PERYÖN İnsana Değer Ödülleri 2017-2018' e aday kuruluşlar başvurdukları her kategori için aşağıdaki yapıyı açıklayacak şekilde birer başvuru dokümanı hazırlayacaklardır. Her kategori altındaki başlıklar organizasyonel yapının uygunluğu, sistematik ve dokümante olması, uygulamanın etkinliği, stratejilerle ilişkisi, çalışanların katılımı ve sağlanan performans açısından değerlendirilecektir.

İnsana Değerde Liderlik
İnsana Değerde Liderlik kategorisi en üst seviyede ödül kategorisidir.
İnsan kaynaklarına yönelik uygulamaların bütünselliği, entegrasyonu ve elde edilen sonuçları yoğun bir değerlendirmeyle, ödül sürecindeki tüm başlıkları kullanarak dikkate alınır. Başvuran kuruluşlarda en üst seviyedeki İnsan Kaynakları uygulamalarının görülmesinin, bu uygulama sonuçlarının da etkin bir şekilde ortada olmasını ve diğer kuruluşlara örnek olabilecek düzeyde bulunmasının beklendiği seviyedir.

Bu kategorideki başvurular aşağıdaki ana başlıklara göre değerlendirilecektir.
1. Stratejik İK Yönetimi
2. İnsan Kaynakları Yönetiminde Liderlik
3. İletişim Yönetimi
4. Yenilikçilik ve İnovasyon Kültürü Gelişimi
5. İnsan Gücü Etkinliği Yönetimi*
6. Motivasyon ve Bağlılık Yönetimi*
7. İnsan Kaynağı Gelişimi*
8. Süreçlerin Geliştirilmesi
9. Performans Göstergelerindeki Gelişim
10. Algılama Sonuçları
Kriter Başlıkları Detay Açıklamaları:

1.Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi
İnsan Kaynakları yönetiminin kurum stratejileri ile uyumunun sağlanmış olması, İK yönetimine ilişkin ana stratejilerin bu doğrultuda tanımlanmış olması ve uygulamaya alınmış olması beklenir.
2.İnsan Kaynakları Yönetiminde Liderlik

Organizasyonda insan kaynakları yönetimine yönelik yaklaşımların tüm yönetim ekibi ve süreç sorumluları tarafından benimsenmesi, kurumda her seviyedeki yönetim sorumluluğu olan kişinin bu konuda liderlik yapması beklenir.
3.İç İletişimin Yönetimi 

Kurum çalışanlarının yatay ve dikey iletişimlerinin açık, güvenilir, cesaretlendirici, bilgi akışı ve gelişimi sağlayıcı nitelikte gerçekleştirilmesine yönelik yaklaşım ve araçların geliştirilmiş olması ve kültürün benimsenmiş olması beklenir.
4.Yenilikçilik ve İnovasyon Kültürü Gelişimi

İnsan Kaynakları yönetiminde ve kurumun tüm süreçlerinde, çalışanların yenilikçi ve inovatif yaklaşımlar geliştirmesini sağlayıcı / teşvik edici, ortam ve kültürün geliştirilmesi beklenir.
5.İnsan Gücü Etkinliği Yönetimi

Kurumdaki insan kaynağının en etkin şekilde planlanması, stratejiler, verimlilik, kurumu geleceğe hazırlama bakış açıları ile insan gücü yönetiminin işe alma ve işten çıkarma, atama ve terfi aşamalarının yürütülmesi beklenir.
6.Motivasyon ve Bağlılık Yönetimi

Kurumdaki tüm liderlerin, kurum çalışanlarının motivasyon ve bağlılığını geliştirdiği sistem, yaklaşım ve uygulamaların gerçekleştirilmesi beklenir.
7.İnsan Kaynağı Gelişimi

Kurumdaki tüm liderlerin, kurum çalışanlarının mesleki bilgi, bireysel gelişim, kariyer gelişimlerinin planlanması, yönetilmesi yönündeki sistemleri uygulaması, katkı sağlaması, geliştirmesi beklenir.
8.İlgili Süreçlerin Geliştirilmesi

İnsan Kaynakları yönetim süreçlerine ilişkin sürekli gelişim ve iyileştirme bakış açışının tüm seviyelerde ve tüm liderlerce benimsenmiş ve uygulanmakta olması beklenir.
9.Performans Göstergelerindeki Gelişimi

İnsan Kaynakları yönetim sistemlerine ilişkin performans göstergelerinde başarılı sonuçlar ve olumlu gelişim sağlanmış olması beklenir.
10.Algılama Sonuçları

Kurum çalışanlarının insan kaynakları yönetim sistemleri, yaklaşımları ve kültüre ilişkin algılarının olumlu ve yüksek düzeyde olması beklenir.

Etkin İş Gücü Yönetimi
Etkin İş Gücü Yönetimi planlanan iş hedeflerine ulaşılması için nasıl bir insan gücü ihtiyacı olduğunun tespiti ile bu ihtiyacın karşılanması, organizasyon dinamiklerinin ölçülmesi, mevcut insan gücü profilinin yönetilmesi, kuruma doğru nitelikte insan gücünü kazandırmak amacıyla yapılan işe alım sürecine ilişkin aktiviteler, işten ayrılma sürecinin yönetimi ve sonuca etkisinin değerlendirilmesidir.
Bu kategori, sadece işe alıma odaklanmak yerine, işe alım öncesinden, kurum içi profilin yönetilmesi ve işten çıkarma/işten ayrılma süreçlerini kapsayan bakış açısını ele alır.

1. İş Gücü Planlama ve Verimlilik Yönetimi
2. İşe Alma Süreci
3. Kilit Pozisyonların Yönetimi
4. Yetkinliklerin Yönetimi
5. İşveren Markası Yönetimi
6. İşten Ayrılma Süreci Yönetimi
7. İlgili Süreçlerin Geliştirilmesi
8. Performans Göstergelerindeki Gelişimi
9. Algılama Sonuçları
Kriter Başlıkları detay açıklamaları:

1.İş Gücü Planlama ve Verimlilik Yönetimi

Kurumdaki insan kaynağının en etkin şekilde planlanması, stratejiler, verimlilik, kurumu geleceğe hazırlama bakış açıları ile insan gücü yönetiminin işe alma ve işten çıkarma, atama ve terfi aşamalarının yürütülmesi beklenir.
2.İşe Alma Süreci

İşe Alma sürecinin doğru kişinin, doğru zamanda, doğru pozisyon için alınmasını ve işe alınan kişinin en kısa zamanda uyum sağlamasını güvence altına alacak yaklaşım ve sistematik yapıyla gerçekleştirilmesi beklenir.
3.Kilit Pozisyonların Yönetimi

Kurumdaki kilit pozisyonların belirlenmesi, gelişim, yedekleme, terfi gibi konuların etkin şekilde yönetilmesine ilişkin yapıların uygulanır olması beklenir.
4.Yetkinliklerin Yönetimi

İnsan Kaynakları yönetiminde gelişim ve etkinliği sağlayacak nitelikte yetkinlik yönetimi yaklaşımlarının tanımlı ve uygulanır olması beklenir.
5.İşveren Markası Yönetimi

İşe alım sürecine girdi sağlayan tüm kaynak, işbirlikleri, tedarikçi, araçların sürekli değerlendirilmesi ve geliştirilmesi, kurum strateji ve değerlerine uyumlu olmasının güvence altına alınıyor olması beklenir.
6.İşten Ayrılma Süreci Yönetimi

İşten ayrılma sürecinin çalışanın isteği ya da kurumun isteği kaynaklı olması durumlarında sürecin, kurum değerleri, menfaatleri, itibarı ile insana değer veren yaklaşım ve hiçbir tarafı mağdur etmeyen bir yaklaşımla gerçekleştirilmesi, kurum ve bireyi zedeleyen bir sonuç üretmemesinin sağlanması şeklinde yönetilmesi beklenir.
7.İlgili Süreçlerin Geliştirilmesi

İş gücü planlama sürecine ilişkin sürekli gelişim ve iyileştirme bakış açışının tüm seviyelerde ve tüm liderlerce benimsenmiş ve uygulanmakta olması beklenir.
8.Performans Göstergelerindeki Gelişimi

İş gücü planlama sürecine ilişkin performans göstergelerinde başarılı sonuçlar ve olumlu gelişim sağlanmış olması beklenir.
9.Algılama Sonuçları

Kurum çalışanlarının iş gücü planlama süreci ile ilgili algılarının olumlu ve yüksek düzeyde olması beklenir..

Memnuniyet ve Bağlılık
Memnuniyet ve Bağlılık özellikle çalışanların kısa, orta ve uzun dönemde şirkete karşı yaklaşımlarının nasıl geliştirildiğini, bağlılıklarının artırıldığını, farklı kuşaklara yönelik uygulamaların nasıl entegre edildiğini, bağlılık ölçümleri ile doğrulandığını, ve bu bağlılığın iş sonuçlarına nasıl aktarıldığını değerlendirdiğimiz kategoridir.

Çalışan memnuniyetinin artırılmasında ödüllendirme, takdir, iyileştirme sistemleri, öneri yapıları, esnek çalışma, sosyal medya kullanımı gibi uygulamaların nasıl entegre şekilde kullanıldığı da değerlendirmede ele alınacaktır.

Bu kategorideki başvurular aşağıdaki ana başlıklara göre değerlendirilecektir.

1. Bağlılık Yönetimi
2. Farklılıkların Yönetimi
3. Takdir, Onurlandırma ve Ödüllendirme Yönetimi
4. Öneri ve İyileştirme Süreci Yönetimi
5. Katılımcı İş Yapma Kültürü Gelişimi
7. Çalışanların Gözetimi
8. İlgili Süreçlerin Geliştirilmesi
9. Performans Göstergelerindeki Gelişim
10.Algılama Sonuçları
Kriter Başlıkları detay açıklamaları:

1.Bağlılık Yönetimi
Kurumdaki tüm liderlerin, kurum çalışanlarının motivasyon ve bağlılığını geliştiren sistem, yaklaşım ve uygulamaları gerçekleştirmesi beklenir.
2.Farklılıkların Yönetimi
Kurumda farklılıkların dengelenmesi, adaletin sağlanması, farklılığın getirdiği zenginliğin kuruma kazandırılması ve farklılığın yönetilmesi ile ilgili yaklaşımların geliştirilmesi beklenir. (kadın/ erkek, yerli/yabancı, farklı lokasyonlar vb.)
3.Takdir, Onurlandırma ve Ödüllendirme Yönetimi
Kurum çalışanlarının takdir, onurlandırma ve ödüllendirme yaklaşımlarının tanımlanması, memnuniyet ve bağlılığı sağlamaya yönelik değer yaratan nitelikte uygulanması beklenir.
4.Öneri ve İyileştirme Süreci Yönetimi
Kurum çalışanlarının kurum gelişimine ilişkin öneri ve iyileştirmeler gerçekleştirmelerini cesaretlendirecek ortamlar geliştirilmesi ve öneri ve iyileştirme çalışmalarından kuruma değer yaratacak sonuçlara erişilecek yaklaşım geliştirmesi beklenir.
5.Katılımcı İş Yapma Kültürü Gelişimi
Kurumda takım çalışması, bilgi paylaşımı, ortak proje geliştirme kültürünün oluşması ve geliştirilmesinin cesaretlendirildiği ortamlar yaratılması beklenir.
6.Çalışanların Gözetimi
Kurumdaki çalışanların sosyal haklarının, ücret dışı sağlanan diğer olanakların sürekli geliştirilmesi, piyasa koşulları doğrultusunda genişletilmesi, adil ve düzenli yönetiminin sağlanması beklenir.
7.Süreçlerin Geliştirilmesi
Memnuniyet ve bağlılık yönetim süreçlerine ilişkin sürekli gelişim ve iyileştirme bakış açışının tüm seviyelerde ve tüm liderlerce benimsenmiş ve uygulanmakta olması beklenir.
8.Performans Göstergelerindeki Gelişimi
Memnuniyet ve bağlılık yönetim sistemlerine ilişkin performans göstergelerinde başarılı sonuçlar ve olumlu gelişim sağlanmış olması beklenir.
9.Algılama Sonuçları
Kurum çalışanlarının kuruma bağlılıklarına ve kültüre ilişkin algılarının olumlu ve yüksek düzeyde olması beklenir.

Gelişim ve Dönüşüm Yönetimi

Gelişim ve Dönüşüm Yönetimi çalışanların şirketlerin uzun dönem ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda belirlenen yetkinlik ihtiyaçlarının nasıl karşılandığına odaklanmaktadır.
Bu çerçevede her seviye ve yaştaki çalışanlarının gelişim planlarının ihtiyaçlar doğrultusunda yapılması, performans yönetimi, ücret yönetimi, kariyer planlamayla ilişkilendirilmesi, çalışan beklentileriyle örtüştürülmesi, farklı eğitim ve gelişim yöntemlerinin belirlenmesi ve uygulanması, uygulamaların etkinliğinin değerlendirilerek geliştirilmesini içermektedir.
Bu kategorideki başvurular aşağıdaki ana başlıklara göre değerlendirilecektir.

1. Gelişim Planlama
2. Performans Yönetimi
3. Kariyer Yönetimi
4. Kurum Yetkinlik Gelişimi
5. Ücret Yönetimi
6. Entelektüel Sermaye Gelişimi
7. İlgili Süreçlerin Geliştirilmesi
8. Performans Göstergelerindeki Gelişim
9. Algılama Sonuçları
Kriter Başlıkları detay açıklamaları:

1. Gelişim Planlama
Kurumdaki tüm liderlerin, kurum çalışanlarının mesleki bilgi, bireysel gelişim, kariyer gelişimlerinin planlanması, yönetilmesi yönündeki sistemleri uygulaması, katkı sağlaması, geliştirmesi beklenir.
2. Performans Yönetimi
Bireyin ve kurumun performansını geliştirmeye yönelik yönetim sistematiğinin uygulanıyor olması beklenir.
3. Kariyer Yönetimi
Kurum stratejileri, birey potansiyeli ve gelişimi, planlama ve iş gücü etkinliği doğrultusunda kariyer gelişimine yönelik yönetim modelinin uygulanıyor olması beklenir.
4. Kurum Yetkinlik Gelişimi
Birey ve kurumun potansiyeli ve yetkinliğini geliştirmeyi, sürekli güncel bilgilerle donatmayı hedefleyen eğitim ve yetkinlik sistematiğinin uygulanıyor olması beklenir.
5. Ücret Yönetimi
Kurum stratejileri, piyasa koşulları, kurum olanakları ile uyumlu adil, güvenilir, performansa dayalı ücret yönetimi sistematiğinin uygulanıyor olması beklenir.
6. Entelektüel Sermaye Gelişimi
Kurumda tüm deneyim, gelişim ve öğrenimlerin kuruma kazandırılması, entelektüel sermayenin oluşturulması, geliştirilmesi ve korunmasına yönelik sistematiğin uygulanıyor olması beklenir.
7. İlgili Süreçlerin Geliştirilmesi
İnsan Kaynağının gelişim sürecine ilişkin sürekli gelişim ve iyileştirme bakış açışının tüm seviyelerde ve tüm liderlerce benimsenmiş ve uygulanmakta olması beklenir.
8. Performans Göstergelerindeki Gelişim
İnsan Kaynağının gelişim sürecine ilişkin performans göstergelerinde başarılı sonuçlar ve olumlu gelişim sağlanmış olması beklenir.
9. Algılama Sonuçları
Kurum çalışanlarının insan kaynakları gelişimi yönetim sistemlerine ilişkin algılarının olumlu ve yüksek düzeyde olması beklenir.

Fark Yaratan İK Projeleri

Bu kategoride İK Yönetiminde fark yaratacak unsurlar taşıyan (kapsam, çalışma yöntemi, ürettiği değer açısından) projeler değerlendirilir. Projelerin tamamlanmış olması, insan kaynakları yönetimi adına kurum ölçeğine göre anlamlı, olumlu sonuçlar üretmiş olması ve sonuçların ölçülebilir ve karşılaştırılabilir nitelikte olması proje başvuruları için ön koşuldur.
Proje Konuları
Fark Yaratan İK Projeleri kategorisinde aşağıdaki ana başlıklardaki projeler dikkate alınacaktır:

 1. Toplumsal Cinsiyet Eşitliği
  • Bu alanda, kurumun Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini kurum içinde sağlama ve geliştirme yönünde gerçekleştirdiği projelerle ödül sürecine katılması beklenmektedir. Konuya ilişkin yaklaşım, uygulama, yaratılan değer ve konu başlığı ile çalışma ve elde edilen sonucun uyumu sağlanmalıdır.
 2. İşveren Markası Yönetimi
  • Bu alanda, kurumun İşveren Markası Yönetimi ve gelişimi yönünde gerçekleştirdiği projelerle ödül sürecine katılması beklenmektedir. Konuya ilişkin yaklaşım, uygulama, yaratılan değer ve konu başlığı ile çalışma ve elde edilen sonucun uyumu sağlanmalıdır.
 3. İnovasyon Kültürü Geliştirme
  • Bu alanda, kurumun İnovasyon kültürünü kurum içinde geliştirme yönünde gerçekleştirdiği projelerle ödül sürecine katılması beklenmektedir. Konuya ilişkin yaklaşım, uygulama, yaratılan değer ve konu başlığı ile çalışma ve elde edilen sonucun uyumu sağlanmalıdır.
 4. Çalışan Sağlığı ve Güvenliği Yönetimi
  • Bu alanda, kurumun “İş Sağlığı ve Güvenliği” konusundaki yasal zorunlulukların yanı sıra kurum içinde çalışan sağlığını ve güvenliğini gözetme, geliştirme, iyileştirme yönünde gerçekleştirdiği projelerle ödül sürecine katılması beklenmektedir. Konuya ilişkin yaklaşım, uygulama, yaratılan değer ve konu başlığı ile çalışma ve elde edilen sonucun uyumu sağlanmalıdır.
 5. İnsan Kaynaklarında Dijital Dönüşüm
  • Bu alanda kurumun, insan kaynaklarında dijital dönüşümü ve sürdürülebilirliği destekleyen projelerle ödül sürecine katılması beklenir. İnsan Kaynakları uygulamalarında dijitalleşme, otomasyon, yeni sistemler ile yaklaşım, uygulama, yaratılan değer ve konu başlığı ile çalışma ve elde edilen sonucun uyumu sağlanmalıdır.

Bu kategorideki başvurular aşağıdaki ana başlıklara göre değerlendirilecektir.

1. Projenin / Uygulamanın Fark Yaratan Unsurları
2. Proje Metodolojisi, Planlanan Yöntemin Uygulanma Aşaması
3. Projenin / Uygulamanın Kurum Stratejisi ile Uyumu
4. Projenin / Uygulamanın kapsamı (boyut, alan, hedef kitlesi)
5. Proje / Uygulama sonucu üretilen katma değer (Impact)
6. Projenin / Uygulamanın Sürdürülebilirliği
7. İlgili Göstergelerdeki Gelişim
Kriter Başlıkları detay açıklamaları:

1. Projenin / Uygulamanın Fark Yaratan Unsurları
Gerçekleştirilen projenin insan kaynakları yönetimi yaklaşımlarında fark yaratan, yeni bakış açıları getiren, olumlu sonuç oluşturan boyutlarının açıklanabilir nitelik ve kapsamda olması beklenir.
2. Proje Metodolojisi, Planlanan Yöntemin Uygulanma Aşaması
Gerçekleştirilen projenin, proje yönetim metodolojisine uygun gerçekleştirilmesi ve başlangıçta planlanan hedeflere uyumlu şekilde tamamlanmış olması beklenir. Proje metodolojisinden sapmalar varsa sebepleri anlaşılmış ve uygulamanın bu çerçevede gözden geçirilmiş olması gereklidir.
3. Projenin / Uygulamanın Kurum Stratejisi ile Uyumu
Projeye yönelik ihtiyacın belirlenmiş, planlama ve uygulama aşamalarının kurum stratejileri doğrultusunda / ve stratejilerle uyumlu olarak gerçekleştirilmiş olması beklenir.
4. Projenin / Uygulamanın kapsamı (boyut, alan, hedef kitlesi)
Gerçekleştirilen projenin uygulama kapsamının tanımlı olması beklenir. Bu kapsamın kurum açısından anlamlı sonuçlar / etkiler yaratacak boyutta olması beklenir.
5. Proje / Uygulama sonucu üretilen katma değer (Impact)
Gerçekleştirilen projenin ilgili alanlarda etkilerinin ölçülmesi ve raporlanması, iletişiminin sistematik bir şekilde yapılmış olması beklenir.
6. Projenin / Uygulamanın Sürdürülebilirliği
Projenin düzenli uygulanmaya başlanmış ve farklı ve benzer alanlarda tekrar edilebilir nitelikte olması beklenir.
7. İlgili Göstergelerdeki Gelişim
Gerçekleştirilen projenin hedeflediği ve etkilediği göstergelerde olumlu değişim gösteren sonuçlar üretmesi beklenir.

Detaylı bilgi için : odul@peryon.org.tr adresine mail gönderebilir veya 0216 368 00 79 no.lu telefon numarasından bize ulaşabilirsiniz.