escort izmir escort bursa escort izmir escort antalya escort izmir türk porno
istanbul escort bursa escort
EĞİTİM YERİ : PERYÖN Akademi tarafından bildirilecek
EĞİTİM SAATİ : Toplam 52 saat
KATILIMCI SAYISI : Max 20 kişi

 
Türkiye’de istihdama katkı sağlayan öncü çalışmalara imza atan Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası Eğitim Vakfı (MEV) ve Türkiye İnsan Yönetimi Derneği (PERYÖN),  endüstri ilişkileri alanında yetişmiş insan gücü ihtiyacına yanıt vermek üzere bir araya geldi ve “Endüstri İlişkileri Sertifika Programı”nı hazırladı

Eğitimin Amacı

Programla işletmelerdeki insan kaynakları yönetici ve uzmanlarının endüstri ilişkilerinin dinamiklerine uyum sağlaması amacıyla daha donanımlı hale getirilmesi hedefleniyor.
Endüstri ilişkileri, işveren ile işçi arasındaki ücret ilişkisinden daha fazlasını kapsıyor. Üretime, hizmete konu olan her sektörde endüstri ilişkileri söz konusudur. Endüstri ilişkileri; çalışan ve işveren ilişkilerinin, genel çalışma koşullarının belirlenmesi, düzenlenmesi ve daha iyiye yönlendirilmesi şeklinde geniş bir kapsama sahip. Bu kapsam iş sağlığı ve güvenliğinden, işyerinde insan haklarının uygulanmasına kadar geniş bir yelpazedeki konuları kapsıyor.

Eğitimler

Eğitimler:

 • İş hukukunun kaynakları (1 saat)
  • Anayasa’nın çalışma yaşamına ilişkin hükümleri
  • Yasalar:
   • 1. İş Kanunu
   • 2. Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu
   • 3. İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
   • 4. Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu
   • 5. Türk Borçlar Kanunu’nun iş sözleşmesi ile ilgili hükümleri
  • Tüzük, Yönetmelik, Tebliğ ve Genelgeler
  • Yargı kararları
  • Toplu iş sözleşmeleri
  • İş sözleşmeleri
  • Personel Yönetmelikleri
  • İşyeri uygulamaları
  • İşverenin yönetim hakkı
  • Kaynaklar arasında öncelik hususu, genel-özel kanun ilişkisi

 

 • İş hukukunun temel kavramları (2 saat)
  • İşçi (çırak ve stajyer), işveren ve işveren vekili (1 saat)
  • Alt İşveren, işyeri ve işletme (1 saat)

 

 • İş sözleşmesi, işçinin ve işverenin borçları (3 saat)
  • İş sözleşmesi; tanımı,  unsurlar, şekil şartları, belirli süreli, belirsiz süreli, tam süreli, kısmi süreli sözleşmeler; çağrı üzerine çalışma, deneme süresi, geçici iş ilişkisi (1 saat)
  • İşçinin Borçları; iş görme, talimata uyma, sadakat borcu, rekabet etmeme, teslim ve hesap verme (1 saat)
  • İşverenin Borçları; ücret ödeme borcu, işçiyi gözetme borcu, eşit davranma borcu

 

 • Ücret ve iş değerlendirmesi sistemi (MESS üyelerinde örnek olarak MİDS) (6 saat)
  • Ücret ve ücret ekleri, fazla çalışma ücreti, hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatil ücretleri, şekilleri, hesap pusulası, zamanaşımı, korunması (3 saat)
  • İş değerlendirme sistemine yönelik genel bilgi, örnek işler,  ücret zammı yönetmeliği ile adaylık ve terfi yönetmeliği (3 saat)

 

 • İş sözleşmesinin feshi (7 saat)
  • İkale/sulh sözleşmesi, belirli sürenin bitimi, süreli fesih bildirimi, süresiz fesih bildirimi, toplu çıkarma, ibraname, kıdem ve ihbar tazminatları ile hesabı ve ödenmesi (3 saat)
  • İş güvencesi; kapsamı (süre, yer ve kişi bakımından), geçerli neden kavramı, usul (ihtar müessesesi), itiraz, geçersiz sebeple yapılan feshin sonuçları, çalışma koşullarında esaslı değişiklik (2 saat)
  • İşe iade davaları (2 saat)

 

 • İş Sağlığı ve Güvenliği  (4 saat)
  • Tanımlar, işverenin yükümlülüğü, risk değerlendirmesi, tehlike sınıfları, işçinin çalışmaktan kaçınma hakkı, iş kazası ve meslek hastalığı kavramları, isg profesyonelleri ve bunlara ilişkin yükümlülükler, çalışanların eğitimi ve ilgili mevzuat

 

 • Endüstriyel Psikoloji (4 saat)

 

 • Sendikalar ve TİS hukuku (4 saat)
  • Sendika üyeliğinin kazanılması ve sona ermesi, sendika aidatı, sendika temsilcileri, sendikal güvenceler (1 saat)
  • Toplu İş Sözleşmesi Hukuku; Kapsam ve düzeyi, şekli ve süresi, hükmü, tarafların değişikliği ve işyerinin devri, yararlanma, yetki, toplu görüşme prosedürü, grev ve lokavt kararların alınması ve uygulanması, grev oylaması, grev ve lokavta katılamayacak işçiler, grev ve lokavt kararlarının iş sözleşmelerine etkisi (3 saat)

 

 • Müzakere Becerileri (7 saat)
 1. Çatışma yönetimi
 2. Kriz yönetimi
 3. Psikolojik algı yönetimi
 4. İkna becerisi
 5. Moderasyon (yönetim) becerisi
 6. Planlama ve organizasyon yönetimi
 7. Analitik düşünme becerisi

 

 • İşverenin sigorta yükümlülükleri (2 saat)
  • Sigortalılığın başlangıcı ve sona ermesi, sigortalı sayılanlar, iş kazası ve meslek hastalığı ile ilgili hususlar, prime esas kazanç, prim oranları ve prim belgeleri

 

 • Stratejik düşünme ve karar alma becerisi (3 saat)

 

 • İletişim becerileri (3 saat)

 

 • Pratik çalışma (6 saat)
  • Örnek toplu iş sözleşmesi değerlendirmesi (MESS Grup Toplu İş Sözleşmesi’nin içerdiği hükümlerin değerlendirilmesi) (3 saat)
  • Sendikal deneyim paylaşımı; sendika yetkilileri ile yapılan görüşmelerde dikkat edilen hususlar, kriz dönemlerini işçi çıkarmadan atlatabilmek için yapılan uygulamalar vb. (3 saat)

Konuşmacı önerileri:
Tolun Benön
Hasip Kurt
Emre Görgün
Ali Nafiz Konuk
Semih Nalbantoğlu
Salih Ertör
Ahmet Gayretli
Mustafa Türker
Yaşar Onay
Semih Bayman
Hasan Çakmak
Erdoğan Atakan
Ayhan Tokcan
Erdal Ateş
Yücel Örsçelik
Dr. Altan Edis
Saim Aşçı
 
Toplam Eğitim: 52 saat
Sınav: 2 saat


Eğitim İçeriği

 • İş Hukukunun Kaynakları
 • İş Sözleşmesi ,işçinin ve işverenin borçları
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri
 • Ücret ve İş Değerlendirmesi Sistemi
 • Müzakere Becerileri
 • İş Sözleşmesinin Feshi
 • Sendikalar ve TİS Hukuku
 • İletişim Becerileri
 • Stratejik Düşünme ve Karar Alma Becerisi
 • İşverenin Sigorta Yükümlülükleri
 • Endüstriyel Psikoloji
 • Pratik Çalışma
 • Pratik Çalışma / Panel


Kimler Katılmalı

İnsan kaynakları yönetici ve uzmanları ve bu pozisyonlara aday profesyoneller.

Eğitmenler

Endüstri İlişkileri Sertifika Programı, çalışmalarıyla insan Kaynakları ve hukuk köprülerini kuran başarılı uzman ve Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi İş Hukuku Öğretim Üyesi Doç. Dr. Erdem Özdemir liderliğinde, endüstriyel ilişkiler alanında çalışan akademisyenler ve saha deneyimine sahip uzmanları Altan Çetinkal ,Şakir Gülsever,Nahit Serarslan ,Şeyda Aktekin ,Nağme Hozar ,Özlen Doğan,Ömer Ekmekçi ,Perihan Yılmaz,Tunç Bozbura’dan oluşan geniş bir eğitimci kadrosu tarafından verilecek.

Ön Kayıt Formu