• HABER

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Rehberi 2019 / 1.Çeyrek Raporu

<div> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:20px;"><strong>İş ve Sosyal G&uuml;venlik Hukuku Rehberi 2019 / 1.&Ccedil;eyrek Raporu</strong></span></p> </div> <p> &nbsp;</p> <p> <span style="font-size:18px;"><strong>1-&nbsp; İŞ&Ccedil;İ, İŞVEREN VE EMEKLİLERİ İLGİLENDİREN 3 &Ouml;NEMLİ TORBA YASADA NELER DEĞİŞTİ?</strong></span></p> <p style="margin-left:24px;"> &nbsp;</p> <p style="margin-left:24px;"> 2019 yılının Ocak-Şubat aylarında yayınlanan &uuml;&ccedil; &ouml;nemli torba yasayla istihdam teşvikleri, belirli mesleklere gelir vergisi istisnası, ikale s&ouml;zleşmesi &ouml;demelerine vergi iadesi, yaşlılık aylıklarının iyileştirilmesine y&ouml;nelik &ouml;nemli d&uuml;zenlemeler yapıldı. 2019 yılının ilk &ccedil;eyreğinde yapılan d&uuml;zenlemeler aşağıda a&ccedil;ıklanmıştır.</p> <p style="margin-left:24px;"> &nbsp;</p> <h2> <span style="font-size:16px;"><strong>a.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; İşsizlik &Ouml;deneğinden Yararlanma Şartında Değişiklik</strong> (7161 S.K-18 Ocak 2019)</span></h2> <p style="margin-left:24px;"> &nbsp;</p> <p style="margin-left:24px;"> İşsizlik &ouml;deneğinden yararlanma koşullarında kolaylık sağlanarak devamsızlık hallerinden kaynaklı &ouml;dememe durumunun ortadan kaldırılması amacıyla işsizlik &ouml;deneğinden yararlanma şartında esneklik sağlanmıştır.</p> <p style="margin-left:24px;"> İşsizlik &ouml;deneğinden yararlanma koşullarından kolaylık sağlanarak son 120 g&uuml;nl&uuml;k &ldquo;prim &ouml;deyerek s&uuml;rekli &ccedil;alışma&rdquo; şartı &ldquo;hizmet akdine tabi&rdquo; olma şeklinde yumuşatılarak 120 g&uuml;n boyunca hizmet akdine tabi olmasına karşın devamsızlık hallerinden kaynaklı &ouml;dememe durumu ortadan kaldırılmıştır.</p> <p style="margin-left:24px;"> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p> <p> <span style="font-size:16px;"><strong>b.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5 Puanlık Teşvik Uygulamasına Sınır Getirilmesi</strong> (7161 S.K-18 Ocak 2019)</span></p> <p style="margin-left:24px;"> &nbsp;</p> <p style="margin-left:24px;"> 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu&rsquo;na g&ouml;re sosyal g&uuml;venlik y&uuml;k&uuml;ml&uuml;l&uuml;klerini d&uuml;zenli olarak yerine getiren işverenlere 5 puanlık teşvik sağlanmaktadır. &nbsp;</p> <p style="margin-left:24px;"> D&uuml;zenlemeye g&ouml;re, 506 sayılı Kanunun ge&ccedil;ici 20 nci maddesi kapsamındaki sandıkların stat&uuml;lerine tabi personel i&ccedil;in verilen teşvik uygulaması, 1 Şubat 2019 tarihinden itibaren kaldırılmıştır.</p> <p style="margin-left:24px;"> &nbsp;</p> <p> <span style="font-size:16px;"><strong>c.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Emekli Maaşlarına Alt Sınır Getirilmesi </strong>(7161 S.K-18 Ocak 2019)</span></p> <p style="margin-left:24px;"> Yaşlılık/malull&uuml;k/&ouml;l&uuml;m aylığı almakta olan emeklilere ve hak sahiplerine &ouml;denen aylıklar i&ccedil;in 1.000 TL&rsquo;lik alt sınır belirlenmiştir.</p> <p style="margin-left:24px;"> &nbsp;</p> <h2> <span style="font-size:16px;"><strong>d.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Pilot &Uuml;cretlerine Gelir Vergisi İstisnası Getirilmesi</strong>(7161 S.K-18 Ocak 2019)</span></h2> <p style="margin-left:24px;"> &nbsp;</p> <p style="margin-left:24px;"> T&uuml;rk Hava Kurumu ile sivil havacılıkta g&ouml;revli pilotlar ve sertifikalandırılmış personele yapılan aylık &uuml;cret &ouml;demelerinin %70&rsquo;inin gelir vergisinden istisna edilmiştir.</p> <p style="margin-left:24px;"> Gelir Vergisi istisnasının detayları 306 Seri No.lu. Gelir Vergisi Genel Tebliği ile a&ccedil;ıklanmıştır.</p> <p style="margin-left:24px;"> &nbsp;</p> <h2> <span style="font-size:16px;"><strong>e.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Er ve Erbaşların Bakmakla Y&uuml;k&uuml;ml&uuml; Olduğu Kişilere Genel Sağlık Sigortası </strong>(7161 S.K-18 Ocak 2019)</span></h2> <p style="margin-left:24px;"> Er ve erbaşların genel sağlık sigortalısı sayılmayan eş ve &ccedil;ocukları ile anne ve babalarının bakmakla y&uuml;k&uuml;ml&uuml; olduğu kişi kapsamında değerlendirilmesi sağlanarak genel sağlık sigortası kapsamında alınmışlardır.</p> <p style="margin-left:24px;"> &nbsp;</p> <p> <span style="font-size:16px;"><strong>f.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 27.3.2018 Tarihinden &Ouml;nce Karşılıklı Sonlandırma S&ouml;zleşmesi veya İkale S&ouml;zleşmesi Kapsamında &Ouml;denen Ek Tazminatlar &Uuml;zerinden Kesilen Gelir Vergisinin İadesi </strong>(7162 S.K-31 Ocak 2019)</span></p> <p style="margin-left:24px;"> &nbsp;</p> <p style="margin-left:24px;"> 27.3.2018 tarihinden &ouml;nce karşılıklı sonlandırma s&ouml;zleşmesi veya ikale s&ouml;zleşmesi kapsamında &ouml;denen tazminatlar, iş kaybı tazminatları, iş sonu tazminatları, iş g&uuml;vencesi tazminatları, bonus &ouml;demesi, hizmet &ouml;d&uuml;l&uuml;, prim ve ek &ouml;deme gibi &ccedil;eşitli adlar altında &ouml;denen ek tazminatlar &uuml;zerinden kesilen gelir vergisi, hizmet erbabının d&uuml;zeltme zamanaşımı s&uuml;resi i&ccedil;erisinde tarha yetkili vergi dairelerine başvurmaları &uuml;zerine red ve iade edilecektir.</p> <p style="margin-left:24px;"> D&uuml;zenleme kapsamında yapılacak iadeler, 27.3.2018 tarihinden &ouml;nce karşılıklı sonlandırma s&ouml;zleşmesi ve ikale s&ouml;zleşmesi gibi s&ouml;zleşmeler kapsamında &ouml;denen tazminatlar, iş kaybı tazminatları, iş sonu tazminatları, iş g&uuml;vencesi tazminatları, bonus &ouml;demesi, hizmet &ouml;d&uuml;l&uuml;, ek &ouml;deme gibi &ccedil;eşitli adlar altında yapılan ve ek tazminat niteliğinde olan &ouml;demelerden kesilen gelir vergisiyle sınırlı bulunmaktadır.</p> <p style="margin-left:24px;"> 27.3.2018 tarihinden sonra hizmet erbabına &ouml;denen ve kıdem tazminatı limitini aşan ek tazminat &ouml;denmelerinden kesilen vergilerin iadesi m&uuml;mk&uuml;n değildir.</p> <p style="margin-left:24px;"> İade işleminin yapılabilmesi i&ccedil;in yeni başvurularda iade talebi dilek&ccedil;e &ouml;rneği ile birlikte, kesintiyi yapmakla sorumlu olan işverenden temin edilen, ikale s&ouml;zleşmesi &ouml;rneği, s&ouml;z konusu s&ouml;zleşmeye istinaden yapılan &ouml;demelere ilişkin kesinti tutarlarını g&ouml;sterir belge (&uuml;cret bordrosu vb.) ve ilgili vergi dairesince gerekli g&ouml;r&uuml;len diğer belge ve bilgilerin ibrazı zorunludur.</p> <p style="margin-left:24px;"> Madde kapsamında başvuruda bulunabilecek hizmet erbabı dilek&ccedil;elerini, elden veya posta yoluyla ilgili vergi dairesine verebileceği gibi İnteraktif Vergi Dairesi &uuml;zerinden elektronik ortamda da verebilecektir.</p> <p style="margin-left:24px;"> İşverenler, iade işleminin yapılabilmesi i&ccedil;in, hizmet erbabı, vekilleri veya ilgili vergi dairesince istenilen bilgi ve belgeleri, ivedi bir şekilde temin ve ibraz etmekle y&uuml;k&uuml;ml&uuml;d&uuml;rler.</p> <p style="margin-left:24px;"> 27/3/2018 tarihinden (bu tarih dahil) sonra d&uuml;zenlenen s&ouml;zleşmeler ile bu tarihten &ouml;nce d&uuml;zenlenmiş olmakla birlikte &ouml;ng&ouml;r&uuml;len ek tazminat &ouml;demesinin 27/3/2018 tarihinden (bu tarih dahil) sonra yapıldığı durumlarda, ge&ccedil;ici madde h&uuml;km&uuml;nden faydalanılması m&uuml;mk&uuml;n değildir.</p> <p style="margin-left:24px;"> &nbsp;</p> <h2> <span style="font-size:16px;"><strong>g.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; İşsizlik &Ouml;deneği ve İşe Başlatmama Tazminatı &Ouml;demelerinde İstisna Uygulamasına A&ccedil;ıklık Getirilmesi </strong>(7162 S.K-31 Ocak 2019)</span></h2> <p style="margin-left:24px;"> Mevcut uygulamada işverenlerce, hizmet erbabına &ouml;l&uuml;m, engellilik ve hastalık gibi durumlarda sosyal ama&ccedil;larla bazı tazminatlar &ouml;denmekte veya yardımlar yapılmakta ve istisna kapsamında olduğu i&ccedil;in bu &ouml;demelerden gelir vergisi kesilmemektedir.</p> <p style="margin-left:24px;"> Bu &ouml;demeler yanında ilgili hizmet erbabına 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu uyarınca &ouml;denen işsizlik &ouml;deneği ile işverenlerce 4857 sayılı İş Kanununun 21 inci maddesine g&ouml;re &ouml;denen işe başlatmama tazminatları da (arabuluculuk faaliyeti sonucunda tarafların, iş&ccedil;inin işe başlatılmaması konusunda anlaşmaları halinde en &ccedil;ok sekiz aylık &uuml;cret tutarında &ouml;denecek işe başlatmama tazminatları dahil) istisna kapsamında olduğundan, bu &ouml;demelerden de gelir vergisi kesintisi yapılmamaktadır.</p> <p style="margin-left:24px;"> Ancak, uygulamada işverenler tarafından işten &ccedil;ıkarılan hizmet erbabına yukarıda belirtilen kanunlar kapsamında olmaksızın, işsizlik veya işe başlatmama tazminatı ve benzeri adlar altında &ccedil;eşitli &ouml;demeler yapılmakta ve bu &ouml;demelerin de anılan istisna kapsamında olduğu y&ouml;n&uuml;nde ihtilaflar yaratılmaktaydı.</p> <p style="margin-left:24px;"> Konuya a&ccedil;ıklık getirilerek,&nbsp; 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu uyarınca &ouml;denen işsizlik &ouml;deneği ile işverenlerce 4857 sayılı İş Kanununun 21 inci maddesine g&ouml;re &ouml;denen işe başlatmama tazminatlarının gelir vergisinden istisna edileceği d&uuml;zenlenmiştir.</p> <p style="margin-left:24px;"> &nbsp;</p> <h2> <span style="font-size:16px;"><strong>h.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Evlerde &Uuml;retilen &Uuml;r&uuml;nlerin Satışında Esnaf Muaflığı </strong>(7162 S.K-31 Ocak 2019)</span></h2> <p style="margin-left:24px;"> Başta kadın girişimciler ve ev hanımları olmak &uuml;zere, evlerinde &uuml;rettikleri bazı &uuml;r&uuml;nleri internet ve benzeri elektronik ortamlarda satanların esnaf muaflığından faydalanmaları sağlanmıştır.</p> <p style="margin-left:24px;"> 193 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (6) numaralı bendi kapsamında, evlerde kendi el emekleri ile imal ettikleri &uuml;r&uuml;nleri bir işyeri a&ccedil;maksızın satanlar, esnaf muaflığından faydalanabilmektedirler.</p> <p style="margin-left:24px;"> Bu muaflıktan faydalanılabilmesi i&ccedil;in;</p> <p style="margin-left:24px;"> a) İmal edilen &uuml;r&uuml;nlerin, 193 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (6) numaralı bendi kapsamında olması,</p> <p style="margin-left:24px;"> b) Evlerde kullanılan dikiş, nakış, mutfak robotu, &uuml;t&uuml; ve benzeri makine ve aletler hari&ccedil; olmak &uuml;zere, sanayi tipi veya seri &uuml;retim yapabilen makine ve aletlerin kullanılmaması,</p> <p style="margin-left:24px;"> c) Dışarıdan iş&ccedil;i &ccedil;alıştırılmaması,</p> <p style="margin-left:24px;"> &ccedil;) &Uuml;r&uuml;nlerin işyeri a&ccedil;maksızın satılması,</p> <p style="margin-left:24px;"> d) &Uuml;r&uuml;nlerin, pazar takibi suretiyle satılmaması,</p> <p style="margin-left:24px;"> e) &Uuml;r&uuml;nlerin, ticar&icirc;, zira&icirc; veya meslek&icirc; faaliyetleri dolayısıyla gelir ve kurumlar vergisi m&uuml;kellefi olanların d&uuml;zenledikleri kermes, festival ve panayırlarda satılmaması,</p> <p style="margin-left:24px;"> f) Ticar&icirc;, zira&icirc; veya meslek&icirc; kazancı dolayısı ile ger&ccedil;ek usulde gelir vergisine t&acirc;bi olunmaması,</p> <p style="margin-left:24px;"> g) Faaliyetin, gelir ve kurumlar vergisi m&uuml;kelleflerine bağlılık arz edecek şekilde yapılmaması gerekmektedir.</p> <p style="margin-left:24px;"> &Uuml;r&uuml;nlerin; ticar&icirc;, zira&icirc; veya meslek&icirc; faaliyetleri dolayısıyla gelir ve kurumlar vergisi m&uuml;kellefi olanların d&uuml;zenledikleri hari&ccedil; olmak &uuml;zere, d&uuml;zenlenen kermes, festival, panayır ile kamu kurum ve kuruluşlarınca ge&ccedil;ici olarak belirlenen yerlerde satılması muaflıktan faydalanmaya engel değildir.</p> <p style="margin-left:24px;"> Bu muaflıktan faydalanılabilmesi i&ccedil;in, internet ve benzeri elektronik ortamlar &uuml;zerinden yıl i&ccedil;inde ger&ccedil;ekleştirilen satış tutarının ilgili yıl i&ccedil;inde ge&ccedil;erli olan asgari &uuml;cretin yıllık br&uuml;t tutarını aşmaması gerekmektedir.</p> <p style="margin-left:24px;"> &nbsp;</p> <h2> <span style="font-size:16px;"><strong>i.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Asgari &Uuml;cret Desteği </strong>(7162 S.K-31 Ocak 2019) (2019/08 Sayılı Sosyal G&uuml;venlik Kurumu Genelgesi</span></h2> <p style="margin-left:24px;"> Asgari &uuml;cret desteği, 2019 yılında da devam edecektir.</p> <p style="margin-left:24px;"> 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa eklenen d&uuml;zenlemeyle asgari &uuml;cret desteğinin 2019 yılında 12 ay olarak uygulanacaktır.</p> <p style="margin-left:24px;"> Asgari &uuml;cret desteğinden 4(a) kapsamında haklarında uzun vadeli sigorta kolları h&uuml;k&uuml;mleri uygulanan sigortalıları &ccedil;alıştıran &ouml;zel sekt&ouml;r işverenleri yararlanacaktır.</p> <p style="margin-left:24px;"> Destek miktarı, sigortalı sayısı beş y&uuml;z&uuml;n altında olan işyerleri i&ccedil;in g&uuml;nl&uuml;k 5 TL, beş y&uuml;z ve &uuml;zerinde olan işyerleri i&ccedil;in g&uuml;nl&uuml;k 3,36 TL olacaktır.</p> <p style="margin-left:24px;"> Toplu iş s&ouml;zleşmesi uygulanmayan işyerlerinde 3.060 TL&rsquo;nin altında &uuml;cret alanlar, toplu iş s&ouml;zleşmesi uygulanan işyerlerinde 6.090 TL&rsquo;nin altında &uuml;cret alanlar i&ccedil;in destek uygulanacaktır. &Uuml;cretleri asgar&icirc; &uuml;cretin iki katından az olamayacağı h&uuml;kme bağlanan &ldquo;Linyit&rdquo; ve &ldquo;Taşk&ouml;m&uuml;r&uuml;&rdquo; &ccedil;ıkarılan işyerlerinde yer altında &ccedil;alışan sigortalılar belirlenecek prime esas g&uuml;nl&uuml;k kazan&ccedil; 271 T&uuml;rk lirası olacaktır.</p> <p style="margin-left:24px;"> 2019 yılı ve sonrasında tescil edilen işyerinde asgari &uuml;cret desteğinde prime esas kazan&ccedil; alt sınırı ve &uuml;st sınırları arasında bildirilen t&uuml;m sigortalıların prim &ouml;deme g&uuml;n sayıları dikkate alınacaktır.</p> <p style="margin-left:24px;"> 2018 yılında en az iş&ccedil;i istihdam edilen aydaki sigortalı sayısının altına d&uuml;şmemek şartıyla 2019 yılında uygulanacaktır.</p> <p style="margin-left:24px;"> Destekten yararlanabilmek i&ccedil;in aylık prim ve hizmet belgelerinin/muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin yasal s&uuml;resi i&ccedil;inde verilmesi şarttır.</p> <p style="margin-left:24px;"> Asgari &uuml;cret desteğinden yararlanmak amacıyla, mevcut bir işyerinin kapatılarak değişik bir ad veya unvan ya da iş birimi olarak faaliyete ge&ccedil;irildiğinin anlaşılması halinde, bu nitelikteki işyeri işverenleri asgari &uuml;cret desteğinden yararlandırılmayacak, yararlanılmış olması halinde yararlandırılan tutarlar gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte tahsil olunacaktır.</p> <p style="margin-left:24px;"> Asgari &uuml;cret desteğiyle sağlanacak indirim tutarı, ilgili ayı takip eden ay/aylardan doğan sigorta prim bor&ccedil;larına mahsup edilecektir.</p> <p style="margin-left:24px;"> &nbsp;</p> <p> <span style="font-size:16px;"><strong>j.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Yeni İstihdama &Uuml;cret Desteği </strong>(7166 S.K-22 Şubat 2019)</span></p> <p style="margin-left:24px;"> 1.2.2019-30.4.2019 tarihleri arasında işyerlerinde 2018 yılı Ocak-Aralık d&ouml;neminde 4(a) kapsamında uzun vadeli sigorta kollarından en az sigortalı bildirimi yapılan aydaki/d&ouml;nemdeki sigortalı sayısına ilave olarak işe alınanlar i&ccedil;in &uuml;cret desteği verilecektir.</p> <p style="margin-left:24px;"> Sigortalı y&ouml;n&uuml;nden aranılan şartlar ş&ouml;yledir;</p> <p style="margin-left:24px;"> &nbsp;</p> <p style="margin-left:24px;"> Sigortalıların;</p> <p style="margin-left:72px;"> &middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; İşe alındıkları aydan &ouml;nceki &uuml;&ccedil; ayda 10 g&uuml;nden fazla 5510/4-a,b,c kapsamında sigortalılıklarının bulunmaması,</p> <p style="margin-left:72px;"> &middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; İŞKUR&rsquo;a kayıtlı işsiz olması,</p> <p style="margin-left:72px;"> &middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1.2.2019 ila 30.4.2019 tarihleri arasında &ouml;zel sekt&ouml;r işverenlerince istihdam edilmeleri gerekmektedir.</p> <p style="margin-left:24px;"> İşyeri y&ouml;n&uuml;nden aranılan şartlar ş&ouml;yledir;</p> <p style="margin-left:72px;"> &middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &Ouml;zel sekt&ouml;r işverenine ait olması,</p> <p style="margin-left:72px;"> &middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Sigortalının 2018 yılı Ocak ila Aralık ayları d&ouml;nemine ilişkin işe alındıkları işyerinden bildirilen aylık prim ve hizmet belgelerindeki veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerindeki en az sigortalı bildirimi yapılan aydaki/d&ouml;nemdeki sigortalı sayısına ilave olarak &ccedil;alıştırılması,</p> <p style="margin-left:72px;"> &middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal s&uuml;resi i&ccedil;inde SGK&rsquo;ya verilmesi,</p> <p style="margin-left:72px;"> &middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Tahakkuk eden sigorta primlerinin yasal s&uuml;resi i&ccedil;inde &ouml;denmesi,</p> <p style="margin-left:72px;"> &middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Yasal &ouml;deme s&uuml;resi ge&ccedil;miş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı bor&ccedil;larının bulunmaması,</p> <p style="margin-left:72px;"> &middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &Ccedil;alıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirdiği sigortalıları fiilen &ccedil;alıştırmadığı y&ouml;n&uuml;nde herhangi bir tespitin bulunmaması&hellip;</p> <p style="margin-left:24px;"> 01.02.2019 ile 30.04.2019 tarihleri arasında işe alınan sigortalılar i&ccedil;in işverenlere 3 aylık s&uuml;re ile aylık net asgari &uuml;cret d&uuml;zeyinde (2.020,90 TL) destek sağlanmaktadır.</p> <p style="margin-left:24px;"> &Uuml;cret desteği SGK tarafından işyerinin ilgili ayda veya sonraki aylarda oluşacak prim bor&ccedil;larından mahsup edilmesi, işverene &ouml;deme yapılmaması şeklinde uygulanacaktır.</p> <p style="margin-left:24px;"> İlave istihdam &uuml;cret desteği uygulaması ile &uuml;cret desteği ile destekten yararlanan sigortalının 3 aylık destek s&uuml;resinin akabinde 6 ay boyunca işyerinde istihdamda kalması hedeflenmektedir.</p> <p style="margin-left:24px;"> &nbsp;</p> <h2> <span style="font-size:16px;"><strong>k.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; İş G&uuml;venliği Uzmanlarının Yetki S&uuml;resine İlişkin D&uuml;zenleme </strong>(7166 S.K-22 Şubat 2019)</span></h2> <p style="margin-left:24px;"> &Ccedil;ok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinin (B) sınıfı belgeye sahip iş g&uuml;venliği uzmanı, tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinin ise (C) sınıfı belgeye sahip iş g&uuml;venliği uzmanı g&ouml;revlendirme y&uuml;k&uuml;ml&uuml;l&uuml;klerine ilişkin s&uuml;relerin kamu kurumları ve ellinin altında &ccedil;alışanı olan az tehlikeli işyerlerinin hizmet alma y&uuml;k&uuml;ml&uuml;l&uuml;ğ&uuml;n&uuml;n y&uuml;r&uuml;rl&uuml;k tarihi ile eşleştirilerek oluşabilecek mağduriyetlerin &ouml;n&uuml;ne ge&ccedil;ilmiştir.</p> <p style="margin-left:24px;"> Buna g&ouml;re B sınıfı iş g&uuml;venliği uzmanlarının &ccedil;ok tehlikeli işyerlerine bakabilecekleri s&uuml;re 01.01.2020 tarihinden 01.07.2020 tarihine; C sınıfı iş g&uuml;venliği uzmanlarının tehlikeli işyerlerine bakabilecekleri s&uuml;re ise 01.01.2019 tarihinden 01.07.2020 tarihine uzatılmıştır.</p> <p style="margin-left:24px;"> &nbsp;</p> <h1> <span style="font-size:18px;"><strong>2-&nbsp; SOSYAL G&Uuml;VENLİK KURUMUNUN İNTERNET ORTAMINA AKTARDIĞI HİZMETLERİ</strong></span></h1> <p> <span style="font-size:16px;"><strong>a.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Nevi Değişikliği, Devir, İntikal ve Aracı Giriş İşlemleri</strong></span></p> <p style="margin-left:24px;"> Sosyal Sigorta İşlemleri Y&ouml;netmeliğinin &quot;İşyeri Bildirgesi&rdquo; başlıklı 27&rsquo;nci maddesinde,</p> <p style="margin-left:24px;"> &quot;İşyerinde, Kanunun 4&rsquo;&uuml;nc&uuml; maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi veya (c) bendi kapsamında sigortalı &ccedil;alıştıran, sigortalı &ccedil;alıştırılan bir işyerini devir alan ya da bu nitelikte işyeri kendisine intikal eden işveren, Kanunun 11&rsquo;inci maddesinde belirtilen s&uuml;relerde vermekle y&uuml;k&uuml;ml&uuml; olduğu &ouml;rneği Ek-6 ve Ek-6/A&#39;da bulunan işyeri bildirgesini Kuruma elektronik ortamda g&ouml;ndermek zorundadır.&rdquo; h&uuml;km&uuml; yer almaktadır.</p> <p style="margin-left:24px;"> Gerek yasal s&uuml;resi i&ccedil;erisinde gerekse yasal s&uuml;resi dışında SGK&rsquo;ya g&ouml;nderilen işyeri bildirgelerine ilişkin bildirimlerin elektronik ortamda yapılması zorunlu hale getirilmiştir. Buna bağlı olarak yasal s&uuml;resi ge&ccedil;miş işyeri bildirgelerinin de işverenlerce internet ortamından g&ouml;nderilmesine ilişkin program d&uuml;zenlemeleri tamamlanarak işletime alınmış ve daha &ouml;nce SGK tarafından konuyla ilgili duyuru yapılmıştı.</p> <p style="margin-left:24px;"> Bu defa, işverenlerin nevi değişikliği, devir, intikal ve aracı giriş işlemlerinin işyerlerinin e-bildirge kullanıcıları tarafından internet ortamından g&ouml;nderilmesine ilişkin program d&uuml;zenlemeleri tamamlanarak işletime alınmıştır.</p> <p style="margin-left:24px;"> &nbsp;</p> <p> <span style="font-size:16px;"><strong>b.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4(b) Sigortalılarının E-Devlet &Uuml;zerinden &Ccedil;alışmazlık Beyan Girişi Yapılabileceği Hakkında</strong></span></p> <p style="margin-left:24px;"> 5510 Sayılı Kanun&rsquo;un 4&rsquo;&uuml;nc&uuml; maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki sigortalılara iş kazası ve meslek hastalığı ile analık hallerinde istirahat raporu olması şartıyla &ccedil;alışılmayan s&uuml;reler i&ccedil;in Kanun&rsquo;un 18&rsquo;inci maddesine g&ouml;re ge&ccedil;ici iş g&ouml;remezlik &ouml;deneği &ouml;denmektedir.</p> <p style="margin-left:24px;"> Bu kapsamdaki sigortalıların Sosyal G&uuml;venlik Kurumu &uuml;nitelerine m&uuml;racaat ederek istirahatli olduğu g&uuml;nlerde &ccedil;alışmadığına dair beyan vermeleri halinde ge&ccedil;ici iş g&ouml;remezlik &ouml;deneği &ouml;denmekteydi.</p> <p style="margin-left:24px;"> S&ouml;z konusu sigortalıların &ccedil;alışmadığına dair beyanlarını Sosyal G&uuml;venlik Kurumu &uuml;nitelerine m&uuml;racaata gerek kalmaksızın e-devlet uygulamasındaki, https://www.turkiye.gov.tr/sosyal-guvenlik-is-goremezlik-raporu-calismazlik-beyan-islemleri erişim adresinden elektronik ortamda yapabilmelerine imk&acirc;n sağlanmıştır.</p> <p style="margin-left:24px;"> &nbsp;</p> <p> <span style="font-size:18px;"><strong>3-&nbsp; BAZI SİGORTALILARA 2019 YILI SONUNA KADAR &Uuml;CRETSİZ SAĞLIK HİZMETİNDEN YARARLANMA İMK&Acirc;NI (859 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARI)</strong></span></p> <p style="margin-left:24px;"> 859 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla genel sağlık sigortası borcu nedeniyle sağlık hizmetlerinden yararlanamayan 4/b veya 60(g) kapsamında sigortalı olan T&uuml;rk vatandaşları ile bunların bakmakla y&uuml;k&uuml;ml&uuml; olduğu kişiler, Sağlık Bakanlığı ve bağlı sağlık tesisleri ile &uuml;niversite hastanelerinde sunulan sağlık hizmetlerinden 31.12.2019 tarihine kadar &uuml;cretsiz olarak yararlanabilecektir.</p> <p> <span style="font-size:18px;"><strong>4-&nbsp; KONUT KAPICILIĞINDA KOLAY İŞVERENLİK UYGULAMASI (2019/06 SAYILI SOSYAL G&Uuml;VENLİK KURUMU GENELGESİ)</strong></span></p> <p style="margin-left:24px;"> 5510 Sayılı Kanun&rsquo;un ek 9. maddesine g&ouml;re konut kapıcılığı işyerleri kolay işverenlik uygulaması kapsamına d&acirc;hil edilmiştir.</p> <p style="margin-left:24px;"> Konut kapıcılığı işyerlerinde &ccedil;alışanlar 5510 Sayılı Kanun&rsquo;un 4. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine tabi sigortalılara sağlanan haklardan aynı şekilde yararlanacaktır. Bu sigortalılar hakkında uzun ve kısa vadeli sigorta kolları ile genel sağlık sigortası ve işsizlik sigortası h&uuml;k&uuml;mleri de uygulanacaktır.</p> <p style="margin-left:24px;"> Tescil tipi (faaliyette bulunulan sekt&ouml;r) konut kapıcılığı olarak tescil edilen ve edilecek olan işyeri işverenleri, e-Sigorta kullanıcı kodu ve şifresiyle girecekleri işveren sisteminde bulunan kolay işverenlik ekranında yapılacak işlemler vasıtasıyla kolay işverenlik kapsamına alınacaktır.</p> <p style="margin-left:24px;"> Kolay işverenlik kapsamına d&acirc;hil olan işverenlerin yeniden eski sistemde olduğu gibi e-bildirge sistemi &uuml;zerinden aylık prim ve hizmet belgesi/muhtasar ve prim hizmet beyannamesi vermelerine gerek bulunmayacaktır.</p> <p style="margin-left:24px;"> Prime esas kazan&ccedil;, prime esas kazancın alt ve &uuml;st sınırı arasında olmak &uuml;zere işverenin sigortalıya &ouml;dediği br&uuml;t &uuml;crete g&ouml;re beyan edilecektir. Konut kapıcılığı işyerlerinde aylık prim ve hizmet belgesi/muhtasar ve prim hizmet beyannamesi verilmeyecektir.</p> <p style="margin-left:24px;"> Konut kapıcılığı işyerlerinde sigortalı &ccedil;alıştıran işverenler g&uuml;n ve kazan&ccedil; beyanında değişiklik olmadığı s&uuml;rece, sigortalı i&ccedil;in yaptıkları bildirime g&ouml;re sistem tarafından tahakkuk ettirilecek sigorta primlerini ilgili ayı takip eden ayın sonuna kadar &ouml;deyeceklerdir. İşverenlerce beyan edilen g&uuml;n ve kazan&ccedil;larda değişiklik yapılmadığı s&uuml;rece, takip eden aylarda tahakkuk edecek primler, sisteme kaydedilen son beyan g&uuml;n&uuml; ve kazancı &uuml;zerinden oluşturulmaya devam edecektir. Beyan edilen g&uuml;n/kazan&ccedil;, işten ayrılış ya da eksik g&uuml;ne ilişkin bir değişiklik yapıldığında tahakkuk, buna g&ouml;re i&ccedil;inde bulunulan aydan itibaren sistem tarafından g&uuml;ncellenecektir.</p> <p style="margin-left:24px;"> Konut kapıcılığı işyerlerinde &ccedil;alışanlar i&ccedil;in ay i&ccedil;inde bazı iş g&uuml;nlerinde &ccedil;alıştırılmadığı ve &uuml;cret &ouml;denmediği beyan edilen sigortalıların eksik &ccedil;alışma nedenleri ve g&uuml;n sayıları e-SGK İşveren sistemi &uuml;zerinden &ccedil;alışmanın ge&ccedil;tiği ayı takip eden ayın onuncu g&uuml;n&uuml;ne kadar girilecektir.</p> <p style="margin-left:24px;"> 01.03.2019 tarihinden &ouml;nce tescil edilmiş konut kapıcılığı işyeri işverenlerinin kolay işverenlik kapsamına ge&ccedil;işte yeniden işyeri bildirgesi ve sigortalı işe giriş bildirgesi vermelerine gerek bulunmayacaktır.</p> <p style="margin-left:24px;"> 01.03.2019 tarihinden itibaren konut kapıcılığı kapsamında ilk defa sigortalı &ccedil;alıştırılması halinde kolay işverenlik başvuru ve giriş programlan işletime alınıncaya kadar &ldquo;İşyeri Bildirgesi&quot; ile &quot;Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi 4-A B&quot; verilecektir. e-Sigorta başvuru ve şifre işlemleri ise e-Devlet &uuml;zerinden yapılacaktır.</p> <p style="margin-left:24px;"> Kolay işverenlik kapsamında konut kapıcılığı işyerlerindeki sigortalıların işe giriş bildirgeleri ile ilk işyeri tesciline ilişkin işyeri bildirgesi sigortalının &ccedil;alışmaya başlayacağı ayın sonuna kadar Kuruma g&ouml;nderilecektir.</p> <p style="margin-left:24px;"> Kolay işverenlik başvuru ve giriş programları işletime alındığında başvuru bilgilerine g&ouml;re işyeri ve sigortalı işe giriş bildirgeleri otomatik olarak oluşturulacak olup işverenlerden işyeri ve sigortalı işe giriş bildirgesi alınmayacaktır.</p> <p style="margin-left:24px;"> Sigortalı bildiriminin &ccedil;alışmanın başladığı ayı takip eden ayın sonuna kadar yapılması halinde ilgili bildirimler denetime intikal ettirilmeksizin işleme alınacaktır. Ancak bu s&uuml;renin dışında yapılan bildirimler denetime sevk edilecektir.</p> <p style="margin-left:24px;"> İşten ayrılış bildirgesi ise &ccedil;alışmanın sona erdiği tarihi takip eden on g&uuml;n i&ccedil;erisinde yapılacaktır. Bu s&uuml;renin ge&ccedil;irilmesi halinde asgari &uuml;cretin onda biri tutarında idari para cezası uygulanacaktır.</p> <p> <span style="font-size:18px;"><strong>5-&nbsp; &Ccedil;EYİZ HESABI DEVLET KATKISININ ARTTIRILMASI</strong></span></p> <p style="margin-left:24px;"> &Ccedil;eyiz Hesabı ve Devlet Katkısına Dair Y&ouml;netmelik h&uuml;k&uuml;mlerinde değişiklikler yapılmıştır. 15 Mart 2019 tarihli Resm&icirc; Gazetede yayınlanan bu değişikliklerle &ccedil;eyiz hesabı devlet katkısı oranları arttırılmıştır.</p> <p style="margin-left:24px;"> D&uuml;zenlemeye g&ouml;re arttırılan destek tutarları ş&ouml;yledir;</p> <p style="margin-left:72px;"> &middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Devlet katkısı, d&uuml;zenli &ouml;deme s&uuml;resi 36 ila 47 ay olanlar i&ccedil;in, hesaptaki birikim tutarının y&uuml;zde %20&rsquo;sidir. Ancak, &ouml;denecek tutar 6.500,00 TL&rsquo;yi,</p> <p style="margin-left:72px;"> &middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Devlet katkısı, d&uuml;zenli &ouml;deme s&uuml;resi 48 ila 59 ay olanlar i&ccedil;in, hesaptaki birikim tutarının y&uuml;zde 22&rsquo;sidir. Ancak, &ouml;denecek tutar 7.500,00 TL&rsquo;yi,</p> <p style="margin-left:72px;"> &middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Devlet katkısı, d&uuml;zenli &ouml;deme s&uuml;resi 60 ay ve &uuml;zeri olanlar i&ccedil;in, hesaptaki birikim tutarının y&uuml;zde 25&rsquo;idir. Ancak, &ouml;denecek tutar 9.000,00 TL&rsquo;yi ge&ccedil;emeyecektir.</p> <p style="margin-left:24px;"> Devlet katkısının hesaplanmasında, evlilik tarihinde ya da evlilik amacıyla &ccedil;ekim hakkının kullanıldığı tarihte &ccedil;eyiz hesabında biriken tutar esas alınır ve &ouml;denecek Devlet katkısı bu tutarın y&uuml;zde 25&#39;ini ve azami 9.000,00 TL&rsquo;yi ge&ccedil;emeyecektir.</p> <p style="margin-left:24px;"> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p>
  • HABER

Kişisel Verilere İlişkin Yargıtay 9.Hukuk Dairesi Kararı

<p> <strong>KİŞİSEL VERİLERE İLİŞKİN YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ KARARI</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Yargıtay 9. Hukuk Dairesi&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2018/10718 E.&nbsp; ,&nbsp; 2019/559 K.10.01.2019 tarihli kararı</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong><em>&ldquo;Whatsapp sistemi, telefon ve internet ortamında internet vasıtası ile iletişimi ger&ccedil;ekleştiren bir sistemdir. Burada kişi, kişiler ile iletişime ge&ccedil;tiği gibi gruplar kurarak grup i&ccedil;erisinde iletişim ger&ccedil;ekleştirilmektedir. Ancak bu sistem kendi i&ccedil;inde korunan ve 3. kişilere kapalı bir konumdadır. Dolayısı ile iş&ccedil;ilerin iş akışını bozmadığı ve &ccedil;alışmaların etkilemediği s&uuml;rece bir grup kurmaları ve burada iletişim i&ccedil;inde olmaları yasak değildir. İş&ccedil;ilerin bu kapsamda burada iletişimlerinin kişisel veri olarak da korunması esastır. </em></strong></p> <p> <strong><em>Somut uyuşmazlıkta, whatsapp konuşmaları gizlilik i&ccedil;eren kişisel veri niteliğinde olduğundan, salt nasıl temin edildiği anlaşılamayan bu yazışmalara dayanılarak iş akdinin feshi haksız olup, kıdem tazminatı ve ihbar tazminatı taleplerinin kabul&uuml; yerine reddi hatalıdır.&rdquo;</em></strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> <p> Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin&nbsp; 10.01.2019 tarihli kararında, şirket y&ouml;neticisi ve uygulamaları hakkında whatsapp &uuml;zerinden diğer bir &ccedil;alışanla yaptığı konuşmalar nedeniyle işten tazminatsız olarak &ccedil;ıkarılan bir &ccedil;alışanın feshi değerlendirilmiştir. S&ouml;z konusu kararda; whatsapp sisteminin kendi i&ccedil;inde korunan ve 3. kişilere kapalı bir konumda olduğu, dolayısı ile &ccedil;alışanların iş akışını bozmadığı ve &ccedil;alışmaların etkilemediği s&uuml;rece bir grup kurmaları ve burada iletişim i&ccedil;inde olmalarının yasak olmadığı sonucuna varılmıştır.</p> <p> &nbsp;</p> <p> Kararda bu noktada ge&ccedil;en en &ouml;nemli ifade ise &ccedil;alışanların bu t&uuml;r iletişimlerinin <strong><u>kişisel veri olarak da</u></strong> korunmasının esas olduğunun belirtilmiş olmasıdır.</p> <p> &nbsp;</p> <p> Netice itibariyle Yargıtay bu kararında whatsapp konuşmaları gizlilik i&ccedil;eren kişisel veri niteliğinde olduğunun altını &ccedil;izerek, salt nasıl temin edildiği anlaşılamayan bu yazışmalara dayanılarak iş s&ouml;zleşmesinin feshinin haksız olduğu sonucuna varmıştır.</p> <p> &nbsp;</p> <p> Karar &ouml;ncelikle &ccedil;alışanlar arasındaki whatsapp g&ouml;r&uuml;şmelerinin kişisel veri olarak tanımlanması a&ccedil;ısından son derece &ouml;nemlidir. Ayrıca bu t&uuml;r yazışmaların işverence nasıl temin edildiği ve yazışmaların i&ccedil;eriğine bakıldığında işyeri uygulamalarının eleştirilmesinin ifade h&uuml;rriyeti kapsamında değerlendirilmiş olması da altı &ccedil;izilecek diğer bir husustur.</p> <p> &nbsp;</p> <p> Yargıtay&rsquo;ın&nbsp; buna benzer kararları yeni değildir. Zira yine 9. Hukuk Dairesinin 01.06.2017 tarihli kararında da benzer bir şekilde whatsapp grubu kuran ve işyeri uygulamalarını eleştiren &ccedil;alışanların bu konuşmalarının gizli nitelikte olduğuna, işyeri uygulamaları hakkında g&ouml;r&uuml;ş bildirmenin demokratik talep niteliğinde olduğuna, kaldı ki bu g&ouml;r&uuml;şmelerinin mesai saati dışında yapıldığı bu nedenle barış&ccedil;ıl nitelikteki iletişimlerin fesih konusu yapılmasının hukuka aykırı olduğuna karar verilmiştir.</p> <p> &nbsp;</p> <p> &Ouml;zellikle, 10.01.2019 tarihli karar whatsapp yazışmalarının kişisel veri olarak kabul&uuml; ve korunması y&ouml;n&uuml;nde verilmiş &ouml;nemli bir karardır. Bu mesajların i&ccedil;eriğinden daha &ouml;nce nasıl elde edildiğinin sorgulanmış olması da kişisel verilerin korunması anlamında son derece &ouml;nemli. En son olarak mesaj i&ccedil;eriğinde eleştirel d&uuml;ş&uuml;ncelerin dile getirilmiş olması ve iş akışını bozan beyanların bulunmamasının feshe neden olmayacağının belirtilmiş olması da kayda değer.</p> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p>
  • HABER

İşsizlik Ödeneğinde Devamsızlık Sebebiyle Hak Kaybına Son

<div> İşsizlik &ouml;deneği hak kazanma şartlarından olan &ldquo;Hizmet akdinin feshinden &ouml;nceki son 120</div> <div> g&uuml;n i&ccedil;inde prim &ouml;deyerek s&uuml;rekli &ccedil;alışmış olma&rdquo; şartına g&ouml;re, hizmet akdinin feshinden &ouml;nceki</div> <div> son 120 g&uuml;nl&uuml;k d&ouml;nemde devamsızlık veya işyeri değişikliği nedeniyle kesinti bulunması</div> <div> halinde sigortalılar işsizlik &ouml;deneğinden yararlanamamaktaydı.</div> <div> Ulusal İstihdam Stratejisi, 100 G&uuml;nl&uuml;k Eylem Planı gibi &uuml;st politika belgelerinde belirlenen</div> <div> hedefler kapsamında &ccedil;alışmalar yapılmış ve 18.01.2019 tarihinde yayımlanan değişiklikle</div> <div> Kanunda yer alan &ldquo;prim &ouml;deyerek s&uuml;rekli &ccedil;alışmış&rdquo; ibaresi &ldquo;hizmet akdine tabi&rdquo; şeklinde</div> <div> değiştirilmiştir.</div> <div> Buna g&ouml;re; devamsızlık sebebiyle fiilen &ccedil;alışılmamış olsa dahi sigortalının son 120 g&uuml;nl&uuml;k</div> <div> d&ouml;nemde sosyal g&uuml;venlik kuruluşlarına verilen prim ve hizmet belgelerinde işsizlik sigortası</div> <div> kapsamında kayıtlı sigortalı olması hizmet akdine tabi olunması i&ccedil;in yeterli kabul edilmektedir.</div> <div> İşsizlik &ouml;deneği hak sahipliğinin belirlenmesine ilişkin son 120 g&uuml;n kontrol&uuml;nde 18.01.2019</div> <div> tarihi ve sonrasında hizmet akdi sona erenler i&ccedil;in artık devamsızlık (diğer nedenler, birden</div> <div> fazla dahil) dikkate alınmayacaktır. Ancak, hizmet akdinde işten &ccedil;ıkış-işe giriş nedeniyle</div> <div> kesinti bulunması hali yine hak d&uuml;ş&uuml;r&uuml;c&uuml; sebepler arasında yer almaya devam etmektedir.</div>
  • HABER

Çalışma Hayatını Etkileyen 2018 Yılı Değişiklikleri

<div> 2018 Yılında &Ccedil;alışma Hayatını</div> <div> Etkileyen Yasal Değişiklikler</div> <div> ASGARİ &Uuml;CRET VE ASGARİ &Uuml;CRETİN YILLARA G&Ouml;RE DEĞİŞİMİ</div> <div> 1- ASGARİ &Uuml;CRETİN YILLARA G&Ouml;RE ARTIŞI</div> <div> 01.01.2018 - 31.12.2018 tarihleri arasında aylık asgari &uuml;cret 2.029,50 T&uuml;rk Lirası olarak</div> <div> belirlenmiştir. Asgari ge&ccedil;im indirimi dahil olmak &uuml;zere net asgari &uuml;cret 1.603,12 T&uuml;rk</div> <div> Lirası olmuştur. 5 puanlık teşvik indirimi dahil olmak &uuml;zere asgari &uuml;cretin işverene maliyeti</div> <div> 2.384,66 T&uuml;rk Lirası olmuştur.</div> <div> Asgari &uuml;cretteki artış %14,18 olarak ger&ccedil;ekleşmiş oldu. Son 10 yılda asgari &uuml;crette</div> <div> ger&ccedil;ekleşen y&uuml;zdelik değişimler ş&ouml;yledir;</div> <div> SON 10 YILA AİT ASGARİ &Uuml;CRET VE BİR &Ouml;NCEKİ D&Ouml;NEME G&Ouml;RE</div> <div> Y&Uuml;ZDELİK DEĞİŞİMLERİ1</div> <div> 12014 yılı &ouml;ncesine ait asgari &uuml;cret rakamları 16 yaş &uuml;zerindekiler i&ccedil;in belirlenen tutarlardan</div> <div> oluşmaktadır. 2014 yılı &ouml;ncesinde asgari &uuml;cret 16 yaşını dolduranlar ve doldurmayanlar olmak &uuml;zere</div> <div> iki t&uuml;rl&uuml; belirlenmekteydi.</div> <div> 2</div> <div> &Uuml;CRET DIŞI HAKLARDA SİGORTA PRİMİ DIŞI BIRAKILACAK TUTARLAR</div> <div> 5510 Sayılı Kanun&rsquo;un 4. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine tabi sigortalılar adına</div> <div> verilmekle birlikte sigorta primine esas kazan&ccedil; miktarlarından muaf tutulacak yemek, &ccedil;ocuk</div> <div> zammı ve aile zammı miktarları asgari &uuml;cret artışına g&ouml;re değişmektedir.</div> <div> Genel kural olarak sosyal g&uuml;venlik priminden muaf tutulacak yemek parası g&uuml;nl&uuml;k asgari</div> <div> &uuml;cretin %6&rsquo;sı, &ccedil;ocuk zammı aylık asgari &uuml;cretin %2&rsquo;si, aile yardımı ise aylık asgari &uuml;cretin</div> <div> %10&rsquo;u oranında belirlenmektedir.</div> <div> 2018 yılında sigorta primi dışında bırakılacak tutarlar ş&ouml;yledir;</div> <div> &bull; Yemek parası:</div> <div> 01.01.2018 ile 31.12.2018 tarihleri arasında; 67,65 TL x %6 = 4,06 TL (G&uuml;nl&uuml;k)</div> <div> &bull; &Ccedil;ocuk zammı:</div> <div> 01.01.2018 ile 31.12.2018 tarihleri arasında; 2.029,50 TL x %2 = 40,59 TL (Aylık)</div> <div> &bull; Aile zammı (yardımı):</div> <div> 01.01.2018 ile 31.12.2018 tarihleri arasında; 2.029,50 TL x %10 = 202,95 TL (Aylık)</div> <div> SİGORTA PRİMİNE ESAS KAZAN&Ccedil; ALT VE &Uuml;ST SINIRLARI</div> <div> 2018 ila 31.12.2018 tarihleri arasında sigorta primine esas;</div> <div> G&uuml;nl&uuml;k kazan&ccedil; alt sınırı: 67,65 TL</div> <div> Aylık kazan&ccedil; alt sınırı: 2.029,50 TL</div> <div> G&uuml;nl&uuml;k kazan&ccedil; &uuml;st sınırı: 507,38 TL</div> <div> Aylık kazan&ccedil; &uuml;st sınırı: 15.221,40 TL olarak belirlenmiştir.</div> <div> BİRİNCİ VE İKİNCİ D&Ouml;NEM KIDEM TAZMİNATI TAVANI</div> <div> 1475 sayılı İş Kanunu&rsquo;nda &ouml;denecek kıdem tazminatının bir yıllık miktarını en y&uuml;ksek</div> <div> devlet memuruna (Başbakanlık M&uuml;steşarı) &ouml;denen bir yıllık emeklilik ikramiyesi tutarı ile</div> <div> sınırlandırmıştır. Memur maaş katsayısına bağlı olan kıdem tazminatı tavan oranı s&uuml;rekli</div> <div> değişmektedir.</div> <div> 2018 yılında birinci d&ouml;nem, yani ilk 6 aylık memur maaş katsayıları aylık katsayısı</div> <div> (0,0108550), taban aylık katsayısı (1,699121) yan &ouml;deme katsayısı ise (0,034424) olarak</div> <div> belirlenmiştir. Buna g&ouml;re 2018 yılında ilk 6 aylık kıdem tavanı tutarı 5.001,76 TL T&uuml;rk Lirası</div> <div> olarak a&ccedil;ıklanmıştır.</div> <div> 2018 yılında ikinci d&ouml;nem, yani ikinci 6 aylık memur maaş katsayıları aylık katsayısı</div> <div> (0,11794), taban aylık katsayısı (1,8461), yan &ouml;deme katsayısı ise (0,037402) olarak</div> <div> belirlenmiştir. Buna g&ouml;re 2018 yılında ikinci 6 aylık kıdem tavanı tutarı 5.434,42 T&uuml;rk Lirası</div> <div> olarak a&ccedil;ıklanmıştır.</div> <div> 3</div> <div> Son 10 yılda kıdem tazminatı tavan tutarında yaşanan değişimler ş&ouml;yledir;</div> <div> SON 10 YILDA KIDEM TAZMİNATI TAVAN TUTARI</div> <div> İŞBAŞI EĞİTİM KATILIMCILARINI İSTİHDAM EDEN İŞVERENLERE</div> <div> SAĞLANAN TEŞVİK S&Uuml;RESİNİN 1 YIL S&Uuml;REYLE UZATILMASI</div> <div> &Ouml;zel sekt&ouml;r işverenlerinin;</div> <div> &bull; 31.12.2018 tarihine kadar başlayacak olan İşbaşı Eğitim Programlarını tamamlayan 18-29</div> <div> yaş arası kişileri,</div> <div> &bull; Programı tamamladıkları meslekte,</div> <div> &bull; Programı tamamladıkları tarihten itibaren 3 ay i&ccedil;erisinde,</div> <div> &bull; Kişinin istihdam edildiği tarih itibarıyla &ouml;nceki takvim yılının ortalama sigortalı &ccedil;alışan</div> <div> sayısına ilave olarak istihdam etmeleri durumunda,</div> <div> &bull; İşverenin imalat sanayi sekt&ouml;r&uuml;nde faaliyet g&ouml;stermesi halinde 42 ay, diğer sekt&ouml;rlerde ise</div> <div> 30 ay s&uuml;re ile kişilerin asgari &uuml;cret d&uuml;zeyindeki sosyal g&uuml;venlik primlerinin işveren payları</div> <div> İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanmaktadır.</div> <div> 6645 Sayılı yasa teşviki olarak 31.12.2017 tarihine kadar başlayacak olan İşbaşı Eğitim</div> <div> Programlarını tamamlayanlar i&ccedil;in ge&ccedil;erliyken, 2017/11174 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla</div> <div> bu tarih 31.12.2018 tarihine kadar uzatılmıştır.</div> <div> 4</div> <div> 2018 YILINDA BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNE DAHİL OLAN İŞYERLERİ</div> <div> &Ccedil;alışanların İşverenleri Aracılığıyla Otomatik Olarak Emeklilik Planına D&acirc;hil Edilmesine</div> <div> İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Y&ouml;netmelik&rsquo;te, işyerindeki &ccedil;alışan sayısına g&ouml;re bireysel</div> <div> emeklilik planına ge&ccedil;ilmesi gereken tarihler belirlenmiştir.</div> <div> 2018 yılında otomatik bireysel emeklilik sistemine dahil olan işyerleri 1 Ocak 2018 itibariyle</div> <div> 50-99 &ccedil;alışanı olan, 1 Temmuz 2018 tarihi itibariyle ise 10-49 &ccedil;alışanı olan &ouml;zel sekt&ouml;r</div> <div> işyerleridir.</div> <div> MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİNİN ERTELENMESİ</div> <div> 1 Haziran 2017 tarihi itibariyle Kırşehir&rsquo;de muhtasar ve prim hizmet beyannamesine</div> <div> ge&ccedil;ilmiştir. Kırşehir, ge&ccedil;iş uygulaması ili olarak belirlenmiş ve muhtasar ve prim hizmet</div> <div> beyannamesi ile bildirim yapmaya başlamıştır.</div> <div> Yapılan d&uuml;zenlemeyle ge&ccedil;iş uygulaması illeri arasına Amasya, Bartın ve &Ccedil;ankırı illeri</div> <div> de katılmıştır. Buna g&ouml;re Amasya, Bartın ve &Ccedil;ankırı illeri merkez ve il&ccedil;elerinde bulunan</div> <div> m&uuml;kellefler, 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren muhtasar ve prim hizmet beyannamesine</div> <div> ge&ccedil;miştir.</div> <div> Ge&ccedil;iş uygulaması kapsamında olan iller haricinde t&uuml;m T&uuml;rkiye genelinde muhtasar ve prim</div> <div> hizmet beyannamesine ge&ccedil;iş s&uuml;resi 1 Temmuz 2018 olarak belirlenmiştir. Ancak daha sonra</div> <div> 27 Ekim 2018 tarihli Resm&icirc; Gazetede yayınlanan değişiklikle birlikte Muhtasar ve Prim</div> <div> Hizmet Beyannamesi uygulanması 1 Temmuz 2019 tarihine ertelenmiştir.</div> <div> İLAVE 6 PUANLIK TEŞVİKTE BİR YILLIK S&Uuml;RE UZATIMI</div> <div> Sosyo-gelişmişlik endeksi d&uuml;ş&uuml;k illere ilave 6 puanlık sigorta primi işveren hissesi teşviki</div> <div> uygulanmaktadır. İlave 6 puanlık teşvik 29.5.2013 tarihli 6486 Sayılı Kanun&rsquo;la y&uuml;r&uuml;rl&uuml;ğe</div> <div> girmiştir.</div> <div> 2013/4966 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile ilave 6 puanlık teşvikten yararlanacak iller ve</div> <div> yararlanma s&uuml;releri verilmiştir. İllerin Sosyo-gelişmiş endekslerinin yer aldığı &uuml;&ccedil; farklı liste</div> <div> hazırlanmıştır. Sigorta primi teşviki kapsamına 51 il ile G&ouml;k&ccedil;eada ve Bozcada il&ccedil;eleri d&acirc;hil</div> <div> edilerek, uygulama s&uuml;resi ile malull&uuml;k, yaşlılık ve &ouml;l&uuml;m sigorta primlerinde beş (5) puanlık</div> <div> prim indirimine ilave olarak, prime esas kazan&ccedil; alt sınırı &uuml;zerinden uygulanacak olan işveren</div> <div> hissesi sigorta primi teşvikine ilişkin prim oranı (6 puan) belirlenmiş bulunmaktadır.</div> <div> 36 ilin yer aldığı listede teşvik uygulaması, 2017 yılı sonunda sona ermiş ancak teşvik</div> <div> s&uuml;resinin uzatılmasına karar verilmiştir. 10.02.2018 tarihli Resm&icirc; Gazetede yayınlanan</div> <div> 2018/11190 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla Ekli (I) ve (II) Sayılı Listede yer alan illerde</div> <div> teşvik s&uuml;resi 1 yıl uzatılarak, teşvik s&uuml;resinin son uygulama tarihi 31.12.2018 olarak</div> <div> değiştirilmiştir.</div> <div> Teşvik s&uuml;resi;</div> <div> a) Ekli (I) sayılı listede belirtilen yerlerde faaliyet g&ouml;steren işyerleri i&ccedil;in 31.12.2018 tarihine</div> <div> kadar,</div> <div> b) Ekli (II) sayılı listede belirtilen yerlerde faaliyet g&ouml;steren işyerleri i&ccedil;in 31.12.2018 tarihine</div> <div> kadar,</div> <div> c) Ekli (III) sayılı listede belirtilen yerlerde faaliyet g&ouml;steren işyerleri i&ccedil;in ise 31.12.2018</div> <div> tarihine kadar uygulanacaktır.</div> <div> 5</div> <div> TURİZM SEKT&Ouml;R&Uuml;NE &Ccedil;ALIŞMA İZNİ KOLAYLIĞI</div> <div> Turizm sekt&ouml;r&uuml;nde yaşanan zorluklar nedeniyle &Ccedil;alışma ve Sosyal G&uuml;venlik Bakanlığı,</div> <div> sekt&ouml;r temsilcilerinin talepleri doğrultusunda bu desteklerin 2018 yılında da devam etmesine</div> <div> karar vermiştir.</div> <div> Bu hususta yayınlandığı 12.02.2018 tarihli duyurusunda, 2018 takvim yılında ge&ccedil;erli olmak</div> <div> &uuml;zere;</div> <div> &bull; K&uuml;lt&uuml;r ve Turizm Bakanlığından belgeli veya belgesiz turizm işletmeleri ile bunların</div> <div> b&uuml;nyelerinde izinli faaliyet g&ouml;steren işletmeler (SPA, g&uuml;zellik merkezi, spor merkezi, kuaf&ouml;r,</div> <div> kuyumcu, deri, halı, tekstil vb. gibi k&uuml;&ccedil;&uuml;k işletmeler), turizm seyahat acentaları, belgeli tatil</div> <div> k&ouml;yleri ve turizm-animasyon organizasyon firmaları ile m&uuml;stakil eğlence yerlerinde &ccedil;alışacak</div> <div> yabancılara en az &ouml;denebilecek &uuml;cret başvuru tarihi itibariyle y&uuml;r&uuml;rl&uuml;kte bulunan asgari</div> <div> &uuml;cretten daha d&uuml;ş&uuml;k olamayacağı,</div> <div> &bull; K&uuml;lt&uuml;r ve Turizm Bakanlığından belgeli turizm işletmeleri ile belgeli tatil k&ouml;yleri, eğlence</div> <div> sekt&ouml;r&uuml;, turizm-animasyon organizasyon firmalarınca uzmanlık ve ustalık gerektiren işlerde</div> <div> istihdam edilecek yabancılar i&ccedil;in en az on (10) T&uuml;rk vatandaşı &ccedil;alıştırılması halinde,</div> <div> her bir yabancı i&ccedil;in ayrı ayrı beş (5) T&uuml;rk vatandaşı istihdamına ilişkin kotanın ayrıca</div> <div> uygulanmayacağı,</div> <div> &bull; K&uuml;lt&uuml;r ve Turizm Bakanlığından belgeli veya belgesiz turizm işletmelerinin b&uuml;nyelerinde</div> <div> izinli veya s&ouml;zleşme ile faaliyet g&ouml;steren işletmelerde (kuaf&ouml;r, kuyumcu, deri, halı,</div> <div> tekstil satışı vb. gibi k&uuml;&ccedil;&uuml;k işletmeler) en fazla iki yabancıya &ccedil;alışma izni kriterlerine tabi</div> <div> tutulmaksızın &ccedil;alışma izni verilebileceği belirtilmiştir.</div> <div> Bununla birlikte &ccedil;alışma izni alınan yabancıya ait sosyal g&uuml;venlik primlerinin beyan edilen</div> <div> &uuml;crete g&ouml;re aylık 30 g&uuml;n &uuml;zerinden ve tam s&uuml;reli olarak Sosyal G&uuml;venlik Kurumuna</div> <div> bildirilmesi gerekmektedir.</div> <div> &Ccedil;ALIŞMA İZİNLERİNDE KEP ALMA ZORUNLULUĞU</div> <div> 12.02.2018 tarihinde &Ccedil;alışma ve Sosyal G&uuml;venlik Bakanlığı &ccedil;alışma izinlerinde KEP hesabı</div> <div> zorunluluğu olduğunu duyurmuştur.</div> <div> Yapılacak her t&uuml;rl&uuml; &ccedil;alışma izin başvurusunda başvuru sahibinin (işveren veya vekili) ve</div> <div> bağımsız veya s&uuml;resiz &ccedil;alışma izni talep eden yabancı şahsın; Elektronik Tebligata Elverişli</div> <div> KEP hesabının bulunması zorunlu olacaktır. Başvuruların elektronik imza ile yapılması</div> <div> gerekmektedir. Başvuru sahibinin KEP hesabı ve Elektronik imzasının bulunmaması halinde</div> <div> başvuru m&uuml;mk&uuml;n olamayacaktır.</div> <div> Yeni sistemde işyerlerinin ilk kayıtları SGK e-bildirge sorumluları tarafından yapılacak olup,</div> <div> daha sonra bu kişiler sistem &uuml;zerinden şirketleri ya da kurumları adına başvuru ve işlem</div> <div> yapacak kişileri yetkilendirecektir.</div> <div> KEP Hesabı Zorunluluğu</div> <div> 25/8/2011 tarihli ve 28036 sayılı Resm&icirc; Gazetede yayımlanan Kayıtlı Elektronik Posta</div> <div> Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Y&ouml;netmelik h&uuml;k&uuml;mleri gereğince yetkilendirilmiş</div> <div> Kayıtlı Elektronik Posta Hizmet Sağlayıcısından alınmış kayıtlı elektronik posta adresidir.</div> <div> Buna g&ouml;re; Yurt i&ccedil;inden ve yurt dışından yapılacak her t&uuml;rl&uuml; &ccedil;alışma izin başvurusunda ilgili</div> <div> işverenin, Yurt i&ccedil;inden bağımsız &ccedil;alışma izni veya s&uuml;resiz &ccedil;alışma izni başvurusunda adına</div> <div> 6</div> <div> izin talep edilen yabancının; Elektronik Tebligata Elverişli KEP hesabının bulunması</div> <div> zorunludur.</div> <div> Elektronik İmza Zorunluluğu</div> <div> 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu&rsquo;nda; G&uuml;venli Elektronik İmza, elle atılan imzaya eşdeğer</div> <div> kabul edilmiş ve G&uuml;venli Elektronik İmza ile oluşturulmuş verilerin senet h&uuml;km&uuml;nde olacağı,</div> <div> bu verilerin aksi ispat edilinceye kadar kesin delil sayılacağı belirtilmiştir.</div> <div> Bu &ccedil;er&ccedil;evede, &ccedil;alışma izin başvurularında ibraz edilen verilerin b&uuml;t&uuml;nl&uuml;k ve g&uuml;venliğinin</div> <div> korunması, başvuru sahibinin bilgilerinin doğruluğunu kayıt altına alınması amacıyla 5070</div> <div> sayılı Elektronik İmza Kanunu &ccedil;er&ccedil;evesinde yabancıların &ccedil;alışma izin başvurularının</div> <div> Elektronik İmza ile yapılması zorunludur.</div> <div> 7099 SAYILI TORBA KANUN - OTOMATİK İŞYERİ TESCİLİ</div> <div> T&uuml;rkiye&rsquo;de yatırım ortamını iyileştirme &ccedil;alışmaları amacıyla belirlenen hedefler yasal zemine</div> <div> kavuşturulmuştur. Bu ama&ccedil;la d&uuml;zenlenen 7099 Sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi</div> <div> Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 10.03.2018 tarih ve 30356</div> <div> sayılı Resm&icirc; Gazetede yayınlanmıştır.</div> <div> Yatırım ortamlarının iyileştirilmesi kapsamında koyulan &ouml;nemli hedeflerden biri şirket</div> <div> kuruluş aşamalarının kolaylaştırılmasıdır. Bu anlamda 7099 Sayılı torba yasayla atılan en</div> <div> &ouml;nemli adım, şirket kuruluşunun ticaret sicili memurluklarına bildirilmesi halinde yapılan</div> <div> bu bildirimin SGK&rsquo;ya yapılmış sayılacağı ve ayrıca işyeri bildirgesi d&uuml;zenlenmeyeceğidir.</div> <div> D&uuml;zenlemeye g&ouml;re, sigortalı &ccedil;alıştırılması durumunda oluşturulacak şirket kaydının, Sosyal</div> <div> G&uuml;venlik Kurumuna gidilmeksizin şirket kuruluş aşamasında elektronik olarak oluşturulması</div> <div> sağlanmıştır.</div> <div> Bu kapsamda SGK tarafından 2018-11 Sayılı Genelge hazırlanmış ve &ldquo;otomatik işyeri tescil&rdquo;</div> <div> sistemi devreye alınmıştır.</div> <div> Buna g&ouml;re sigortalı &ccedil;alıştırılmasa dahi ticaret sicil m&uuml;d&uuml;rl&uuml;klerince tescil edilen şirket</div> <div> kuruluşlarına istinaden işyeri tescilinin otomatik yapılmasına karar verilmiştir. Ticaret sicil</div> <div> m&uuml;d&uuml;rl&uuml;klerince tescil edilen şirketlerin otomatik olarak işyeri tescilinin yapılabilmesi i&ccedil;in</div> <div> şirket kuruluşu başvurularında şirket kuruluş dilek&ccedil;esi ve bildirim formu ile birlikte; işyeri</div> <div> bildirgesi eki belgeler, ıslak imzalı e-Sigorta s&ouml;zleşmesi, bildirge kullanıcı vek&acirc;letnamesinin</div> <div> aslının veya noter onaylı suretinin ya da ilgili idarelerce onaylı suretinin verilmesi gerekir.</div> <div> Ticaret sicil m&uuml;d&uuml;rl&uuml;kleri tarafından bu bilgiler SGK&rsquo;ya online olarak aktarılacaktır. Bu</div> <div> aktarma sonucunda ticaret sicil m&uuml;d&uuml;rl&uuml;klerince tescil edilen şirket bakımından işyerinin</div> <div> otomatik tescil işlemi ve e-Sigorta aktivasyon işlemi yapılacaktır. İşveren SGK&rsquo;ya m&uuml;racaat</div> <div> etmeden e-Sigorta işlemlerini yapabilecektir.</div> <div> Ancak, belgelerin ticaret sicil m&uuml;d&uuml;rl&uuml;klerine verilmemesi halinde ticaret sicil m&uuml;d&uuml;rl&uuml;klerince</div> <div> yapılan tescile istinaden işyerinin otomatik tescil işlemi yapılacaktır. Ancak e-Sigorta</div> <div> aktivasyon işlemi ger&ccedil;ekleştirilmeyecektir; işverenin e-Sigorta şifresi alabilmesi i&ccedil;in SGK&rsquo;ya</div> <div> başvurması gerekecektir.</div> <div> SGK, otomatik işyeri tesciline ilişkin işverenlere tebligat g&ouml;nderecektir. Sigortalı</div> <div> &ccedil;alıştırılmasa dahi otomatik tescil yapılan işyerinde daha sonra işveren tarafından sigortalı</div> <div> &ccedil;alıştırılmaya başlanılması halinde, işyerinin kanun kapsamına alınış tarihi, sigortalı</div> <div> &ccedil;alıştırılmaya başlanılan tarih esas alınarak g&uuml;ncellenecektir.</div> <div> 7</div> <div> Ticaret sicili m&uuml;d&uuml;rl&uuml;klerince tescil edilen şirket kuruluşuna istinaden otomatik işyeri</div> <div> tescili yapıldıktan sonra otomatik tescil edilen şirket adına aynı adres i&ccedil;in işyeri bildirgesi</div> <div> verilmesi halinde işyeri tescil edilmeyecek ve işlemler otomatik tescil edilen dosya &uuml;zerinden</div> <div> y&uuml;r&uuml;t&uuml;lecektir.</div> <div> Otomatik işyeri tescili şirketlerin ilk kuruluşu i&ccedil;in s&ouml;z konusu olduğundan, işyeri bildirgesi</div> <div> verilmesini gerektiren işlemler (şube a&ccedil;ılışı, devir, nev&rsquo;i değişildiği, işyerinin nakli gibi) i&ccedil;in</div> <div> işyeri bildirgesi verme y&uuml;k&uuml;ml&uuml;l&uuml;ğ&uuml; devam etmektedir. Otomatik tescil edilen şirketin ihale</div> <div> konusu iş alması, bina inşaatı, şirket kuruluş adresinden faklı bir adreste yeni bir işyeri</div> <div> a&ccedil;ması gibi nedenlerle sigortalı &ccedil;alıştırmaya başlanması halinde işyeri bildirgesi verilecek,</div> <div> verilmemesi halinde 5510 sayılı Kanunun 102&rsquo;nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi</div> <div> uyarınca idari para cezası uygulanacaktır.</div> <div> Otomatik tescil yapılan işyerinde tescil tarihinden itibaren 2 yıl i&ccedil;inde sigortalı</div> <div> &ccedil;alıştırılmaması halinde oluşturulan dosya sistem tarafından kapsamdan &ccedil;ıkarılacaktır.</div> <div> Ancak 2 yıllık s&uuml;reden sonra sigortalı &ccedil;alıştırılması halinde dosya yeniden aktif hale</div> <div> getirilebilecektir.</div> <div> SGK&rsquo;ya verilen yetki doğrultusunda, valilikler, belediyeler ve ruhsat vermeye yetkili diğer</div> <div> kamu ve &ouml;zel hukuk t&uuml;zel kişilerince verilen yapı ruhsatlarına istinaden otomatik işyeri tescili</div> <div> yapılmasına karar vermiştir. Yapı ruhsatlarına istinaden otomatik işyeri tescili yapılabilmesi</div> <div> i&ccedil;in yapı ruhsatı başvurularında; işyeri bildirgesi eki belgelerin, yapı ruhsatına ilişkin bildirim</div> <div> formunun, ıslak imzalı e-Sigorta s&ouml;zleşmesinin, bildirge kullanıcı vekaletnamesinin aslının</div> <div> veya noter onaylı suretinin ya da ilgili idarelerce onaylı suretinin verilmesi gerekir.</div> <div> Otomatik tescil işlemi yapıldıktan sonra işverenin işyerini devretmesi, kapatması, yeni bir</div> <div> e-Sigorta kullanıcısı belirlenmesi gibi diğer b&uuml;t&uuml;n işlemlerde SGK&rsquo;ya verilmesi gereken</div> <div> belgelerin (&ouml;rneğin imza sirk&uuml;s&uuml; vb.) ilgili Sosyal G&uuml;venlik İl M&uuml;d&uuml;rl&uuml;ğ&uuml;/Sosyal G&uuml;venlik</div> <div> Merkezine verilmesi gerekmektedir.</div> <div> 7103 SAYILI TORBA KANUN - İLAVE İSTİHDAM TEŞVİKİ</div> <div> Kayıtlı istihdamın arttırılması amacıyla d&uuml;zenlenen 7103 Sayılı Vergi Kanunları ile Bazı</div> <div> Kanun ve Kanun H&uuml;km&uuml;nde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun</div> <div> 27.03.2018 tarihli M&uuml;kerrer Resm&icirc; Gazete yayınlanmıştır. Kanunun genelinde istihdamın</div> <div> teşvik edilmesi amacıyla;</div> <div> &bull; Asgari &uuml;cretin yıl boyunca vergi dilimi değişikliklerinden etkilenmemesini sağlayacak kalıcı</div> <div> d&uuml;zenleme yapılmış,</div> <div> &bull; 2020 yılı sonuna kadar yeni işe alımlarda, gelir vergisi stopajı, damga vergisi, sigorta prim</div> <div> desteği ile &uuml;cret desteği sağlanmış,</div> <div> &bull; İmalat sekt&ouml;r&uuml;nde faaliyet g&ouml;steren k&uuml;&ccedil;&uuml;k işletmelerimize ilave istihdam sağlamaları</div> <div> şartıyla gelir vergisi stopajı, damga vergisi, sosyal g&uuml;venlik primi ve asgari &uuml;cret &uuml;zerinden</div> <div> &uuml;cret desteği verilmiş,</div> <div> &bull; İşverenlere asgari &uuml;cret desteği verilmesi uygulamasına 2018 yılında da devam edilmiş,</div> <div> &bull; Okul &ouml;ncesi &ccedil;ağındaki &ccedil;ocuklar i&ccedil;in kreş ve g&uuml;nd&uuml;z bakımevi hizmetlerini sağlayan</div> <div> işverenlerin sağladıkları bu hizmetler sebebiyle kadın hizmet erbabının elde ettiği &uuml;cret,</div> <div> vergi dışı bırakılmıştır.</div> <div> 8</div> <div> 7103 Sayılı Kanun&rsquo;un en &ouml;nemli d&uuml;zenlemelerinden olan İlave İstihdam Sigorta Prim</div> <div> Desteğinden yararlanma şartları aşağıdaki gibidir.</div> <div> &bull; Destek s&uuml;resi, 1/1/2018 ila 31/12/2020 tarihleri arasında işe alınan sigortalılar i&ccedil;in</div> <div> uygulanacaktır.</div> <div> &bull; İşe alınan sigortalının İŞKUR&rsquo;a kayıtlı işsiz olması gerekir.</div> <div> &bull; Sigortalının işe alındığı tarihten &ouml;nceki son &uuml;&ccedil; aylık d&ouml;nemde 4/a, 4/b (isteğe bağlı hari&ccedil;)</div> <div> ve 4/c kapsamında 10 g&uuml;nden fazla sigortalı bildirilmemiş olmaları gerekir.</div> <div> &bull; Sigortalıların işe alındıkları yıldan bir &ouml;nceki takvim yılında bildirilen sigortalı sayısına ilave</div> <div> olmaları gerekir.</div> <div> &bull; Destek tutarı hesabında sigortalı ve işveren hissesi primleri dikkate alınır.</div> <div> &bull; İmalat ve bilişim sekt&ouml;r&uuml;nde destek tutarı, sigortalının bildirilen prime esas kazan&ccedil; tutarı</div> <div> &uuml;zerinden hesaplanır. Ancak destek tutarı, g&uuml;nl&uuml;k br&uuml;t asgari &uuml;cret x sigortalının prim &ouml;deme</div> <div> g&uuml;n sayısı sonucu bulunacak tutarı ge&ccedil;emez.</div> <div> &bull; Diğer sekt&ouml;rlerde destek tutarı, br&uuml;t asgari &uuml;cret (prime esas kazan&ccedil; alt sınırı) &uuml;zerinden</div> <div> hesaplanır.</div> <div> &bull; Destek tutarı hesaplandıktan sonra işverenlerin SGK&rsquo;ya &ouml;deyecekleri t&uuml;m prim</div> <div> bor&ccedil;larından mahsup yapılarak destekten yararlanma sağlanır.</div> <div> &bull; Destek s&uuml;resi 2020 yılının Aralık ayını aşmamak &uuml;zere, işe giriş tarihi itibariyle 18 yaşından</div> <div> b&uuml;y&uuml;k kadınlar i&ccedil;in 18 ay, işe giriş tarihi itibariyle 18 yaşından b&uuml;y&uuml;k 25 yaşından k&uuml;&ccedil;&uuml;k</div> <div> erkekler i&ccedil;in 18 ay, İŞKUR&rsquo;a kayıtlı engelliler i&ccedil;in 18 ay, diğer sigortalılar i&ccedil;in 12 aydır.</div> <div> &bull; Bilişim sekt&ouml;r&uuml;nde destekten yararlanacak işyerlerini NACE koduna g&ouml;re belirlemeye</div> <div> Bakanlar Kurulu yetkilidir.</div> <div> &bull; Destekten yararlanmak i&ccedil;in yasal belgelerin s&uuml;resi i&ccedil;erisinde SGK&rsquo;ya verilmesi, primlerin</div> <div> yasal s&uuml;resinde &ouml;denmesi, SGK borcunun bulunmaması gerekir. SGK bor&ccedil;larını tecil</div> <div> ettirenler, taksitlendirenler ve yapılandıranlar destekten yararlanabilir.</div> <div> &bull; SGK dosya nakli gibi muvazaalı işlem yapan işverenlerden destek tutarı geri alınır.</div> <div> &bull; Sahte ve kayıt dışı sigortalı &ccedil;alıştıran işverenler, teşviklerden kademeli yasaklama</div> <div> h&uuml;k&uuml;mleri &ccedil;er&ccedil;evesinde destekten mahrum edilir.</div> <div> &bull; Sigortalının destek s&uuml;resini tamamlamadan işten ayrılıp yeniden işe başlaması halinde</div> <div> kalan s&uuml;re kadar destekten yararlanılması m&uuml;mk&uuml;nd&uuml;r.</div> <div> &bull; İşverene sağlanan, sigortalı hissesine karşılık gelen destek tutarının sigortalıya &ouml;denmesi</div> <div> işverenden talep edilemez.</div> <div> &bull; Sosyal g&uuml;venlik destek primine tabi &ccedil;alışanlar ve yurtdışında &ccedil;alışan sigortalılara bu destek</div> <div> uygulanmaz.</div> <div> 7103 Sayılı Kanun&rsquo;la birlikte y&uuml;r&uuml;rl&uuml;ğe giren ilave istihdam desteğinde imalat ve bilişim</div> <div> sekt&ouml;rlerine &ouml;zg&uuml; d&uuml;zenlemeler yapılmıştır.</div> <div> 9</div> <div> İlave istihdam desteğinden 1/1/2018 ila 31/12/2020 tarihleri arasında işe alınan sigortalılar</div> <div> i&ccedil;in yararlanılmaktadır. İmalat ve bilişim sekt&ouml;r&uuml;nde destek tutarı, sigortalının bildirilen</div> <div> prime esas kazan&ccedil; tutarı &uuml;zerinden hesaplanacaktır. Ancak destek tutarı, g&uuml;nl&uuml;k br&uuml;t</div> <div> asgari &uuml;cret x sigortalının prim &ouml;deme g&uuml;n sayısı sonucu bulunacak tutarı ge&ccedil;emeyecektir.</div> <div> Diğer sekt&ouml;rlerde destek tutarı, br&uuml;t asgari &uuml;cret (prime esas kazan&ccedil; alt sınırı) &uuml;zerinden</div> <div> hesaplanacaktır.</div> <div> Bilişim sekt&ouml;r&uuml;nde destekten yararlanacak işyerlerini, NACE Rev.2 Ekonomik Faaliyet</div> <div> Sınıflamasında belirtilen işkolları arasından belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkili kılınmıştır.</div> <div> Bu yetki &ccedil;er&ccedil;evesinde Bakanlar Kurulu Kararı 20 Haziran 2018 tarihli M&uuml;kerrer Resm&icirc;</div> <div> Gazetede yayınlanmıştır.</div> <div> 2018/11969 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı&rsquo;na g&ouml;re ilave istihdam desteğinden yararlanacak</div> <div> bilişim sekt&ouml;r&uuml; işyerleri aşağıdaki gibidir.</div> <div> 7103 SAYILI TORBA KANUN - ASGARİ GE&Ccedil;İM İNDİRİMİ İLAVESİ</div> <div> 7103 Sayılı Kanun&rsquo;la birlikte vergi dilimi nedeniyle &uuml;cret kaybına uğrayan asgari &uuml;cretlerin</div> <div> kayıplarının tazminine y&ouml;nelik d&uuml;zenleme yapılmıştır. S&ouml;z konusu kayıplar asgari ge&ccedil;im</div> <div> indirimi ile tamamlanacaktır.</div> <div> Asgari ge&ccedil;im indiriminin ne şekilde uygulanacağına ilişkin Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri</div> <div> No: 303) 11 Haziran 2018 tarihli Resm&icirc; Gazete yayınlanmıştır.</div> <div> Net &uuml;cretleri, vergi tarifesi nedeniyle kendisi i&ccedil;in asgar&icirc; ge&ccedil;im indirimi hesaplanan asgar&icirc;</div> <div> &uuml;cretlilere, i&ccedil;inde bulunulan yılın Ocak ayına ilişkin &ouml;denen net &uuml;cretin altında kalanlara,</div> <div> bu tutar ile bu tutarın altında kalındığı aylara ilişkin olarak aylık hesaplanan net &uuml;creti</div> <div> arasındaki fark tutar, &uuml;cretlinin asgari ge&ccedil;im indirimine ayrıca ilave edilecektir.</div> <div> Bu fark tutar, 265 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde belirtilen esaslara g&ouml;re</div> <div> d&uuml;zenlenen &ldquo;Asgari Ge&ccedil;im İndirimi Bordrosu&rdquo;nda hesaplanan asgari ge&ccedil;im indirimine ayrıca</div> <div> ilave edilecektir.</div> <div> Asgari ge&ccedil;im indirimi bordrosunda yer alan ilave tutar dahil toplam asgari ge&ccedil;im indirimi</div> <div> tutarı, &uuml;cret &ouml;demesinin yapıldığı d&ouml;neme ilişkin &uuml;cret bordrosunun &ldquo;Asgari Ge&ccedil;im İndirimi&rdquo;</div> <div> satırına aktarılacaktır.</div> <div> 10</div> <div> Bu esaslara g&ouml;re hesaplanan ilave tutar dahil toplam asgari ge&ccedil;im indirimi tutarı, hizmet</div> <div> erbabının &uuml;creti &uuml;zerinden hesaplanan gelir vergisinden mahsup edilecektir. Mahsup</div> <div> işleminin yapılabilmesi i&ccedil;in, s&ouml;z konusu tutarın &uuml;cretlilere &ouml;denmiş olması gerekmektedir.</div> <div> Asgari ge&ccedil;im indiriminin toplamı, &uuml;cretlinin o aydaki &uuml;cretinden kesilen gelir vergisinden</div> <div> fazla olamayacaktır.</div> <div> Bu uygulamada net &uuml;cret, yasal kesintiler sonrası &uuml;cret tutarına asgari ge&ccedil;im indiriminin</div> <div> ilavesi sonucu oluşan &uuml;creti ifade etmektedir.</div> <div> Hizmet erbabına yapılan ve &uuml;cret olarak kabul edilen tazminat ve prim gibi mutat olmayan</div> <div> &ouml;demeler, esas itibarıyla yıllık bazda &uuml;cretlinin gelirini artırdığından, bu &ouml;demeler nedeniyle</div> <div> &uuml;st dilime girilmesi nedeniyle aylık net &uuml;cretin d&uuml;şt&uuml;ğ&uuml;nden s&ouml;z edilemeyecek ve ilave</div> <div> asgari ge&ccedil;im indirimi uygulanmayacaktır.</div> <div> Hizmet erbabının, &uuml;cret aldığı d&ouml;nemde işe başlaması veya işten ayrılması, &uuml;cretsiz izin</div> <div> ve benzeri nedenlerle net &uuml;cretinin Ocak ayında sadece kendisi i&ccedil;in asgari ge&ccedil;im indirimi</div> <div> hesaplanan asgari &uuml;cretlilere &ouml;denen net &uuml;cretin altına d&uuml;şmesi durumunda, ilave asgari</div> <div> ge&ccedil;im indirimi uygulanmayacaktır.</div> <div> İlgili yılda ge&ccedil;erli asgari &uuml;cretin d&ouml;nemsel olarak farklı tutarlarda belirlenmiş olması halinde,</div> <div> baz alınan Ocak ayına ilişkin &ouml;denen net &uuml;cret yerine, yeni asgari &uuml;cretin ge&ccedil;erli olduğu</div> <div> aylar i&ccedil;in artışın uygulandığı ilk aydaki &uuml;cret &uuml;zerinden tarifenin ilk dilimindeki oran baz</div> <div> alınarak hesaplanan net &uuml;cret esas alınacak ve buna g&ouml;re ilave asgari ge&ccedil;im indirimi</div> <div> uygulanacaktır.</div> <div> 7103 SAYILI TORBA KANUN - ASGARİ &Uuml;CRET DESTEĞİ VE</div> <div> DESTEK TUTARLARI</div> <div> 27 Mart 2018 tarihli Resm&icirc; Gazetede yayımlanan 7103 sayılı Kanunla asgari &uuml;cret</div> <div> desteğinin 2018 yılında da uygulanmasına y&ouml;nelik d&uuml;zenleme yapılmıştır. Bu &ccedil;er&ccedil;evede,</div> <div> 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu&rsquo;na Ge&ccedil;ici 75 inci madde</div> <div> eklenmiştir.</div> <div> 2018 yılı Ocak ila Eyl&uuml;l ayları/d&ouml;nemleri i&ccedil;in uygulanacak olan asgari &uuml;cret destek tutarının</div> <div> belirlenmesi hususunda Bakanlar Kurulu yetkili kılınmıştır. 20 Haziran 2018 tarihli Resm&icirc;</div> <div> Gazetede yayımlanan 2018/11668 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile destek tutarına esas g&uuml;n</div> <div> sayısının tespitinde dikkate alınacak;</div> <div> &bull; Prime esas g&uuml;nl&uuml;k kazan&ccedil; tutarı 120 TL,</div> <div> &bull; Desteğe esas g&uuml;nl&uuml;k tutar 3,33 TL,</div> <div> &bull; Toplu iş s&ouml;zleşmesi uygulanan &ouml;zel sekt&ouml;r işverenlerine ait işyerleri i&ccedil;in 180 TL olarak</div> <div> kararlaştırılmıştır.</div> <div> Bakanlar Kurulu Kararının ardından ise Sosyal G&uuml;venlik Kurumu tarafından 2018/20 sayılı</div> <div> genelge yayınlanmış ve asgari &uuml;cret desteğinin uygulanmasına y&ouml;nelik usul ve esaslar</div> <div> a&ccedil;ıklanmıştır.</div> <div> Asgari &uuml;cret desteğinden uzun vadeli sigorta kollarına (malull&uuml;k, yaşlılık ve &ouml;l&uuml;m sigortası)</div> <div> tabi olan sigortalılardan dolayı yararlanılacaktır.</div> <div> 11</div> <div> 2018 &Ouml;ncesinde Tescil Edilen İşyerleri İ&ccedil;in Asgari &Uuml;cret Desteği</div> <div> 2017 yılının esas alınacak ilgili ayında, yasal s&uuml;resinde veya yasal s&uuml;resi dışında verilen</div> <div> veya resen d&uuml;zenlenen asıl, ek belgelerin/beyannamelerin toplamından iptal nitelikteki</div> <div> belgelerdeki/beyannamelerdeki g&uuml;n sayısı d&uuml;ş&uuml;lerek toplam prim &ouml;deme g&uuml;n sayısı</div> <div> hesaplanacaktır.</div> <div> 2017 yılının aynı ayında uzun vadeli sigorta kollarını i&ccedil;eren belge t&uuml;rlerinden bildirilen ve</div> <div> g&uuml;nl&uuml;k sigorta primine esas kazan&ccedil; tutarı 120 TL&rsquo;nin altında olan sigortalıların toplam prim</div> <div> &ouml;deme g&uuml;n sayıları esas alınacaktır.</div> <div> 2017 yılından &ouml;nce kanun kapsamına alınmış ancak 2017 yılı Ocak ila Aralık</div> <div> ayları/d&ouml;nemlerinde sigortalı &ccedil;alıştırmamış işyerleri 2018 yılında tescil edilmiş gibi</div> <div> değerlendirilecektir. Benzer şekilde 2017 yılının en son bildirim yapılan ayından 2017 yılı</div> <div> Aralık ayı/d&ouml;nemi sonuna kadar hi&ccedil; bildirim yapılmayan işyerleri hakkında da aynı işlem</div> <div> yapılacaktır.</div> <div> Asgari &uuml;cret desteğiyle sağlanacak indirim tutarı, ilgili ayda verilecek belge/beyannamedeki</div> <div> prim &ouml;deme g&uuml;n sayısının 3,33 TL rakamı ile &ccedil;arpımı suretiyle hesaplanacaktır. Hesaplanan</div> <div> tutar takip eden ay/aylardan doğan sigorta prim bor&ccedil;larına mahsup edilecektir.</div> <div> 2018/Ocak-Şubat-Mart-Nisan ayı/d&ouml;nemi i&ccedil;in hak edilen ancak mahsup işlemi yapılmayan</div> <div> asgari &uuml;cret destek tutarı 2018/Mayıs ayından doğan sigorta prim bor&ccedil;larına tek seferde</div> <div> mahsup edilecektir. Ancak mahsup işlemi sonrası artan destek tutarı olması halinde, kalan</div> <div> tutar sonraki ayların sigorta prim bor&ccedil;larına mahsup edilecektir.</div> <div> Destekten yararlanılabilmesi i&ccedil;in işverenler, 2018 yılı Ocak ile Eyl&uuml;l aylarına/d&ouml;nemlerine ait</div> <div> aylık prim ve hizmet belgesini/muhtasar ve prim hizmet beyannamesini yasal s&uuml;resi i&ccedil;inde</div> <div> vereceklerdir.</div> <div> 2018 yılı &ouml;ncesi tescil edilmiş olan işyerleri, vadesi ge&ccedil;miş borcu olsa dahi destekten</div> <div> yararlanılabilecektir. Ayrıca aylık prim ve hizmet belgesinden/muhtasar ve prim hizmet</div> <div> beyannamesinden kaynaklanan prim bor&ccedil;larının &ouml;denmiş olma şartı da bulunmamaktadır.</div> <div> 2018 Yılında Tescil Edilen İşyerleri</div> <div> 2018 yılının esas alınacak ilgili ayında, yasal s&uuml;resinde verilen veya resen d&uuml;zenlenen asıl,</div> <div> ek belgelerin/beyannamelerin toplamından iptal nitelikteki belgelerdeki/beyannamelerdeki</div> <div> g&uuml;n sayısı d&uuml;ş&uuml;lerek toplam prim &ouml;deme g&uuml;n sayısı hesaplanacaktır.</div> <div> 2018 yılında tescil edilen işyerlerinde prime esas kazan&ccedil; alt sınırı ve &uuml;st sınırları arasında</div> <div> bildirilen t&uuml;m sigortalıların prim &ouml;deme g&uuml;n sayıları hesaplamada esas alınacaktır.</div> <div> Destekle sağlanacak indirim tutarı ise ilgili ayda verilecek belge/beyannamedeki prim &ouml;deme</div> <div> g&uuml;n sayısının 3,33 TL rakamı ile &ccedil;arpımı suretiyle hesaplanacaktır.</div> <div> 2018/Ocak-Şubat-Mart-Nisan ayı/d&ouml;nemi i&ccedil;in hak edilen ancak mahsup işlemi yapılmayan</div> <div> asgari &uuml;cret destek tutarı 2018/Mayıs ayından doğan sigorta prim bor&ccedil;larına tek seferde</div> <div> mahsup edilecektir. Ancak mahsup işlemi sonrası artan destek tutarı olması halinde, kalan</div> <div> tutar sonraki ayların sigorta prim bor&ccedil;larına mahsup edilecektir.</div> <div> Destekten yararlanılabilmesi i&ccedil;in işverenler, 2018 yılı Ocak ile Eyl&uuml;l aylarına/d&ouml;nemlerine ait</div> <div> aylık prim ve hizmet belgesini/muhtasar ve prim hizmet beyannamesini yasal s&uuml;resi i&ccedil;inde</div> <div> vereceklerdir.</div> <div> 12</div> <div> 2018 yılında tescil edilen işyerleri i&ccedil;in &ouml;deme vadesi ge&ccedil;miş prim ve idari para cezası</div> <div> borcunun bulunmaması ve tahakkuk edecek olan sigorta primlerinin de yasal s&uuml;resi i&ccedil;inde</div> <div> &ouml;denmesi gerekmektedir. 2018 yılına ilişkin olduğu ayı/d&ouml;nemi takip eden ayda/d&ouml;nemde</div> <div> &ouml;denmesi gereken son tarihe kadar sigorta primlerinin &ouml;denmemiş olması halinde destekten</div> <div> yararlanılması m&uuml;mk&uuml;n olmayacaktır.</div> <div> 2018 yılı Ocak ila Eyl&uuml;l ayları/d&ouml;nemleri i&ccedil;in &ccedil;alıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği ya</div> <div> da prime esas kazancını eksik bildirdiği veya bildirdiği sigortalıları fiilen &ccedil;alıştırmadığı tespit</div> <div> edilen işverenlerin destekten yararlanması m&uuml;mk&uuml;n bulunmamaktadır.</div> <div> 7103 SAYILI TORBA KANUN - SİGORTA PRİM TEŞVİKLERİNDEN</div> <div> GERİYE Y&Ouml;NELİK YARARLANMA İMK&Acirc;NI</div> <div> 7103 sayılı torba kanunla yapılan en &ouml;nemli d&uuml;zenlemelerden biri, 1 Haziran 2018 tarihine</div> <div> kadar başvuru yapılması halinde geriye y&ouml;nelik teşviklerden yararlanma imk&acirc;nı haricinde</div> <div> (Ek Madde 17-ikinci fıkra), ge&ccedil;mişe y&ouml;nelik teşviklerden yararlanılmayacağıdır.</div> <div> 5510 sayılı Kanun d&uuml;zenlenen ek 17&rsquo;nci maddeyle teşviklerden geriye y&ouml;nelik yararlanma</div> <div> imk&acirc;nı getirilmiştir. İşverenler, belirli şartların sağlanması kaydıyla, 5510 Sayılı Kanun ve</div> <div> diğer kanunlarda yer alan prim teşviki, destek ve indirimlerinden yararlanabilecektir. Bu</div> <div> d&uuml;zenleme geriye y&ouml;nelik hi&ccedil; yararlanılmayan veya yararlanılan teşviklerin bir başka teşvikle</div> <div> değiştirilmesi şeklinde olacaktır.</div> <div> Geriye y&ouml;nelik teşviklerden veya yararlanılan teşvikleri değiştirmek i&ccedil;in işverenlerin;</div> <div> &bull; İlgili ay/d&ouml;nemlerde gerekli t&uuml;m koşulları sağlamış olmaları,</div> <div> &bull; Yararlanılmayan ayı/d&ouml;nemi takip eden altı ay i&ccedil;erisinde SGK&rsquo;ya m&uuml;racaat etmeleri</div> <div> gerekmektedir.</div> <div> Bu koşulların sağlanması halinde başvuru tarihinden geriye y&ouml;nelik en fazla altı aylık s&uuml;reyle</div> <div> sınırlı olarak teşviklerden yararlanabilir. Ancak 31 Mayıs 2018 tarihine kadar başvuran</div> <div> işverenler i&ccedil;in altı aylık s&uuml;re sınırı olmaksızın geriye y&ouml;nelik teşviklerden yararlanma imk&acirc;nı</div> <div> bulunmaktadır.</div> <div> A. 31 MAYIS 2018 TARİHİNE KADAR BAŞVURU YAPAN İŞVERENLER İ&Ccedil;İN GERİYE</div> <div> Y&Ouml;NELİK YARARLANMA İMK&Acirc;NI</div> <div> 31 Mayıs 2018 tarihine kadar Sosyal G&uuml;venlik Kurumu&rsquo;na başvurulması halinde,</div> <div> &bull; 1 Nisan 2018 tarihinden &ouml;nceki d&ouml;nemlere ilişkin t&uuml;m şartları sağladığı halde prim teşviki,</div> <div> destek ve indirimlerinden yararlanmamış işverenler,</div> <div> &bull; 1 Nisan 2018 tarihinden &ouml;nce yararlanılan prim teşviki, destek ve indirimlerin</div> <div> değiştirilmesine y&ouml;nelik talepte bulunan işverenler,</div> <div> Yararlanılmamış olan prim teşviki, destek ve indirimlerinden yararlanılabilir veya</div> <div> yararlanılmış olan prim teşviki, destek ve indirimleri başka bir prim teşvik, destek ve indirimi</div> <div> ile değiştirilebilir.</div> <div> 31 Mayıs 2018 tarihine kadar talepte bulunan işverenlere iade edilecek tutar;</div> <div> &bull; 1 Nisan 2018 tarihinden &ouml;nce başvuruda bulunanlar i&ccedil;in 1 Mayıs 2018 tarihinden,</div> <div> 13</div> <div> &bull; 1 Nisan 2018 tarihinden sonra talepte bulunlar i&ccedil;inse, talep tarihini takip eden aybaşından</div> <div> itibaren kanuni faiz esas alınmak suretiyle hesaplanarak 1 Ocak 2019&rsquo;dan başlayarak &uuml;&ccedil; yıl</div> <div> i&ccedil;inde &ouml;denir.</div> <div> &Ouml;deme, &ouml;ncelikle 5510 sayılı Kanun&rsquo;a g&ouml;re muaccel hale gelmiş prim ve her t&uuml;rl&uuml; bor&ccedil;lardan</div> <div> mahsup edilir. Daha sonra ilgili kanunlar uyarınca yapılandırma veya taksitlendirme de d&acirc;hil</div> <div> olmak &uuml;zere m&uuml;eccel haldeki prim ve her t&uuml;rl&uuml; bor&ccedil;larından mahsup edilir. SGK&rsquo;ya borcu</div> <div> bulunmayan işverenlere altı ayda bir eşit taksitlerle iade yapılır.</div> <div> 7103 SAYILI TORBA KANUN - İKALE S&Ouml;ZLEŞMESİNDE</div> <div> &Ouml;DENEN BEDELLERE VERGİ D&Uuml;ZENLEMESİ</div> <div> 7103 sayılı Torba Kanun&rsquo;la birlikte vergi uyuşmazlıkları nedeniyle yaşanan belirsizliklerin</div> <div> giderilmesi ama&ccedil;lanmıştır. Bu nedenle hizmet erbabına iş s&ouml;zleşmesi sona erdikten sonra</div> <div> &ccedil;eşitli adlar altında (iş kaybı, iş sonu, karşılıklı sonlandırma s&ouml;zleşmesi ve ikale s&ouml;zleşmesi</div> <div> tazminatı gibi) yapılan &ouml;demelerin &uuml;cret olduğu hususuna a&ccedil;ıklık getirilmiştir. Ayrıca bunların</div> <div> kıdem tazminatı kadar olan tutarı gelir vergisinden istisna tutulmuştur. 1475 Sayılı İş</div> <div> Kanunu&rsquo;nun 14.maddesi, 854 Sayılı Deniz İş, 5953 sayılı Basın İş Kanunlarına g&ouml;re &ouml;denen</div> <div> kıdem tazminatlarından istisna edilen tutarlar aynen korunmuştur, bu hususta bir değişiklik</div> <div> bulunmamaktadır.</div> <div> &Ccedil;alışma hayatında hizmet erbabına işten ayrılma, emekli olma, dava a&ccedil;ılmaması vb.</div> <div> nedenlerle karşılıklı sonlandırma s&ouml;zleşmesi veya ikale s&ouml;zleşmesi kapsamında &ouml;denen</div> <div> tazminatlar, iş kaybı tazminatları, iş sonu tazminatları, iş g&uuml;vencesi tazminatları gibi</div> <div> &ouml;demeler yapılabilmektedir.</div> <div> 193 sayılı Kanunda yapılan d&uuml;zenleme ile bu &ouml;demelerde &ccedil;alışanın tabi olduğu mevzuata</div> <div> g&ouml;re kıdem tazminatına ilişkin istisna tutarının hesabında dikkate alınması gerektiği</div> <div> hususuna a&ccedil;ıklık getirilmiştir. Buna g&ouml;re, anılan Kanunlar uyarınca &ouml;denecek kıdem</div> <div> tazminatlarından gelir vergisinden istisna edilecek tutar hesap edilirken, yukarıda sayılan</div> <div> &ouml;demeler de dahil edilerek &ouml;demelerin toplamı &uuml;zerinden istisna uygulanacak, istisnayı aşan</div> <div> tutarlar ise &uuml;cret olarak gelir vergisine tabi tutulacaktır.</div> <div> 1475 ve 854 sayılı Kanunlar uyarınca hesaplanan kıdem tazminatı tutarı dışında, birinci</div> <div> fıkrada sayılan ilave bir tazminat &ouml;demesi yapılması halinde, bu &ouml;demenin; bu tutar ile</div> <div> kıdem tazminatı tutarı toplamının, kıdem tavanını aşmayan kısmı istisnaya konu edilecektir.</div> <div> 5953 sayılı Kanun uyarınca kıdem tazminatı &ouml;denen hizmet erbabına, bu tazminat dışında,</div> <div> birinci fıkrada sayılan ilave bir tazminat &ouml;demesi yapılması halinde, bu tutar ile kıdem</div> <div> tazminatı tutarı toplamının, &ccedil;alışanın son br&uuml;t &uuml;creti &uuml;zerinden hesaplanan 24 aylık tutarını</div> <div> aşmayan kısmı istisnaya tabi tutulacaktır.</div> <div> 1475 ve 854 sayılı Kanunlara tabi olarak &ccedil;alışanlara kıdem tazminatı &ouml;denmediği, ancak</div> <div> yukarıda sayılan bir tazminat &ouml;dendiği durumlarda, &ouml;denen bu tazminat tutarının, kıdem</div> <div> tavanını aşmayan kısmı, 5953 sayılı Kanuna tabi olarak &ccedil;alışanlarda ise &ccedil;alışanın son br&uuml;t</div> <div> &uuml;creti &uuml;zerinden hesaplanan 24 aylık tutarını aşmayan kısmı istisnaya tabi tutulacak, aşan</div> <div> kısmı ise &uuml;cret olarak vergiye tabi tutulacaktır.</div> <div> 7103 SAYILI TORBA KANUN - KADINLAR ADINA VERİLEN</div> <div> KREŞ YARDIMININ VERGİDEN İSTİSNA EDİLMESİ</div> <div> Kreş ve g&uuml;nd&uuml;z bakımevlerinde sağlanan vergi istisnası ile kadınların &ccedil;alışma hayatına</div> <div> katılması teşvik edilmektedir. İşverenlerce kadın hizmet erbabına kreş ve g&uuml;nd&uuml;z</div> <div> 14</div> <div> bakımevi hizmeti verilmek suretiyle sağlanan menfaatler vergiden istisna edilmiştir. Ancak,</div> <div> işverenlerce bu hizmetin işyerinde verilmemesi durumunda, bu hizmeti veren kurumlara</div> <div> &ouml;deme yapıldığında, &ouml;demenin asgari &uuml;cretin aylık br&uuml;t tutarının %15&rsquo;i kadarı vergiden</div> <div> istisna edilir. &Ouml;demenin &ccedil;alışanlara nakden yapılmadan kreş ve g&uuml;nd&uuml;z bakımevi hizmeti</div> <div> sağlayan gelir ve kurumlar vergisi m&uuml;kelleflerine doğrudan yapılması gerekmektedir. Hizmet</div> <div> bedelinin belirlenen tutarı aşması halinde aşan kısım &uuml;cret olarak vergilendirilecektir.</div> <div> Ayrıca, kadın hizmet erbabına kreş ve g&uuml;nd&uuml;z bakımevi yardımı gibi adlar altında</div> <div> nakden yapılan &ouml;demeler ve bu ama&ccedil;la sağlanan diğer menfaatler istisna kapsamında</div> <div> değerlendirilmeyecektir.</div> <div> Kanunda, kreş hizmetinin dışarıdan alındığı durumlarda her bir &ccedil;ocuk i&ccedil;in aylık asgari</div> <div> &uuml;cretin br&uuml;t tutarının %15&rsquo;i istisna edilmişken, 2018/11674 Sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla</div> <div> bu oranı %50&rsquo;ye &ccedil;ıkarılmıştır. B&ouml;ylece &ccedil;ocuk başına gelir vergisi matrahından istisna edilen</div> <div> aylık tutarı 304 TL&rsquo;den 1.015 TL&rsquo;ye y&uuml;kseltilmiştir.</div> <div> İşverenlerce, kadın hizmet erbabı adına doğrudan kreş ve g&uuml;nd&uuml;z bakımevi işleten</div> <div> m&uuml;kelleflere yapılan &ouml;demelerin belli bir d&ouml;nem i&ccedil;in toplu olarak yapılması durumunda, her</div> <div> bir aya isabet eden tutar, ilgili ay &uuml;cret matrahı ile ilişkilendirilerek istisna uygulanacaktır.</div> <div> Gelir veya kurumlar vergisi m&uuml;kelleflerince, işveren tarafından &ouml;denen tutar da dahil olmak</div> <div> &uuml;zere, kreş ve g&uuml;nd&uuml;z bakımevi hizmeti karşılığı olarak faturanın hizmet erbabı adına</div> <div> d&uuml;zenlenmesi gerekmekte olup, işverenlerin bu kapsamda yaptığı &ouml;demelere ilişkin belgeleri</div> <div> 213 sayılı Kanunda &ouml;ng&ouml;r&uuml;len s&uuml;re boyunca saklamaları zorunludur.</div> <div> Kadın hizmet erbabına, 193 sayılı Kanunun 23&rsquo;&uuml;nc&uuml; maddesinin birinci fıkrasının (16)</div> <div> numaralı bendi kapsamında sağlanan menfaat ve yapılan &ouml;demelere ilişkin tutarların, asıl</div> <div> &uuml;cret ile birlikte &uuml;cret bordrosunda g&ouml;sterilmesi gerekmektedir.</div> <div> İşverenlerce, ilgili Kanunlar, toplu iş s&ouml;zleşmeleri veya bireysel iş s&ouml;zleşmelerine istinaden</div> <div> hizmet erbabına, asıl &uuml;cretine ilave olarak bazı &ouml;demeler yapılabilmekte ve menfaatler</div> <div> sağlanabilmektedir. Yapılan bu tarz &ouml;deme ve sağlanan menfaatler, 193 sayılı Kanun</div> <div> uygulamasında &uuml;cret kapsamında değerlendirilmektedir.</div> <div> Gelir vergisi istisna d&uuml;zenlemesinin kapsamı; işverenlerce, ilgili Kanunlar, toplu iş</div> <div> s&ouml;zleşmeleri veya bireysel iş s&ouml;zleşmelerine istinaden, kadın hizmet erbabına işyerinde</div> <div> kreş ve g&uuml;nd&uuml;z bakımevi hizmeti verilmesi veya bu hizmetlerin verilmediği durumlarda, bu</div> <div> hizmetleri sağlayan gelir veya kurumlar vergisi m&uuml;kelleflerine doğrudan &ouml;deme yapılması</div> <div> suretiyle, kadın hizmet erbabının asıl &uuml;cretine ek olarak sağlanan menfaatlerin gelir</div> <div> vergisinden istisna edilmesidir.</div> <div> Bu kapsamda, istisnadan faydalanılması i&ccedil;in kadın hizmet erbabına sağlanan menfaatin,</div> <div> ilgili Kanunlar, toplu iş s&ouml;zleşmeleri veya bireysel iş s&ouml;zleşmelerine dayanarak &ouml;denen asıl</div> <div> &uuml;crete ilave olarak sağlanması şart olup, kadın hizmet erbabının asıl &uuml;cretinin bir kısmının</div> <div> kreş ve g&uuml;nd&uuml;z bakımevi hizmeti &ouml;demesi gibi değerlendirilmek suretiyle anılan istisnaya</div> <div> konu edilmesi m&uuml;mk&uuml;n değildir.</div> <div> 7143 SAYILI TORBA KANUN - 65 YAŞ AYLIĞINDA İYİLEŞTİRMELER</div> <div> 7103 Sayılı Kanun&rsquo;da yapılan d&uuml;zenlemeyle 65 yaş aylığı miktarı arttırılmıştır. 1 Haziran</div> <div> 2018 tarihinden itibaren &ouml;denek tutar; 476,21 T&uuml;rk Lirasıdır. 65 yaş aylığı &uuml;&ccedil; ayda bir</div> <div> olarak &ouml;denmektedir. Diğer yandan 2018 yılında 65 yaş aylığı hesaplama y&ouml;nteminde de</div> <div> değişiklikler yapılmıştır.</div> <div> 15</div> <div> 19 Ağustos 2018 tarihli Resm&icirc; Gazetede yapılan değişikle daha &ouml;nce hane i&ccedil;indeki fert</div> <div> başına d&uuml;şen gelire bakılırken, yeni d&uuml;zenlemeyle artık kişinin ve eşinin gelirine bakılacaktır.</div> <div> Buna g&ouml;re 65 yaş aylığına hak kazanma koşulları;</div> <div> &bull; 65 yaşında olmak,</div> <div> &bull; Her ne nam altında olursa olsun kendisine ve eşine ait her t&uuml;rl&uuml; gelirler toplamı esas</div> <div> alınmak suretiyle, kişi başına d&uuml;şen ortalama aylık gelir tutarı asgari &uuml;cretin aylık net</div> <div> tutarının 1/3&rsquo;&uuml;nden az olanlar ile aynı tutardan fazla gelir sağlaması m&uuml;mk&uuml;n olmayanlardan</div> <div> Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından muhta&ccedil; olduğuna karar verilenler,</div> <div> &bull; Sosyal g&uuml;venlik kuruluşlarının herhangi birisinden her ne nam altında olursa olsun bir gelir</div> <div> veya aylık almamak,</div> <div> &bull; Uzun vadeli sigorta kolları a&ccedil;ısından zorunlu olarak sigortalı olunması gereken bir işte</div> <div> &ccedil;alışmamak,</div> <div> &bull; Nafaka bağlanmamış veya nafaka bağlanması m&uuml;mk&uuml;n olmamak,</div> <div> &bull; 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu h&uuml;k&uuml;mlerine g&ouml;re har&ccedil;lık almamak.</div> <div> 7103 SAYILI KANUN - &Ccedil;EYİZ VE KONUT HESABI</div> <div> DEVLET KATKISININ ARTTIRILMASI</div> <div> 7103 Sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun H&uuml;km&uuml;nde Kararnamelerde Değişiklik</div> <div> Yapılması Hakkında Kanun 27.03.2018 tarihli M&uuml;kerrer Resm&icirc; Gazete yayınlanmıştır. 7103</div> <div> Sayılı Torba Kanun&rsquo;da &ccedil;eyiz ve konut hesabı devlet katkısı arttırılmıştır.</div> <div> &Ccedil;eyiz hesabı devlet katkısı oranı y&uuml;zde 20&rsquo;den 25&rsquo;e ve azami katkı tutarı 5.000 T&uuml;rk</div> <div> lirasından 7.500 T&uuml;rk lirasına y&uuml;kseltilmiştir.</div> <div> Konut Hesabı Sisteminin yeniden yapılandırılmıştır. Konut hesabı devlet katkısı tutarı 15 bin</div> <div> T&uuml;rk lirasından 20 bin T&uuml;rk lirasına ve devlet katkısı oranı y&uuml;zde 20&rsquo;den 25&rsquo;e &ccedil;ıkarılmıştır.</div> <div> SOSYAL G&Uuml;VENLİK KURUMU&rsquo;NDA B&Uuml;ROKRATİK İŞLEMLERİN</div> <div> AZALTILMASINA Y&Ouml;NELİK DEĞİŞİMLER</div> <div> 7103 SAYILI TORBA KANUN - EKSİK G&Uuml;N BİLDİRİMLERİNİN KALDIRILMASI</div> <div> 7103 Sayılı Torba Kanun&rsquo;la eksik g&uuml;n bildirimi (Ek-10) kaldırılmıştır. Yapılan d&uuml;zenlemeye</div> <div> g&ouml;re ay i&ccedil;erisinde otuz g&uuml;nden az &ccedil;alıştırılan sigortalıların bildiriminde işverenin beyanı</div> <div> kabul edilecektir. Bu beyan, eksik g&uuml;n nedeni ve eksik g&uuml;n sayısının ilgili aya ait aylık</div> <div> prim ve hizmet belgesinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamesinde belirtilmesiyle</div> <div> yapılacaktır. SGK tarafından gerekli g&ouml;r&uuml;l&uuml;rse eksik g&uuml;n evrakları istenebilecektir.</div> <div> 7103 SAYILI TORBA KANUN - KAPICI BİLDİRİMLERİNİN</div> <div> EV HİZMETLERİ BİLDİRİMİNE D&Ouml;N&Uuml;ŞT&Uuml;R&Uuml;LMESİ</div> <div> Konut kapıcılığı işyerlerinde &ccedil;alıştırılan sigortalılar da ev hizmetlerinde &ccedil;alışanlar gibi</div> <div> bildirilecektir.</div> <div> 16</div> <div> İŞYERİ BİLDİRGESİNİN ELEKTRONİK ORTAMDA VERİLMESİ</div> <div> Buna g&ouml;re 01.06.2018 tarihinden itibaren İşyeri a&ccedil;ılışlarında/tescillerinde işyeri bildirgesinin</div> <div> elektronik ortamda verilmesi zorunlu hale gelmiştir.</div> <div> UYUMLU PRİM BOR&Ccedil;LULARINA TECİL VE TAKSİTLENDİRME</div> <div> Uyumlu prim bor&ccedil;luları, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun</div> <div> 88 inci maddesi kapsamındaki prim ve diğer bor&ccedil;ları 6183 sayılı Kanunun 48/A maddesi</div> <div> uyarınca tecil ve taksitlendirilme yapabilecektir.</div> <div> Uyumlu prim bor&ccedil;lusu;</div> <div> &bull; Ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle yıllık gelir veya kurumlar vergisi m&uuml;kellefi</div> <div> olanlardan başvuru tarihi itibarıyla en az 3 yıldır prim &ouml;deme y&uuml;k&uuml;ml&uuml;s&uuml; olan,</div> <div> &bull; Başvuru tarihinden geriye doğru 3 yıla ait prime ilişkin belgeleri s&uuml;relerinde vermiş (Kanuni</div> <div> s&uuml;resinde verilen belgelere ilişkin olarak kanuni s&uuml;resinden sonra d&uuml;zeltme amacıyla verilen</div> <div> belgeler bu şartın ihlali sayılmaz.)</div> <div> &bull; Ancak son 1 yıl i&ccedil;erisinde bor&ccedil;larını &ouml;deyememiş olan bor&ccedil;lulardır.</div> <div> 6183 sayılı Kanunun 48/A maddesi uyarınca yapılacak tecil ve taksitlendirme işlemlerinde,</div> <div> uyumlu prim bor&ccedil;lularının &ldquo;&ccedil;ok zor durum&rdquo; hali, tecil s&uuml;releri ve uygulanacak tecil faizinin</div> <div> tespitinde 2018/11284 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında belirtilen kriterler esas alınır.</div> <div> &Ccedil;ok zor durum tespiti, mali durum analiz raporlarına g&ouml;re vergi mevzuatında belirlenen</div> <div> esaslar dikkate alınarak yapılır.</div> <div> 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mal&icirc; M&uuml;şavirlik ve Yeminli Mal&icirc; M&uuml;şavirlik Kanununa g&ouml;re</div> <div> yetki verilmiş serbest muhasebeci mal&icirc; m&uuml;şavirler ile yeminli mal&icirc; m&uuml;şavirler tarafından</div> <div> işyeri kayıtlarının incelenmesi sonucunda, Sosyal G&uuml;venlik Kurumunun denetim yetkisi</div> <div> saklı kalmak kaydıyla, 2018/11284 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla belirlenmiş hesaplama</div> <div> y&ouml;ntemine uygun olarak d&uuml;zenlenen raporlar esas alınır.</div> <div> 6183 sayılı Kanunun 48/A maddesine g&ouml;re yapılacak tecil ve taksitlendirmelerde, tecil</div> <div> edilecek bor&ccedil; tutarına uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı oranı yerine T&uuml;rkiye</div> <div> İstatistik Kurumunun yayımladığı Yİ-&Uuml;FE aylık değişim oranları basit usulde uygulanır.</div> <div> Sosyal G&uuml;venlik Kurumu, prim ve diğer alacakları bakımından 6183 sayılı Kanunun 48/A</div> <div> maddesi kapsamında Maliye Bakanlığına verilen yetkileri kullanır.</div> <div> 2018/11500 Bakanlar Kurulu Kararı, 01/01/2018 tarihinden itibaren vadesi gelen alacaklara</div> <div> uygulanmak &uuml;zere yayımı tarihinde y&uuml;r&uuml;rl&uuml;ğe girmiştir.</div> <div> 5510 SAYILI KANUN&rsquo;A G&Ouml;RE VERİLECEK İDARİ</div> <div> PARA CEZALARINDA YENİ D&Ouml;NEM</div> <div> 25.05.2018 tarihli Resm&icirc; Gazete yayınlanan 7144 Sayılı torba kanunla 5510 Sayılı Kanun&rsquo;a</div> <div> istinaden uygulanacak idari para cezalarında değişiklik yapılmıştır.</div> <div> Yapılan değişikliğin gerek&ccedil;esi ş&ouml;yledir;</div> <div> 17</div> <div> Sosyal G&uuml;venlik Kurumuna verilmesi gereken bildirge, belge veya defterlerdeki tutarlarda</div> <div> hesap hatalarından kaynaklanan eksikliklerin giderilmesi i&ccedil;in m&uuml;kellefe 15 g&uuml;nl&uuml;k bir s&uuml;re</div> <div> verilecektir. 5510 Sayılı Kanun&rsquo;un 102&rsquo;nci maddede yer alan idari para cezaları, eksikliklerin</div> <div> bu s&uuml;re sonunda da giderilmemesi durumunda uygulanacaktır.</div> <div> Yapılan d&uuml;zenlemeye g&ouml;re;</div> <div> Bildirge, beyanname, belge veya defterlere istinaden sigortalıların ve &ccedil;alışma g&uuml;n</div> <div> sayılarının eksiksiz bildirilmesi şartıyla bildirilen prime esas kazan&ccedil; tutarında, fiilin işlendiği</div> <div> tarihteki br&uuml;t asgari &uuml;cretin &uuml;&ccedil;te birini ge&ccedil;meyecek ve toplam o aydaki SPEK matrahının</div> <div> %1&rsquo;ini aşmayacak şekilde eksiklik tespit edilmesi durumunda, eksikliğin on beş g&uuml;n i&ccedil;inde</div> <div> d&uuml;zeltilmesi i&ccedil;in ilgiliye yazılı ihtar verilecektir.</div> <div> Bu s&uuml;re sonunda tespit edilen eksik tutarın Sosyal G&uuml;venlik Kurumu&rsquo;na bildirilmemesi</div> <div> halinde idari para cezası verilecektir. Eksikliğin işverence tespit edilmesi durumunda bu</div> <div> s&uuml;re; bildirge, beyanname, belge veya defterlerin Sosyal G&uuml;venlik Kurumu&rsquo;na verilmesinden</div> <div> itibaren on beş g&uuml;nd&uuml;r</div> <div> 7103 SAYILI TORBA KANUN - GEN&Ccedil;LERİN &Ccedil;ALIŞMASI</div> <div> HALİNDE &Ouml;L&Uuml;M AYLIKLARININ KESİLMEYECEĞİ</div> <div> 27/3/2018 tarihinden ge&ccedil;erli olmak &uuml;zere 7103 Sayılı Kanun&rsquo;la yapılan d&uuml;zenleme ş&ouml;yledir;</div> <div> &ldquo;Hak sahibi &ccedil;ocuklardan 18 yaşını, lise ve dengi &ouml;ğrenim g&ouml;rmesi halinde 20 yaşını,</div> <div> y&uuml;ksek&ouml;ğrenim yapması halinde 25 yaşını doldurmayanların, 4(a) kapsamında sigortalı</div> <div> sayılmaları, bunlara aylık bağlanmasına engel oluşturmaz.&rdquo;</div> <div> Buna g&ouml;re &ouml;l&uuml;m aylığı alan hak sahibi &ccedil;ocuklardan 5510 sayılı Kanunda belirtilen yaş</div> <div> koşullarını doldurmamış olan ve &ouml;ğrencilik nitelikleri devam edenlerin hizmet akdine tabi</div> <div> &ccedil;alışmaları durumunda da aylık hakkından yararlandırılması imk&acirc;nı sağlanmıştır.</div> <div> 27/3/2018 tarihinden &ouml;nce hak sahibi olanlar hakkında yapılacak işlemler ile ilgili d&uuml;zenleme</div> <div> ise ş&ouml;yledir;</div> <div> &ldquo;27/3/2018 tarihinden &ouml;nce ilgili kanunlarına g&ouml;re gelir veya aylık bağlanan hak sahibi</div> <div> &ccedil;ocuklardan 18 yaşını, lise ve dengi &ouml;ğrenim g&ouml;rmesi halinde 20 yaşını, y&uuml;ksek&ouml;ğrenim</div> <div> g&ouml;rmesi halinde 25 yaşını doldurmayanların 4(a) kapsamında sigortalı sayılmaları,</div> <div> &ouml;denmekte olan gelir ve aylıklarının kesilmesini gerektirmez.&rdquo;</div> <div> 27/3/2018 tarihinden &ouml;nce &ccedil;alışmaları nedeniyle ilgili kanunlarına g&ouml;re gelir veya aylıkları</div> <div> kesilen ve belirtilen şartları taşıyanlardan, gelir veya aylık bağlanması i&ccedil;in yazılı istekte</div> <div> bulunanların gelir ve aylıkları, 1 Nisan 2018 tarihinden itibaren başlatılır ve bağlanan gelir ve</div> <div> aylıklar i&ccedil;in geriye y&ouml;nelik herhangi bir &ouml;deme yapılmaz.</div> <div> 5510 sayılı Kanun kapsamında veya yabancı bir &uuml;lke mevzuatı kapsamında &ccedil;alışılmaması</div> <div> veya kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık bağlanılmamış olması, &ouml;l&uuml;m aylığına</div> <div> hak kazanma şartları y&ouml;n&uuml;nden &ccedil;ocuklar i&ccedil;in ortak koşuldur. Dolayısıyla &ouml;ng&ouml;r&uuml;len diğer</div> <div> koşulların da oluşması halinde &ccedil;ocuklara &ouml;l&uuml;m aylığı bağlanmaktadır.</div> <div> Ancak, 7103 sayılı Kanunla yapılan değişiklik sonucunda 27/3/2018 tarihinden itibaren &ouml;l&uuml;m</div> <div> aylığı bağlanması talebinde bulunan &ccedil;ocuklardan 4(a) kapsamında sigortalı sayılanlara; 18</div> <div> yaşını, lise ve dengi &ouml;ğrenim g&ouml;rmesi halinde 20 yaşını, y&uuml;ksek&ouml;ğrenim yapması halinde 25</div> <div> yaşını doldurana kadar aylık bağlanacaktır. Aylık almakta iken 4(a) kapsamında sigortalılığa</div> <div> 18</div> <div> tabi &ccedil;alışmaya başlayan hak sahibi &ccedil;ocukların da belirtilen yaş ve &ouml;ğrencilik nitelikleri devam</div> <div> ettiği s&uuml;rece bağlanan aylıkları kesilmeyecektir.</div> <div> 27/3/2018 tarihinden &ouml;nce gelir/aylık bağlanması talebinde bulunup hen&uuml;z işlemleri</div> <div> tamamlanmayan ve yapılan değişikliğe g&ouml;re hak sahibi olduğu tespit edilen &ccedil;ocukların</div> <div> gelir/aylıkları da 1 Nisan 2018 tarihinden itibaren başlatılacaktır. 27/3/2018 tarihinden &ouml;nce</div> <div> &ouml;ng&ouml;r&uuml;len yaş ve &ouml;ğenim koşullarını taşımalarına rağmen 4(a) kapsamında &ccedil;alışmaları</div> <div> nedeniyle talepleri reddedilenlerin yeniden talepte bulunmaları halinde aylık başlangı&ccedil;</div> <div> tarihleri zaman aşımı h&uuml;k&uuml;mleri de dikkate alınarak 27/03/2018 tarihine g&ouml;re belirlenecektir.</div> <div> Hak sahibi &ccedil;ocukların yabancı &uuml;lke mevzuatına, 4(b) ve 4(c) bentlerine tabi &ccedil;alışmaları ya</div> <div> da kendi sigortalılıkları nedeniyle gelir ve aylık almaları halinde ise mevcut uygulamaya</div> <div> devam edilerek aylık bağlanmayacak, bağlanan aylıkları ise kesilecektir. Ancak, aynı anda</div> <div> 4(a) ve 4(b) sigortalılık stat&uuml;lerine tabi olacak şekilde &ccedil;alışan ve 4(a) kapsamında sigortalı</div> <div> sayılan ve 4(b) kapsamındaki sigortalılıkları da devam eden hak sahibi &ccedil;ocukların aylıkları</div> <div> kesilecektir.</div> <div> İsteğe bağlı sigortalı olunan s&uuml;reler zorunlu &ccedil;alışma kapsamında değerlendirilmediğinden</div> <div> diğer şartlan taşımaları halinde hak sahibi olabileceklerdir.</div> <div> 27/03/2018 tarihinden &ouml;nce gelir veya aylık bağlanan hak sahibi &ccedil;ocuklardan 18 yaşını,</div> <div> lise ve dengi &ouml;ğrenim g&ouml;rmesi halinde 20 yaşını, y&uuml;ksek&ouml;ğrenim g&ouml;rmesi halinde 25</div> <div> yaşını doldurmayanların 4(a) kapsamında sigortalı sayılmalarının, &ouml;denmekte olan gelir ve</div> <div> aylıklarının kesilmesini gerektirmemektedir. Dolayısıyla gerek 5510 sayılı Kanun gerekse</div> <div> 5067 2925, 1479 ve m&uuml;lga 2926 sayılı kanun h&uuml;k&uuml;mlerine g&ouml;re &ouml;l&uuml;m aylığı alan hak sahibi</div> <div> &ccedil;ocukların 27/3/2018 tarihinden sonra hizmet akdine tabi &ccedil;alışmaları halinde &ouml;ğrencilik</div> <div> nitelikleri devam ettiği s&uuml;rece belirlenen yaş koşulları oluşana kadar aylıklarının devam</div> <div> edilecektir.</div> <div> 27/03/2018 tarihinden &ouml;nce hizmet akdine tabi &ccedil;alışmaları nedeniyle aylığı kesilmiş olan</div> <div> &ccedil;ocukların da yapılan bu değişiklikten yararlanmaları m&uuml;mk&uuml;nd&uuml;r.</div> <div> 27/3/2018 tarihinden &ouml;nce 4(a) kapsamındaki &ccedil;alışmaları nedeniyle aylıkları kesilen hak</div> <div> sahibi &ccedil;ocukların, yeniden talepte bulundukları tarihte &ouml;ng&ouml;r&uuml;len yaş ve/veya &ouml;ğrenim</div> <div> koşullarını kaybettiklerinin tespit edilmesi halinde, zaman aşımı h&uuml;k&uuml;mleri de dikkate</div> <div> alınarak aylıkları 27/3/2018 tarihini takip eden ay başından itibaren başlatılacaktır.</div> <div> &Ouml;ng&ouml;r&uuml;len yaş ve/veya &ouml;ğrenim koşullarının ortadan kalktığı tarihi takip eden &ouml;deme</div> <div> d&ouml;nemi başı itibariyle de kesilerek, s&ouml;z konusu s&uuml;re i&ccedil;in hesaplanan aylıklar hak sahiplerine</div> <div> &ouml;denecektir.</div> <div> Yine, 27/3/2018 tarihinden &ouml;nce 4(a) kapsamında sigortalı olarak &ccedil;alışmaya başlaması</div> <div> nedeniyle aylığı kesilen ve bu &ccedil;alışmaları devam eden kız &ccedil;ocuklarından, &ouml;ğrenim g&ouml;rmeleri</div> <div> nedeniyle yeniden aylık bağlanması talebinde bulunan, ancak 27/3/2018 tarihi ile talep tarihi</div> <div> arasında evlenmiş olduğu tespit edilenlere 27/3/2018 tarihini takip eden ay başı ile evlenme</div> <div> tarihini takip eden &ouml;deme d&ouml;nemi s&uuml;resince hesaplanan aylıkları &ouml;denecek, s&ouml;z konusu</div> <div> kız &ccedil;ocuklarına evlenme &ouml;deneği &ouml;denmesini talep etmeleri halinde ise evlenme &ouml;deneği</div> <div> &ouml;denecektir.</div> <div> Diğer taraftan, yapılan değişikliğin y&uuml;r&uuml;rl&uuml;k tarihi 27/3/2018 olduğundan bu tarihten &ouml;nceki</div> <div> s&uuml;relere ilişkin 4(a) kapsamında &ccedil;alışmaları nedeniyle hatalı gelir/aylık &ouml;dendiği tespit</div> <div> edilerek bor&ccedil; &ccedil;ıkartılan yersiz &ouml;deme miktarlarının tahsili işlemlerine devam edilecektir.</div> <div> 27/3/2018 tarihinden &ouml;nceki ve sonraki s&uuml;relere ilişkin 4(a) kapsamında &ccedil;alışmaları tespit</div> <div> edilen hak sahibi &ccedil;ocukların, s&ouml;z konusu sigortalılık s&uuml;resince belirtilen yaş ve &ouml;ğrenim</div> <div> şartlarını taşıdıklarının anlaşılması halinde, 27/03/2018 tarihinden &ouml;nceki s&uuml;relerde yapılan</div> <div> 19</div> <div> &ouml;demeler yersiz &ouml;deme olarak değerlendirilecek, yapılan değişiklik nedeniyle &ouml;denmesi</div> <div> gereken 27/3/2018 tarihinden sonraki s&uuml;relere ilişkin ise herhangi bir işlem yapılmayacaktır.</div> <div> &Ouml;len sigortalıdan dolayı gelir bağlanmasına hak kazanan &ccedil;ocuklar hakkında 1,2,3.</div> <div> başlıklarda sayılan işlemler ge&ccedil;erli olacaktır.</div> <div> İŞKUR PROGRAMLARINA KATILAN KADINLARA</div> <div> VERİLECEK &Ccedil;OCUK BAKIM DESTEĞİ</div> <div> İŞKUR programlarına katılan kadınlara &ccedil;ocuk bakım desteği verilecektir. Kadınların</div> <div> bakmakla y&uuml;k&uuml;ml&uuml; oldukları 2-5 yaş arası &ccedil;ocukları i&ccedil;in aylık en fazla 400 TL bakım desteği</div> <div> kurs/program s&uuml;resince karşılanacaktır.</div> <div> &Ccedil;ocuk bakım desteği,</div> <div> &bull; Sanayi sekt&ouml;r&uuml;ndeki mesleklerde d&uuml;zenlenen mesleki eğitim kurslarına,</div> <div> &bull; İmalat sekt&ouml;r&uuml;ndeki mesleklerde d&uuml;zenlenen işbaşı eğitim programlarına katılan kadınlara</div> <div> verilecektir.</div> <div> Bakım desteğinden yalnızca 2-5 yaş arasındaki (2 ve 5 yaş dahil) &ccedil;ocuğu kreşe/g&uuml;nd&uuml;z</div> <div> bakımevine (&ouml;zel veya kamu) devam eden kadın kursiyer/katılımcılar yararlanabilecektir.</div> <div> Kursiyer/katılımcının kurs/programa başladığı tarihte &ccedil;ocuğu 2 yaşından k&uuml;&ccedil;&uuml;k olup, kurs/</div> <div> programın devamı esnasında 2 yaşını (24 ay) bitirirse, 24 ayı bitirdiği tarihten itibaren</div> <div> kursiyer/katılımcı bakım desteğinden faydalanabilecektir.</div> <div> Aynı şekilde, kurs/programa başlandığı tarihte 5 yaşını (60 ay) bitirmemiş, ancak kurs/</div> <div> programın devamı sırasında 5 yaşını (60 ayı) tamamlayan &ccedil;ocuğu bulunan kursiyer/</div> <div> katılımcılar da kurs/program s&uuml;resince destekten faydalanabilecektir.</div> <div> Kursiyer/katılımcının evlatlık edindiği ve/veya velayeti altında bulunan &ccedil;ocuk i&ccedil;in de</div> <div> destekten yararlanma hakkı bulunmaktadır.</div> <div> &Ccedil;ocuk bakım desteği almak i&ccedil;in kursiyer/katılımcı kendi adına başvuru yapacaktır.</div> <div> Destekten yararlanmak istenen &ccedil;ocuğa ait N&uuml;fus C&uuml;zdanı aslı ve kreş/g&uuml;nd&uuml;z bakımevi</div> <div> faturası, kreş/g&uuml;nd&uuml;z bakımevinden alınacak SGK Sicil Numarasının yer aldığı belge ile</div> <div> birlikte kurs/programı d&uuml;zenleyen &Ccedil;alışma ve İş Kurumu İl M&uuml;d&uuml;rl&uuml;ğ&uuml;ne/Hizmet Merkezine</div> <div> m&uuml;racaat edilecektir.</div> <div> Fatura i&ccedil;eriğinde aşağıdaki hususların yer alması gerekmektedir:</div> <div> i) Fatura tutarı</div> <div> ii) Hizmetin alındığı tarih aralığı</div> <div> iii) Fatura tarihi</div> <div> iv) Hizmetin kim i&ccedil;in alındığı bilgisi (kursiyer/katılımcı ve &ccedil;ocuk i&ccedil;in)</div> <div> v) Fatura seri, sıra ve işveren vergi numarası</div> <div> Kursiyer/katılımcı &ouml;demeyi aylık olarak talep edebilecektir.</div> <div> Aylık olarak ibraz edilecek faturanın İl M&uuml;d&uuml;rl&uuml;ğ&uuml;ne/hizmet merkezine en ge&ccedil; takip eden</div> <div> ayın onuncu iş g&uuml;n&uuml;ne kadar teslim edilmesi gerekmektedir.</div> <div> 20</div> <div> Kursun/programın iptal edilmesi ya da kişinin ge&ccedil;erli veya ge&ccedil;ersiz nedenle programdan</div> <div> ayrılması durumunda kursun/programın iptal veya kursiyer/katılımcının ayrılış tarihinden</div> <div> itibaren otuz g&uuml;n i&ccedil;erisinde başvuru yapılmalıdır. M&uuml;cbir sebepler dışında s&uuml;resi i&ccedil;erisinde</div> <div> yapılmayan ibraz/başvuru sonucunda kursiyer/katılımcı herhangi bir hak talebinde</div> <div> bulunamayacaktır.</div> <div> Kursiyer/katılımcının kreşe/g&uuml;nd&uuml;z bakımevine devam eden yalnızca bir &ccedil;ocuk i&ccedil;in aylık en</div> <div> fazla 400 TL bakım desteğinden faydalanma hakkı bulunmaktadır.</div> <div> Kursiyer/katılımcı tarafından kreşe/g&uuml;nd&uuml;z bakımevine yıllık ya da birden fazla ayı i&ccedil;erecek</div> <div> şekilde toplu &ouml;deme yapılması durumunda, &ouml;deme yapılan ay sayısına b&ouml;l&uuml;nerek aylık tutar</div> <div> hesaplanacaktır.</div> <div> Başlama-bitiş takvim g&uuml;n aralığı 31 g&uuml;n ve daha az olan kurs/programlarda &ouml;denecek</div> <div> meblağ, aylık fatura tutarının (400 TL&rsquo;den fazla ise 400 TL&rsquo;nin) kurs/program fiili g&uuml;n</div> <div> s&uuml;resine b&ouml;l&uuml;nmesi sonucu &ccedil;ıkan meblağın kursiyerin/katılımcının devam ettiği g&uuml;n sayısına</div> <div> &ccedil;arpılması ile bulunacaktır.</div> <div> Ge&ccedil;erli /ge&ccedil;ersiz ayrılma/&ccedil;ıkartılma durumlarında, kursun/programın iptalinde ya da sona</div> <div> ermesi durumunda kıst &ouml;demeler de aynı şekilde hesaplanacaktır.</div> <div> Başlama-bitiş takvim g&uuml;n aralığı 31 g&uuml;nden daha fazla olan kurs/programlarda aylık kurs/</div> <div> program s&uuml;resi her ay i&ccedil;in 26 fiili g&uuml;n olarak esas alınacak ve &ouml;denecek aylık tutar, aylık</div> <div> fatura tutarının (400 TL&rsquo;den fazla ise 400 TL&rsquo;nin) 26&rsquo;ya b&ouml;l&uuml;nmesi sonucu &ccedil;ıkan meblağın</div> <div> kursiyerin/katılımcının devam ettiği g&uuml;n sayısına &ccedil;arpılması ile bulunacaktır.</div> <div> Aylık fatura tutarının 400 TL&rsquo;den az olması halinde de &ouml;denecek meblağ; aylık fatura</div> <div> tutarının 26&rsquo;ya b&ouml;l&uuml;nmesi sonucu &ccedil;ıkan tutarın kursiyerin/katılımcının devam ettiği g&uuml;n</div> <div> sayısına &ccedil;arpılması ile hesaplanan tutar kadar olacaktır. Ge&ccedil;erli/ge&ccedil;ersiz ayrılma/&ccedil;ıkartılma</div> <div> durumlarında, kursun/programın iptalinde ya da sona ermesi durumunda kıst &ouml;demeler de</div> <div> aynı şekilde hesaplanacaktır.</div> <div> GEN&Ccedil; GİRİŞİMCİ TEŞVİK UYGULAMASI</div> <div> Gen&ccedil; girişimci prim teşviki 1 Haziran 2016 tarihinden itibaren uygulanacaktır. Gen&ccedil;</div> <div> girişimcilerin sigorta primleri 1 yıl s&uuml;reyle prime esas kazan&ccedil; alt sınırı &uuml;zerinden</div> <div> karşılanacaktır.</div> <div> Bu teşvikten, gen&ccedil; girişimci gelir vergisi istisnasından yararlanan (193 SK/M&uuml;kerrer 20),</div> <div> m&uuml;kellefiyet başlangı&ccedil; tarihi itibariyle 18 yaşını doldurmuş ancak 29 yaşını aşmamış olan,</div> <div> 1 Haziran 2018 tarihi itibariyle ilk defa 4/1-b kapsamında sigortalı gen&ccedil;ler yararlanılacaktır.</div> <div> Adi ortaklıklar ve şahıs şirket ortaklarında sadece bir ortak olmak &uuml;zere yararlanılacaktır.</div> <div> Gen&ccedil; Girişimci İstisnasından Faydalanma Şartları</div> <div> &bull; İşe başlamanın 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu&rsquo;na kanuni s&uuml;resi i&ccedil;erisinde bildirilmiş olası</div> <div> gerekir. Kanuni s&uuml;resi bildirilmiş olmasına rağmen SGK&rsquo;ya sonradan geriye d&ouml;n&uuml;k tescil</div> <div> işlemi yapılması halinde vergi kaydının başladığı tarih itibariyle işlem yapılacaktır.</div> <div> &bull; Kişinin kendi işinde fiilen &ccedil;alışması veya işin kendisi tarafından sevk ve idare edilmesi</div> <div> gerekir.</div> <div> 21</div> <div> &bull; Adi ortaklık veya şahıs şirketi b&uuml;nyesi faaliyet yapılıyorsa sadece bir ortak teşvikten</div> <div> yararlanacak, teşvik kapsamında se&ccedil;ilecek ortak en gen&ccedil; olan ortak olacaktır. Prim</div> <div> teşvikinden faydalanılabilmesi i&ccedil;in t&uuml;m ortakların ayrı ayrı şartları sağlaması gerekir.</div> <div> Ortaklardan herhangi biri teşvik şartını sağlamıyorsa, diğer ortaklar da yararlanmayacaktır.</div> <div> &bull; Sigortalının vergi m&uuml;kellefiyet başlangıcı itibariyle 18 yaşını doldurmuş ve 29 yaşını</div> <div> doldurmamış olması şarttır.</div> <div> &bull; Mevcut bir işletmeye veya mesleki faaliyete sonradan ortak olunmaması gerekir.</div> <div> &bull; Teşvikten yararlanmak isteyen sigortalıların gelir vergisi istisnasından yararlandığına dair</div> <div> belgeyi bağlı bulundukları SGK&rsquo;ya vermeleri gerekir.</div> <div> &bull; Teşvikten yararlanırken sigortalılığı sona erenlerden 1 yıl i&ccedil;inde yeniden sigortalılığı</div> <div> başlayanların kalan aylar i&ccedil;in teşvikten yararlanmaları m&uuml;mk&uuml;n değildir.</div> <div> &bull; Ancak, sigortalılık bir başka işveren yanında hizmet akdiyle &ccedil;alışma nedeniyle sona</div> <div> ermişse 1 yıl i&ccedil;erisinde 4/1-b kapsamında yeniden sigortalılık başlamışsa teşvikten</div> <div> yararlanılabilecektir.</div> <div> &bull; Teşvikten yararlanan sigortalıların aylık prime esas kazan&ccedil;ları, asgari &uuml;cret olarak</div> <div> belirlendiğinden sigortalıların beyanları kabul edilmeyecektir.</div> <div> STAJYER DESTEĞİNİN UZATILMASI</div> <div> 16.08.2018 tarihli Resm&icirc; Gazete&rsquo;de yayınlanan 42 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla stajyer</div> <div> desteğinin 2018-2019 eğitim-&ouml;ğretim yılından itibaren 3 yıl eğitim-&ouml;ğretim yılı kadar</div> <div> uzatılmasına karar verilmiştir.</div> <div> KVKK VERİ SORUMLUSU SİCİLİNE KAYIT OLMA İSTİSNASININ</div> <div> GENİŞLETİLMESİ VE KAYIT TARİHLERİ</div> <div> 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, veri sorumlularının Veri Sorumluları</div> <div> Siciline (VERBİS) kaydolmalarını zorunlu kılmaktadır. Dolayısıyla veri sorumlularının kimler</div> <div> olduğunun kamuya a&ccedil;ıklanması ve bu y&ouml;ntemle kişisel verilerin korunması hakkının daha</div> <div> etkin şekilde kullanılması hedeflenmektedir.</div> <div> Kişisel Verileri Koruma Kurulu, sicile kayıt zorunluluğuna istisna getirme yetkisine sahiptir.</div> <div> Kurul, daha &ouml;nce kayıt istisnası getirdiği veri sorumlularını a&ccedil;ıklamış olmakla birlikte</div> <div> 18.08.2018 tarihli Resm&icirc; Gazete yayınladığı kararla istisnaların kapsamını genişletmiştir.</div> <div> Veri Sorumluları Siciline kayıt y&uuml;k&uuml;ml&uuml;l&uuml;ğ&uuml;ne getirilmiş olan istisnalar ve ilgili Kurul Kararının</div> <div> sayı ve tarihleriyle Resm&icirc; Gazetede yayım tarihleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.</div> <div> 22</div> <div> Kişisel Verileri Koruma Kurulu ayrıca &ldquo;Sicile Kayıt Y&uuml;k&uuml;ml&uuml;l&uuml;ğ&uuml;n&uuml;n Başlama</div> <div> Tarihleri&rdquo; konulu 2018/88 Sayılı Kararı&rsquo;nı da yayınlanmıştır.</div> <div> Karara g&ouml;re, Veri Sorumluları Siciline kayıt y&uuml;k&uuml;ml&uuml;l&uuml;ğ&uuml; i&ccedil;in başlangı&ccedil; tarihleri ş&ouml;yledir;</div> <div> 7146 SAYILI TORBA KANUN-İNSAN SAĞLIĞI İŞLERİNDE &Ccedil;ALIŞANLARINA</div> <div> VERİLECEK FİİLİ HİZMET S&Uuml;RESİ ZAMMI</div> <div> 7146 Sayılı Kanun&rsquo;un &ouml;nemli d&uuml;zenlemelerinden biri insan sağlığı işleriyle uğraşanlara</div> <div> yıpranma payı verilmesi; yasal ifadeyle fiili hizmet s&uuml;resi zammı kapsamına alınmasıdır.</div> <div> &ldquo;İnsan sağlığına ilişkin işlerde&rdquo; &ccedil;alışanlara fiili hizmet kapsamında olacak, her bir tam yıl i&ccedil;in</div> <div> 60 g&uuml;nl&uuml;k yıpranma payı verilecektir.</div> <div> 23</div> <div> 03 Ağustos 2018 tarihinden itibaren,</div> <div> &bull; İnsan sağlığına ilişkin işlerde 4(a) kapsamında &ccedil;alışmak,</div> <div> &bull; İlgili kanunlarına g&ouml;re sağlık meslek mensubu sayılmak ve insan sağlığı i&ccedil;in koruyucu,</div> <div> teşhis, tedavi ve rehabilite edici hizmetlerde &ccedil;alışmak temel şarttır.</div> <div> Bu kapsamda olan sigortalılara, bu işlerde ge&ccedil;en s&uuml;relerin her 360 g&uuml;n&uuml; i&ccedil;in 60 g&uuml;n fiili</div> <div> hizmet s&uuml;resi zammı 5 yılı ge&ccedil;memek &uuml;zere toplam prim &ouml;deme eklenecektir.</div> <div> S&ouml;z konusu işlerde en az 3600 g&uuml;n &ccedil;alışılması halinde ise toplam prim &ouml;deme g&uuml;n sayısına</div> <div> ilave edilen fiili hizmet s&uuml;resi zammının yarısı emeklilik yaş hadlerinden indirilecektir.</div> <div> İnsan sağlığına ilişkin işlerle ilgili kanunlarına g&ouml;re sağlık meslek mensubu olarak 3 Ağustos</div> <div> 2018 tarihinden &ouml;nce ge&ccedil;en &ccedil;alışma s&uuml;releri, emeklilik yaş haddi indirimi i&ccedil;in aranan 3600</div> <div> g&uuml;n hesabında dikkate alınmayacaktır.</div> <div> Ulusal Bayram ve genel tatil g&uuml;nleri, yıllık izin, &uuml;cretsiz izin, &uuml;cretli izin, sıhhi izin, eğitim kurs</div> <div> s&uuml;releri, fiili hizmet s&uuml;resi zammı kapsamında değerlendirilmeyecektir.</div> <div> 1219 sayılı Kanun, 6283 sayılı Kanun ve 6197 Sayılı Kanun kapsamında sağlık meslek</div> <div> mensubu sayılan ve insan sağlığı i&ccedil;in koruyucu, teşhis, tedavi ve rehabilite edici hizmetlerde</div> <div> &ccedil;alışanların &ccedil;alıştıkları işyerlerinin iş kolu kodları meslek kodları ise listesi belirlenmiştir.</div> <div> Fiili hizmet s&uuml;resi zammı kapsamında olan sigortalıların işin riskine maruz kaldıkları s&uuml;reler</div> <div> ve işin riskine maruz kalmadıkları s&uuml;reler i&ccedil;in farklı APHB d&uuml;zenlenecektir. İşverenlerce</div> <div> aynı ayda aynı sigortalı i&ccedil;in iki ayrı aylık prim ve hizmet belgesi d&uuml;zenlenmesi gerektiği</div> <div> durumlarda, her iki belgenin d&uuml;zenlenmesi sırasında da eksik g&uuml;n nedeni olarak &ldquo;13-Diğer</div> <div> Nedenler&rdquo; se&ccedil;eneği işaretlenecektir.</div> <div> E-bildirge programında her ay i&ccedil;in azami 26 g&uuml;n hizmet bildirimi kontrol&uuml; bulunduğundan,</div> <div> s&ouml;z konusu belge t&uuml;rleri ile 26 g&uuml;nden fazla hizmet bildirimi yapılamayacaktır.</div> <div> Fiili hizmet kapsamındaki s&uuml;reler i&ccedil;in işyerine uygun olarak (29), (30), (31) ve (53) nolu</div> <div> belge t&uuml;rlerinden biri kullanılacaktır.</div> <div> Sağlık &ccedil;alışanlarına verilen fiili hizmet hakkı, 3 Ağustos 2018 tarihinden ge&ccedil;erli olmak</div> <div> &uuml;zere verilmiştir. 2018 yılı Ağustos ayında tam &ccedil;alışması bulunan sağlık meslek mensupları</div> <div> i&ccedil;in 3 Ağustos 2018 tarihinden itibaren fiili hizmet s&uuml;resi zammı kapsamında en fazla</div> <div> bildirilebilecek g&uuml;n sayısı, toplam prim &ouml;deme g&uuml;n sayısının 30&rsquo;a b&ouml;l&uuml;nmesi sonucunda</div> <div> &ccedil;ıkan g&uuml;n sayısının 26 ile &ccedil;arpılmasıyla bulunacaktır.</div> <div> &Ouml;rneğin, &Ouml;zel sekt&ouml;r işyerlerinde &ccedil;alışanlar i&ccedil;in 2018 yılı 8&rsquo;inci aya ait aylık prim ve hizmet</div> <div> belgeleri g&ouml;nderilirken, 3/8/2018 tarihinden itibaren 28 g&uuml;n fiili hizmet s&uuml;resi zammına</div> <div> kapsamına girebilecek nitelikte &ccedil;alışmanın bulunduğu g&ouml;z &ouml;n&uuml;ne alındığında,</div> <div> Fiili hizmet s&uuml;resi zammı g&uuml;n sayısı (28/30) x 26 = 24,27 g&uuml;n bulunmakla birlikte, g&uuml;n</div> <div> kesirleri bir g&uuml;n kabul edildiğinden g&uuml;n sayısı 25 g&uuml;n olacaktır.</div> <div> (29) numaralı belge t&uuml;r&uuml;nden azami 25 g&uuml;n, (01) numaralı belge t&uuml;r&uuml;nden asgari 5 g&uuml;n</div> <div> olacak şekilde toplamda 30 g&uuml;n hizmet bildirilmesi gerekmekte olup, eksik g&uuml;n nedeni</div> <div> olarak &ldquo;13-Diğer Nedenler&rdquo; se&ccedil;eneği işaretlenecektir.</div> <div> 24</div> <div> YABANCI PARA CİNSİNDEN YAPILMIŞ İŞ, HİZMET VE ESER</div> <div> S&Ouml;ZLEŞMELERİNDE KARARLAŞTIRILAN BEDELLERİN T&Uuml;RK LİRASI</div> <div> CİNSİNDEN &Ouml;DENECEĞİNE Y&Ouml;NELİK CUMHURBAŞKANLIĞI KARARI</div> <div> 13.09.2018 tarihli Resm&icirc; Gazete yayınlanan 85 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla 32 sayılı</div> <div> T&uuml;rk Parasının Kıymetini Koruma Kararında yapılan d&uuml;zenlemeyle;</div> <div> &ldquo;T&uuml;rkiye&rsquo;de yerleşik kişilerin, Bakanlık&ccedil;a belirlenen haller dışında, kendi aralarındaki</div> <div> menkul, gayrimenkul alım satım, taşıt ve finansal kiralama dahil her t&uuml;rl&uuml; menkul ve</div> <div> gayrimenkul kiralama, leasing ile iş, hizmet ve eser s&ouml;zleşmelerinde s&ouml;zleşme bedeli ve</div> <div> bu s&ouml;zleşmelerden kaynaklanan diğer &ouml;deme y&uuml;k&uuml;ml&uuml;l&uuml;kleri d&ouml;viz cinsinden veya d&ouml;vize</div> <div> endeksli olarak kararlaştırılamaz.&rdquo; h&uuml;km&uuml; getirilmiştir.</div> <div> Buna karara g&ouml;re, 13 Eyl&uuml;l tarihinden itibaren 30 g&uuml;n i&ccedil;erisinde iş, hizmet ve eser</div> <div> s&ouml;zleşmelerinde d&uuml;zenlenen s&ouml;zleşme bedeli d&ouml;viz cinsinden belirlenmiş ise T&uuml;rk parası</div> <div> olarak taraflarca yeniden d&uuml;zenlenecektir.</div> <div> T&uuml;rkiye&rsquo;de yerleşik kişiler; yurt dışında ifa edilecekler dışında kalan, kendi aralarında</div> <div> akdedecekleri, iş s&ouml;zleşmelerinde s&ouml;zleşme bedelini ve bu s&ouml;zleşmelerden</div> <div> kaynaklanan diğer &ouml;deme y&uuml;k&uuml;ml&uuml;l&uuml;klerini d&ouml;viz cinsinden veya d&ouml;vize endeksli olarak</div> <div> kararlaştıramazlar. T&uuml;rkiye Cumhuriyeti Devleti ile vatandaşlık bağı bulunmayan kişilerin</div> <div> taraf oldukları hizmet s&ouml;zleşmelerinin d&ouml;viz cinsinden veya d&ouml;vize endeksli olarak</div> <div> kararlaştırılması m&uuml;mk&uuml;nd&uuml;r.</div> <div> Dışarıda yerleşik kişilerin T&uuml;rkiye&rsquo;de bulunan; şube, temsilcilik, ofis, irtibat b&uuml;rosu, doğrudan</div> <div> veya dolaylı olarak y&uuml;zde elli ve &uuml;zerinde pay sahipliklerinin bulunduğu şirketler ile serbest</div> <div> b&ouml;lgedeki faaliyetleri kapsamında serbest b&ouml;lgelerdeki şirketlerin taraf olduğu iş ve hizmet</div> <div> s&ouml;zleşmelerinde, s&ouml;zleşme bedelinin ve bu s&ouml;zleşmelerden kaynaklanan diğer &ouml;deme</div> <div> y&uuml;k&uuml;ml&uuml;l&uuml;klerinin d&ouml;viz cinsinden veya d&ouml;vize endeksli olarak kararlaştırılması m&uuml;mk&uuml;nd&uuml;r.</div> <div> Buradan hareketle uygulamada şu kurallar uygulanacaktır:</div> <div> 1- Yabancı uyruklu kişiler ile yapılacak iş s&ouml;zleşmelerinin d&ouml;viz cinsinden veya d&ouml;vize</div> <div> endeksli olarak kararlaştırılması m&uuml;mk&uuml;nd&uuml;r.</div> <div> 2- &Ccedil;ifte vatandaşlar i&ccedil;in, T&uuml;rkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşlığı olması sebebiyle, bu</div> <div> kişilerle yapılacak &ouml;demelerin ve s&ouml;zleşme bedelinin T&uuml;rk Lirası olması gerekmektedir.</div> <div> 3- Mavi kartlı kişiler i&ccedil;in ise, T&uuml;rkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşlığı olmaması sebebiyle</div> <div> d&ouml;viz cinsinden veya d&ouml;vize endeksli olarak kararlaştırılması m&uuml;mk&uuml;nd&uuml;r.</div> <div> 4- Şirketlerin ortaklık yapısında, y&uuml;zde elli ve &uuml;zerinde pay sahipliği dışarıda yerleşik kişilere</div> <div> aitse, bu şirketlerin &ccedil;alışanlarla yapacağı iş s&ouml;zleşmelerinin d&ouml;viz cinsinden veya d&ouml;vize</div> <div> endeksli olarak kararlaştırılması m&uuml;mk&uuml;nd&uuml;r.</div> <div> 5- İşin yurtdışında ifa edilmesi halinde &ouml;denecek &uuml;cretin d&ouml;viz cinsinden olması m&uuml;mk&uuml;nd&uuml;r.</div> <div> &Ouml;rneğin taahh&uuml;t işi kapsamında 5510 sayılı Kanunun 5. Maddesinin g bendi kapsamında</div> <div> yurtdışında &ccedil;alışmak &uuml;zere, sosyal g&uuml;venlik s&ouml;zleşmesi olmayan &uuml;lkelere g&ouml;t&uuml;r&uuml;len T&uuml;rk</div> <div> &ccedil;alışanlara d&ouml;viz cinsinden &ouml;deme m&uuml;mk&uuml;nd&uuml;r. Diğer yansıması ise 5510 sayılı Kanunun</div> <div> 10. Maddesidir. Bu kapsamda ge&ccedil;ici g&ouml;revlendirme ile g&ouml;revlendirilecek T&uuml;rk &ccedil;alışanların</div> <div> temel &uuml;creti T&uuml;rk Lirası cinsinden kalmak suretiyle, g&ouml;revlendirme sebebiyle yapılacak ek</div> <div> &ouml;demenin d&ouml;viz cinsinden yapılması m&uuml;mk&uuml;nd&uuml;r.</div> <div> 25</div> <div> Yukarıda s&ouml;z&uuml; edilen istisnalar haricinde, daha &ouml;nce yabancı para birimi &uuml;zerinden yapılan</div> <div> iş s&ouml;zleşmelerinin 30 g&uuml;n i&ccedil;erisinde (13.10.2018 tarihine kadar) T&uuml;rk Lirasına d&ouml;nd&uuml;r&uuml;lmesi</div> <div> gerekmektedir. Bedelin yeniden belirlendiği bu 13.10.2018 tarihine kadar taraflar</div> <div> mutabakata varırlarsa, &uuml;zerinde anlaşılan T&uuml;rk Lirası ge&ccedil;erli olacaktır.</div> <div> Eğer mutabakata varılmazsa; akdedilen s&ouml;zleşmelerde d&ouml;viz veya d&ouml;vize endeksli</div> <div> olarak belirlenen bedeller, s&ouml;z konusu bedellerin 2/1/2018 tarihinde belirlenen g&ouml;sterge</div> <div> niteliğindeki T&uuml;rkiye Cumhuriyet Merkez Bankası efektif satış kuru kullanılarak hesaplanan</div> <div> T&uuml;rk parası cinsinden karşılığının 2/1/2018 tarihinden bedellerin yeniden belirlendiği tarihe</div> <div> kadar T&uuml;rkiye İstatistik Kurumunun her ay i&ccedil;in belirlediği t&uuml;ketici fiyat endeksi (T&Uuml;FE) aylık</div> <div> değişim oranları esas alınarak artırılması suretiyle belirlenir.</div> <div> Akdedilen s&ouml;zleşmelerde d&ouml;viz veya d&ouml;vize endeksli olarak belirlenen bedeller, s&ouml;z konusu</div> <div> bedellerin 2/1/2018 tarihinde belirlenen g&ouml;sterge niteliğindeki T&uuml;rkiye Cumhuriyet Merkez</div> <div> Bankası efektif satış kuru kullanılarak hesaplanan T&uuml;rk parası cinsinden karşılığının,</div> <div> 2/1/2018 tarihinden bedellerin yeniden belirlendiği tarihe kadar T&uuml;rkiye İstatistik Kurumunun</div> <div> her ay i&ccedil;in belirlediği t&uuml;ketici fiyat endeksi (T&Uuml;FE) aylık değişim oranları esas alınarak</div> <div> artırılması suretiyle belirlenecektir.</div> <div> İŞKUR - İŞE İLK ADIM PROJESİ KAPSAMINDA VERİLECEK</div> <div> &Uuml;CRET DESTEĞİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR</div> <div> &ldquo;100 G&uuml;nl&uuml;k Eylem Planı&rdquo; kapsamında hayata ge&ccedil;irilen &ldquo;İşe İlk Adım Projesi&rdquo; ile de</div> <div> &uuml;niversite mezunlarına &ouml;nce mesleki deneyim kazandırılacak ve daha sonra istihdam</div> <div> edilmeleri sağlanacaktır.</div> <div> D&uuml;zenlenecek program sonrasında işverenlerden bu kişileri mevcut işbaşı eğitim</div> <div> programlarındaki gibi program s&uuml;resi kadar istihdam etmeleri talep edilecektir. Zorunlu</div> <div> istihdam s&uuml;resinden sonra ise on iki ay s&uuml;reyle işverenlerin bu kişileri istihdam etmeye</div> <div> devam etmesi beklenecektir.</div> <div> Zorunlu istihdam s&uuml;recinde &ouml;denecek &uuml;cretin net asgari &uuml;cretin %50&rsquo;sine karşılık gelen</div> <div> tutarı İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacaktır.</div> <div> Zorunlu istihdam s&uuml;recinden sonra işveren tarafından on iki ay s&uuml;reyle bu kişileri istihdam</div> <div> etmeye devam edeceğine dair taahh&uuml;t verilmesi durumunda istihdam edilecek bu kişiler i&ccedil;in</div> <div> on iki ay s&uuml;resince net asgari &uuml;cretin %25&rsquo;i İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanmaya devam</div> <div> edilecektir.</div> <div> Proje kapsamında verilecek destek 01.08.2018-31.12.2018 tarihleri arasında a&ccedil;ılan</div> <div> programları kapsayacaktır.</div> <div> Zorunlu istihdam s&uuml;recinden sonra on iki ay istihdam taahh&uuml;d&uuml; verilen ve altı aydan fazla</div> <div> s&uuml;reyle d&uuml;zenlenen programların zorunlu istihdam s&uuml;recinde işverenlere verilecek destek en</div> <div> fazla altı ay olarak uygulanır.</div> <div> Zorunlu istihdam s&uuml;recinden sonra on iki ay istihdam taahh&uuml;d&uuml; verilen ve altı aydan daha</div> <div> az s&uuml;ren işbaşı eğitim programlarında ise zorunlu istihdam s&uuml;reci program s&uuml;resi kadar</div> <div> uygulanacağından &uuml;cret desteği de bu s&uuml;re kadar verilecektir.</div> <div> Proje kapsamında d&uuml;zenlenecek programlara 18-29 yaş aralığındaki (en az 19 yaşından</div> <div> g&uuml;n almış ve 30 yaşından g&uuml;n almamış olan) iki yıllık y&uuml;ksekokul veya d&ouml;rt yıllık fak&uuml;lte</div> <div> mezunları katılacaktır.</div> <div> 26</div> <div> &Ouml;demeler, zorunlu istihdam s&uuml;recinde tek seferde, isteğe bağlı istihdam s&uuml;recinde ise</div> <div> aylık olarak istenen belgelerin işveren tarafından İŞKUR&rsquo;a ibrazı ve bu belgelerin Kurum</div> <div> tarafından inceleme işlemlerinin tamamlanması sonucunda yapılır.</div> <div> Belgelerin tesliminden itibaren il m&uuml;d&uuml;rl&uuml;kleri tarafından gerekli incelemeler yapılarak on</div> <div> işg&uuml;n&uuml; i&ccedil;erisinde net asgari &uuml;cret &uuml;zerinden hesaplanan miktarlar işverenin hesabına</div> <div> aktarılarak &ouml;demeler ger&ccedil;ekleştirilir. Banka &ouml;deme dekontları her durumda &ouml;demesi</div> <div> yapılacak aya ait olmalıdır.</div> <div> İşverene &uuml;cret desteği dışında İŞKUR tarafından herhangi bir &ouml;deme (sigorta primi, vergi</div> <div> vb.) yapılmayacaktır.</div> <div> İşveren tarafından, &uuml;cret desteği sağlanan s&uuml;re boyunca (istihdam s&uuml;reci) destek sağlanan</div> <div> kişiye ayda en az sekiz saat s&uuml;reyle Mesleki Eğitim/Oryantasyon/İşe Uyum/&Ccedil;alışma</div> <div> Hayatına Uyum eğitimi vermek/verdirmek zorundadır.</div> <div> Katılımcı tarafından iş s&ouml;zleşmesinin, 4857 sayılı Kanunun 24. maddesi (II) numaralı</div> <div> bendinde yer alan h&uuml;k&uuml;mlere istinaden feshedilmesi halinde sigortalı i&ccedil;in ger&ccedil;ekleştirilen</div> <div> destek &ouml;demeleri yasal faiziyle işverenden tahsil edilir.</div> <div> 2018 KISA &Ccedil;ALIŞMA &Ouml;DENEĞİNDE DEĞİŞİKLİKLER</div> <div> Ekonomik zorluk d&ouml;neminde kısa &ccedil;alışma &ouml;deneğinden yararlanmayı kolaylaştırmak adına</div> <div> Kısa &Ccedil;alışma ve Kısa &Ccedil;alışma Ve Kısa &Ccedil;alışma &Ouml;deneği Y&ouml;netmeliğinde 09.11.2018 tarihli</div> <div> RG&rsquo;de değişiklikler yapılmıştır. Y&ouml;netmelik h&uuml;k&uuml;mlerinde yapılan değişiklikler ş&ouml;yledir;</div> <div> Kısa &Ccedil;alışmada genel kural, genel ekonomik, sekt&ouml;rel veya b&ouml;lgesel kriz ile zorlayıcı</div> <div> sebeplerin varlığıdır. Zorlayıcı sebepler, &ouml;ng&ouml;r&uuml;lemeyen ve dışsal etkileri i&ccedil;ermekteydi.</div> <div> Ancak yapılan d&uuml;zenleme ile &ldquo;dışsal etkilerden kaynaklanan d&ouml;nemsel durumlar&rdquo; da</div> <div> zorlayıcı sebepler arasında eklenmiştir.</div> <div> Genel ekonomik, sekt&ouml;rel veya b&ouml;lgesel kriz ile zorlayıcı sebeplerle işyerinde kısa &ccedil;alışma</div> <div> yapılmasını talep eden işveren, Kurum birimine, varsa toplu iş s&ouml;zleşmesi tarafı iş&ccedil;i</div> <div> sendikasına yazılı bildirimde bulunur.</div> <div> İşveren bildiriminde;</div> <div> a) Genel ekonomik, sekt&ouml;rel veya b&ouml;lgesel kriz ile zorlayıcı sebeplerin işyerine etkilerini ve</div> <div> zorlayıcı sebebin ne olduğunu belirtmek,</div> <div> b) İşyerinin unvanını, adresini, varsa toplu iş s&ouml;zleşmesi tarafı iş&ccedil;i sendikasını, işyeri İŞKUR</div> <div> numarasını ve sosyal g&uuml;venlik işyeri sicil numarasını belirtmek,</div> <div> c) Manyetik ve yazılı ortamda İŞKUR belirlenen formatta hazırlanan kısa &ccedil;alışma</div> <div> yaptırılacak iş&ccedil;ilere ilişkin bilgileri i&ccedil;eren listeyi İŞKUR birimine teslim etmek zorundadır.</div> <div> Y&ouml;netmelik değişikliği &ouml;ncesinde &ldquo;varsa işveren iddiasını kanıtlayıcı somut belgeler&rdquo;</div> <div> başlığında başvuru belgeleri de istenmekteydi. Ancak bu belgelerin muğlak olması nedeniyle</div> <div> uygulamada sadeleştirme yoluna gidilmiştir. Bunun yerine İŞKUR formatında kısa &ccedil;alışma</div> <div> yaptırılacak iş&ccedil;i listesini g&ouml;nderilecektir.</div> <div> İşveren kısa &ccedil;alışmadan yararlanmak i&ccedil;in talepte bulunmalıdır. İşverenin kısa &ccedil;alışma talebi,</div> <div> &ouml;ncelikle İŞKUR birimi tarafından sebep ve şekil y&ouml;n&uuml;nden değerlendirilir.</div> <div> 27</div> <div> Genel ekonomik, sekt&ouml;rel veya b&ouml;lgesel kriz ile dışsal etkilerden kaynaklanan</div> <div> d&ouml;nemsel durumlardan ileri gelen zorlayıcı sebeplerin varlığı, iş&ccedil;i ve işveren sendikaları</div> <div> konfederasyonlarının iddia etmesi ya da bu y&ouml;nde kuvvetli emarenin bulunması halinde,</div> <div> T&uuml;rkiye İş Kurumu Y&ouml;netim Kurulunca karara bağlanır.</div> <div> Eğer Y&ouml;netim Kurulunca, Y&ouml;netim Kurulunca alınmış bir karar bulunmuyorsa işverenlerce</div> <div> yapılan başvurular Kurum birimi tarafından reddedilir.</div> <div> Uygunluk tespiti, işverenin kısa &ccedil;alışma talebinin uygunluğuna ilişkin İş M&uuml;fettişleri</div> <div> tarafından yapılan inceleme faaliyetleridir.</div> <div> Kısa &ccedil;alışma talepleri; iş m&uuml;fettişlerince uygunluk tespiti yapılması amacıyla Rehberlik ve</div> <div> Teftiş Başkanlığının ilgili birimine ivedilikle g&ouml;nderilir. Uygunluk tespiti sonucu ilgili Kurum</div> <div> birimine g&ouml;nderilir. Uygunluk tespiti sonu&ccedil;ları Kurum birimince işverene bildirilir.</div> <div> İşveren durumu, işyerinde iş&ccedil;ilerin g&ouml;rebileceği bir yerde ilan eder ve varsa toplu iş</div> <div> s&ouml;zleşmesine taraf iş&ccedil;i sendikasına bildirir. İlan yoluyla iş&ccedil;ilere duyuru yapılamadığı</div> <div> durumlarda, kısa &ccedil;alışmaya tabi iş&ccedil;ilere yazılı bildirim yapılır.</div> <div> Uygunluk tespiti tamamlandıktan sonra, kısa &ccedil;alışma uygulanacak iş&ccedil;i listesinin</div> <div> değiştirilmesine ve/veya işyerinde uygulanan kısa &ccedil;alışma s&uuml;resinin arttırılmasına y&ouml;nelik</div> <div> işveren talepleri, yeni başvuru olarak değerlendirilir.</div> <div> Kısa &ccedil;alışmanın g&uuml;nl&uuml;k, haftalık veya aylık &ccedil;alışma s&uuml;resi i&ccedil;erisinde yapılacağı zaman</div> <div> aralığı işyerinin gelenekleri ve işin niteliği dikkate alınarak işverence belirlenir.</div> <div> Kısa &ccedil;alışma yapan iş&ccedil;inin &ccedil;alışılmayan hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatil g&uuml;nlerine</div> <div> ilişkin &uuml;cret ve kısa &ccedil;alışma &ouml;deneği miktarı, kısa &ccedil;alışma yapılan s&uuml;reyle orantılı olarak</div> <div> işveren ve Kurum tarafından &ouml;denir.</div> <div> MYK MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ ZORUNLULUĞUNA</div> <div> 36 MESLEK DAHA İLAVE EDİLMESİ</div> <div> Mesleki Yeterlilik Kurumu Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin</div> <div> Tebliğ 11 Kasım 2018 tarihli ve 30592 sayılı Resm&icirc; Gazete&rsquo;de yayımlanarak y&uuml;r&uuml;rl&uuml;ğe</div> <div> girmiştir.</div> <div> Yayımlanan tebliğ ile 36 meslekte daha MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu</div> <div> getirilmiştir.</div> <div> Buna g&ouml;re MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluğu getirilen meslek sayısı 81&rsquo;den 117&rsquo;ye</div> <div> &ccedil;ıkmıştır.</div> <div> Aile, &Ccedil;alışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının 2018/1 sıra numaralı tebliğinde yer alan 36</div> <div> meslekte MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi olmayan kişiler Tebliğin yayım tarihinden itibaren on</div> <div> iki ay sonra (11.11.2019 tarihinden sonra) &ccedil;alıştırılamayacaktır.</div> <div> D&ouml;rd&uuml;nc&uuml; tebliğ ile eklenen meslekler aşağıdaki tabloda verilmiştir.</div> <div> 28</div> <div> GE&Ccedil;İCİ İŞ G&Ouml;REMEZLİK &Ouml;DENEKLERİNİN</div> <div> MAHSUPLAŞMA Y&Ouml;NTEMİNE &Ccedil;EVRİLMESİ</div> <div> Sosyal G&uuml;venlik Kurumu uygulamalarında kamu idareleri ve toplu iş s&ouml;zleşmesi bulunan</div> <div> işyerleri, SGK ile protokol imzalayarak ge&ccedil;ici iş g&ouml;remezlik mahsuplaşma sistemini</div> <div> uygulayabilmekteyken &ouml;zel sekt&ouml;r işyerlerinin tamamı bu kapsama alınmıştır.</div> <div> 29</div> <div> Uygulamada işveren tarafından sigortalıya ge&ccedil;ici iş g&ouml;remezlik &ouml;deneğinin &ouml;denmesi</div> <div> h&acirc;linde, işverenin; ge&ccedil;ici iş g&ouml;remezlik &ouml;deneğinin sigortalıya &ouml;dendiğini g&ouml;sterir &ouml;deme</div> <div> belgesini SGK&rsquo;ya ibraz edilir. Ardından SGK tarafından hesaplanarak bulunacak ge&ccedil;ici iş</div> <div> g&ouml;remezlik &ouml;deneği toplamı, işverenin SGK&rsquo;ya olan borcuna, borcun olmaması h&acirc;linde ise</div> <div> ilk prim borcuna mahsup edilir. İşyerinin kapanmış olması h&acirc;linde ise iade edilir.</div> <div> 2018/26 sayılı SGK Genelgesiyle yapılan d&uuml;zenlemeyle mahsuplaşma programından</div> <div> talep eden t&uuml;m işyerlerinin yararlanabileceği d&uuml;zenlenmiştir. Sosyal G&uuml;venlik Kurumu&rsquo;nun</div> <div> mahsuplaşma programı, ge&ccedil;ici iş g&ouml;remezlik &ouml;deneklerinin işveren bor&ccedil;larına mahsup</div> <div> edilmesi, bu s&uuml;rede sigortalı &uuml;cretlerinin tam yatırılması &uuml;zerine kuruludur.</div> <div> Sistemden yararlanmak isteyen işverenler, Sosyal G&uuml;venlik İl M&uuml;d&uuml;r&uuml; veya yetki verdiği</div> <div> Sosyal G&uuml;venlik İl M&uuml;d&uuml;r Yardımcısı/Sosyal G&uuml;venlik Merkez M&uuml;d&uuml;r&uuml; tarafından</div> <div> imzalanacak matbu Mahsuplaşma Protokol&uuml;&rsquo;n&uuml; imzalamak zorundadır</div> <div> &Ccedil;OKLU DOĞUM YARDIMI</div> <div> T&uuml;rkiye&rsquo;de &ccedil;oklu doğum yaşayan (ikiz, &uuml;&ccedil;&uuml;z vb.) ve beklenmedik harcamalar ile karşılaşan</div> <div> aileleri destekleyici &Ccedil;oklu Doğum Yardımı Programıdır. &Ccedil;oklu doğum yardımı muhta&ccedil;</div> <div> ailelere yapılan bir yardım t&uuml;r&uuml;d&uuml;r. Bu programdan 3294 sayılı Kanun kapsamında yer alan</div> <div> ve hane i&ccedil;inde kişi başına d&uuml;şen aylık gelir tutarı asgari &uuml;cretin 1/3&rsquo;&uuml;nden az olan muhta&ccedil;</div> <div> haneler yararlanabilecektir.</div> <div> S&ouml;z konusu hanelerin &ccedil;oklu doğum sonucu olan ve hayatta kalan 0-24 aylık her bir</div> <div> &ccedil;ocuğuna (iki ve &uuml;zeri), &ccedil;ocuk başına aylık 150-TL &ouml;deme yapılacaktır. &Ouml;demeler PTT</div> <div> aracılığı ile iki ayda bir ger&ccedil;ekleştirilecektir.</div> <div> AĞIR KRONİK HASTALAR İ&Ccedil;İN YARDIM PROGRAMI</div> <div> Ağır kronik hastalıklarla m&uuml;cadele eden ve cihaza bağımlı olarak yaşamlarını s&uuml;rd&uuml;ren</div> <div> vatandaşlara y&ouml;nelik sosyal yardım programıdır. &Uuml;&ccedil; bileşenden oluşan yardım programı</div> <div> kapsamında 3294 sayılı Kanun doğrultusunda muhta&ccedil; olduğu tespit edilen ve hane i&ccedil;inde</div> <div> kişi başına d&uuml;şen aylık gelir tutarı asgari &uuml;cretin 1/3&rsquo;&uuml;nden az olan ve 2828 sayılı Kanun</div> <div> kapsamında evde bakım yardımı almayan hastaların bulunduğu hanelere Elektrik T&uuml;ketim,</div> <div> Kesintisiz G&uuml;&ccedil; Kaynağı ve Birikmiş Elektrik Borcu Desteği verilecektir.</div> <div> Elektrik T&uuml;ketim Desteği kapsamında hak sahiplerinin konutlarına ait elektrik faturalarına</div> <div> destek olmak i&ccedil;in kullanılan cihazın elektrik t&uuml;ketim d&uuml;zeyine g&ouml;re aylık 200 TL&rsquo;ye kadar</div> <div> yardım yapılacaktır.</div> <div> Yardım programı kapsamında yardımın başladığı ilk ay tek sefere mahsus olmak &uuml;zere hak</div> <div> sahibi hanelerin cihaza bağlanma tarihinden sonraki birikmiş elektrik bor&ccedil;ları &ouml;denecek ve</div> <div> hak sahiplerine kesintisiz g&uuml;&ccedil; kaynağı sağlanabilecek.</div> <div> Yardım Programlarında hak sahibi olmak isteyen vatandaşların ikametg&acirc;hlarının bulunduğu</div> <div> il veya il&ccedil;ede kurulu SYD Vakıflarına m&uuml;racaat etmeleri gerekmektedir.</div> <div> YENİDEN DEĞERLEME ORANI %23,73 OLARAK BELİRLENDİ</div> <div> 213 sayılı Vergi Usul Kanununun m&uuml;kerrer 298. maddesinin B fıkrasında belirtildiği &uuml;zere;</div> <div> yeniden değerleme oranı, yeniden değerleme yapılacak yılın Ekim ayında (Ekim ayı d&acirc;hil)</div> <div> 30</div> <div> bir &ouml;nceki yılın aynı d&ouml;nemine g&ouml;re T&uuml;rkiye İstatistik Kurumunun Yurt İ&ccedil;i &Uuml;retici Fiyat</div> <div> Endeksinde meydana gelen ortalama fiyat artış oranıdır. Bu oran Maliye Bakanlığınca</div> <div> Resm&icirc; Gazete ile ilan edilmektedir.</div> <div> Buna g&ouml;re 30.11.2018 tarihli Resm&icirc; Gazetede Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:</div> <div> 503) yayınlanmış olup yeniden değerleme oranı 2018 yılı i&ccedil;in %23,73 (yirmi &uuml;&ccedil; virg&uuml;l yetmiş</div> <div> &uuml;&ccedil;) olarak tespit edilmiştir.</div> <div> 7143 SAYILI TORBA KANUN - EMEKLİLERE BAYRAM İKRAMİYESİ</div> <div> SGK tarafından gelir ve aylık &ouml;demesi yapılanlara, &ouml;demenin yapılacağı tarihte gelir ve aylık</div> <div> alma şartıyla, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı&rsquo;nda 1.000&rsquo;er TL tutarında bayram</div> <div> ikramiyesi &ouml;denecektir.</div> <div> Bu &ouml;demenin yapılmasında;</div> <div> a) İş kazaları ve meslek hastalıkları sigortasından s&uuml;rekli iş g&ouml;remezlik geliri almakta</div> <div> olanlara, gelir bağlanmasına esas olan s&uuml;rekli iş g&ouml;remezlik derecesi oranı,</div> <div> b) Hak sahiplerinin hisseleri oranı,</div> <div> c) İş kazası veya meslek hastalığı sonucu meslekte kazanma g&uuml;c&uuml;n&uuml; %50 oranının altında</div> <div> kaybetmesi nedeniyle s&uuml;rekli iş g&ouml;remezlik geliri bağlanmış iken &ouml;lenlerden, &ouml;l&uuml;m&uuml; iş kazası</div> <div> veya meslek hastalığına bağlı olmayanların hak sahiplerine, sigortalıya gelir bağlanmasına</div> <div> esas olan s&uuml;rekli iş g&ouml;remezlik derecesi &uuml;zerinden hak sahiplerinin hisseleri oranı,</div> <div> &ccedil;) Yabancı &uuml;lkelerle akdedilen sosyal g&uuml;venlik s&ouml;zleşmeleri uyarınca kısmi gelir veya</div> <div> aylık alanlara, &uuml;lkemiz mevzuatına tabi olarak ge&ccedil;en prim &ouml;deme g&uuml;n sayılarının, sosyal</div> <div> g&uuml;venlik s&ouml;zleşmesine g&ouml;re nazara alınan toplam prim &ouml;deme g&uuml;n sayısına olan oranı esas</div> <div> alınacaktır.</div> <div> 7143 SAYILI TORBA KANUN - SOSYAL G&Uuml;VENLİK KURUMU</div> <div> ALACAKLARININ YAPILANDIRMASI</div> <div> 7143 sayılı &ldquo;Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda</div> <div> Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun&rdquo; 18/5/2018 tarihli ve 30425 sayılı Resm&icirc; Gazetede</div> <div> yayımlanarak y&uuml;r&uuml;rl&uuml;ğe girmiştir.</div> <div> Yapılandırma, 2018 Mart ayı ve &ouml;ncesi d&ouml;nemlere ait sigorta primi, işsizlik sigortası primi,</div> <div> idari para cezaları, r&uuml;cu alacakları, yersiz bağlanan gelir ve aylıklardan doğan alacaklar,</div> <div> Bağ-Kur sigortalılarının daha &ouml;nce dondurulan hizmet s&uuml;relerinin ihyası halinde doğacak</div> <div> prim bor&ccedil;larını kapsamaktadır.</div> <div> SGK bor&ccedil;lularının yapılandırmadan yararlanmak i&ccedil;in 31 Temmuz 2018 tarihi mesai bitimine</div> <div> kadar ilgili &uuml;niteye/birime şahsen, posta veya 31/7/2018 saat 23.59 a kadar e-sigorta yoluyla</div> <div> başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Belediyeler ve bunlara bağlı kamu t&uuml;zel kişiliğini haiz</div> <div> kuruluşlarının başvuru yapmadığı durumda bu kuruluşların kapsama giren bor&ccedil;ları başvuru</div> <div> şartı aranmadan 144 aylık eşit taksitlerle yapılandırılacaktır.</div> <div> 31</div> <div> Başvuru SGK tarafından belirlenen y&ouml;ntemlerle ve belirlenen form listesi dikkate alınarak</div> <div> yapılacaktır. Form listesi ve başvuru y&ouml;ntemleri sirk&uuml;lerimizin ekinde verilmiştir.</div> <div> 4(a) kapsamında sigortalı &ccedil;alıştıran işverenlerce aynı veya farklı illerde birden fazla işyerinin</div> <div> bulunması halinde her bir işyeri i&ccedil;in ayrı ayrı başvuruda bulunulması gerekmektedir.</div> <div> Yapılandırılan tutarın ilk taksit &ouml;deme s&uuml;resinin sonuna (31/8/2018 bu tarih d&acirc;hil) kadar</div> <div> peşin; taksitle &ouml;deme halinde ise ilk taksit &ouml;deme s&uuml;resinin sona erdiği 31/8/2018 tarihinden</div> <div> itibaren ikişer aylık eşit taksitler halinde &ouml;denmesi gerekir.</div> <div> 31/3/2018 tarihinden &ouml;nceki tespitlerle ilgili olan ve 18/5/2018 tarihinden &ouml;nce kesinleştiği</div> <div> h&acirc;lde &ouml;denmemiş olan idari para cezası asıllarının %50&rsquo;si (Yİ-&Uuml;FE ile ilave edilerek)</div> <div> yapılandırma kapsamında &ouml;denirse idari para cezası asıllarının kalan %50&rsquo;sinin tahsilinden</div> <div> vazge&ccedil;ilecektir.</div> <div> Hesaplanan tutarın ilk taksit &ouml;deme s&uuml;resi i&ccedil;erisinde (31/8/2018) tamamen &ouml;denmesi</div> <div> halinde;</div> <div> 18/5/2018 tarihinden &ouml;deme tarihine kadar ge&ccedil;en s&uuml;re i&ccedil;in gecikme cezası, gecikme zammı</div> <div> ve faiz uygulanmayacak,</div> <div> -Fer&rsquo;i alacaklar yerine Yİ-&Uuml;FE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutar</div> <div> &uuml;zerinden ayrıca %90 indirim yapılacaktır.</div> <div> Ancak peşin olarak hesaplanan borcun 31/8/2018 tarihine (bu tarih d&acirc;hil) kadar</div> <div> &ouml;denmemesi veya eksik &ouml;denmesi halinde, &ouml;denmeyen veya eksik &ouml;denen tutarın ge&ccedil;</div> <div> &ouml;deme zammı ile birlikte 30/9/2018 tarihine (bu tarih d&acirc;hil) kadar &ouml;denmesi halinde peşin</div> <div> &ouml;deme h&uuml;k&uuml;mlerinden yararlanılması m&uuml;mk&uuml;nd&uuml;r.</div> <div> Yapılandırma başvurusu sırasında taksitler halinde &ouml;deme beyanı verilmiş olması ancak</div> <div> borcun tamamının yine ilk taksit &ouml;deme s&uuml;resi i&ccedil;inde &ouml;denmesi halinde de peşin &ouml;deme</div> <div> talebinde bulunulmuş gibi işlem yapılacaktır.</div> <div> Yapılandırma kapsamında giren bor&ccedil;ların, ikişer aylık s&uuml;reler itibarıyla olmak &uuml;zere</div> <div> (Kanunun ilgili maddelerinde taksit sayıları &ouml;zel olarak belirtilenler hari&ccedil;) 6, 9, 12 veya 18</div> <div> eşit taksitte &ouml;denmesi m&uuml;mk&uuml;nd&uuml;r.</div> <div> Bor&ccedil;larını taksitler halinde &ouml;demek isteyen bor&ccedil;luların, başvuru formunda taksit sayısı</div> <div> olarak bu taksit s&uuml;relerinden birini se&ccedil;meleri gerekmektedir. Başvuru formunda borcun ne</div> <div> şekilde &ouml;deneceği beyan edilmemişse, borcun azami taksit s&uuml;resi i&ccedil;inde &ouml;deneceği kabul</div> <div> edilecektir.</div> <div> Taksit tutarları, Bor&ccedil; Aslı (Bor&ccedil; Aslı + Yİ-&Uuml;FE) + Taksitlendirme Farkından oluşmaktadır.</div> <div> İkişer aylık d&ouml;nemlerin son g&uuml;nleri ise son &ouml;deme g&uuml;nleridir.</div> <div> İlk taksit &ouml;deme s&uuml;resinde borcun peşin olarak &ouml;denmek istenmesi durumunda</div> <div> taksitlendirme farkı alınmaksızın Yİ-&Uuml;FE aylık değişim oranları %90,</div> <div> İlk taksitin s&uuml;resinde tam olarak &ouml;denmesi koşuluyla ikinci taksitin &ouml;deme s&uuml;resinin sonuna</div> <div> kadar borcun tamamını &ouml;denmek istenilmesi durumunda taksitlendirme farkı alınmaksızın</div> <div> Yİ-&Uuml;FE aylık değişim oranları %50 indirim yapılarak hesaplanan tutar tahsil edilecektir.</div> <div> Yapılandırmadan yararlanmak isteyen ve bor&ccedil;larını taksitler halinde &ouml;deme talebinde</div> <div> bulunan bor&ccedil;luların;</div> <div> 32</div> <div> Taksitlerinin ilk ikisini s&uuml;resinde ve tam olarak &ouml;dememesi,</div> <div> İlk iki taksit s&uuml;resinde ve tam olarak &ouml;denmekle birlikte bir takvim yılında 2&rsquo;den fazla taksitini</div> <div> &ouml;dememesi,</div> <div> İlk iki taksit s&uuml;resinde ve tam olarak &ouml;denmekle birlikte bir takvim yılında en fazla iki taksit</div> <div> &ouml;denmeyen veya eksik &ouml;denen taksit tutarlarının yapılandırmanın son taksitini takip eden ay</div> <div> sonuna kadar hesaplanacak ge&ccedil; &ouml;deme zammı ile birlikte &ouml;dememesi,</div> <div> &Ccedil;ok zor durumda olma hali hari&ccedil; olmak &uuml;zere taksitlerin &ouml;denme s&uuml;resince tahakkuk eden</div> <div> sigorta primlerinin de bir takvim yılında 2 aydan fazla &ouml;denmemesi halinde yapılandırma</div> <div> h&uuml;k&uuml;mlerinden yararlanma hakkı kaybedilecektir.</div> <div> Peşin &ouml;deme yolunu tercih etmiş olan bor&ccedil;lular, 7143 sayılı Kanun uyarınca &ouml;demeleri</div> <div> gereken tutarları, en ge&ccedil; 31/8/2018 tarihine kadar (bu tarih d&acirc;hil) &ouml;dememeleri veya aynı</div> <div> tarihe kadar peşin &ouml;deme taleplerini taksitle &ouml;deme talebine d&ouml;n&uuml;şt&uuml;r&uuml;p ilk taksit &ouml;demesini</div> <div> de yine en ge&ccedil; 31/8/2018 tarihine kadar (bu tarih d&acirc;hil) yapmamaları halinde yapılandırma</div> <div> h&uuml;k&uuml;mlerinden yararlanma hakkını kaybedeceklerdir.</div> <div> Bazı &Ouml;nemli Hususlar</div> <div> Alt işvereni bulunan işverenlerin, bor&ccedil;ları i&ccedil;in başvuruda bulunmaları halinde, asıl işverenin</div> <div> bor&ccedil;larının yanı sıra alt işverenlerin bor&ccedil;ları da yeniden yapılandırma kapsamına d&acirc;hil</div> <div> edilecektir.</div> <div> İşverenlerin yeniden yapılandırma başvurusunda bulunulması halinde, başvuruda bulunulan</div> <div> tarihten itibaren, yapılandırma kapsamına girmeyen yasal &ouml;deme s&uuml;resi ge&ccedil;miş başkaca</div> <div> bor&ccedil;larının da bulunmaması kaydıyla, prim teşviki, indirim ve desteklerden yararlanılması</div> <div> m&uuml;mk&uuml;nd&uuml;r.</div> <div> 7143 sayılı Kanunda &ouml;ng&ouml;r&uuml;len yapılandırma h&uuml;k&uuml;mlerinden yararlanmak &uuml;zere e-sigorta</div> <div> kanalıyla veya diğer yollarla başvuran bor&ccedil;luların, kapsama giren bor&ccedil;ları nedeniyle dava</div> <div> a&ccedil;mamaları, a&ccedil;ılmış davalardan vazge&ccedil;meleri veya kanun yollarına başvurmamaları şarttır.</div> <div> 7143 sayılı Kanuna g&ouml;re yeniden yapılandırılan alacakların bankalar kanalıyla &ouml;denmesi</div> <div> m&uuml;mk&uuml;n olduğu gibi, kredi kartı veya banka kartı ile &ouml;denmesi de m&uuml;mk&uuml;n bulunmaktadır.</div>