escort izmir escort bursa escort izmir escort antalya escort izmir türk porno
istanbul escort bursa escort

Üst yönetimlerin İnsan Kaynaklarını stratejik bir ortak olarak gördüğünü düşünüyor musunuz?


1960-1980 yılları arasında Likert, Schulz ve Shuster gibi akademisyenler çalışmalarında insan kaynaklarını organizasyonun bir değeri olarak kabul etmişlerdir. Çalışmalarında vurguladıkları en önemli noktalardan biri, tüm teknolojik gelişmelere karşın organizasyonların yeterli donanıma sahip olamayan insan gücü ile hedeflerini gerçekleştiremeyecek olmaları sorunudur. Zaman içerisinde insan kaynakları yönetiminin fonksiyonlarının sadece organizasyonların ihtiyacı olan çalışanları kadrolama, planlama, yetiştirme, geliştirme ve koruma olmadığı bunun yanında üst yönetimin stratejik bir ortağı olarak görülmesi gerekliliği ortaya çıkmıştır.
Biz de insan kaynakları yönetiminin stratejik yönünün öneminin üst yönetimlerce ne derece kabul edildiğini belirleyebilmek için, bu ayki mini anketimizi "Üst yönetimlerin İnsan Kaynaklarını stratejik bir ortak olarak gördüğünü düşünüyor musunuz?" şeklinde hazırladık.
Mini ankete verilen yanıtlar incelendiğinde, 115 kadın katılımcının anket sorusunu yanıtladığı görülmüştür. Kadın katılımcıların %75’inin (87 kişi) 25-35 yaş grubuna dahil olduğu ve bu yaş grubundakilerin %53’ünün (46 kişi) lisans, %44’ünün ise (41 kişi) yüksek lisans mezunu olduğu belirlenmiştir.
Aşağıdaki grafiklerde, mezuniyet durumu (lisans- yüksek lisans) ve şirket içindeki pozisyonlar açısından kümelendirilen yanıtlar görülmektedir. Bu yaş grubu ve lisans mezunu kadın katılımcılardan; üst düzey yönetici, uzman, sorumlu ve yetkili pozisyonunda olanlar, üst yönetimlerinin İnsan Kaynaklarını stratejik bir ortak olarak gördüğü anlaşılmaktadır.

Bu yaş grubunda olan ve yüksek lisans mezunu kadın katılımcıların ise; İnsan Kaynaklarının henüz stratejik öneminin üst yönetimlerce anlaşılamadığını düşündükleri ve bu yönde soruyu cevaplandırdıkları görülebilmektedir. Hayır cevabının evetlerden daha fazla olduğu grafikte ortaya çıkmıştır.

Anket sorusuna yanıt veren 36 yaş ve üstü kadın çalışanların 19 kişi (%25) olduğu belirlenmiştir. Bu yaş grubunda katılımcı sayısının yeterli sayıda olmaması sebebiyle ne eğitim durumları ne de pozisyonları açısından katılımcılar gruplandırılmamıştır. Katılımcıların da % 52’sinin (10 kişi) İKY’ nin üst yönetimlerce henüz stratejik bir ortak olarak kabul görmediğini düşündükleri ve hayır cevabını verdikleri belirlenmiştir.
Mini anket sorumuzu yanıtlayan 65 erkek katılımcı olduğu, 25-35 yaş grubu erkeklerin 40 kişi (%62) , 36 yaş ve üzeri erkeklerin 25 kişi (%38)olduğu belirlenmiştir. 25-35 yaş grubu erkeklerin lisans mezunu olanlarının 17’sinin (%43) , yüksek lisans mezunlarının 5’inin (%5) bu soruya hayır yanıtı verdikleri ve bu yaş grubundaki erkeklerin %55’ini (22 kişi) oluşturdukları anlaşılmıştır.

36 yaş üzeri erkek katılımcıların 25 kişi olduğu, hayır yanıtını vererek insan kaynaklarının üst yönetimlerce stratejik ortak olarak kabul edilmediğini belirtenlerin 15 kişi ( %60 ) olduğu görülmüştür