• HABER

KIDEM TAZMİNATI

<div> <div> <div> <div> <p> <strong>01.01.2020-30.06.2020 tarihleri arasında kıdem tazminatı tavan miktarı 6.730,15 T&uuml;rk Lirasıdır.</strong></p> </div> <p> Kıdem tazminatının tavan tutarı, en y&uuml;ksek devlet memuruna &ouml;denen emeklilik ikramiyesi tutarı ile sınırlandırmıştır. Buna g&ouml;re kıdem tazminatı tavanı tutarı, memur maaş katsayısına bağlı olarak değişmektedir.</p> <p> 01.01.2020- 30.06.2020 tarihleri arasında ge&ccedil;erli olmak &uuml;zere, aylık memur maaş katsayısı (0,146061), taban aylık katsayısı (2,28624), yan &ouml;deme katsayısı ise (0,046321) olarak belirlenmiştir.</p> <p> Memur maaş katsayılarında yapılan artış nedeniyle 01.01.2020-30.06.2020 tarihleri arasında iş&ccedil;ilere &ouml;denecek kıdem tazminatının tavanı 6.730,15 TL olmuştur.</p> <p> 01.01.2020-30.06.2020 tarihleri arasında ge&ccedil;erli kıdem tazminatı tavan tutarı hesaplama tablosu ş&ouml;yledir;</p> <table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="0"> <tbody> <tr> <td style="width:433px;height:34px;"> <p> -En y&uuml;ksek aylık g&ouml;sterge (1500) * Aylık katsayı (0,146061)</p> </td> <td style="width:154px;height:34px;"> <p> 219,09 TL</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:433px;height:30px;"> <p> - En y&uuml;ksek ek g&ouml;sterge (8000) * Aylık katsayı (0,146061)</p> </td> <td style="width:154px;height:30px;"> <p> 1.168,49 TL</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:433px;height:34px;"> <p> - En y&uuml;ksek kıdem aylığı g&ouml;stergesi (500) * Aylık katsayı (0,146061)</p> </td> <td style="width:154px;height:34px;"> <p> 73,03 TL</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:433px;height:51px;"> <p> - 5434 sayılı T.C. E.S. Kanunun Ek 70/16 * Aylık katsayı (0,146061) maddesi uyarınca yapılacak ilave&nbsp; [(8000+1500) x%215]</p> </td> <td style="width:154px;height:51px;"> <p> 2.983,30 TL</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:433px;height:30px;"> <p> - Taban aylığı g&ouml;stergesi (1000) * Taban aylık katsayısı (2,28624)</p> </td> <td style="width:154px;height:30px;"> <p> 2.286,24 TL</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:433px;height:30px;"> <p> - Yıllık Kıdem Tazminatı Tavan Tutarı</p> <p> (01.01.2020-30.06.2020)</p> </td> <td style="width:154px;height:30px;"> <p> 6.730,15 TL</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> <div> <p> <strong>Kıdem Tazminatı nedir?</strong></p> </div> <p> Kanunda g&ouml;sterilen fesih hallerinde en az bir yıllık kıdeme sahip iş&ccedil;iye veya iş&ccedil;inin &ouml;l&uuml;m&uuml; halinde hak sahiplerine işveren tarafından kanun gereği &ouml;denmesi icap eden, miktarı iş&ccedil;inin kıdemine ve son br&uuml;t kazancına g&ouml;re belirlenen tazminattır.</p> <p> &nbsp;</p> <div> <p> <strong>Kıdem Tazminatına Hak Kazanma Koşulları</strong></p> </div> <p> Kıdem tazminatı iş&ccedil;iler i&ccedil;in tanınmış bir haktır. Kendi isteğiyle işten ayrılan iş&ccedil;i kıdem tazminatına hak kazanamaz. Kıdem tazminatının s&ouml;z konusu olabilmesi i&ccedil;in tam bir yılın dolması gereklidir.</p> <p> Kıdem tazminatına hak kazanma noktasında en az bir yıllık &ccedil;alışma koşulu, İş Kanunu sistemi i&ccedil;inde nispi emredici bir h&uuml;k&uuml;m olarak değerlendirilmelidir. Buna g&ouml;re, toplu ya da bireysel iş s&ouml;zleşmeleriyle, en az bir yıl &ccedil;alışma s&uuml;resi iş&ccedil;i lehine azaltılabilecektir. (Y9HD, Esas No. 2014/30839 Karar No. 2016/3851)</p> <p> &Ccedil;alışma s&uuml;relerinin yanında iş&ccedil;iye sağlanan sosyal haklar da kıdem tazminatı hesabında &ouml;nemli rol oynar. Ancak sosyal hakların kıdem tazminatına dahil edilmesi i&ccedil;in s&uuml;reklilik arz etmesi gerekmektedir.</p> <p> Yargıtay Kararlarında olduğu da olduğu &uuml;zere; &ldquo;&uuml;cret dışındaki para veya para ile &ouml;l&ccedil;&uuml;lebilen menfaatlerin, tazminata yansıtılmasında son bir yıl i&ccedil;inde yapılan &ouml;demeler toplamının 365&rsquo;e b&ouml;l&uuml;nmesi suretiyle bir g&uuml;ne d&uuml;şen miktarın belirleneceği kabul edilmektedir. D&ouml;nemsel bir niteliği olmayan parasal haklar bakımından, yıl i&ccedil;inde yapılan &ouml;demelerin 365 g&uuml;ne b&ouml;l&uuml;nmesi suretiyle bir g&uuml;ne d&uuml;şen tutarın belirlenmesi yerindedir.&rdquo; (Y7HD, E.2015/2861, K. 2015/1523)</p> <p> &ldquo;İş&ccedil;iye sağlanan &ouml;zel sağlık sigortası yardımı ya da hayat sigortası prim &ouml;demeleri de para ile &ouml;l&ccedil;&uuml;lebilen menfaatler kavramına dahil olup, tazminata esas &uuml;crete eklenmelidir.&rdquo; (Y922, E.2014/5639, K. 2015/16873)</p> <p> İş Kanunu&rsquo;nun aşağıda belirtilen 14. maddesindeki nedenlerden dolayı iş&ccedil;iye kıdem tazminatı &ouml;denir. Kıdem tazminatı alınabilecek haller;</p> <ul> <li> İşverenin haklı bir sebep olmadan iş&ccedil;iyi işten &ccedil;ıkartması,</li> <li> İş&ccedil;inin haklı bir sebeple işi bırakması,</li> <li> Erkek &ccedil;alışanların askerlik i&ccedil;in işi bırakması,</li> <li> Emekli olmak amacıyla iş&ccedil;inin işi bırakması,</li> <li> Emeklilikle ilgili diğer şartları tamamlayıp, emeklilik yaşını evinde beklemek amacıyla iş&ccedil;inin işi bırakması,</li> <li> Kadın iş&ccedil;inin evlendikten sonraki bir yıl i&ccedil;inde işi bırakması,</li> <li> İş&ccedil;inin vefat etmesi gibidir.</li> </ul> <div> <p> <strong>Kıdem Tazminatı Nasıl Hesaplanır?</strong></p> </div> <p> İş&ccedil;iye &ouml;denecek kıdem tazminatı &ccedil;alıştığı her bir yıl i&ccedil;in son 30 g&uuml;nl&uuml;k giydirilmiş br&uuml;t &uuml;creti tutarındadır. Kıdem tazminatı hesaplama form&uuml;l&uuml; i&ccedil;in yıl kesirleri de dikkate alınır.</p> <p> Kıdem tazminatı hesabında iş&ccedil;inin giydirilmiş br&uuml;t &uuml;creti esas alınır. Giydirilmiş &uuml;cretin tespitinde, 4857 Sayılı İş Kanunu&#39;nun 32. maddesinde s&ouml;z&uuml; edilen asıl &uuml;crete ek olarak iş&ccedil;iye sağlanan para veya para ile &ouml;l&ccedil;&uuml;lebilen menfaatler g&ouml;z &ouml;n&uuml;nde tutulur. Buna g&ouml;re ikramiye, devamlılık arz eden prim, yakacak yardımı, giyecek yardımı, kira, aydınlatma, servis yardımı, yemek yardımı ve benzeri &ouml;demeler dikkate alınır.</p> <p> İş&ccedil;inin kıdem s&uuml;resi g&uuml;n, ay, yıl olmak &uuml;zere ayrılır. Sonra &ccedil;alıştığı s&uuml;renin yıldan arta kalan ayları g&uuml;ne &ccedil;evrilir ve son br&uuml;t &uuml;crette 365&rsquo;e b&ouml;l&uuml;nmek suretiyle g&uuml;nl&uuml;k &uuml;creti bulunur. Daha sonra g&uuml;nl&uuml;k &uuml;creti ile yıldan arta kalarak g&uuml;ne &ccedil;evrilen &ccedil;alışma s&uuml;releri &ccedil;arpılarak &ccedil;ıkan rakam &ouml;nceki hesaplanan rakama ilave edilir.</p> <div> <p> <strong>Kıdem Tazminatı &Ouml;demesinde Hangi Kesintiler Yapılır?</strong></p> </div> <p> Kıdem Tazminatı hesaplanıp &ouml;demesi yapılırken rakam, SGK prim kesintisi ve gelir vergisi stopajı tabi olmayıp sadece damga vergisi kesintisine tabidir. Ancak gelir vergisi bakımından muafiyet sınırı, kıdem tavanı kadardır.</p> <p> Kural olarak kıdem tazminatının yıllık miktarı 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu&rsquo;na tabi en y&uuml;ksek Devlet memuruna bir hizmet yılı i&ccedil;in &ouml;denecek azami emekli ikramiyesini ge&ccedil;emez. Buna g&ouml;re 01/01/2020-30.06.2020 tarihleri arasında iş&ccedil;ilere &ouml;denecek kıdem tazminatının yıllık tavan tutarı 6.730,97 TL&rsquo;dir.</p> <p> Hizmet erbabının &ccedil;alıştığı s&uuml;re ve kıdem tazminatına esas &uuml;creti dikkate alınarak hesaplanan ve &ouml;denen kıdem tazminatları istisna kapsamındadır. Hesaplanan bu tutarları aşan ilave &ouml;demeler ise &uuml;cret kapsamında değerlendirilmek suretiyle vergilendirilecektir.</p> <p> Dolayısıyla, hizmet erbabının kıdem tazminatına esas &uuml;cretine g&ouml;re hesaplanan ve en y&uuml;ksek Devlet memuruna bir hizmet yılı i&ccedil;in &ouml;denen azami emekli ikramiyesi tutarını aşan &ouml;demelerde ise en y&uuml;ksek Devlet memuruna &ouml;denen azami emekli ikramiyesi kadarlık kısmı istisnaya konu edilecek, aşan kısmı ise &uuml;cret olarak vergilendirilecektir.</p> <p> <strong>&Ouml;rnek kıdem tazminatı hesaplaması</strong></p> <p> Kıdem tazminatı alma şartlarını yerine getirmiş bir kişinin aşağıda &ouml;rnek kıdem tazminatı hesaplama işlemi yer almaktadır.&nbsp;<strong>&Ouml;rnekte</strong>&nbsp;aylık br&uuml;t maaşı 3000 TL olan, her 3 ayda bir maaş ikramiye alan aynı iş yerinde 4 yıl 6 ay 10 g&uuml;n &ccedil;alıştığını varsayalım.</p> <p> <strong>&Ccedil;alışanın br&uuml;t &uuml;creti:</strong>&nbsp;3000 TL</p> <p> <strong>G&uuml;nl&uuml;k &uuml;creti</strong>: 3000 TL / 30 g&uuml;n = 100 TL</p> <p> <strong>İkramiye</strong>: 12000 TL / 365 G&uuml;n = 32,87 TL (yılda 4 maaş ikramiye alan &ccedil;alışanın g&uuml;nl&uuml;k ikramiye kazancı)</p> <p> <strong>Bu &ccedil;alışanın giydirilmiş &uuml;creti</strong>: 100 TL+32,87 TL = 132,87 TL g&uuml;nl&uuml;k giydirilmiş &uuml;cretin 30 g&uuml;nl&uuml;k karşılığı ise 3.986,1 TL (132,87 * 30) olmaktadır. Yani bu &ccedil;alışan, &ccedil;alıştığı her yıl i&ccedil;in 3986,1 TL kıdeme hak kazanacaktır.</p> <p> <strong>4 yıl 6 ay 20 g&uuml;n &ccedil;alışan bir iş&ccedil;inin kıdem tazminatı ise </strong></p> <p> 4 yıl i&ccedil;in, 15.994,40 TL (4 * 3986,1)</p> <p> 6 ay i&ccedil;in 1993,05 TL (6 * 332,17)</p> <p> 20 g&uuml;n i&ccedil;in 218,41 TL ((3986,1 /365) * 20)</p> <p> Toplamda 18.205,96 TL br&uuml;t kıdem tazminatı olarak hesaplanır.</p> <p> 18.205,96 TL &uuml;zerinden <strong>%0,759 damga vergisinin</strong> kesilmesi sonrası kalan tutar&nbsp;<strong>net kıdem tazminatı</strong>&nbsp;olacaktır.</p> <p> <strong>Saygılarımızla </strong></p> <p> PERY&Ouml;N Hukuk Grubu&nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> </div> </div> </div> <p> &nbsp;</p>
  • HABER

İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU REHBERİ 2019/III. ÇEYREK

<p> &nbsp;</p> <h1> <strong>1.</strong><strong>KAMU ALACAKLARINA UYGULANAN Gecikme Zammı 2019/temmuz ayında %2,5; 2019/Ekim itibariyle ise %2 olarak D&Uuml;ZENLENDİ</strong></h1> <p> &nbsp;</p> <p> 28/06/2019 Tarihli Resm&icirc; Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile 01/07/2019 tarihi itibariyle amme alacağının <strong>d&ouml;nemi i&ccedil;erisinde &ouml;denmemesi halinde</strong> <strong>uygulanan gecikme zammı oranı her ay i&ccedil;in ayrı ayrı uygulanmak &uuml;zere %2,5 </strong>olarak belirlenmiştir.</p> <p> Daha sonra 02/10/2019 tarihli Resm&icirc; Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile gecikme zammı oranı, 2 Ekim 2019 tarihinden itibaren her ay i&ccedil;in ayrı ayrı uygulanmak &uuml;zere %2 olarak belirlenmiştir.</p> <p> Buna g&ouml;re kamu alacaklarında son 5 yılda uygulanan gecikme zammına ilişkin değişim tablosu ş&ouml;yledir;</p> <table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:557px;" width="0"> <tbody> <tr> <td style="height:31px;"> <p align="center"> <strong>KARAR NO</strong></p> </td> <td style="height:31px;"> <p align="center"> <strong>UYGULAMA TARİHİ</strong></p> </td> <td style="width:145px;height:31px;"> <p align="center"> <strong>UYGULAMA D&Ouml;NEMİ</strong></p> </td> <td style="width:47px;height:31px;"> <p> <strong>%</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="height:30px;"> <p align="center"> 2010/965 Sayılı B.K.K.</p> </td> <td style="height:30px;"> <p align="center"> 19/10/2010 Tarihinden İtibaren</p> </td> <td style="width:145px;height:30px;"> <p align="center"> Her Ay i&ccedil;in</p> </td> <td style="width:47px;height:30px;"> <p> 1,40%</p> </td> </tr> <tr> <td style="height:30px;"> <p align="center"> 62 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı</p> </td> <td style="height:30px;"> <p align="center"> 05/09/2018 Tarihinden İtibaren</p> </td> <td style="width:145px;height:30px;"> <p align="center"> Her Ay i&ccedil;in</p> </td> <td style="width:47px;height:30px;"> <p> 2 %</p> </td> </tr> <tr> <td style="height:31px;"> <p align="center"> 1266 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı</p> </td> <td style="height:31px;"> <p align="center"> 01/07/2019 Tarihinden İtibaren</p> </td> <td style="width:145px;height:31px;"> <p align="center"> Her Ay i&ccedil;in</p> </td> <td style="width:47px;height:31px;"> <p> 2,5 %</p> </td> </tr> <tr> <td style="height:30px;"> <p align="center"> 1592 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı</p> </td> <td style="height:30px;"> <p align="center"> 02/10/2019 Tarihinden İtibaren</p> </td> <td style="width:145px;height:30px;"> <p align="center"> Her Ay i&ccedil;in</p> </td> <td style="width:47px;height:30px;"> <p> 2 %</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> <h1> <strong>2.</strong><strong>2019 YILI İKİNCİ YARISINDA GE&Ccedil;ERLİ OLACAK KIDEM TAZMİNATI TAVAN TUTARI 6.379,86 T&Uuml;RK LİRASI OLDU.</strong></h1> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>01.07.2019- 31.12.2019</strong> tarihleri arasında ge&ccedil;erli olmak &uuml;zere iş&ccedil;ilere &ouml;denecek kıdem tazminatının tavanı, memur maaş katsayılarının değişmesine bağlı olarak 6.379,86 TL olmuştur.</p> <p> &nbsp;</p> <h1> <strong>3.</strong><strong>SOSYAL G&Uuml;VENLİK KURUMU YURTDIŞI BOR&Ccedil;LANMA ORANI ARTTIRILDI, SİGORTALILIK STAT&Uuml;S&Uuml; DEĞİŞTİRİLDİ.</strong></h1> <p> &nbsp;</p> <p> 7186 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 19 Temmuz 2019 Tarihli m&uuml;kerrer Resm&icirc; Gazetede yayınlanarak yurtdışı bor&ccedil;lanmasıyla ilgili &ouml;nemli değişiklikler yapılmıştır.</p> <p> 1 Ağustos 2019 tarihinden ge&ccedil;erli olmak &uuml;zere, yurt dışı bor&ccedil;lanma talebinde bulunanların yurtdışı bor&ccedil;lanma primi tutarları prime esas kazancın %32&rsquo;si iken %45 olarak uygulanacaktır.</p> <p> Bor&ccedil;lanılacak s&uuml;relerin sigortalılık stat&uuml;s&uuml;, T&uuml;rkiye&rsquo;deki sigortalılık stat&uuml;s&uuml; dikkate alınmaksızın 4/b kapsamında kabul edilecektir.</p> <p> &nbsp;</p> <h1> <strong>4.</strong><strong>YARGITAY İ&Ccedil;TİHADI BİRLEŞTİRME KARARI: &ldquo;Belirli S&uuml;reli olarak yapılmış ancak objektif şartları taşımadığı i&ccedil;in belirsiz s&uuml;reli olarak kabul edilen iş s&ouml;zleşmesinde kararlaştırılan &ldquo;s&uuml;reden &ouml;nce haksız feshe bağlı cezai şart&rdquo; h&uuml;km&uuml;, belirlenen s&uuml;re ile sınırlı olarak ge&ccedil;erlidir.&rdquo;</strong></h1> <p> &nbsp;</p> <p> 18 Temmuz 2019 tarihli Resm&icirc; Gazetede, Yargıtay 9 ve 22.Hukuk Daireleri arasında g&ouml;r&uuml;ş birliği sağlayan Yargıtay İ&ccedil;tihadı Birleştirme Hukuk Genel Kurulunun 08/03/2019 Tarihli ve E: 2017/10, K: 2019/1 Sayılı Kararı yayınlanmıştır.</p> <p> Karara g&ouml;re; belirli s&uuml;reli olarak yapılmış ancak objektif şartları taşımadığı i&ccedil;in belirsiz s&uuml;reli olarak kabul edilen iş s&ouml;zleşmesinde kararlaştırılan &ldquo;s&uuml;reden &ouml;nce haksız feshe bağlı cezai şart&rdquo; h&uuml;km&uuml;, belirlenen s&uuml;reli ile sınırlı olarak ge&ccedil;erli olacaktır.</p> <p> Belirli s&uuml;reli iş s&ouml;zleşmesinin objektif koşullar bulunmadığı takdirde belirsiz s&uuml;reli iş s&ouml;zleşmesine d&ouml;n&uuml;şeceği kabul edilmektedir.</p> <p> İ&ccedil;tihadı birleştirmenin konusu olan husus ise bu şekilde belirsiz s&uuml;reli iş s&ouml;zleşmesi h&acirc;line gelen s&ouml;zleşmede kararlaştırılan s&uuml;resinden &ouml;nce haksız feshe bağlı cezai şartın ge&ccedil;erli olup olmayacağıdır.</p> <p> Cezai şartın ge&ccedil;ersiz olduğu g&ouml;r&uuml;ş&uuml;nde olan Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin kabul ettiği temel g&ouml;r&uuml;ş, belirli s&uuml;reli olarak yapılan ancak objektif neden i&ccedil;ermeyen s&ouml;zleşmenin belirsiz s&uuml;reli sayılacağı ve s&uuml;re şartı ger&ccedil;ekleşmediğinden cezanın da s&ouml;z konusu olmayacağıdır.</p> <p> Cezai şartın ge&ccedil;erli olduğu g&ouml;r&uuml;ş&uuml;nde olan Yargıtay 22. Hukuk Dairesinin kabul ettiği temel g&ouml;r&uuml;ş ise iş s&ouml;zleşmesinin s&uuml;resine ilişkin taraf iradelerinin h&uuml;k&uuml;ms&uuml;z olmasının s&ouml;zleşmenin belli bir s&uuml;re i&ccedil;inde haksız feshini engellemeye y&ouml;nelik kararlaştırılan cezai şarta ilişkin h&uuml;km&uuml;n ge&ccedil;erliliğini etkilememesi gerektiğidir. &Ouml;zetle, belirli s&uuml;reli iş s&ouml;zleşmesinde objektif şartların bulunmaması nedeniyle s&ouml;zleşmenin belirsiz h&acirc;le gelmesinin iş s&ouml;zleşmesinde &ouml;ng&ouml;r&uuml;len cezai şartın ge&ccedil;ersizliği sonucunu doğurmayacağıdır.</p> <p> Her iki dairenin g&ouml;r&uuml;şleri değerlendirilerek Yargıtay İ&ccedil;tihadı Birleştirme Hukuk Genel Kurulunun vermiş olduğu kararda yer alan bazı &ouml;nemli hususlar ş&ouml;yledir;</p> <ul> <li> İş hukukunda cezai şart, en yaygın şekilde belirli s&uuml;reli iş s&ouml;zleşmeleri ile asgari s&uuml;reli s&ouml;zleşmelerde &ouml;ng&ouml;r&uuml;lmektedir. Asgari s&uuml;reli s&ouml;zleşmelerde, taraflarca belirlenen asgari s&uuml;reden &ouml;nce s&ouml;zleşmenin taraflarca haksız şekilde feshedilmesini engellemek ama&ccedil;lanmaktadır.</li> <li> Belirli s&uuml;reli iş s&ouml;zleşmesi objektif koşulları taşımadığı i&ccedil;in belirsiz s&uuml;reli kabul edilmekte ise de bu durum sadece s&ouml;zleşmenin niteliğine ilişkindir. İş s&ouml;zleşmesi belirsiz s&uuml;reli olarak kabul edilse de bu durumun s&ouml;zleşmede yer alan cezai şarta ilişkin d&uuml;zenlemenin ge&ccedil;ersizliğine sebebiyet verip vermeyeceği hususu ayrıca değerlendirilmelidir.</li> <li> İş s&ouml;zleşmesi belirsiz s&uuml;reli iş s&ouml;zleşmesi niteliğinde kabul edilse de taraf iradelerine &uuml;st&uuml;nl&uuml;k tanınmalı ve &ldquo;s&uuml;reden &ouml;nce haksız feshe bağlı cezai şart&rdquo; h&uuml;km&uuml;n&uuml;n, kararlaştırılan s&uuml;re i&ccedil;in ge&ccedil;erliliğini koruduğu kabul edilmelidir.</li> <li> İş&ccedil;i ve işverenin belirli s&uuml;reli iş s&ouml;zleşmesinde belirledikleri s&uuml;re boyunca haklı neden olmaksızın s&ouml;zleşmenin feshedilmemesini garanti altına almak amacıyla s&ouml;zleşmede &ouml;ng&ouml;rd&uuml;kleri cezai şart h&uuml;km&uuml;, s&ouml;zleşmenin, belirli s&uuml;reli iş s&ouml;zleşmesinin objektif koşulları taşımadığından belirsiz s&uuml;reli iş s&ouml;zleşmesi olarak kabul edilmesi h&acirc;linde, kararlaştırılmış olan s&uuml;re ile sınırlı olmak &uuml;zere ge&ccedil;erliliğini koruyacaktır.</li> <li> H&acirc;l b&ouml;yle olunca belirli s&uuml;reli olarak yapılmış ancak objektif şartları taşımadığı i&ccedil;in belirsiz s&uuml;reli olarak kabul edilen iş s&ouml;zleşmesinde kararlaştırılan &ldquo;s&uuml;reden &ouml;nce haksız feshe bağlı cezai şart&rdquo; h&uuml;km&uuml;n&uuml;n, kararlaştırılmış olan s&uuml;re ile sınırlı olmak &uuml;zere ge&ccedil;erli olacaktır.</li> </ul> <p> &nbsp;</p> <h1> <strong>5.</strong><strong>KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURULUNDAN HATIRLATMA: VERBİS&#39;E KAYIT S&Uuml;RELERİ </strong></h1> <p> &nbsp;</p> <p style="margin-left:&#10;"> 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 16&rsquo;ıcı maddesine g&ouml;re, kişisel verileri işleyen ger&ccedil;ek ve t&uuml;zel kişiler, veri işlemeye başlamadan &ouml;nce kısa adı VERBİS olan Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemine kaydolmak zorundadır. Kişisel Verileri Koruma Kurulu, VERBİS kayıt y&uuml;k&uuml;ml&uuml;l&uuml;kleri hakkında hatırlatma yaparak kayıt i&ccedil;in veri sorumlularına verilmiş olan s&uuml;releri aşağıdaki gibi ilan edilmiştir.</p> <p style="margin-left:&#10;"> &nbsp;</p> <p style="margin-left:&#10;"> VERBİS&rsquo;e başvuru, kayıt, bilgi girişi ve sorgulama işlemleri Kurum internet sayfası olan www.kvkk.gov.tr adresindeki VERBİS mod&uuml;l&uuml; veya e-Devlet (www.turkiye.gov.tr) platformu &uuml;zerinden ger&ccedil;ekleştirilmektedir.</p> <p style="margin-left:&#10;"> Kayıt esnasında veri sorumlularına rehberlik etmek amacıyla Kurum tarafından &ldquo;Sorularla VERBİS&rdquo; dok&uuml;manı ve &ldquo;Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi Kılavuzu&rdquo; hazırlanmış olup Kurum internet sayfasında &ldquo;Yayınlar&rdquo; b&ouml;l&uuml;m&uuml;nde veri sorumlularının istifadesine sunulmuştur.</p> <p style="margin-left:&#10;"> Ayrıca, VERBİS ile ilgili konularda karşılaşılabilecek problemlerin giderilmesi ve aydınlatıcı bilgi verilmesi amacıyla KVKK Bilgi Danışma Merkezi (ALO 198), hafta i&ccedil;i her g&uuml;n mesai saatlerinde aranabilecektir.</p> <p> Bu a&ccedil;ıklamalar &ccedil;er&ccedil;evesinde; Veri Sorumluları Siciline kayıtla y&uuml;k&uuml;ml&uuml; olan veri sorumlularının 6698 sayılı Kanunun 18 inci maddesi gereği herhangi bir yaptırımla karşılaşmamaları i&ccedil;in VERBİS&rsquo;e kayıt ve bildirim y&uuml;k&uuml;ml&uuml;l&uuml;klerini,<strong>&nbsp;son g&uuml;nlere bırakmadan</strong>&nbsp;s&uuml;resi i&ccedil;erisinde yerine getirmeleri hususu &ouml;nem arz etmektedir.</p> <p> &nbsp;</p> <h1> <strong>6.</strong><strong>CARİ AY PRİM &Ouml;DEMELERİNİN YAPILANDIRMA TAKSİTLERİNE SAYILMASI</strong></h1> <p> &nbsp;</p> <p> 04/09/2019 tarihi itibariyle Sosyal G&uuml;venlik Kurumu tarafından Cari Ay Prim &Ouml;demelerinin Yapılandırma Taksitlerine Sayılması hakkında genel yazı yayınlanmıştır.</p> <p> 18/05/2018 tarihinde y&uuml;r&uuml;rl&uuml;ğe giren 7143 sayılı Yapılandırma Kanunu uyarınca Sosyal G&uuml;venlik Kurumu alacaklarının yeniden yapılandırılması h&uuml;kme bağlanmıştır. Yapılandırma h&uuml;k&uuml;mlerince; yapılandırmaya ilişkin ilk iki taksitin s&uuml;resinde ve tam &ouml;denmemesi halinde yapılandırmanın bozulacağı belirtilmiştir.</p> <p> İlk iki taksitin &ouml;denmesi halinde ise kalan taksitlerden; bir takvim yılında iki veya daha az taksitin, s&uuml;resinde &ouml;denmemesi veya eksik &ouml;denmesi h&acirc;linde, &ouml;denmeyen veya eksik &ouml;denen taksit tutarlarının son taksiti (peşin &ouml;deme se&ccedil;eneğinin tercih edilmesi h&acirc;linde ilk taksiti) izleyen ayın sonuna kadar, gecikilen her ay ve kesri i&ccedil;in gecikme zammı oranında hesaplanacak ge&ccedil; &ouml;deme zammıyla birlikte &ouml;denmesi şartıyla yapılandırma devam etmektedir.</p> <p> İlk iki taksitin s&uuml;resinde tam &ouml;denmemesi ya da s&uuml;resinde &ouml;denmeyen veya eksik &ouml;denen diğer taksitlerin belirtilen şekilde de &ouml;denmemesi veya bir takvim yılında ikiden fazla taksitin s&uuml;resinde &ouml;denmemesi veya eksik &ouml;denmesi h&acirc;linde yapılandırma hakkı kaybedilmektedir.</p> <p> Sosyal G&uuml;venlik Kurumu Genel M&uuml;d&uuml;rl&uuml;ğ&uuml;nce aktarılan bilgilere g&ouml;re, SGK bor&ccedil;larını 7143 sayılı kanun kapsamında yapılandıran işverenlerin değişik nedenlerden dolayı yapılandırma taksitlerini aksattığı veya yapılandırmalarını bozduğu anlaşılmıştır.</p> <p> Bu işverenlerin yapılandırmalarının devamı i&ccedil;in talep etmeleri halinde aynı veya farklı &uuml;nitelerde işlem g&ouml;ren işyerleri i&ccedil;in &ouml;demiş oldukları 2018 Nisan ayı ve sonrası cari ay prim &ouml;demelerinin, d&ouml;nem veya taksit sayısı g&ouml;zetilmeksizin &ouml;denmeyen veya eksik &ouml;denen yapılandırma taksitlerine mahsup edilerek işlem yapılması SGK tarafından uygun g&ouml;r&uuml;lm&uuml;şt&uuml;r.</p> <p> Buna g&ouml;re, aktarılacak cari ay primleri nedeniyle,</p> <ol style="list-style-type:lower-roman;"> <li value="5"> Cari ay primlerinden dolayı yapılandırmanın bozma koşuluna girmesi durumunda işverenlerce zor durum belgesi verilecek,</li> <li value="5"> Cari ay primlerinin yapılandırma taksitlerine aktarılması halinde; bu aylarda yararlanılan teşvikler ile cari ay primlerinin aktarma yapıldığı yılda yeni tescil edilmiş işyerleri i&ccedil;in asgari &uuml;cret desteklerinin de iptal edileceği işverenlere bildirilecektir.</li> </ol> <p> &nbsp;</p> <h1> <strong>7.</strong><strong>SOSYAL G&Uuml;VENLİK KURUMUNDAN A&Ccedil;IKLAMA: KISA VADELİ SİGORTA KOLLARININ SONLANDIRILMASI</strong></h1> <p> &nbsp;</p> <p> Sosyal Sigorta İşlemleri Y&ouml;netmeliğinin 14&rsquo;&uuml;nc&uuml; maddesi ile; kısa vadeli sigorta kolları (iş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık sigortası) bakımından sigortalılığın hangi hallerde sonlandırılacağını d&uuml;zenlemiştir. Ancak Sosyal G&uuml;venlik Kurumuna gelen bildirimler ışığında, kısa vadeli sigorta kolları uygulamalarında bazı hatalı işlemlerin yapıldığı ve &uuml;niteler arasında uygulama birlikteliğinin bulunmadığı anlaşılmıştır.</p> <p> S&ouml;z konusu duruma istinaden, 31/07/2019 tarihinde Sosyal G&uuml;venlik Kurumu tarafından genel yazı yayınlanmış olup, bahsi ge&ccedil;en uyuşmazlıkların giderilmesi ama&ccedil;lanmaktadır. B&ouml;ylece kısa vadeli sigorta kolları a&ccedil;ısında sigortalılığın hangi hallerde sonlandırılacağına y&ouml;nelik a&ccedil;ıklamalar yapılmıştır.</p> <p> Sosyal Sigorta İşlemleri Y&ouml;netmeliğine 14&rsquo;&uuml;nc&uuml; maddesi h&uuml;k&uuml;mlerine g&ouml;re;</p> <p> 4(a) kapsamındaki sigortalılar i&ccedil;in aylık prim ve hizmet belgesi verilmemesi veya tutukluluk ve g&ouml;zaltı hali, yol izni ve diğer &uuml;cretsiz izinler, devamsızlık, puantaj, kısmi istihdam, yarım &ccedil;alışma, fesih tarihinde &ccedil;alışmama ve diğer nedenlerle aylık prim ve hizmet belgesinde g&uuml;n ve kazan&ccedil; bildiriminde bulunulmaması halinde en son primin ilişkin olduğu tarih itibarıyla sigortalılığı durdurulur. Ancak ilgili kanununda belirtilen &uuml;cretsiz izin halinde ise iznin sona erdiği tarih itibarıyla sigortalılığı durdurulur.</p> <p> Buna g&ouml;re, aylık prim ve hizmet belgesinde;</p> <p> 4-g&ouml;zaltına alınma, 5-tutukluluk, 6-kısmi istihdam, 7-puantaj kayıtları, 14-diğer,&nbsp; 15-devamsızlık,&nbsp; 16-fesih tarihinde &ccedil;alışmamış,&nbsp; 20-&uuml;cretsiz yol izni,&nbsp; 21-diğer &uuml;cretsiz izin, 23-yarım &ccedil;alışma,&nbsp; 24-yarım &ccedil;alışma ve diğer nedenler, <strong>eksik g&uuml;n nedeni olarak bildirilen ve bu aylarda g&uuml;n ve kazan&ccedil; bildirilmeyen sigortalılar i&ccedil;in en son prim bildirilen g&uuml;n itibariyle sigortalılığın sona ermiş sayılacağı belirtilmiştir.</strong></p> <p> Bunların dışında kalan eksik g&uuml;n nedenleri ile hi&ccedil; g&uuml;n ve kazan&ccedil; bildirilmemesi halinde ise sigortalılık niteliği devam edecektir.</p> <p> <strong>Sigortalının istirahatli olduğu aylarda aylık prim ve hizmet belgesinin verilmiş olması şartıyla sigortalılık niteliği devam edecektir. Ancak, istirahatin başladığı tarihten &ouml;nceki ayda aylık prim ve hizmet bildirgesinin hi&ccedil; verilmemesi veya Y&ouml;netmelikte ge&ccedil;en eksik g&uuml;n nedenleri ile g&uuml;n ve kazan&ccedil; bildirilmemesi halinde en son primin bildirildiği g&uuml;n itibariyle sigortalılık sona erecektir.</strong></p> <p> <strong>&Ouml;rnek-1:</strong> Kanunun 4 &uuml;nc&uuml; maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında &ouml;zel sekt&ouml;r işyerinde &ccedil;alışmakta olan sigortalı i&ccedil;in Ocak/2019 ayında 30 g&uuml;n prim bildirilmiş ve Şubat/2019 ayında &ldquo;21-diğer &uuml;cretsiz izin&rdquo; eksik g&uuml;n nedeni ile g&uuml;n ve kazan&ccedil; bildirilmemiştir. Sigortalı adına 01/03/2019&nbsp; tarihinde&nbsp; başlayan&nbsp; istirahat&nbsp; raporu&nbsp; d&uuml;zenlenmiştir. Buna g&ouml;re, &uuml;cretsiz izin gerek&ccedil;esi ile Şubat ayında hi&ccedil; g&uuml;n ve kazan&ccedil; bildirilmediğinden Ocak ayının sonu itibariyle sigortalılığın sona erdiği kabul edilecektir. Dolayısıyla 01/03/2019 tarihinde başlayan istirahat raporuna ge&ccedil;ici iş g&ouml;remezlik &ouml;deneği &ouml;denmeyecektir.</p> <p> <strong>&Ouml;rnek-2:</strong> Kanunun 4&rsquo;&uuml;nc&uuml; maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında &ouml;zel sekt&ouml;r işyerinde &ccedil;alışmakta olan sigortalı adına Ocak/2019 ayı i&ccedil;in 30 g&uuml;n prim bildirilmiş, 15/02/2019 tarihinde başlayan 10 g&uuml;nl&uuml;k ve 04/03/2019 tarihinde başlayan 20 g&uuml;nl&uuml;k hastalık vaka t&uuml;r&uuml;nden istirahat raporu d&uuml;zenlenmiştir. Şubat ve Mart ayları i&ccedil;in &ldquo;12-birden fazla&rdquo; eksik g&uuml;n nedeni se&ccedil;imi ile g&uuml;n ve kazan&ccedil; bildirilmemiştir. Bu durumda, sigortalılık niteliği Şubat ve Mart aylarında devam ettiğinden her iki rapora da ge&ccedil;ici iş g&ouml;remezlik &ouml;deneği &ouml;denecektir.</p> <p> <strong>&Ouml;rnek-3:</strong> Sigortalı adına Ocak/2019 ayı i&ccedil;in 30 g&uuml;n prim bildirilmiş, Şubat/2019 ayında ise aylık prim ve hizmet belgesi verilmemiştir. Daha sonra 07/03/2019 tarihinde başlayan 10 g&uuml;nl&uuml;k istirahat raporu d&uuml;zenlenmiş, Mart ayı i&ccedil;in hi&ccedil; prim bildirilmemiştir. Şubat ayında aylık prim ve hizmet belgesi verilmemesi nedeni ile Ocak ayının sonu itibariyle sigortalılığın sona erdiği kabul edilecek ve 07/03/2019 tarihinde başlayan istirahat raporu i&ccedil;in ge&ccedil;ici iş g&ouml;remezlik &ouml;deneği &ouml;denmeyecektir.</p> <p> <strong>&Ouml;rnek-4:</strong> Sigortalı adına Ocak/2019 ayı i&ccedil;in 30 g&uuml;n prim bildirilmiş, Şubat/2019 ayında ise aylık prim ve hizmet belgesi verilmemiştir. Daha sonra 18/03/2019 tarihinde başlayan 10 g&uuml;nl&uuml;k istirahat raporu d&uuml;zenlenmiş ve Mart ayı i&ccedil;in 6 g&uuml;n prim bildirilmiştir. Buna g&ouml;re, Mart ayında prim bildirildiğinden sigortalılık niteliği devam edecek ve s&ouml;z konusu rapor i&ccedil;in ge&ccedil;ici iş g&ouml;remezlik &ouml;deneği &ouml;denecektir.</p> <p> &nbsp;</p> <h1> <strong>8.</strong><strong>SOSYAL G&Uuml;VENLİK KURUMU İŞ KAZASI İNCELEMELERİNDE DEĞİŞİKLİK</strong></h1> <p> &nbsp;</p> <p> Sosyal G&uuml;venlik Kurumu&rsquo;nun 2019/20 Sayılı Genelgesiyle kısa vadeli sigorta kollarından iş kazasının incelenmesi ve ge&ccedil;ici iş g&ouml;remezlik &ouml;deneği &ouml;denmesi hususunda değişiklikler yapılmıştır.</p> <p> <strong>İş Kazalarının İncelenmesi: </strong>Bir olayın iş kazası olup olmadığının tespiti, Sosyal G&uuml;venlik Kurumu tarafından belirlenen usullere g&ouml;re incelenip tespit edilmektedir. &Ouml;ncelikle olaya ilişkin evraklar Kısa Vadeli Sigorta Servislerince incelenmekte olup eğer bu birim tarafından tespit yapılamaması halinde SGK İş Kazası Tespit Komisyonunca inceleme yapılmaktadır.</p> <p> Komisyon tarafından da olayın iş kazası olduğuna ya da olmadığına karar verilememesi halinde herhangi bir şart aranmadan dosya, belgeleri ve gerek&ccedil;eleri ile soruşturulmak &uuml;zere denetime sevk edilmektedir.</p> <p> 2019/20 Sayılı Genelge ile yapılan d&uuml;zenleme ile bir olayın daha kısa s&uuml;rede &ccedil;&ouml;z&uuml;mlenmesi amacıyla &ouml;l&uuml;ml&uuml; olmayan vakalarda sosyal g&uuml;venlik denetmenleri, &ouml;l&uuml;mle sonu&ccedil;lanan vakalarda ise SGK m&uuml;fettişleri inceleme yapacaktır.</p> <p> <strong>Ge&ccedil;ici İş G&ouml;remezlik &Ouml;deneklerinin &Ouml;denebilmesi İ&ccedil;in &Ccedil;alışılmadığına Dair Bildirim Girişi Yapılması: </strong>4(a) kapsamında hizmet akdi ile bir veya birden fazla işveren tarafından &ccedil;alıştırılan sigortalılara, iş g&ouml;remezlik &ouml;deneklerinin &ouml;denebilmesi i&ccedil;in işverenlerince istirahat s&uuml;resince işyerinde &ccedil;alışılmadığına dair bildirimin yapılması gerekmektedir.</p> <p> Bildirim s&uuml;resinin ge&ccedil;miş olması ancak herhangi bir y&ouml;ntemle bildirim yapılmamış olması durumunda ise gerekli m&uuml;stahaklık şartlarının varlığı halinde, sigortalı adına 30 g&uuml;n veya istirahat s&uuml;resi ile uyumlu olmayacak şekilde fazla prim &ouml;deme g&uuml;n sayısı bildirilmesi durumu hari&ccedil; olmak &uuml;zere ge&ccedil;ici iş g&ouml;remezlik &ouml;denekleri &ouml;denecektir.</p> <p> &nbsp;</p> <h1> <strong>9.</strong><strong>MYK MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ ZORUNLULUĞUNA 26 MESLEK DAHA İLAVE EDİLDİ</strong></h1> <p> &nbsp;</p> <p> Mesleki Yeterlilik Kurumu Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ 3 Ekim 2019 tarihli ve 30907 sayılı Resm&icirc; Gazete&rsquo;de yayımlanarak y&uuml;r&uuml;rl&uuml;ğe girmiştir.</p> <p> S&ouml;z konusu tebliğ ile MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluğu getirilen meslek sayısı 117&rsquo;den 143&rsquo;ye &ccedil;ıkmıştır.</p> <p> 3 Ekim 2019 tarihli ve 30907 sayılı Resm&icirc; Gazete&rsquo;de yayımlanan beşinci tebliğ ile 26 meslekte daha MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu getirilmiştir. Aile, &Ccedil;alışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının 2019/1 sıra numaralı tebliğinde yer alan 26 meslekte MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi olmayan kişiler Tebliğin yayım tarihinden itibaren on iki ay sonra (3.10.2020 tarihinden sonra) &ccedil;alıştırılamayacaktır.</p> <p> Tebliğde yer alan meslekler:</p> <p> &nbsp;</p> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:570px;" width="0"> <tbody> <tr> <td style="width:60px;height:32px;"> <p align="center"> <strong>Sıra No</strong></p> </td> <td style="width:132px;height:32px;"> <p align="center"> <strong>Ulusal Yeterlilik Kodu</strong></p> </td> <td style="width:252px;height:32px;"> <p align="center"> <strong>Yeterlilik Adı</strong></p> </td> <td style="width:125px;height:32px;"> <p align="center"> <strong>Seviyesi</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:60px;height:16px;"> <p align="center"> <strong>1</strong></p> </td> <td style="width:132px;height:16px;"> <p align="center"> 11UY0004-5</p> </td> <td style="width:252px;height:16px;"> <p align="center"> AĞIR VASITA TECR&Uuml;BE S&Uuml;R&Uuml;C&Uuml;S&Uuml;</p> </td> <td style="width:125px;height:16px;"> <p align="center"> Seviye 5</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:60px;height:31px;"> <p align="center"> <strong>2</strong></p> </td> <td style="width:132px;height:31px;"> <p align="center"> 12UY0071-3</p> </td> <td style="width:252px;height:31px;"> <p align="center"> ARM&Uuml;RL&Uuml; DOKUMA KUMAŞ DESEN HAZIRLAMA ELEMANI</p> </td> <td style="width:125px;height:31px;"> <p align="center"> Seviye 3</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:60px;height:32px;"> <p align="center"> <strong>3</strong></p> </td> <td style="width:132px;height:32px;"> <p align="center"> 12UY0072-4</p> </td> <td style="width:252px;height:32px;"> <p align="center"> ARM&Uuml;RL&Uuml; DOKUMA KUMAŞ DESİNAT&Ouml;R&Uuml;</p> </td> <td style="width:125px;height:32px;"> <p align="center"> Seviye 4</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:60px;height:16px;"> <p align="center"> <strong>4</strong></p> </td> <td style="width:132px;height:16px;"> <p align="center"> 12UY0111-3</p> </td> <td style="width:252px;height:16px;"> <p align="center"> AYAK&Ccedil;I (DERİ/K&Uuml;RK HAZIR GİYİM)</p> </td> <td style="width:125px;height:16px;"> <p align="center"> Seviye 3</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:60px;height:16px;"> <p align="center"> <strong>5</strong></p> </td> <td style="width:132px;height:16px;"> <p align="center"> 12UY0116-4</p> </td> <td style="width:252px;height:16px;"> <p align="center"> DERİ İŞLENTİ OPERAT&Ouml;R&Uuml;</p> </td> <td style="width:125px;height:16px;"> <p align="center"> Seviye 4</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:60px;height:15px;"> <p align="center"> <strong>6</strong></p> </td> <td style="width:132px;height:15px;"> <p align="center"> 13UY0148-3</p> </td> <td style="width:252px;height:15px;"> <p align="center"> HADDECİ</p> </td> <td style="width:125px;height:15px;"> <p align="center"> Seviye 3</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:60px;height:16px;"> <p align="center"> <strong>7</strong></p> </td> <td style="width:132px;height:16px;"> <p align="center"> 13UY0148-4</p> </td> <td style="width:252px;height:16px;"> <p align="center"> HADDECİ</p> </td> <td style="width:125px;height:16px;"> <p align="center"> Seviye 4</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:60px;height:16px;"> <p align="center"> <strong>8</strong></p> </td> <td style="width:132px;height:16px;"> <p align="center"> 11UY0038-4</p> </td> <td style="width:252px;height:16px;"> <p align="center"> İPLİK OPERAT&Ouml;R&Uuml;</p> </td> <td style="width:125px;height:16px;"> <p align="center"> Seviye 4</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:60px;height:16px;"> <p align="center"> <strong>9</strong></p> </td> <td style="width:132px;height:16px;"> <p align="center"> 15UY0218-2</p> </td> <td style="width:252px;height:16px;"> <p align="center"> İŞARET&Ccedil;İ</p> </td> <td style="width:125px;height:16px;"> <p align="center"> Seviye 2</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:60px;height:32px;"> <p align="center"> <strong>10</strong></p> </td> <td style="width:132px;height:32px;"> <p align="center"> 12UY0073-3</p> </td> <td style="width:252px;height:32px;"> <p align="center"> JAKARLI DOKUMA KUMAŞ DESEN HAZIRLAMA ELEMANI</p> </td> <td style="width:125px;height:32px;"> <p align="center"> Seviye 3</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:60px;height:31px;"> <p align="center"> <strong>11</strong></p> </td> <td style="width:132px;height:31px;"> <p align="center"> 12UY0074-4</p> </td> <td style="width:252px;height:31px;"> <p align="center"> JAKARLI DOKUMA KUMAŞ DESİNAT&Ouml;R&Uuml;</p> </td> <td style="width:125px;height:31px;"> <p align="center"> Seviye 4</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:60px;height:16px;"> <p align="center"> <strong>12</strong></p> </td> <td style="width:132px;height:16px;"> <p align="center"> 15UY0234-3</p> </td> <td style="width:252px;height:16px;"> <p align="center"> KARTONPİYER UYGULAYICISI</p> </td> <td style="width:125px;height:16px;"> <p align="center"> Seviye 3</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:60px;height:32px;"> <p align="center"> <strong>13</strong></p> </td> <td style="width:132px;height:32px;"> <p align="center"> 12UY0113-4</p> </td> <td style="width:252px;height:32px;"> <p align="center"> KESİMCİ (DERİ/K&Uuml;RK HAZIR GİYİM)</p> </td> <td style="width:125px;height:32px;"> <p align="center"> Seviye 4</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:60px;height:16px;"> <p align="center"> <strong>14</strong></p> </td> <td style="width:132px;height:16px;"> <p align="center"> 12UY0115-3</p> </td> <td style="width:252px;height:16px;"> <p align="center"> KESİMCİ (SARACİYE)</p> </td> <td style="width:125px;height:16px;"> <p align="center"> Seviye 3</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:60px;height:16px;"> <p align="center"> <strong>15</strong></p> </td> <td style="width:132px;height:16px;"> <p align="center"> 12UY0088-3</p> </td> <td style="width:252px;height:16px;"> <p align="center"> LİMAN FORKLİFT OPERAT&Ouml;R&Uuml;</p> </td> <td style="width:125px;height:16px;"> <p align="center"> Seviye 3</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:60px;height:31px;"> <p align="center"> <strong>16</strong></p> </td> <td style="width:132px;height:31px;"> <p align="center"> 12UY0064-3</p> </td> <td style="width:252px;height:31px;"> <p align="center"> LİMAN SAHA İSTİF MAKİNELERİ OPERAT&Ouml;R&Uuml; (CRS VE ECS)</p> </td> <td style="width:125px;height:31px;"> <p align="center"> Seviye 3</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:60px;height:32px;"> <p align="center"> <strong>17</strong></p> </td> <td style="width:132px;height:32px;"> <p align="center"> 12UY0112-4</p> </td> <td style="width:252px;height:32px;"> <p align="center"> MODEL MAKİNECİ (DERİ/K&Uuml;RK HAZIR GİYİM)</p> </td> <td style="width:125px;height:32px;"> <p align="center"> Seviye 4</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:60px;height:32px;"> <p align="center"> <strong>18</strong></p> </td> <td style="width:132px;height:32px;"> <p align="center"> 12UY0077-5</p> </td> <td style="width:252px;height:32px;"> <p align="center"> OTOMASYON SİSTEMLERİ PROGRAMCISI</p> </td> <td style="width:125px;height:32px;"> <p align="center"> Seviye 5</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:60px;height:32px;"> <p align="center"> <strong>19</strong></p> </td> <td style="width:132px;height:32px;"> <p align="center"> 14UY0193-4</p> </td> <td style="width:252px;height:32px;"> <p align="center"> OTOMOTİV KONTROL, TEST VE AYAR İŞ&Ccedil;İSİ</p> </td> <td style="width:125px;height:32px;"> <p align="center"> Seviye 4</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:60px;height:32px;"> <p align="center"> <strong>20</strong></p> </td> <td style="width:132px;height:32px;"> <p align="center"> 13UY0120-4</p> </td> <td style="width:252px;height:32px;"> <p align="center"> TARİHİ ESER KORUMA VE RESTORASYON ELEMANI</p> </td> <td style="width:125px;height:32px;"> <p align="center"> Seviye 4</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:60px;height:32px;"> <p align="center"> <strong>21</strong></p> </td> <td style="width:132px;height:32px;"> <p align="center"> 13UY0120-5</p> </td> <td style="width:252px;height:32px;"> <p align="center"> TARİHİ ESER KORUMA VE RESTORASYON ELEMANI</p> </td> <td style="width:125px;height:32px;"> <p align="center"> Seviye 5</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:60px;height:15px;"> <p align="center"> <strong>22</strong></p> </td> <td style="width:132px;height:15px;"> <p align="center"> 14UY0200-3</p> </td> <td style="width:252px;height:15px;"> <p align="center"> TAŞLAMA TEZG&Acirc;H İŞ&Ccedil;İSİ</p> </td> <td style="width:125px;height:15px;"> <p align="center"> Seviye 3</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:60px;height:16px;"> <p align="center"> <strong>23</strong></p> </td> <td style="width:132px;height:16px;"> <p align="center"> 14UY0200-4</p> </td> <td style="width:252px;height:16px;"> <p align="center"> TAŞLAMA TEZG&Acirc;H İŞ&Ccedil;İSİ</p> </td> <td style="width:125px;height:16px;"> <p align="center"> Seviye 4</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:60px;height:32px;"> <p align="center"> <strong>24</strong></p> </td> <td style="width:132px;height:32px;"> <p align="center"> 12UY0089-4</p> </td> <td style="width:252px;height:32px;"> <p align="center"> Y&Uuml;KSEK GERİLİM KABLO AKSESUARLARI MONTAJCISI</p> </td> <td style="width:125px;height:32px;"> <p align="center"> Seviye 4</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:60px;height:32px;"> <p align="center"> <strong>25</strong></p> </td> <td style="width:132px;height:32px;"> <p align="center"> 12UY0090-4</p> </td> <td style="width:252px;height:32px;"> <p align="center"> Y&Uuml;KSEK GERİLİM TE&Ccedil;HİZATI TEST ELEMANI</p> </td> <td style="width:125px;height:32px;"> <p align="center"> Seviye 4</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:60px;height:31px;"> <p align="center"> <strong>26</strong></p> </td> <td style="width:132px;height:31px;"> <p align="center"> 12UY0090-5</p> </td> <td style="width:252px;height:31px;"> <p align="center"> Y&Uuml;KSEK GERİLİM TE&Ccedil;HİZATI TEST ELEMANI</p> </td> <td style="width:125px;height:31px;"> <p align="center"> Seviye 5</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> <h1> <strong>10.</strong><strong>YABANCILAR İ&Ccedil;İN VERİLECEK EKSİK G&Uuml;N NEDENLERİ</strong></h1> <p> &nbsp;</p> <p> 18/3/2019 tarihinde yayınlanan 4331865 sayılı SGK Genel Yazısıyla yabancı uyruklu sigortalılar i&ccedil;in se&ccedil;ilebilecek eksik g&uuml;n nedenleri;&nbsp;</p> <p> 1-İstirahat, 4-G&ouml;zaltına Alınma, 5-Tutukluluk, 8-Grev, 9-Lokavt, 10-Genel Hayatı Etkileyen Olaylar ve 11-Doğal Afet kodlarıyla sınırlandırılmıştır.</p> <p> S&ouml;z konusu sınırlama nedeniyle e-Bildirge programlarında gerekli g&uuml;ncellemeler yapılmış ve yabancı uyruklu sigortalılar i&ccedil;in belirtilen eksik g&uuml;n nedenleri dışındaki kodların se&ccedil;imi kısıtlanmıştır.</p> <p> Yine aynı genel yazıda sigortalının işyeri ile ilişiğini kesmeden ge&ccedil;ici s&uuml;reli olarak yurt dışına &ccedil;ıkması durumunda bu s&uuml;reler i&ccedil;in eksik g&uuml;n bildirimin yapılabileceği ifade edilmiştir.</p> <p> Buna g&ouml;re işyeri ile ilişiğini kesmeden ge&ccedil;ici s&uuml;reli olarak yurt dışına &ccedil;ıkılması durumunda &uuml;lkeye giriş ve &ccedil;ıkış tarihlerinin de dikkate alınarak kişinin yolda ge&ccedil;ireceği s&uuml;reler i&ccedil;in;&nbsp;</p> <p> &bull; &Uuml;lkeden &ccedil;ıkış g&uuml;n&uuml; hari&ccedil; olmak &uuml;zere iki g&uuml;n,&nbsp;</p> <p> &bull; Yine &uuml;lkeye giriş tarihi hari&ccedil; olmak &uuml;zere iki g&uuml;n&uuml; ge&ccedil;memek &uuml;zere yolda ge&ccedil;en s&uuml;relerin de dikkate alınması suretiyle bu s&uuml;reler i&ccedil;in de işverenden aylık prim ve hizmet belgesi istenmeyeceği belirtilmiştir.</p> <p> Ancak 18.03.2019 tarihli SGK genel yazısı sonrasında gerek sigortalının birden fazla belge ya da kanun t&uuml;r&uuml;nden bildirilmesinin gerektiği hallerde (5746 AR-GE teşviki, yeraltında ve yer &uuml;st&uuml;nde &ccedil;alışan sigortalılar, sağlık hizmet sunucularında fiili hizmete tabi &ccedil;alışan sigortalılar vs.) gerekse de yabancı uyruklu &ouml;ğrencilerin bildirimlerinde birtakım sorunlar ortaya &ccedil;ıkmıştır.</p> <p> S&ouml;z konusu sorunlara &ccedil;&ouml;z&uuml;m bulunabilmesi i&ccedil;in 12/11/2019 tarih ve E.17519684 Sayılı SGK Genel Yazıyla yeni eksik g&uuml;n kodlarının oluşturulduğu belirtilmiştir.</p> <p> Buna g&ouml;re;</p> <ul> <li> &Uuml;niversitelerde kısmi zamanlı &ccedil;alışan ya da okullarında staja tabi tutulan yabancı uyruklu &ouml;ğrenciler i&ccedil;in 7, 22, 42 ,43, 49 ve 50 numaralı belge t&uuml;rleri ile sınırlı olmak &uuml;zere s&ouml;z konusu eksik g&uuml;n kontrol&uuml; kaldırılmıştır.</li> <li> &nbsp;Malull&uuml;k yaşlılık ve &ouml;l&uuml;m sigortası primi &ouml;denmeksizin sadece genel sağlık sigortası primi ya da kısa vadeli sigorta kolları primi &ouml;denen yabancı uyruklu sigortalılar i&ccedil;in 19 ve 46 numaralı belge t&uuml;rleri ile sınırlı olmak &uuml;zere s&ouml;z konusu eksik g&uuml;n kontrol&uuml; kaldırılmıştır.</li> <li> Aynı sigortalının birden fazla belge ya da kanun t&uuml;r&uuml;nden bildirilmesinin gerektiği hallere (5746 ARGE teşviki, yeraltında ve yer &uuml;st&uuml;nde &ccedil;alışan sigortalılar, sağlık hizmet sunucularında fiili hizmete tabi &ccedil;alışan sigortalılar vs.) ilişkin olmak &uuml;zere eksik g&uuml;n nedenlerine &ldquo;25-Diğer belge/kanun t&uuml;rlerinden g&uuml;n tamamlama&rdquo; adında bir eksik g&uuml;n nedeni ilave edilmiştir.</li> </ul> <p> Ayrıca bu kapsamda bildirimi yapılacak T&uuml;rkiye Cumhuriyeti vatandaşı sigortalılar ile yabancı uyruklu sigortalılar i&ccedil;in bu eksik g&uuml;n nedeninin se&ccedil;ilmesi gerekmektedir.</p> <ul> <li> &Ccedil;alışmakta iken işyeri ile ilişiği kesilmeksizin ge&ccedil;ici olarak yurtdışına giden yabancı uyruklu sigortalıların eksik g&uuml;nleri ile ilgili olarak &ldquo;21-Diğer &Uuml;cretsiz İzin&rdquo; kodunun se&ccedil;ilebilmesi y&ouml;n&uuml;nde e-Bildirge programlarına gerekli kontroller ilave edilmiştir.</li> </ul> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> <h1> <strong>11.</strong><strong>MUHTASAR PRİM VE HİZMET BEYANNAMESİNE UYUM SAĞLAMAK AMACIYLA SGK SİCİL NUMARASI İLE VERGİ KİMLİK NUMARALARININ KONTROL EDİLMESİ GEREKTİĞİ</strong></h1> <p> &nbsp;</p> <p> Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin (MUHSGK) T&uuml;rkiye genelinde uygulamaya ge&ccedil;eceği tarih 01 Ocak 2020 olarak belirlenmiştir. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından MUHSGK uygulamasının erteleneceğine dair hen&uuml;z bir a&ccedil;ıklama yapılmamıştır.</p> <p> Ancak Sosyal G&uuml;venlik Kurumu e-Bildirge programında uyarı yapılarak; sisteme uyum sağlamak &uuml;zere SGK sicil numarası ile vergi kimlik numaralarının uyumlu olup olmadığının işverenlerce kontrol edilmesi gerektiğini belirtmiştir.</p> <p> Bu bakımdan işyerinin SGK işyeri tescil sisteminde kayıtlı vergi kimlik numarasının kontrol edilerek, kayıtlı vergi kimlik numaranızın hatalı olması durumunda gerekli g&uuml;ncellemelerin yapılabilmesi amacıyla işyerinin işlem g&ouml;rd&uuml;ğ&uuml; sosyal g&uuml;venlik il m&uuml;d&uuml;rl&uuml;ğ&uuml;ne/sosyal g&uuml;venlik merkezine m&uuml;racaat edilmesi gerekmektedir.</p> <p> &nbsp;</p> <h1> <strong>12.</strong><strong>GAZETECİLERİN FAZLA MESAİ ALACAKLARINA UYGULANAN FAİZ MİKTARINI D&Uuml;ZENLEYEN MADDENİN İPTALİ HAKKINDA ANAYASA MAHKEMESİ KARARI</strong></h1> <p> &nbsp;</p> <p> 5953 Sayılı Basın İş Kanunun ek 1. Maddesinin sekizinci fıkrası; &ldquo;Fazla &ccedil;alışma &uuml;cretlerinin g&uuml;n&uuml;nde verilmemesi halinde, her ge&ccedil;en g&uuml;n i&ccedil;in %5 fazlasıyla &ouml;denir&rdquo; şeklindedir.</p> <p> Diğer iş&ccedil;ilerden farklı olarak gazetecilere &uuml;cret ve fazla &ccedil;alışma &uuml;creti alacaklarının zamanında &ouml;denmemesi h&acirc;linde ise temerr&uuml;t şartı dahi aranmaksızın borcun g&uuml;nl&uuml;k y&uuml;zde beş, yıllık y&uuml;zde 1825 fazlası ile &ouml;denmesi gerekmekteydi.&nbsp;</p> <p> Ancak Bakırk&ouml;y 13. İş Mahkemesi, &ouml;denmeyen fazla &ccedil;alışma &uuml;cretinin g&uuml;nl&uuml;k y&uuml;zde beş fazlası olan alacaklarının tahsiline ilişkin bakmış olduğu davada diğer iş&ccedil;ilerden farklı olarak gazetecilere &ouml;l&ccedil;&uuml;l&uuml;l&uuml;k ilkesine aykırı bir d&uuml;zenleme yapıldığı gerek&ccedil;esiyle Anayasa Mahkemesine başvurmuştur.&nbsp;</p> <p> Başvuru sonucunda 5953 Sayılı Kanun&rsquo;un ek 1. Maddesinin sekizinci fıkrası; &ldquo;Fazla &ccedil;alışma &uuml;cretlerinin g&uuml;n&uuml;nde verilmemesi halinde, her ge&ccedil;en g&uuml;n i&ccedil;in %5 fazlasıyla &ouml;denir&rdquo; h&uuml;km&uuml;n&uuml;n iptali istenmiştir.</p> <p> Anayasa Mahkemesi, başvuru &uuml;zerinde yapmış olduğu incelemede basın sekt&ouml;r&uuml;nde &ccedil;alışanlar i&ccedil;in diğer &ccedil;alışanlara g&ouml;re nesnel ve makul bir nedenle de olsa orantısız bir farklı muamelenin getirildiği kanaatiyle 5953 Sayılı Kanun&rsquo;un ek 1. Maddesinin sekizinci fıkrasının iptaline karar vermiştir. (Resm&icirc; Gazete Tarih: 19.11.2019)</p> <p> Anayasa Mahkemesinin iptal kararında belirtilen &ouml;zellikli hususlar ş&ouml;yledir;</p> <p> &bull; Toplumu doğru bilgilendirme gibi &ouml;nemli g&ouml;revleri bulunan gazetecilerin bu g&ouml;revi yerine getirirken işverenin etkisinden m&uuml;mk&uuml;n olduğu kadar arındırılmaları ve bunun i&ccedil;in de &uuml;cretlerinin g&uuml;vence altına alınması gerekmektedir. Bazı alacakların g&uuml;n&uuml;nde &ouml;denmemesi h&acirc;linde g&uuml;nl&uuml;k y&uuml;zde beş fazlasıyla &ouml;denmesi gerektiği y&ouml;n&uuml;ndeki d&uuml;zenlemenin amacının da toplumu doğru bilgilendirme g&ouml;revi olan gazetecilerin &uuml;cret ve fazla &ccedil;alışma &uuml;creti alacaklarını g&uuml;vence altına almak olduğu anlaşılmaktadır.</p> <p> &bull; Ancak getirilen sınırlamanın orantılı bir tedbir olup olmadığı da değerlendirilmelidir. Kişilerin iktisadi faaliyetlerini etkileyebilecek d&uuml;zenlemeler a&ccedil;ısından orantılılık ilkesi kamu yararı ile kişinin teşebb&uuml;s h&uuml;rriyetinden yararlanabilmesi arasında makul bir denge kurulma gerektirmektedir. Bir başka ifadeyle işverenin teşebb&uuml;s &ouml;zg&uuml;rl&uuml;ğ&uuml; ile gazetecilerin ve toplumun &ccedil;ıkarları arasında makul bir denge kurulmalıdır. Bu bağlamda fazla &ccedil;alışma &uuml;creti alacaklarının zamanında &ouml;denmemesi durumunda uygulanacak yaptırımın teşebb&uuml;s sahiplerine aşırı ve katlanılamaz bir k&uuml;lfet y&uuml;klememesi gerektiği a&ccedil;ıktır.</p> <p> &nbsp;&bull; &Uuml;lkemizde reel enflasyon ve yasal faiz oranları dikkate alındığında yılda y&uuml;zde 1825 oranında fazla &ouml;demeye ulaşabilen sorumluluğun orantılı bir sınırlama &ouml;ng&ouml;rd&uuml;ğ&uuml; s&ouml;ylenemez.</p> <p> &bull; Y&uuml;zde beş fazla &ouml;demenin yılda y&uuml;zde 1825 oranına ulaşabilmesinin yanı sıra fazla &ccedil;alışma &uuml;creti esas &uuml;cretle birlikte &ouml;denecek olup 4857 sayılı Kanun&rsquo;dan farklı olarak &uuml;cret ve fazla &ccedil;alışma &uuml;cretinin &ouml;denme zamanının 5953 sayılı Kanun&rsquo;da belirlenmiş olması nedeniyle gazeteciler y&ouml;n&uuml;nden temerr&uuml;t şartı da aranmayacaktır. Bir başka ifadeyle &uuml;cretin &ouml;denme zamanı kesin bi&ccedil;imde Kanun&rsquo;da g&ouml;sterildiğinden &uuml;cret alacağı ile y&uuml;zde beş fazla &ouml;deme talep edebilmek i&ccedil;in işverenin temerr&uuml;de d&uuml;ş&uuml;r&uuml;lmesi dahi gerekmemektedir. Bunun yanı sıra y&uuml;zde beşlik fazla &ouml;demeye faiz y&uuml;r&uuml;t&uuml;lmesi de m&uuml;mk&uuml;n olup fazla &ccedil;alışma &uuml;creti alacağı ile y&uuml;zde beşlik fazla &ouml;demeye ayrıca yasal faiz uygulanabilecektir.</p> <p> &bull; Gazetecinin fazla &ccedil;alışma &uuml;cretini korumak, elde edemediği fazla &ccedil;alışma &uuml;cretinin zamanında &ouml;denmesini sağlamak i&ccedil;in kuralla getirilen ekonomik tedbirin ağırlığı dikkate alındığında, b&ouml;yle bir &ouml;demeye karar verildiğinde ulaşılan miktar, işverenin ekonomik varlığını ve geleceğini ağır bir şekilde etkileyebilecektir.</p> <p> &bull; Diğer iş kollarına g&ouml;re farklı &ccedil;alışma tarzı ve demokratik bir toplumda sahip olduğu &ouml;nemli rol nedeniyle gazetecilerin &uuml;cret alacağının teminat altına alınması amacıyla &ouml;zel d&uuml;zenlemeler yapılması kanun koyucunun takdirindedir. Ancak itiraz konusu kural gereğince fazla &ccedil;alışma &uuml;creti alacaklarının zamanında &ouml;denmemesi durumunda temerr&uuml;t şartı dahi aranmaksızın g&uuml;nl&uuml;k y&uuml;zde beş, yıllık y&uuml;zde 1825&rsquo;e varan oranda fazla &ouml;deme yapılması zorunluluğunun ve bu fazla &ouml;demeye yasal faiz uygulanması sonucunda fazla &ccedil;alışma &uuml;creti olarak &ouml;denmesi gereken &ccedil;ok y&uuml;ksek meblağların ortaya &ccedil;ıkması hukuk devletinin gereklerinden olan adalet ve hakkaniyet ilkeleriyle de bağdaşmamaktadır.</p> <p> &bull; Fazla &ccedil;alışma &uuml;creti alacaklarının zamanında &ouml;denmemesi durumuna ilişkin olarak 4857 sayılı Kanun&rsquo;a tabi olarak &ccedil;alışan iş&ccedil;iler bakımından en y&uuml;ksek banka mevduat faizinin uygulanması &ouml;ng&ouml;r&uuml;lm&uuml;şt&uuml;r. Basın sekt&ouml;r&uuml;nde &ccedil;alışan gazetecilere fazla &ccedil;alışma &uuml;creti alacaklarının zamanında &ouml;denmemesi durumunda ise g&uuml;nl&uuml;k y&uuml;zde beş oranında fazla bir &ouml;demenin d&uuml;zenlendiği, bu yolla 5953 sayılı Kanun&rsquo;a tabi &ccedil;alışan gazeteciler ile diğer kanunlara tabi &ccedil;alışan iş&ccedil;iler arasında bir farklılık yaratıldığı anlaşılmaktadır.</p> <p> &bull; 4857 sayılı Kanun&rsquo;a tabi olarak &ccedil;alışan iş&ccedil;iler y&ouml;n&uuml;nden fazla &ccedil;alışma &uuml;creti alacaklarının zamanında &ouml;denmemesi durumuna ilişkin olarak en y&uuml;ksek banka mevduat faizinin uygulanması &ouml;ng&ouml;r&uuml;lm&uuml;şt&uuml;r. İtiraz konusu kural ise gazeteciler i&ccedil;in fazla &ccedil;alışma &uuml;creti alacaklarının zamanında &ouml;denmemesi durumunda temerr&uuml;t şartı dahi aranmaksızın g&uuml;nl&uuml;k y&uuml;zde beş, yıllık y&uuml;zde 1825&rsquo;e varabilen y&uuml;ksek oranda fazla &ouml;deme yapılması zorunluluğunu &ouml;ng&ouml;rmekte olup bu fazla &ouml;demeye ayrıca yasal faiz uygulanmaktadır. Bu h&acirc;liyle kural, basın sekt&ouml;r&uuml;nde &ccedil;alışanlar i&ccedil;in diğer &ccedil;alışanlara g&ouml;re nesnel ve makul bir nedenle de olsa orantısız bir farklı muamelenin getirilmesine yol a&ccedil;maktadır. Bu itibarla kuralla gazeteciler lehine kabul edilen farklı muamelenin &ouml;l&ccedil;&uuml;l&uuml; olduğu s&ouml;ylenemeyeceğinden kural eşitlik ilkesiyle de bağdaşmamaktadır.</p> <p> &bull; Bu gerek&ccedil;elerle; 5953 sayılı Basın Mesleğinde &Ccedil;alışanlarla &Ccedil;alıştıranlar Arasındaki M&uuml;nasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanun&rsquo;un ek 1. maddesinin sekizinci fıkrasının ikinci c&uuml;mlesinin Anayasa&rsquo;ya aykırı olduğuna ve iptaline karar verilmiştir.</p>
  • HABER

İşverence Gizlice İzleme Neticesinde Elde Edilen Bilgilerin Haklı Fesih Sebebi Olarak İleri...

<p> Yargıtay 22. Hukuk Dairesi, işveren uygulamalarına y&ouml;n verecek &ouml;nemli bir karara imza attı.</p> <p> Kararda, iş&ccedil;inin izlendiğine dair bilgilendirilmemesi veya gizlice izlenmesi sonucunda elde edilen verilerin, iş s&ouml;zleşmesinin iş&ccedil;i tarafından ihlal edildiğini a&ccedil;ık&ccedil;a ortaya koymuş olmaları halinde dahi hukuka aykırı olarak kabul edilmeleri gerektiği belirtildi.</p> <p> &Ouml;zetle, işverenin y&ouml;netim hakkının bir sonucu olarak iş&ccedil;iyi elektronik ortamda izlemesi ve takip etmesinin her zaman m&uuml;mk&uuml;n olmasına rağmen bunun i&ccedil;in iş&ccedil;inin bu izleme hakkında bilgilendirilmiş olması gerekir.</p> <p> &nbsp;</p> <ol> <li> <strong>SOMUT OLAYIN &Ouml;ZETİ:</strong></li> </ol> <p> &nbsp;</p> <ul style="list-style-type:circle;"> <li> Davacı , davalı şirkette m&uuml;hendis olarak &ccedil;alıştığını ve iş akdinin haklı neden olmaksızın feshedildiğini iddia etmiştir.</li> <li> Davalı ise ,davacının satış ve pazarlama y&ouml;neticisi olarak &ccedil;alıştığını , davacının iş s&ouml;zleşmesi akdedilmesi esnasında işi yapma konusunda kendisinde olmayan &ouml;zellikleri kendisinde varmış gibi g&ouml;stererek işvereni yanıtlığını , şirkete ve m&uuml;şterilere ait &ouml;zel bilgilerin korunmasının esas olduğunu, davacının buna rağmen web sitelerinde alışveriş yaptığını, kariyer sitelerine iş başvuruları yaptığını, sosyal medya &uuml;zerinden rakip firmalar ile g&ouml;r&uuml;şt&uuml;ğ&uuml;n&uuml;, kendisine bir iki kez s&ouml;zl&uuml; uyarı yapılmış&nbsp; ise de davranışlarının devam etmesi &uuml;zerine, g&uuml;venlik amacı ile bilgisayarının takibe alındığını, davacıya ait USB belleğin şirket aracı i&ccedil;inde ara&ccedil; yıkama firması tarafından bulunduğunu, USB&rsquo;nin kontrol&uuml;nde i&ccedil;inde şirkete ait dışarı &ccedil;ıkmaması gereken bilgilerin ve davacıya ait şahsi bilgilerin bulunduğunun tespit edildiğini, davacının danışman firmalara, iş arkadaşlarına, şirketi k&ouml;t&uuml;leyecek şekilde ifadeler kullanarak işinden memnun olmadığını s&ouml;ylediğini savunarak davacının iş akdinin haklı nedenle feshedildiğini iddia etmiştir.</li> </ul> <p> &nbsp;</p> <ol> <li> <strong>YEREL MAHKEME KARARI:</strong></li> </ol> <p> &nbsp;</p> <ul style="list-style-type:circle;"> <li> Davacı iş&ccedil;inin, davalı işveren tarafından haklı bir neden olmaksızın iş s&ouml;zleşmesinin feshedildiği y&ouml;n&uuml;ndeki davanın reddine karar vermiştir.</li> </ul> <p> &nbsp;</p> <ol> <li value="2"> <strong>YARGITAY KARARI:</strong></li> </ol> <p style="margin-left:18.0pt;"> &nbsp;</p> <ul style="list-style-type:circle;"> <li> Davacı taraf, gerek haberleşme ve iletişiminin kayda alınması gerekse kaybolan USB&rsquo;ye usuls&uuml;z olarak el konulduğu iddiası ile davalı işveren hakkında su&ccedil; duyurusunda bulunduğunu belirterek, devam eden hazırlık soruşturmasının numarasını bildirmiştir. Davalı işveren ise iş&ccedil;inin bu izlemeden haberdar olduğu veya izlemenin yapılacağı konusunda bilgilendirilmediğine dair somut bir delil sunmamıştır. Şu halde davacı iş&ccedil;inin, bilgisayarında bulunan klavye yakalayıcısı adı verilen programdan haberinin olmadığı, işverence bu konuda bilgilendirilmediği, davacının rızası hilafına t&uuml;m kayıtların &ouml;zel yahut işe ilişkin bilgi ayrımı olmadan işverence g&uuml;nl&uuml;k olarak elde edildiğinin anlaşılması karşısında, elde edilen bu bilgilerin fesih sebebi olarak ileri s&uuml;r&uuml;lemeyeceği değerlendirilmelidir.</li> </ul> <p> &nbsp;</p> <ul style="list-style-type:circle;"> <li> <strong>İşverenin y&ouml;netim hakkının bir sonucu olarak iş&ccedil;iyi elektronik ortamda izlemesi ve takip etmesi her zaman m&uuml;mk&uuml;nd&uuml;r. Ancak bunun i&ccedil;in iş&ccedil;inin bu izleme hakkında bilgilendirilmiş olması şarttır. İş&ccedil;inin izlendiğine dair bilgilendirilmemesi veya gizlice izlenmesi, bu izleme neticesinde elde edilen veriler, iş s&ouml;zleşmesinin iş&ccedil;i tarafından ihlal edildiğini a&ccedil;ık&ccedil;a ortaya koysa dahi, hukuka aykırı olarak kabul edilmelidir. Hal b&ouml;yle iken, somut olayda işverence gizlice izleme neticesinde elde edilen bilgilerin haklı fesih sebebi olarak ileri s&uuml;r&uuml;lmesinin m&uuml;mk&uuml;n olmadığı kabul edilmelidir. </strong></li> </ul> <p> &nbsp;</p> <ul style="list-style-type:circle;"> <li> <strong>Yargıtay yukarıda yer alan hususlara değinerek, Yerel Mahkemenin davanın reddi y&ouml;n&uuml;ndeki kararının BOZULMASINA karar vermiştir. </strong></li> </ul> <p> &nbsp;</p> <ol> <li value="3"> <strong>SONU&Ccedil;:</strong></li> </ol> <p> &nbsp;</p> <ul style="list-style-type:circle;"> <li> Yargıtay 22. Hukuk Dairesinin işbu kararında kabul edildiği &uuml;zere, işverenin y&ouml;netim hakkının bir sonucu olarak &ccedil;alışanını elektronik ortamda izlemesi ve takip etmesinin m&uuml;mk&uuml;n olduğunu; ancak bunun aydınlatma ve &ccedil;alışanı bilgilendirme şartına bağlı olduğunu belirtmiştir. Zira aksi halde, &ccedil;alışanın haberi olmaksızın yapılan elektronik izleme ve takip hukuka aykırı olacağından Mahkeme nezdinde somut bir delil olarak değerlendirilemeyecektir.</li> </ul> <p> &nbsp;</p>
  • HABER

İş Değişikliği ve Gelir Vergisi Uygulaması

<p align="center"> <strong>İş Değişikliği ve Gelir Vergisi Uygulaması</strong></p> <p> Bilindiği gibi Gelir Vergisi Kanunu kapsamında işverene bağlı olarak &ccedil;alışmakta olan hizmet erbabına &ouml;denen &uuml;cret ve &uuml;cret niteliğindeki &ouml;demeler &uuml;zerinden gelir vergisi kesintileri yapılmaktadır. Kesinti yapılırken &ccedil;alıştığı takvim yılı i&ccedil;erisinde iş&ccedil;iye &ouml;denen &uuml;cretlerin toplamı dikkate alınır. Yani s&ouml;z konusu takvim yılı i&ccedil;erisinde iş&ccedil;iye &ouml;denen &uuml;cret ve &uuml;cret niteliğinde kabul edilen &ouml;demeler toplanarak k&uuml;m&uuml;latif vergi matrahı oluşturulur ve bulunduğu vergi dilimindeki tarife uygulanır.</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>a) Yıl İ&ccedil;erisinde Ger&ccedil;ekleşen İş Değişikliklerinde Uygulanacak Tarife Nasıl Belirlenir?</strong></p> <p> Bir takvim yılı boyunca aynı işveren nezdinde &ccedil;alışan hizmet erbabı i&ccedil;in uygulanan gelir vergisinin nasıl hesaplanacağına yukarıda kısaca değindik. Peki iş&ccedil;inin takvim yılı bitmeden iş değişikliği yapması halinde gelir vergisi nasıl hesaplanır? Bu durumda her bir işveren nezdinde &ouml;denen &uuml;cretlere ayrı ayrı vergi tarifesi uygulanmaktadır. Kısaca ilgili tarife farklı işverenler nezdindeki k&uuml;m&uuml;latif &uuml;cret geliri toplamına g&ouml;re değil, her işverenin &ouml;dediği &uuml;cret &uuml;zerinden ayrı ayrı hesap edilecektir.</p> <p> Bu bağlamda iş değişikliği yapan personelin yeni iş yerindeki &uuml;cret matrahı ile &ouml;nceki işveren nezdinde olan k&uuml;m&uuml;latif &uuml;cret matrahının birbiriyle ilişkilendirilmesi m&uuml;mk&uuml;n değildir.</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>b) Aynı Yıl İ&ccedil;inde Birden Fazla İşverenden &Uuml;cret Alınması Durumunda Beyanname Verilmesi Gerekli Midir?</strong></p> <p> Bir takvim yılı i&ccedil;erisinde birden fazla işverenden &uuml;cret alındığı hallerde beyanname verme gerekliliği diğer işverenlerden alınan &uuml;cretin miktarına g&ouml;re değişiklik g&ouml;stermektedir. Ş&ouml;yle ki; beyanname verilmesi ile ilgili temel kriter ikinci vergi dilimidir. Bu tutar ise yıllara g&ouml;re değişmekte olup 2019 yılı i&ccedil;in 40.000 TL&rsquo;dir.</p> <p> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Buna g&ouml;re 2019 yılı i&ccedil;inde iki işverenden &uuml;cret alan personelin, ikinci işverenden aldığı &uuml;cret 40.000 TL &lsquo;yi aşıyor ise <strong>takip eden yılın Mart ayına kadar</strong> gelir vergisi beyannamesi vermesi gerekmektedir.</p> <p> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Bu değerlendirme iş değiştirilen yıldaki gelir vergisi tarifesinin ikinci dilimine g&ouml;re yapılır.</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>c) İşverenin Eski İşyerindeki K&uuml;m&uuml;latif Vergi Matrahından Sorumluluğu</strong></p> <p> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; İş değişikliği durumunda ikinci işverenin k&uuml;m&uuml;latif vergi matrahını dikkate almasına gerek bulunmamaktadır. Keza yeni işveren, eski &uuml;cret ve uygulanan tarife ile bağlı olmayıp ilk işveren gibi &ouml;demiş olduğu &uuml;crete uygulanacak tarife ile sorumludur. &nbsp;</p> <p> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Aynı doğrultuda <strong>160 Seri No&rsquo;lu Gelir Vergisi Genel Tebliği&rsquo;nde bu husus ş&ouml;yle a&ccedil;ıklanmıştır;</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong><em>&nbsp;&quot;...Buna g&ouml;re, bir hizmet erbabının birden fazla işverenden &uuml;cret alması halinde, her bir işverenin &ouml;dediği &uuml;cretler, ayrı ayrı vergilendirilmektedir. Dolayısıyla vergi tarifesi, her bir işverenin &ouml;dediği &uuml;crete, diğer işveren veya işverenlerin &ouml;dediği &uuml;cretle ilgilendirilmeksizin ayrı ayrı uygulanmaktadır...&quot;</em></strong></p> <p> Bununla birlikte iş değiştirmede vergi matrahının sıfırlanması konusunda <strong>Gelir İdaresi Başkanlığı İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı&rsquo;nın B.07.1.GİB.4.34.16.01-GVK 103-708 Sayı ve 10/06/2011 Tarihli &Ouml;zelgesi</strong> şu ifadelere yer vermektedir:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p> <p> <strong><em>&ldquo;Bu h&uuml;k&uuml;m ve a&ccedil;ıklamalara g&ouml;re, yeni işe başlayan personelin &ccedil;alışacağı s&uuml;re i&ccedil;erisinde elde edeceği &uuml;cret gelirinin Gelir Vergisi Kanunu&rsquo;nun 61, 94 ve 103 &uuml;nc&uuml; maddeleri uyarınca vergilendirilmesi aşamasında daha &ouml;nce &ccedil;alışmış olduğu işverenden elde ettiği k&uuml;m&uuml;latif &uuml;cret matrahının yeni iş yerinde &ccedil;alışacağı s&uuml;re i&ccedil;erisinde elde edeceği &uuml;cret matrahı ile ilişkilendirilmemesi gerekmektedir. Bir başka anlatımla yeni iş yerinde s&ouml;z konusu personelin&nbsp;elde edeceği &uuml;cretlerin tevkif suretiyle vergilendirilmesine esas olarak başlangı&ccedil;ta &ldquo;0&rdquo; matrahın dikkate alınması gerekmektedir.&rdquo;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </em></strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong><u>Yukarıda a&ccedil;ıklanan nedenlerle iş değiştiren iş&ccedil;iye &ouml;denen &uuml;cretin ikinci vergi dilimini aşması halinde, personelin iş değişikliğini takip eden yılın Mart ayına kadar kendi adına gelir vergisi beyanında bulunması gerekmektedir.&nbsp; Dolayısıyla mevcut vergilendirme uygulamasında yeni işverenin k&uuml;m&uuml;latif vergi matrahına ilişkin herhangi bir sorumluluğu bulunmadığı s&ouml;ylenebilecektir.</u></strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>d) İş Değişikliklerinde Vergilendirme ile İlgili Ortaya &Ccedil;ıkabilecek Sorun ve &Ouml;neriler</strong></p> <p> Yukarıda yer verdiğimiz a&ccedil;ıklamalar m&uuml;nderecatında yeni vergi sistemi ile ilgili zaman zaman &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; bir&ccedil;ok sorun yaşanabileceği &ouml;ng&ouml;r&uuml;lmektedir. &Ouml;zellikle &uuml;lkemizde vergi m&uuml;kellefi sıfatını haiz iş&ccedil;ilerin vergilendirme sistemi ile yeterli bilgi birikimine sahip olmadığı ve bu konuda doğru bir şekilde y&ouml;nlendirilme gereği ortaya &ccedil;ıkmaktadır. İşbu sebeplerle aynı takvim yılı i&ccedil;erisinde iş değiştirerek gerekli olduğu halde beyannamede bulunmayan iş&ccedil;ilerin, bir s&uuml;re sonra Gelir İdaresi tarafından pişmanlık h&uuml;k&uuml;mlerinden faydalanarak &ouml;demede bulunmaya davet edilebilmesi s&ouml;z konusu olabilmektedir.</p> <p> Bu tip sorunların &ouml;n&uuml;ne ge&ccedil;ebilmek adına &ouml;nceden iş&ccedil;ilerin k&uuml;m&uuml;latif vergi matrahlarının &ouml;ğrenilmesi, takvim yılı i&ccedil;erisinde ortaya &ccedil;ıkacak vergi farkı ve beyannamede bulunmaları gerektiği konusunda bilgilendirilmelerinin yararlı olacağı kanaatindeyiz. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p> <p> <br /> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p>