonrasında tescil edilen işyerinde asgari &uuml;cret desteğinde prime esas kazan&ccedil; alt sınırı ve &uuml;st sınırları arasında bildirilen t&uuml;m sigortalıların prim &ouml;deme g&uuml;n sayıları dikkate alınacaktır.</p> <p style="margin-left:24px;"> 2018 yılında en az iş&ccedil;i istihdam edilen aydaki sigortalı sayısının altına d&uuml;şmemek şartıyla 2019 yılında uygulanacaktır.</p> <p style="margin-left:24px;"> Destekten yararlanabilmek i&ccedil;in aylık prim ve hizmet belgelerinin/muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin yasal s&uuml;resi i&ccedil;inde verilmesi şarttır.</p> <p style="margin-left:24px;"> Asgari &uuml;cret desteğinden yararlanmak amacıyla, mevcut bir işyerinin kapatılarak değişik bir ad veya unvan ya da iş birimi olarak faaliyete ge&ccedil;irildiğinin anlaşılması halinde, bu nitelikteki işyeri işverenleri asgari &uuml;cret desteğinden yararlandırılmayacak, yararlanılmış olması halinde yararlandırılan tutarlar gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte tahsil olunacaktır.</p> <p style="margin-left:24px;"> Asgari &uuml;cret desteğiyle sağlanacak indirim tutarı, ilgili ayı takip eden ay/aylardan doğan sigorta prim bor&ccedil;larına mahsup edilecektir.</p> <p style="margin-left:24px;"> &nbsp;</p> <p> <span style="font-size:16px;"><strong>j.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Yeni İstihdama &Uuml;cret Desteği </strong>(7166 S.K-22 Şubat 2019)</span></p> <p style="margin-left:24px;"> 1.2.2019-30.4.2019 tarihleri arasında işyerlerinde 2018 yılı Ocak-Aralık d&ouml;neminde 4(a) kapsamında uzun vadeli sigorta kollarından en az sigortalı bildirimi yapılan aydaki/d&ouml;nemdeki sigortalı sayısına ilave olarak işe alınanlar i&ccedil;in &uuml;cret desteği verilecektir.</p> <p style="margin-left:24px;"> Sigortalı y&ouml;n&uuml;nden aranılan şartlar ş&ouml;yledir;</p> <p style="margin-left:24px;"> &nbsp;</p> <p style="margin-left:24px;"> Sigortalıların;</p> <p style="margin-left:72px;"> &middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; İşe alındıkları aydan &ouml;nceki &uuml;&ccedil; ayda 10 g&uuml;nden fazla 5510/4-a,b,c kapsamında sigortalılıklarının bulunmaması,</p> <p style="margin-left:72px;"> &middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; İŞKUR&rsquo;a kayıtlı işsiz olması,</p> <p style="margin-left:72px;"> &middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1.2.2019 ila 30.4.2019 tarihleri arasında &ouml;zel sekt&ouml;r işverenlerince istihdam edilmeleri gerekmektedir.</p> <p style="margin-left:24px;"> İşyeri y&ouml;n&uuml;nden aranılan şartlar ş&ouml;yledir;</p> <p style="margin-left:72px;"> &middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &Ouml;zel sekt&ouml;r işverenine ait olması,</p> <p style="margin-left:72px;"> &middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Sigortalının 2018 yılı Ocak ila Aralık ayları d&ouml;nemine ilişkin işe alındıkları işyerinden bildirilen aylık prim ve hizmet belgelerindeki veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerindeki en az sigortalı bildirimi yapılan aydaki/d&ouml;nemdeki sigortalı sayısına ilave olarak &ccedil;alıştırılması,</p> <p style="margin-left:72px;"> &middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal s&uuml;resi i&ccedil;inde SGK&rsquo;ya verilmesi,</p> <p style="margin-left:72px;"> &middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Tahakkuk eden sigorta primlerinin yasal s&uuml;resi i&ccedil;inde &ouml;denmesi,</p> <p style="margin-left:72px;"> &middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Yasal &ouml;deme s&uuml;resi ge&ccedil;miş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı bor&ccedil;larının bulunmaması,</p> <p style="margin-left:72px;"> &middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &Ccedil;alıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirdiği sigortalıları fiilen &ccedil;alıştırmadığı y&ouml;n&uuml;nde herhangi bir tespitin bulunmaması&hellip;</p> <p style="margin-left:24px;"> 01.02.2019 ile 30.04.2019 tarihleri arasında işe alınan sigortalılar i&ccedil;in işverenlere 3 aylık s&uuml;re ile aylık net asgari &uuml;cret d&uuml;zeyinde (2.020,90 TL) destek sağlanmaktadır.</p> <p style="margin-left:24px;"> &Uuml;cret desteği SGK tarafından işyerinin ilgili ayda veya sonraki aylarda oluşacak prim bor&ccedil;larından mahsup edilmesi, işverene &ouml;deme yapılmaması şeklinde uygulanacaktır.</p> <p style="margin-left:24px;"> İlave istihdam &uuml;cret desteği uygulaması ile &uuml;cret desteği ile destekten yararlanan sigortalının 3 aylık destek s&uuml;resinin akabinde 6 ay boyunca işyerinde istihdamda kalması hedeflenmektedir.</p> <p style="margin-left:24px;"> &nbsp;</p> <h2> <span style="font-size:16px;"><strong>k.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; İş G&uuml;venliği Uzmanlarının Yetki S&uuml;resine İlişkin D&uuml;zenleme </strong>(7166 S.K-22 Şubat 2019)</span></h2> <p style="margin-left:24px;"> &Ccedil;ok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinin (B) sınıfı belgeye sahip iş g&uuml;venliği uzmanı, tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinin ise (C) sınıfı belgeye sahip iş g&uuml;venliği uzmanı g&ouml;revlendirme y&uuml;k&uuml;ml&uuml;l&uuml;klerine ilişkin s&uuml;relerin kamu kurumları ve ellinin altında &ccedil;alışanı olan az tehlikeli işyerlerinin hizmet alma y&uuml;k&uuml;ml&uuml;l&uuml;ğ&uuml;n&uuml;n y&uuml;r&uuml;rl&uuml;k tarihi ile eşleştirilerek oluşabilecek mağduriyetlerin &ouml;n&uuml;ne ge&ccedil;ilmiştir.</p> <p style="margin-left:24px;"> Buna g&ouml;re B sınıfı iş g&uuml;venliği uzmanlarının &ccedil;ok tehlikeli işyerlerine bakabilecekleri s&uuml;re 01.01.2020 tarihinden 01.07.2020 tarihine; C sınıfı iş g&uuml;venliği uzmanlarının tehlikeli işyerlerine bakabilecekleri s&uuml;re ise 01.01.2019 tarihinden 01.07.2020 tarihine uzatılmıştır.</p> <p style="margin-left:24px;"> &nbsp;</p> <h1> <span style="font-size:18px;"><strong>2-&nbsp; SOSYAL G&Uuml;VENLİK KURUMUNUN İNTERNET ORTAMINA AKTARDIĞI HİZMETLERİ</strong></span></h1> <p> <span style="font-size:16px;"><strong>a.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Nevi Değişikliği, Devir, İntikal ve Aracı Giriş İşlemleri</strong></span></p> <p style="margin-left:24px;"> Sosyal Sigorta İşlemleri Y&ouml;netmeliğinin &quot;İşyeri Bildirgesi&rdquo; başlıklı 27&rsquo;nci maddesinde,</p> <p style="margin-left:24px;"> &quot;İşyerinde, Kanunun 4&rsquo;&uuml;nc&uuml; maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi veya (c) bendi kapsamında sigortalı &ccedil;alıştıran, sigortalı &ccedil;alıştırılan bir işyerini devir alan ya da bu nitelikte işyeri kendisine intikal eden işveren, Kanunun 11&rsquo;inci maddesinde belirtilen s&uuml;relerde vermekle y&uuml;k&uuml;ml&uuml; olduğu &ouml;rneği Ek-6 ve Ek-6/A&#39;da bulunan işyeri bildirgesini Kuruma elektronik ortamda g&ouml;ndermek zorundadır.&rdquo; h&uuml;km&uuml; yer almaktadır.</p> <p style="margin-left:24px;"> Gerek yasal s&uuml;resi i&ccedil;erisinde gerekse yasal s&uuml;resi dışında SGK&rsquo;ya g&ouml;nderilen işyeri bildirgelerine ilişkin bildirimlerin elektronik ortamda yapılması zorunlu hale getirilmiştir. Buna bağlı olarak yasal s&uuml;resi ge&ccedil;miş işyeri bildirgelerinin de işverenlerce internet ortamından g&ouml;nderilmesine ilişkin program d&uuml;zenlemeleri tamamlanarak işletime alınmış ve daha &ouml;nce SGK tarafından konuyla ilgili duyuru yapılmıştı.</p> <p style="margin-left:24px;"> Bu defa, işverenlerin nevi değişikliği, devir, intikal ve aracı giriş işlemlerinin işyerlerinin e-bildirge kullanıcıları tarafından internet ortamından g&ouml;nderilmesine ilişkin program d&uuml;zenlemeleri tamamlanarak işletime alınmıştır.</p> <p style="margin-left:24px;"> &nbsp;</p> <p> <span style="font-size:16px;"><strong>b.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4(b) Sigortalılarının E-Devlet &Uuml;zerinden &Ccedil;alışmazlık Beyan Girişi Yapılabileceği Hakkında</strong></span></p> <p style="margin-left:24px;"> 5510 Sayılı Kanun&rsquo;un 4&rsquo;&uuml;nc&uuml; maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki sigortalılara iş kazası ve meslek hastalığı ile analık hallerinde istirahat raporu olması şartıyla &ccedil;alışılmayan s&uuml;reler i&ccedil;in Kanun&rsquo;un 18&rsquo;inci maddesine g&ouml;re ge&ccedil;ici iş g&ouml;remezlik &ouml;deneği &ouml;denmektedir.</p> <p style="margin-left:24px;"> Bu kapsamdaki sigortalıların Sosyal G&uuml;venlik Kurumu &uuml;nitelerine m&uuml;racaat ederek istirahatli olduğu g&uuml;nlerde &ccedil;alışmadığına dair beyan vermeleri halinde ge&ccedil;ici iş g&ouml;remezlik &ouml;deneği &ouml;denmekteydi.</p> <p style="margin-left:24px;"> S&ouml;z konusu sigortalıların &ccedil;alışmadığına dair beyanlarını Sosyal G&uuml;venlik Kurumu &uuml;nitelerine m&uuml;racaata gerek kalmaksızın e-devlet uygulamasındaki, https://www.turkiye.gov.tr/sosyal-guvenlik-is-goremezlik-raporu-calismazlik-beyan-islemleri erişim adresinden elektronik ortamda yapabilmelerine imk&acirc;n sağlanmıştır.</p> <p style="margin-left:24px;"> &nbsp;</p> <p> <span style="font-size:18px;"><strong>3-&nbsp; BAZI SİGORTALILARA 2019 YILI SONUNA KADAR &Uuml;CRETSİZ SAĞLIK HİZMETİNDEN YARARLANMA İMK&Acirc;NI (859 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARI)</strong></span></p> <p style="margin-left:24px;"> 859 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla genel sağlık sigortası borcu nedeniyle sağlık hizmetlerinden yararlanamayan 4/b veya 60(g) kapsamında sigortalı olan T&uuml;rk vatandaşları ile bunların bakmakla y&uuml;k&uuml;ml&uuml; olduğu kişiler, Sağlık Bakanlığı ve bağlı sağlık tesisleri ile &uuml;niversite hastanelerinde sunulan sağlık hizmetlerinden 31.12.2019 tarihine kadar &uuml;cretsiz olarak yararlanabilecektir.</p> <p> <span style="font-size:18px;"><strong>4-&nbsp; KONUT KAPICILIĞINDA KOLAY İŞVERENLİK UYGULAMASI (2019/06 SAYILI SOSYAL G&Uuml;VENLİK KURUMU GENELGESİ)</strong></span></p> <p style="margin-left:24px;"> 5510 Sayılı Kanun&rsquo;un ek 9. maddesine g&ouml;re konut kapıcılığı işyerleri kolay işverenlik uygulaması kapsamına d&acirc;hil edilmiştir.</p> <p style="margin-left:24px;"> Konut kapıcılığı işyerlerinde &ccedil;alışanlar 5510 Sayılı Kanun&rsquo;un 4. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine tabi sigortalılara sağlanan haklardan aynı şekilde yararlanacaktır. Bu sigortalılar hakkında uzun ve kısa vadeli sigorta kolları ile genel sağlık sigortası ve işsizlik sigortası h&uuml;k&uuml;mleri de uygulanacaktır.</p> <p style="margin-left:24px;"> Tescil tipi (faaliyette bulunulan sekt&ouml;r) konut kapıcılığı olarak tescil edilen ve edilecek olan işyeri işverenleri, e-Sigorta kullanıcı kodu ve şifresiyle girecekleri işveren sisteminde bulunan kolay işverenlik ekranında yapılacak işlemler vasıtasıyla kolay işverenlik kapsamına alınacaktır.</p> <p style="margin-left:24px;"> Kolay işverenlik kapsamına d&acirc;hil olan işverenlerin yeniden eski sistemde olduğu gibi e-bildirge sistemi &uuml;zerinden aylık prim ve hizmet belgesi/muhtasar ve prim hizmet beyannamesi vermelerine gerek bulunmayacaktır.</p> <p style="margin-left:24px;"> Prime esas kazan&ccedil;, prime esas kazancın alt ve &uuml;st sınırı arasında olmak &uuml;zere işverenin sigortalıya &ouml;dediği br&uuml;t &uuml;crete g&ouml;re beyan edilecektir. Konut kapıcılığı işyerlerinde aylık prim ve hizmet belgesi/muhtasar ve prim hizmet beyannamesi verilmeyecektir.</p> <p style="margin-left:24px;"> Konut kapıcılığı işyerlerinde sigortalı &ccedil;alıştıran işverenler g&uuml;n ve kazan&ccedil; beyanında değişiklik olmadığı s&uuml;rece, sigortalı i&ccedil;in yaptıkları bildirime g&ouml;re sistem tarafından tahakkuk ettirilecek sigorta primlerini ilgili ayı takip eden ayın sonuna kadar &ouml;deyeceklerdir. İşverenlerce beyan edilen g&uuml;n ve kazan&ccedil;larda değişiklik yapılmadığı s&uuml;rece, takip eden aylarda tahakkuk edecek primler, sisteme kaydedilen son beyan g&uuml;n&uuml; ve kazancı &uuml;zerinden oluşturulmaya devam edecektir. Beyan edilen g&uuml;n/kazan&ccedil;, işten ayrılış ya da eksik g&uuml;ne ilişkin bir değişiklik yapıldığında tahakkuk, buna g&ouml;re i&ccedil;inde bulunulan aydan itibaren sistem tarafından g&uuml;ncellenecektir.</p> <p style="margin-left:24px;"> Konut kapıcılığı işyerlerinde &ccedil;alışanlar i&ccedil;in ay i&ccedil;inde bazı iş g&uuml;nlerinde &ccedil;alıştırılmadığı ve &uuml;cret &ouml;denmediği beyan edilen sigortalıların eksik &ccedil;alışma nedenleri ve g&uuml;n sayıları e-SGK İşveren sistemi &uuml;zerinden &ccedil;alışmanın ge&ccedil;tiği ayı takip eden ayın onuncu g&uuml;n&uuml;ne kadar girilecektir.</p> <p style="margin-left:24px;"> 01.03.2019 tarihinden &ouml;nce tescil edilmiş konut kapıcılığı işyeri işverenlerinin kolay işverenlik kapsamına ge&ccedil;işte yeniden işyeri bildirgesi ve sigortalı işe giriş bildirgesi vermelerine gerek bulunmayacaktır.</p> <p style="margin-left:24px;"> 01.03.2019 tarihinden itibaren konut kapıcılığı kapsamında ilk defa sigortalı &ccedil;alıştırılması halinde kolay işverenlik başvuru ve giriş programlan işletime alınıncaya kadar &ldquo;İşyeri Bildirgesi&quot; ile &quot;Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi 4-A B&quot; verilecektir. e-Sigorta başvuru ve şifre işlemleri ise e-Devlet &uuml;zerinden yapılacaktır.</p> <p style="margin-left:24px;"> Kolay işverenlik kapsamında konut kapıcılığı işyerlerindeki sigortalıların işe giriş bildirgeleri ile ilk işyeri tesciline ilişkin işyeri bildirgesi sigortalının &ccedil;alışmaya başlayacağı ayın sonuna kadar Kuruma g&ouml;nderilecektir.</p> <p style="margin-left:24px;"> Kolay işverenlik başvuru ve giriş programları işletime alındığında başvuru bilgilerine g&ouml;re işyeri ve sigortalı işe giriş bildirgeleri otomatik olarak oluşturulacak olup işverenlerden işyeri ve sigortalı işe giriş bildirgesi alınmayacaktır.</p> <p style="margin-left:24px;"> Sigortalı bildiriminin &ccedil;alışmanın başladığı ayı takip eden ayın sonuna kadar yapılması halinde ilgili bildirimler denetime intikal ettirilmeksizin işleme alınacaktır. Ancak bu s&uuml;renin dışında yapılan bildirimler denetime sevk edilecektir.</p> <p style="margin-left:24px;"> İşten ayrılış bildirgesi ise &ccedil;alışmanın sona erdiği tarihi takip eden on g&uuml;n i&ccedil;erisinde yapılacaktır. Bu s&uuml;renin ge&ccedil;irilmesi halinde asgari &uuml;cretin onda biri tutarında idari para cezası uygulanacaktır.</p> <p> <span style="font-size:18px;"><strong>5-&nbsp; &Ccedil;EYİZ HESABI DEVLET KATKISININ ARTTIRILMASI</strong></span></p> <p style="margin-left:24px;"> &Ccedil;eyiz Hesabı ve Devlet Katkısına Dair Y&ouml;netmelik h&uuml;k&uuml;mlerinde değişiklikler yapılmıştır. 15 Mart 2019 tarihli Resm&icirc; Gazetede yayınlanan bu değişikliklerle &ccedil;eyiz hesabı devlet katkısı oranları arttırılmıştır.</p> <p style="margin-left:24px;"> D&uuml;zenlemeye g&ouml;re arttırılan destek tutarları ş&ouml;yledir;</p> <p style="margin-left:72px;"> &middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Devlet katkısı, d&uuml;zenli &ouml;deme s&uuml;resi 36 ila 47 ay olanlar i&ccedil;in, hesaptaki birikim tutarının y&uuml;zde %20&rsquo;sidir. Ancak, &ouml;denecek tutar 6.500,00 TL&rsquo;yi,</p> <p style="margin-left:72px;"> &middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Devlet katkısı, d&uuml;zenli &ouml;deme s&uuml;resi 48 ila 59 ay olanlar i&ccedil;in, hesaptaki birikim tutarının y&uuml;zde 22&rsquo;sidir. Ancak, &ouml;denecek tutar 7.500,00 TL&rsquo;yi,</p> <p style="margin-left:72px;"> &middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Devlet katkısı, d&uuml;zenli &ouml;deme s&uuml;resi 60 ay ve &uuml;zeri olanlar i&ccedil;in, hesaptaki birikim tutarının y&uuml;zde 25&rsquo;idir. Ancak, &ouml;denecek tutar 9.000,00 TL&rsquo;yi ge&ccedil;emeyecektir.</p> <p style="margin-left:24px;"> Devlet katkısının hesaplanmasında, evlilik tarihinde ya da evlilik amacıyla &ccedil;ekim hakkının kullanıldığı tarihte &ccedil;eyiz hesabında biriken tutar esas alınır ve &ouml;denecek Devlet katkısı bu tutarın y&uuml;zde 25&#39;ini ve azami 9.000,00 TL&rsquo;yi ge&ccedil;emeyecektir.</p> <p style="margin-left:24px;"> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p>