escort izmir escort bursa escort izmir escort antalya escort izmir türk porno
istanbul escort bursa escort

PERYÖN İnsana Değer Ödülleri'ne aday kuruluşlar başvurdukları her kategori için aşağıdaki yapıyı açıklayacak şekilde birer başvuru dokümanı hazırlayacaklardır. Her kategori altındaki başlıklar organizasyonel yapının uygunluğu, sistematik ve dokümante olması, uygulamanın etkinliği, stratejilerle ilişkisi, çalışanların katılımı ve sağlanan performans açısından değerlendirilecektir.

İnsana Değerde Liderlik
İnsana Değerde Liderlik kategorisi en üst seviyede ödül kategorisidir ve Avrupa çatı derneğimiz EAPM (European Association of People Management - Avrupa İnsan Yönetimi Derneği) tarafından da tanınmaktadır.
İnsan kaynaklarına yönelik uygulamaların bütünselliği, entegrasyonu ve elde edilen sonuçları kategori kriterleri doğrultusunda değerlendirilir. Başvuran kuruluşlarda en üst seviyedeki İnsan Kaynakları uygulamalarının görülmesinin, bu uygulama sonuçlarının etkin şekilde ortada olmasının ve diğer kuruluşlara örnek olabilecek düzeyde bulunmasının beklendiği seviyedir.


Kriter Başlıkları detay açıklamaları:


1.Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi
İnsan Kaynakları yönetiminin kurum stratejileri ile uyumunun sağlanmış olması, İK yönetimine ilişkin ana stratejilerin bu doğrultuda tanımlanmış olması ve uygulamaya alınmış olması beklenir.


2.İnsan Kaynakları Yönetiminde Liderlik
Organizasyonda insan kaynakları yönetimine yönelik yaklaşımların tüm yönetim ekibi ve süreç sorumluları tarafından benimsenmesi, kurumda her seviyedeki yönetim sorumluluğu olan kişilerin bu konuda liderlik yapması beklenir.


3.İletişim Yönetimi
Kurum çalışanlarının yatay ve dikey iletişimlerinin açık, güvenilir, cesaretlendirici, bilgi akışı ve gelişimi sağlayıcı nitelikte gerçekleştirilmesine yönelik yaklaşım ve araçların geliştirilmiş olması ve kültürün benimsenmiş olması beklenir.

4.Yenilikçilik ve İnovasyon Kültürü Gelişimi
İnsan Kaynakları yönetiminde ve kurumun tüm süreçlerinde, çalışanların yenilikçi ve inovatif yaklaşımlar geliştirmesini sağlayıcı ve bu yaklaşımları teşvik edici ortam ve kültürün geliştirilmesi beklenir.

5.İnsan Gücü Etkinliği Yönetimi
Kurumdaki insan kaynağının en etkin şekilde planlanması, stratejiler, verimlilik, kurumu geleceğe hazırlama bakış açıları ile insan gücü yönetiminin işe alma ve işten çıkarma, atama ve terfi aşamalarının yürütülmesi beklenir.

6.Motivasyon ve Bağlılık Yönetimi
Kurumdaki tüm liderlerin, kurum çalışanlarının motivasyon ve bağlılığını geliştirdiği sistem, yaklaşım ve uygulamaları gerçekleştirilmesi beklenir.

7.İnsan Kaynağı Gelişimi
Kurumdaki tüm liderlerin, kurum çalışanlarının mesleki bilgi, bireysel gelişim, kariyer gelişimlerinin planlanması, yönetilmesi yönündeki sistemleri uygulaması, katkı sağlaması, geliştirmesi beklenir.

8.Süreçlerin Geliştirilmesi
İnsan Kaynakları yönetim süreçlerine ilişkin sürekli gelişim ve iyileştirme bakış açışının tüm seviyelerde ve tüm liderlerce benimsenmiş ve uygulanmakta olması beklenir.

9.Performans Göstergelerindeki Gelişimi
İnsan Kaynakları yönetim sistemlerine ilişkin performans göstergelerinde başarılı sonuçlar ve olumlu gelişim sağlanmış olması beklenir.

10.Algılama Sonuçları
Kurum çalışanlarının insan kaynakları yönetim sistemleri, yaklaşımları ve kültüre ilişkin algılarının olumlu ve yüksek düzeyde olması beklenir.Kriter Başlıkları detay açıklamaları:
1.Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi
İnsan Kaynakları yönetiminin kurum stratejileri ile uyumunun sağlanmış olması, İK yönetimine ilişkin ana stratejilerin bu doğrultuda tanımlanmış olması ve uygulamaya alınmış olması beklenir.

2.İletişim Yönetimi
Kurum çalışanlarının yatay ve dikey iletişimlerinin açık, güvenilir, cesaretlendirici, bilgi akışı ve gelişimi sağlayıcı nitelikte gerçekleştirilmesine yönelik yaklaşım ve araçların geliştirilmiş olması ve kültürün benimsenmiş olması beklenir.

3.İşe Alım / İşten Çıkarma Yönetimi
Kurumdaki insan kaynağının en etkin şekilde planlanması, stratejiler, verimlilik, kurumu geleceğe hazırlama bakış açıları ile insan gücü yönetiminin işe alma ve işten çıkarma, atama ve terfi aşamalarının yürütülmesi beklenir.

4.Eğitim ve Yetkinliklerin Yönetimi
Birey ve kurumun potansiyeli ve yetkinliğini geliştirmeyi, sürekli güncel bilgilerle donatmayı hedefleyen eğitim ve yetkinlik sistematiğinin uygulanıyor olması beklenir.

5.Kariyer Yönetimi
Kurumdaki tüm liderlerin, kurum çalışanlarının mesleki bilgi, bireysel gelişim, kariyer gelişimlerinin planlanması ve yönetilmesi yönündeki sistemlere katkı sağlamaları, bu sistemleri uygulamaları ve geliştirmeleri beklenir.

6.Performans Yönetimi
Kurumda performansı geliştirme, yönetme ve performansa dayalı işleyişe ilişkin gelişim ve iyileştirme bakış açışında yaklaşımların oluşturulması, uygulanması ve diğer İnsan kaynakları uygulamaları ile ilişkilendirilmesi beklenir.

7.Ücret Yönetimi
Çalışana sağlanan haklar ve ücret yönetimine ilişkin yapının tanımlanmış ve sürekli güncellenen bir işleyişte olması ve diğer insan kaynakları fonksiyonları ile ilişkili şekilde yönetilmesi beklenir.

8.Katılım, İyileştirme, Takdir Yönetimi
Kurumda çalışanları, işleyişe katılımını, iyileştirme çalışmaları gerçekleştirmelerini cesaretlendirecek ortamların oluşturulması, farklı, yaratıcı ve başarılı örneklerin takdir edilmesi, ortak başarının ödüllendirilerek birlikteliği güçlendirmesine yönelik uygulamaların olması beklenir.

9.Performans Göstergelerindeki Gelişim
İnsan Kaynakları yönetim sistemlerine ilişkin performans göstergelerinde başarılı sonuçlar alınmış ve olumlu gelişim sağlanmış olması beklenir.

10.Algılama Sonuçları
Kurum çalışanlarının insan kaynakları yönetim sistemleri, yaklaşımları ve kültüre ilişkin algılarının olumlu ve yüksek düzeyde olması beklenir.

Değer Yaratan Uygulamalar

Bu kategoride, İnsan Kaynakları Yönetiminde değer yaratan unsurları somutlaştırabilen uygulama örneklerinin ortaya konması hedeflenmektedir. Uygulamaların, insan kaynakları yönetimi adına kurum ölçeğine göre anlamlı olumlu sonuçlar /değerler üretmiş olması ve sonuçların ölçülebilir ve karşılaştırılabilir nitelikte olması başvurular için ön koşuldur.
Tüm başlıklarda, yaklaşımın oluşturulması, uygulama ve işleyişe yönelik sistematiğin açıklanması, uygulama disiplininin sağlandığına ilişkin izleme ve raporlamanın gerçekleştirilmesi, üretilen sonuç ve değere ilişkin somut göstergeler olması beklenmektedir.
Uygulama disiplini ve üretilen değer kritiktir.
Başvurular, her alt başlık için ayrı ayrı olabilecektir. Her şirket kendisi için örnek niteliğinde olduğunu düşündüğü alt başlık kapsamında başvuru yapacaktır.
Her alt başlık, başlık içeriğine özel oluşturulan kriterler doğrultusunda değerlendirilecek ve başvurunun, ilgili kriterlerin ana beklentilerini karşılaması beklenecektir.

A.İşveren Markası Yönetimi ve Bağlılık

İşveren Markası Yönetimi ve Bağlılık, özellikle çalışanların kısa, orta ve uzun dönemde şirkete karşı yaklaşımlarının nasıl geliştirildiğini, bağlılıklarının artırıldığını, bağlılık ölçümleri ile doğrulandığını ve bu bağlılığın iş sonuçlarına nasıl aktarıldığını değerlendirdiğimiz kategoridir.
İşveren Markası Yönetimi ile yaklaşım ve sonuçlara ilişkin üretilen değerin tanımlanabilir, ölçülebilir olması ve uygulamaların nasıl entegre şekilde kullanıldığı değerlendirmede ele alınacaktır.
Kriter Başlıkları detay açıklamaları:
1)Kurumdaki İşveren Markası tanımlanması ve yönetim yapısı

 • Kurumdaki tüm liderlerin, kurum çalışanlarının motivasyon ve bağlılığını geliştiren sistem, yaklaşım ve uygulamaları benimsemesi beklenir. Kurumun İşveren Markası Yönetimi ve gelişimi yönünde gerçekleştirdiği uygulamalarla ödül sürecine katılması beklenmektedir. Konuya ilişkin yaklaşım, uygulama, yaratılan değer ve konu başlığı ile çalışma ve elde edilen sonucun uyumu sağlanmalıdır. Kurum çalışanlarının takdir, onurlandırma ve ödüllendirme yaklaşımlarının tanımlanması, memnuniyet ve bağlılığı sağlamaya yönelik değer yaratan nitelikte uygulanması beklenir.
 • 2)Uygulamanın aşağıdaki ilgili alanlardaki katkısı:
  a)Uygulama ile İşveren Markasının toplumdaki algısına sağlanan katkıya ilişkin yaşanmış ve ölçümlenmiş, yenilikçi örneklerin sunulması beklenir

  b)Uygulama ile Çalışanların İşveren Markası algısının yönetimine sağlanan katkıya ilişkin yaşanmış ve ölçümlenmiş, yenilikçi örneklerin sunulması beklenir

  c)Uygulama çerçevesindeki Takdir, Onurlandırma ve Ödüllendirmelere ilişkin yaşanmış ve ölçümlenmiş, yenilikçi örneklerin sunulması beklenir.

  3)Uygulamanın Çalışan bağlılığına ve İş Sonuçlarına etkisini gösteren ölçüm sonuçları ve sonuçların olumlu gelişiminin sunulması beklenir.
  4)Uygulamanın farklı alanlarda hayata geçebilirliği ve örnek olması amacıyla, kritik prensipler, önemli kilometre taşları ve başarı göstergelerinin sunulması beklenir.

  B.Gelişim ve Yetenek Yönetimi

  Gelişim Yönetimi çalışanların şirketlerin uzun dönem ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda belirlenen yetenek ve yetkinlik ihtiyaçlarının nasıl karşılandığına ve nasıl yönetildiğine odaklanmaktadır.
  Yetenek havuzunun oluşturulması, korunması ve gelişimine ilişkin uygulamaların ortaya konması beklenir.
  Bu çerçevede her seviye ve yaştaki çalışanlarının gelişim planlarının ihtiyaçlar doğrultusunda yapılması, Performans yönetimi, ücret yönetimi, kariyer planlamayla ilişkilendirilmesi, çalışan beklentileriyle örtüştürülmesi, farklı eğitim ve gelişim yöntemlerinin belirlenmesi ve uygulanması, uygulamaların etkinliğinin değerlendirilerek geliştirilmesini içermektedir.
  Kriter Başlıkları detay açıklamaları:
  1)Kurumdaki Gelişim ve yetenek yönetimi yapısı

 • Kurumdaki tüm liderlerin, kurum çalışanlarının mesleki bilgi, bireysel gelişim, kariyer gelişimlerinin planlanması, yönetilmesi yönündeki sistemlere katkı sağlaması, bu sistemleri geliştirmesi ve uygulaması beklenir.
 • Bireyin ve kurumun performansını geliştirmeye yönelik yönetim sistematiğinin uygulanıyor olması beklenir.
 • Kurum stratejileri, birey potansiyeli ve gelişimi, planlama ve iş gücü etkinliği doğrultusunda kariyer gelişimine yönelik yetenek yönetim modelinin uygulanıyor olması beklenir.
 • Birey ve kurumun potansiyeli ve yetkinliğini geliştirmeyi, sürekli güncel bilgilerle donatmayı hedefleyen eğitim ve yetkinlik sistematiğinin uygulanıyor olması beklenir.
 • Kurumda tüm deneyim, gelişim ve öğrenimlerin kuruma kazandırılması, entelektüel sermayenin oluşturulması, geliştirilmesi ve korunmasına yönelik sistematiğin uygulanıyor olması beklenir.
 • 2)Uygulamanın aşağıdaki ilgili alanlardaki katkısı:

  a)Uygulamanın Bireysel ve Kurumsal Gelişim planlarının yapılması ve uygulanmasına katkısı; Uygulamanın, bireysel ve kurumsal gelişim planlarına katkısına ilişkin yaşanmış ve ölçümlenmiş yenilikçi örneklerin sunulması beklenir.
  b)Uygulamanın, performans yönetim sistemine katkısına ve entegrasyonuna ilişkin yaşanmış ve ölçümlenmiş, yenilikçi örneklerin sunulması beklenir
  c)Uygulama ile sağlanan yetenek gelişimi ve kariyer yönetimine ilişkin yaşanmış ve ölçümlenmiş, yenilikçi örneklerin sunulması beklenir

  3)Uygulamanın çalışan bağlılığına ve iş sonuçlarına etkisini gösteren ölçüm sonuçlarının ve sonuçların olumlu gelişiminin sunulması beklenir.
  4)Uygulamanın, farklı alanlarda hayata geçirilebilirliği ve örnek olması amacıyla, kritik prensipler, önemli kilometre taşları ve başarı göstergelerinin sunulması beklenir.

  C.İnsan Gücü Planlaması ve Verimlilik

  İnsan Gücü Etkinliği Yönetimi planlanan iş hedeflerine ulaşılması için nasıl bir insan gücü ihtiyacı olduğunun tespiti ile bu ihtiyacın karşılanması, organizasyon dinamiklerinin ölçülmesi, mevcut insan gücü profilinin yönetilmesi, kuruma doğru nitelikte insan gücünü kazandırmak amacıyla yapılan işe alım sürecine ilişkin aktiviteler, işten ayrılma sürecinin yönetimi ve sonuca etkisinin değerlendirilmesidir.
  Bu kategori, sadece işe alıma odaklanmak yerine, işe alım öncesinden, kurum içi profilin yönetilmesi ve işten çıkarma/işten ayrılma süreçlerini kapsayan bakış açısını da ele alır.
  Kriter Başlıkları detay açıklamaları:
  1)Kurumdaki İşgücü planlaması ve verimlilik yönetimi yapısı

 • Kurumdaki insan kaynağının en etkin şekilde planlanması, stratejiler, verimlilik, kurumu geleceğe hazırlama bakış açıları ile insan gücü yönetiminin işe alma ve işten çıkarma, atama ve terfi aşamalarının yürütülmesi beklenir.
 • İşe Alma sürecinin doğru kişinin, doğru zamanda, doğru pozisyon için alınmasını ve işe alınan kişinin en kısa zamanda uyum sağlamasını güvence altına alacak yaklaşım ve sistematik yapıyla gerçekleştirilmesi beklenir.
 • Kurumdaki kilit pozisyonların belirlenmesi, gelişim, yedekleme, terfi gibi konuların etkin şekilde yönetilmesine ilişkin yapıların uygulanır olması beklenir.
 • İnsan Kaynakları yönetiminde gelişim ve etkinliği sağlayacak nitelikte yetkinlik yönetimi yaklaşımlarının tanımlı ve uygulanır olması beklenir.
 • İşten ayrılma sürecinin kurum değerleri, menfaatleri, itibarını koruyucu, insana değer veren, tarafların olumsuz etkilenmesini önleyici bir yaklaşımla gerçekleştirilmesi, kurum ve bireyi zedeleyen bir sonuç üretmeyecek şekilde yönetilmesi beklenir.
 • 2)Uygulamanın aşağıdaki ilgili alanlardaki katkısı:
  a)Uygulamanın iş gücü temini ve yetenek ihtiyacını karşılama yönetimindeki rolüne, uygulamanın iş gücü verimliliği geliştirme ve katılımcı iş yapma kültürüne katkısına ilişkin yaşanmış ve ölçümlenmiş yenilikçi örneklerin sunulması beklenir.
  b)Uygulamanın işten ayrılma sürecine katkısına ilişkin yaşanmış ve ölçümlenmiş yenilikçi örneklerin sunulması beklenir.
  3)Uygulamanın çalışan bağlılığına ve iş sonuçlarına etkisini gösteren ölçüm sonuçları ve sonuçların olumlu gelişiminin sunulması beklenir.
  4)Uygulamanın farklı alanlarda hayata geçirilebilirliği ve örnek olması amacıyla, kritik prensipler, önemli kilometre taşları ve başarı göstergelerinin sunulması beklenir.

  D.İnsan Kaynaklarında Dijital Dönüşüm ve İnovasyon

  İnsan Kaynakları yönetiminde dijital dönüşüm ve inovasyon uygulamalarının kurgulanma ve uygulama aşaması ile birlikte işleyiş ve uygulama disiplinine ilişkin olarak konunun ele alınışı, yönetilmesi ve üretilen değer ve sonuçların değerlendirilmesidir. Dijital dönüşüm ve inovasyon altyapısına ilişkin bilgi ile birlikte, başvurudaki uygulamada dijital dönüşüm ya da inovasyon ağırlığı farklılaşabilir. Ön plana çıkan unsur (dijital veya inovasyon boyutlarında) odağında diğer boyutla ilişkinin de belirtilmesi istenmektedir.
  Kriter Başlıkları detay açıklamaları:
  1)Kurumdaki İK Dijital Dönüşüm ve İnovasyon yapısı

 • Bu alanda, kurumun İnovasyon kültürünü kurum içinde geliştirme yönünde gerçekleştirdiği uygulamalarla ödül sürecine katılması beklenmektedir. Konuya ilişkin yaklaşım, uygulama, yaratılan değer ve konu başlığı ile çalışma ve elde edilen sonucun uyumu sağlanmalıdır.
 • Kurumun, insan kaynaklarında dijital dönüşümü ve sürdürülebilirliği destekleyen uygulamalarla ödül sürecine katılması beklenir. İnsan Kaynakları uygulamalarında dijitalleşme, otomasyon, yeni sistemler ile yaklaşım, uygulama, yaratılan değer ve konu başlığı ile çalışma ve elde edilen sonucun uyumu sağlanmalıdır.
 • İnsan Kaynakları alanında benimsenen inovatif yeni sistemlerin, dijitalleşme yaklaşımı ile hayata geçirilen uygulamanın, değer yaratması, çalışma hayatına olumlu etkisinin, elde edilen sonuçlar ile uyum sağlaması beklenmektedir.
 • 2)Uygulamanın aşağıdaki ilgili alanlardaki katkısı:
  a)Dijital Dönüşüm kapsamında ve/veya inovatif yaklaşım ile kurgulanmış uygulamanın verimli iş gücü yönetimine, kurum içi İK fonksiyonlarının gelişimine katkı sağlaması ve yaratılan değerin yaşanmış, yenilikçi, ölçümlenmiş örnekler ile sunulması beklenmektedir.
  3)Uygulamanın çalışan bağlılığına ve iş sonuçlarına etkisini gösteren ölçüm sonuçları ve sonuçların olumlu gelişiminin sunulması beklenir.
  4)Uygulamanın farklı alanlarda hayata geçirilebilirliği ve örnek olması amacıyla, kritik prensipler, önemli kilometre taşları ve başarı göstergelerinin sunulması beklenir.

  E.Jenerasyon ve Çeşitlilik Yönetimi

  Kurumda farklılıkların dengelenmesi, adaletin sağlanması, farklılığın getirdiği zenginliğin kuruma kazandırılması ve farklılığın yönetilmesi ile ilgili yaklaşımların geliştirilmesi beklenir. Jenerasyon ve çeşitlilik yönetimi cinsiyet, ırk, yaş/jenerasyon, kültür, lokasyon, eğitim düzeyi vs boyutların bir arada ve dengeli yönetimini içermektedir.
  Başvurulan uygulamalarda bu boyutların bütünü ya da farklılık yaratan ve örnek niteliğinde bir konuya odaklanılmış örnekler değerlendirilebilir.
  Çeşitliliğin sağlanması, oluşturulması ile bu çeşitliliğin kuruma değer yaratacak nitelikte yönetilmesine ilişkin olumlu ve örnek niteliğinde uygulamalar değerlendirilir.
  Kriter Başlıkları detay açıklamaları:
  1)Kurumdaki Jenerasyon ve Çeşitlilik Yönetimi yapısı.

 • Kurumun, Jenerasyonlar arası yönetim ve çeşitlilik yönetimi, toplumsal cinsiyet eşitliğini kurum içinde sağlama ve geliştirme yönünde gerçekleştirdiği uygulamalarla ödül sürecine katılması beklenmektedir. Konuya ilişkin yaklaşım, uygulama, yaratılan değer ve konu başlığı ile çalışma ve elde edilen sonucun uyumu sağlanmalıdır.
 • Kurumda farklılıkların dengelenmesi, adaletin sağlanması, farklılığın getirdiği zenginliğin kuruma kazandırılması ve farklılığın yönetilmesi ile ilgili yaklaşımların geliştirilmesi beklenir. (kadın/ erkek, yerli/yabancı, farklı lokasyonlar vb.)
 • 2)Uygulamanın aşağıdaki ilgili alanlardaki katkısı:
  a)Uygulamanın, kurum için çeşitliliği tespit etmesi, tanımlaması ve çeşitliliğin ihtiyaçlarını belirlemesi
  b)Liderlerin çeşitlilik yönetimine bakışı ve desteği
  c)Çeşitliliğin kurumun süreçlerine katkı sağlayacak şekilde yayılımı
  3)Uygulamanın çalışan bağlılığına ve iş sonuçlarına etkisini gösteren ölçüm sonuçları ve sonuçların olumlu gelişiminin sunulması beklenir.
  4)Uygulamanın farklı alanlarda hayata geçirilebilirliği ve örnek olması amacıyla, kritik prensipler, önemli kilometre taşları ve başarı göstergelerinin sunulması beklenir.

  F.Çalışan Sağlığı ve Güvenliği

  Kurumda Çalışan Sağlığı ve Güvenliğine yönelik örnek niteliğindeki uygulamaların ortaya konması, mevzuat ve diğer resmi gerekliliklerin ötesine geçen yenilikçi ve yaratıcı yaklaşımlarla sağlık ve güvenlik konusunun kritik öneminin kurumda içselleştirilmesine ilişkin yaklaşımların ve uygulamaların değerlendirilmesidir.
  Kriter Başlıkları detay açıklamaları:
  1)Kurumdaki Çalışan Sağlığı ve Güvenliği politikası ve yapısı

 • Bu alanda, kurumun “İş Sağlığı ve Güvenliği” konusundaki yasal zorunlulukların yanı sıra kurum içinde çalışan sağlığını ve güvenliğini gözetme, geliştirme, iyileştirme yönünde gerçekleştirdiği uygulamalarla ödül sürecine katılması beklenmektedir. Konuya ilişkin yaklaşım, uygulama, yaratılan değer ve konu başlığı ile çalışma ve elde edilen sonucun uyumu sağlanmalıdır.
 • 2)Uygulamanın aşağıdaki ilgili alanlardaki katkısı:
  a)Çalışan Sağlığı ve Güvenliğine yönelik çalışanların bilinç ve uygulama düzeyinin geliştirilmesi
  b)Mevzuattaki beklentilerin bilinmesi, karşılanması ve ötesine geçen uygulamaların geliştirilmesi
  c)Çalışan Sağlığı ve Güvenliğine ilişkin göstergelerde örnek seviyeye gelinmiş olması
  3)Uygulamanın Çalışan bağlılığına ve İş Sonuçlarına etkisini gösteren ölçüm sonuçları ve sonuçların olumlu gelişiminin sunulması beklenir.
  4)Uygulamanın farklı alanlarda hayata geçirilebilirliği ve örnek olması amacıyla, kritik prensipler, önemli kilometre taşları ve başarı göstergelerinin sunulması beklenir.

  Detaylı bilgi için : odul@peryon.org.tr adresine mail gönderebilir veya 0216 368 00 79 no.lu telefon numarasından bize ulaşabilirsiniz.
  Ödül sürecimizdeki gönüllü desteklerinden dolayı ARGE Danışmanlık'a teşekkür ederiz.